Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skriftlige opgaver. SSO og EP.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skriftlige opgaver. SSO og EP."— Præsentationens transcript:

1 Skriftlige opgaver. SSO og EP.
Fagdidaktisk kursus religion september 2013 Helle Dreyer Møller VUC Århus

2 Indhold: Progression og rammer Krav og mål i SSO og EP
Udfordringer for vejleder Kursisternes vanskeligheder og mulige løsninger Øvelse Eksempler på opgaveformuleringer

3 Progression i skriftlige opgaver
1.Semester Danskopgave 2. Semester Historieopgave Løbende synopsisprojekt i ks 3. Semester SSO 4. Semester NV evalueringsopgave KS synopsis

4 Rammer for opgaven SSO EP X 1-3 fag, mindst et B-niveau.
Individuelt udarbejdet X 2-3 fag Individuelt eller i gruppe Omfatter alle HF kursister Omfatter kun HFe kursister uden eksamen i en af fagpakkerne Kursist vælger selv område Krav om fordybelse i stof, der ligger ud over timerne, men gerne i forlængelse heraf Vejleder udarbejder opgaveformulering Kursist udarbejder opgaveformulering Mundtlig eksamen, synopsis Fuldt udfoldet opgave Krav om brug af for kursisten ukendt materiale/aspekt Krav om resumé på engelsk

5 Krav til synopsis i EP 3. Problemformulering
3.1. Kursisten, henholdsvis kursisterne, formulerer en problemformulering, der godkendes af vejlederen/vejlederne. Den skal rumme flerfaglige krav i de fag, der indgår, og den kan ikke direkte bygge på den del af fagenes stof, der allerede er indgået i kursistens, henholdsvis kursisternes, undervisning. Der er dog intet til hinder for, at projektet udarbejdes i forlængelse af arbejdet i de fag, der indgår, eller har forbindelse hermed. 3.2. Kursisten, henholdsvis kursisterne, udarbejder en synopsis, som indeholder: – titel på emne og angivelse af de fag, der indgår – problemformulering – oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med – en præcisering af projektets konklusioner – oversigt over, hvilke metoder der er anvendt i arbejdet – en konklusion, herunder eventuelt formulering af spørgsmål til videre arbejde – en oversigt over anvendte kilder.

6 Mål for SSO 1. Opgavens formål
Formålet med den større skriftlige opgave er, at kursisterne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Kursisterne skal demonstrere, at de er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant materiale, og at de er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt grundlag. I arbejdet med den større skriftlige opgave styrker kursisterne således deres studiekompetence ved, at de gennem skriftlig fremstilling skal dokumentere, at de er i stand til at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en faglig problemstilling. 2. Mål Målet med den større skriftlige opgave er, at kursisterne skal kunne: – demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder, – demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og dermed forstærke den faglige fordybelse, – beherske relevante faglige mål i de(t) indgående fag, – udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale, – demonstrere evne til faglig formidling, – besvare en stillet opgave, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen samt – beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (f.eks. citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse).

7 Udfordringer for vejleder i SSO og EP, eksempler:
Kursister, der tilmelder sig, men aldrig dukker op til vejledning Ingen ideer hos kursisten: ’har du ikke et eller andet som er nemt at skrive om?’ Vage ideer hos kursisten: ’jeg vil gerne skrive noget om det der med dengang man gik over til kristendommen i Danmark og måske noget om de nordiske guder og sådan noget…’ Religiøst engagerede kursister, der ønsker at skrive om egen religion: erfaringsmæssigt svært at holde emnet ud i strakt arm og undgå den meget subjektive indefra-vinkel. Kursister, der ønsker at skrive om et perifert og eksotisk emne, vejleder ingen viden har om. Få timer til arbejdet..

8 Hvad kursister ofte har svært ved:
Præcisere emne Forstå taksonomi-krav At få alle fag i flerfaglige opgaver tilstrækkeligt med i opgaven At få tilstrækkelig anvendelse af de faglige metoder i spil i opgaven. Skrive analyserende, sammenhængende og med rød tråd i forhold til emnet Især EP: At opbygge en mundtlig fremstilling af et emne med anvendelse af synopsismodellen – ikke nødvendigvis kendt fra almindelig undervisning

9 Hvordan hjælper vi kursisterne til bedre opgaveskrivning?
Målrettet fokus på skriftlighed i alle fag Opmærksomhed på taksonomi og faglige krav Anvendelse af synopsismetoden, også i fag hvor det ikke er et krav. Synopsis giver gode sidegevinster. Træning i materialesøgning Struktureret vejledningsfase; delafleveringer, deadlines, opfølgning.

10 Den gode opgaveformulering
er en sammenhængende eksplicit formulering med: en overordnet problemformulering øverst i opgaveformuleringen (signalerer sammenhængskraft og fokus) - underspørgsmål med taksonomiske niveauer, der tilgodeser begge fag

11 Spørgeord: Redegør for … Analyser … Diskuter … Perspektiver til …
Vurder … Sammenlign … Undersøg … Angiv og dokumenter … Karakteriser … Påvis … Opstil hypoteser … Anvend/opstil en model … Forklar … Hv-ord. Fx: Hvad kan der af materialet udledes om sammenhængen mellem…

12 Spørgeords taksonomi Redegør for Karakteriser Analyser Undersøg
Laveste taksonomiske niveau mellemste taksonomiske niveau Højeste niveau Redegør for Karakteriser Analyser Undersøg Angiv og dokumenter Påvis Opstil hypoteser Anvend/opstil en model Forklar Hv-ord Diskuter Perspektiver Vurder Sammenlign Subjektiveringsgrad

13 Råd Opgaverne skal være empirisk og teoretisk funderet.
Det er altså ikke nok blot at undersøge/analysere/… et fænomen/en kirke/en begivenhed/… Man skal altid gøre dette på et empirisk grundlag – altså med udgangspunkt i en eller flere kilder. Og dette bør fremgå af opgaveformuleringen. Der bør vejledes i betydningen af spørgeordene – hvad forstås f.eks. ved ’diskussion’?

14 Eksempel på SSO opgaveformulering
Rel c + hist B: Hvordan har ægteskabet ændret sig gennem tiden? Redegør kort for ægteskabet som institution i dagens Danmark. Undersøg med inddragelse af vedlagte bilag hvordan opfattelsen af ægteskabet har ændret sig gennem historien. Diskuter fordele og ulemper ved hhv. religiøs og borgerlig vielse. Bilag 1: Løkke og Jacobsen Familieliv i Danmark s Bilag 2: ’Præster vil fjerne vielsen fra folkekirken’, Politiken 22. sept. 2010

15 Eksempel SSO fortsat: Rel B: Kan kristendommen siges at være årsag til vore dages klimakrise? I din besvarelse skal indgå: En redegørelse for tesen om, at kristendommen ligger til grund for den moderne naturudnyttelse. Analyse af 2-3 eksempler på hvordan et natursyn er blevet tolket ud fra bibeltekster eller andre centrale dele af den kristne tradition, herunder bilaget (Sally McFague ’Klimateologi’, Anis 2010, s. 77 – 86.En diskussion af hvorvidt kristendommen indeholder et bestemt natursyn, og om kristendommen er løsning eller årsag til klimakrisen.

16 EP opgaveformuleringer, eksempler
Hvordan kan det være at man i Danmark, der er et for længst sekulariseret vestligt samfund, kan tale om øget religiøsitet eller afsekularsering? (rel/samf) Islam og buddhisme er vigtige mindretalsreligioner i Danmark og deres tilstedeværelse har forskellig baggrund og konsekvens. (rel/hist – burde måske være samf?) Hvilke faktorer ligger til grund for kristendommens indførelse/indtog i Norden, og hvordan kom det til udtryk i datidens kultur? (rel/hist) Hvad var baggrunden for reformationen i Danmark, og hvilke teologiske elementer var vigtige for Luther? (rel/hist)

17 Øvelse: Hjælp SSO kursisten fra før med at få fokuseret sin opgaves emne, og vejled til videre læsning indenfor emnet. ’Jeg vil gerne skrive noget om det der med dengang man gik over til kristendommen i Danmark og måske noget om de nordiske guder og sådan noget…’ Overvej i hvilke situationer det kan blive nødvendigt at foreslå kursisten et andet emne.


Download ppt "Skriftlige opgaver. SSO og EP."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google