Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Religion Metode i AT. Hvad forventes i AT?  tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder  foretage valg, afgrænsning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Religion Metode i AT. Hvad forventes i AT?  tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder  foretage valg, afgrænsning."— Præsentationens transcript:

1 Religion Metode i AT

2 Hvad forventes i AT?  tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder  foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf  perspektivere sagen  vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag  demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.

3 Hvad skal der stå i en synopsis?  titel på emnet og angivelse af fagkombination  problemformulering  præsentation af de problemstillinger, der er arbejdet med  diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med problemstillingerne  konklusioner på arbejdet med de enkelte problemstillinger  en sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen.  litteraturliste  en perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten

4 Hvad er en teori?  Sammenhængende system af hypoteser og antagelser om et fænomen eller fænomeners sammenhæng.  Udtrykker generalisering eller lovmæssigheder.  Skal være empirisk eller logisk begrundet og må ikke være selvmodsigende. Den skal opfylde kravene til videnskabelige principper.  En teori er ”de briller” som du ser og undersøger dine problemstillinger med.

5 Hvad betyder begrebet metode?  En måde hvorpå man indsamler viden til en undersøgelse.  En opskrift for hvordan man løser et problem.  En systematisk fremgangsmåde (der kan ligge en teori bag en metode).  Det er dine problemstillinger, der bestemmer hvilken metode du skal anvende.

6 Hvornår bruger jeg hermeneutisk (humanistisk) metode i religion?  Når du vil undersøge hvad et religiøst fænomen er.  Når man arbejder religionsfænomenologisk eller religionshistorisk og undersøger religiøse tekster, billeder, ritualer, genstande og bygninger for at få en forståelse af religionen  Du arbejder kvalitativt og laver indholds- og begrebsanalyse, argumentations- og retorisk analyse, billedanalyse, ritualanalyse og strukturalistisk myteanalyse. Eksempler  Hvad foregår der i et konfirmationsritual?  Hvorfor afskaffer Luther konfirmationsritualet?  Hvad mener Kierkegaard om dåb og konfirmation i værkerne ”Afsluttende uvidenskabeligt Efterskrift” og ”Øjeblikket nr. 7”?

7 Hvornår bruger jeg samfundsfaglig metode i religion?  Når du undersøger hvad religionen gør for mennesket, gruppen eller samfundet.  Når du arbejder religionssociologisk og undersøger religionens funktion som et socialt fænomen.  Du kan arbejde både kvalitativt og kvantitativt. Du kan arbejde med statistisk materiale, interviews, deltagerobservation, og/eller sociologiske teorier, som du undersøger et fænomen med. Eksempler:  Hvorfor bliver mange konfirmeret, selvom de ikke er troende?  Hvilken betydning har konfirmationen i et senmoderne samfund ?

8 Hvilke teorier om religion kan jeg bruge i dette projekt om konfirmation? Religions- fænomenologiske  Teorier om ritualer Religionssociologiske  Teorier om religion i det senmoderne samfund.  Teorier om hvorfor mennesker er religiøse.  Teorier om sekularisering.  Teorier om civilreligion.

9 Hvad betyder hermeneutik?  Er en teori om hvordan man læser, analyserer og fortolker tekster, billeder, film, handlinger osv. i de humanistiske fag.  Helheden forstås ud fra enkeltdelene og enkeltdelene ud fra helheden.  Man forstår teksten ud fra den forforståelse eller de fordomme man har.  Man forstår teksten ud fra de spørgsmål, man stiller til den.

10 Hvad skal jeg skrive om teori og metode i synopsis?  I din synopsis skal du kort beskrive, hvilke materialer du har valgt.  Du skal kort skrive, hvilke teorier du har valgt. Du skal begrunde dit valg.  Du skal kort beskrive, hvordan du har arbejdet med materialet. Hvad har du lagt vægt på i dine analyser og diskussion.  Du skal ikke skrive noget generelt om fagenes metoder. Du skal skrive, hvad du har gjort i dette AT-projekt.

11 Den gode og den dårlige fremlæggelse Den gode fremlæggelse  Bruger synopsen som udgangspunkt ved at uddybe relevante dele  Er velstruktureret  Nuancerer og problematiserer  Drager klare konklusioner  Definerer og bruger faglige begreber  Er frigjort fra talepapiret og har en god kontakt med tilhørerne  Evt. PowerPoint bliver brugt til at fremhæve hovedpointer  Kan inddrage begge fag og er bevidst om hvornår og hvordan fagene belyser problemformuleringen  Inddrager alle taksonomiske niveauer  Er bevidst om hvilke metoder, der er brugt til belyse problemformuleringen  Kan se metodernes muligheder og begrænsninger Den dårlige fremlæggelse  Er en slavisk oplæsning af talepapiret uden kontakt med tilhørerne  Mangler fokus på det væsentlige  Er rodet og ustruktureret  Skøjter henover emnet og problemstillingerne  Mangler præcise konklusioner  Mangler definitioner, begreber og er præget af ufagligt sprog  Evt. PowerPoint bliver brugt til uvæsentlige detaljer  Har ikke inddraget begge fag og er ikke bevidst om hvornår fagenes faglighed kan belyse problemformuleringen  Forbliver på de lavere taksonomiske niveauer  Er ikke bevidst om undersøgelsen metoder og kan derfor heller ikke se metodernes muligheder og begrænsninger

12 Hvad kan man blive spurgt om til en fremlæggelse i AT?  Hvad er konklusionen på din problemformulering?  Hvorfor har du valgt disse to fag?  Kunne du have valgt andre fag?  Hvis du havde valgt et andet fag, hvordan ville din faglige vinkel på sagen så være?  Hvordan har du undersøgt din problemformulering?  Hvorfor har du valgt den teori?  Du siger, at du har analyseret tekster – hvordan gør du det?  Du siger, at du har arbejdet kvalitativt – hvad mener du med det?  Hvad er fordelene og ulemperne ved at arbejde kvalitativt?  Du siger at du har arbejdet kvantitativt – hvad mener du med det?  Hvad er fordelene ved at anvende statistisk materiale til at belyse din problemformulering? – Hvad er ulemperne?  Hvorfor har du valgt dette materiale?


Download ppt "Religion Metode i AT. Hvad forventes i AT?  tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder  foretage valg, afgrænsning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google