Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eksamen psykologi synopsis synopsiseksamen 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eksamen psykologi synopsis synopsiseksamen 2013."— Præsentationens transcript:

1 Eksamen psykologi synopsis synopsiseksamen 2013

2 Faglige mål og eksamen Eleven prøves/vurderes i forhold til de faglige mål på B Synopsis: identifikation af psykologisk problemstilling (problemformulering) + undersøge vhj af psykologisk viden (teori og undersøgelser) + konkludere Selvstændig prøveform – stiller store krav til eleverne (så forbered dem godt – træning) synopsiseksamen 2013

3 Eksamensspørgsmål B. Eksamensspørgsmål på B: tema + bilagsmateriale
Overskrift: Angiver kendt tema Mængde af bilag skal afpasses forberedelsestid – max 8 sider Ukendt materiale forsynes med kildehenvisninger Eksamensspørgsmål trækkes minimum 24 timer for prøvens afholdelse (elever kan forberede sig i grupper, dvs. Trække samme spørgsmål) – og man kan aflevere identisk synopsis Eksamensspørgsmål kan sendes elektronisk til censor – men altid i god tid før eksamen Hvis gruppesynopsis – overvej en oersonlig vinkel! synopsiseksamen 2013

4 Synopsis i psykologi Et skriftligt produkt i punktform → disposition
Bruges som udgangspunkt for mundtlig præsentation og dialog→talepapir Skal ikke læses op til eksamen Åben for uddybninger og tilføjelser i den faglige dialog→ perspektivering Et eksemplar af synopsis udleveres om muligt til eksaminator og censor inden eksaminationens start Synopsis eksaminandens ejendom → skal ikke afleveres permanent + må ikke lægges til grund for bedømmelsen synopsiseksamen 2013

5 Hvad indeholder en synopsis?
Præsentation af psykologifaglig problemstilling som eksaminanden selvstændigt har identificeret i materialet- evt. Med underspørgsmål Kort redegørelse for relevant psykologisk viden (teori, begreber og empiri) i forhold til den formulerede problemstilling Faglig begrundet stillingtagen til 2 + hvorvidt den kan bruges til at svare på det/de rejste spørgsmål (analyse + vurdering) Konklusion Perspektivering (alternative svar, hvad man kan bruge det til mm.) Udelukkende elevens arbejde på baggrund af eksamensspørgsmålet Selv formulere problemstilling (–er) og udarbejde en synopsis (kort resume af rejst problemstilling og undersøgelse) Synopsen er åben, dvs. lægger op til dialog – kan uddybes. synopsiseksamen 2013

6 24 timers synopsisprøve 24 timer: kendt tema men ukendt bilagsmateriale - læses og forstås på 2 timer (max 8 sider) Tilstræbe samme sværhedsgrad i eks.sp. på et givent hold Bilagsmateriale kan fx være avisartikler, tidsskriftartikler, lærebogsstof, uddrag af rapporter, beskrivelse af empiriske undersøgelser, dokumentarfilm osv. Eksaminanden skal selv finde vinkel på stoffet + inddrage relevant psykologisk viden→ analyse/diskussion af materialets problemstillinger Samtale: samtalen efter fremlæggelse af synopsen er en psykologifaglig samtale mellem eksaminand og eksaminator Eksaminand præsentation sin synopsis (eksaminator kan stille uddybende sp.mål undervejs) og dernæst faglig samtale, fx omkring eksaminandens undersøgelse, faglige perspektiver på tema mm. OBS: Synopsen og den rejste problemstilling som er fokus for eksamination Eksaminator skal facilitere – stille uddybende spørgsmål – ikke undervisning! Eksaminators opgave at sørge for et godt vurderinsgrundlag (de faglige mål). Censor kan stille uddybende spørgsmål til synopsen – og husk at det er synopsen, der skal danne udgangspunkt for eksaminationen. Censors opgave at vurdere I hvilket omfang eksaminanden lever op til de faglige mål, jvf. Læreplanen afsnit 2.1 – og at undervisning og eksamensspørgsmål lever op til gældende bestemmelser (jvf. Eksamensbekendtgørelsen) Censor skal sørge for ensartet behandling af elever/kursister – som ved alle eksaminer – som grundlag for en pålidelig bedømmelse. synopsiseksamen 2013

7 Vurdering Faglige mål – dvs. Grad af målopfyldelse
Se beskrivelse af karakterer (12, 7 og 2) Beskrivelserne af karakterer ligger I jeres mappe under eksamen Vigtigt at træne eleverne så de har en fornemmelse af vurderingsgrundlaget – nemlig de faglige mål I forhold til præsentationen (og ikke synopsen) – synopsiseksamen 2013

8 Eks.sp. 24 timers synopsis Bilag:
Etniske unges identitetsdannelse som minoritet i vestlige samfund (Tematisk overskrift) Bilag: Jihad - Made in Denmark (Politiken 30/10 05) Moderne kvinder kaster skam over trængte familier (Berlingske Tid. 27/9 05) Integrationen står i stampe (Berlingske Tid. 27/9 05) synopsiseksamen 2013

9 Eks. Sp. 24 timers synopsis Kriser og nytte af krisehjælp? (tema og titel) Ukendt materiale Jeg er tæt på at være den gamle Ditte (Helse 6, 2003) Terapi – undertryk dig selv (Politiken ) Kriseterapi (Anvendt psykologi, 2005,4. udg. s ) synopsiseksamen 2013

10 Ludomani – årsager, virkning, og muligheder for behandling
Bilag 1: Politiken |   | Et er spænding - noget andet er at regulere den Bilag 2: Politiken |   | Jeg tror, det er arveligt Bilag 3:Information |   | Spilmani: Spilproblemer tages ikke seriøst nok Bilag 4: Forskningsnyt fra Psykologi Psykologisk hjælp til ludomaner synopsiseksamen 2013

11 Mdt. Synopsiseksamen Eksaminationstiden er 30 minutter.
Præsentation af synopsis + uddybende spørgsmål fra eksaminator (1/3 af eksaminationstiden) Samtale mellem eksaminand og eksaminator (2/3 af eksaminationstiden) synopsiseksamen 2013

12 Nogle erfaringer Vigtigt med træning i kompetencer (fx kritisk tænkning) og synopsis i undervisning Nogle elever for bundet af synopsis i eksamenssituationen – nogle læser op!! – træn mundtlig fremlæggelse Vigtigt at afpasse bilagsmængden Gem passende bilag i forbindelse med den tematiske gennemgang 10 minutters fremlæggelse synes for kort for nogle elever – især dem med 24 timers forberedelse (for meget i synopsen? ) Tendens til at den faglige samtale bliver systematisk overhøring i stedet for faglig samtale – ikke god praksis at censor eksaminerer i ’pensum’ Til tider problemer censor og lærer i voteringssituation – men klart at de faglige mål og bedømmelseskriterier skal danne grundlag for karakteren! synopsiseksamen 2013


Download ppt "Eksamen psykologi synopsis synopsiseksamen 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google