Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Inspektorforeningens årsmøde d. 4. marts 2011. 1.OK 11 – overenskomstens hovedresultater 2.Finanslov 2011 og puljer 3.Rektorforeningens vision og strategiske.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Inspektorforeningens årsmøde d. 4. marts 2011. 1.OK 11 – overenskomstens hovedresultater 2.Finanslov 2011 og puljer 3.Rektorforeningens vision og strategiske."— Præsentationens transcript:

1 Inspektorforeningens årsmøde d. 4. marts 2011

2 1.OK 11 – overenskomstens hovedresultater 2.Finanslov 2011 og puljer 3.Rektorforeningens vision og strategiske indsatsområder 4.Aktuelle emner 5.Kursusaktiviteter 2011 Disposition

3 GL overenskomsten - hovedresultater Pr. 1. august 2012 indføres en regel om, at alle arbejdsopgaver kan gøres til genstand for tilstedeværelse på skolen – dog maksimalt 209 dage om året. Gennemførselsvejledningen bliver en del af ”øvrige opgaver”. Ikke fast timetal hertil, og arbejdet kan udføres af andre end lærere. 60-årsreglen bliver pr. 1. august 2012 ændret, så lærere, fra det skoleår de fylder 60 år, efter anmodning kan få lagt 175 timer ind i årsopgørelsen, som læreren selv disponerer over. Timetallet følger ansættelsesbrøken, og ledende inspektorer og pædagogiske ledere er ikke omfattet af ordningen. Med virkning fra 1. august 2012 erstattes timetillægget for apparatopstilling med funktionstillæg. Pr. 1. august 2012 forhøjes basislønintervallet for de pædagogiske ledere, så de ligestilles med special - og chefkonsulenter. For pædagogiske ledere i den lavest lønnede gruppe betyder det, at basislønnen stiger med ca. 20.500 kr.

4 GL-overenskomsten (fortsat) Inspektorordningen afvikles. Fra den 1. august 2011 kan der ikke længere ansættes inspektorer og ledende inspektorer. Pr. 1. august 2012 forhøjes den ikke pensionsgivende del af undervisningstillægget med 917 kr. (aktuelt lønniveau). GL har fremsat ønske om, at rejsetid indgår i opgørelsen af arbejdstiden ved censur - til gengæld skal grundtaksten til censorer nedsættes. Der er afsat 5 mio. kr. hertil. Målet er, at ændringen kan træde i kraft skoleåret 2012/2013. Pr. 1. august 2012 træder en ny § 17 om planlægning i kraft. Lærerne skal have en forskudsopgørelse for planlagt tid. Pr. 1. august 2012 ændres reglen om opgørelse af arbejdstiden ved lovligt forfald. Fravær p.g.a. barsels - eller fædreorlov indgår i arbejdstidsopgørelsen med 7,4 timer pr. dag. Parterne har aftalt at lave en fælles vejledning om administration af lovligt fravær.

5 Finanslov 2011 Generelt effektiviseringskrav svarende til 42,4 mio.kr Effektivisering af de studieadministrative arbejdsgange for at frigøre midler til bl.a. pædagogisk it svarende til 8,2 mio.kr. Elevkvoterne i staten reduceres svarende til 4,0 mio.kr. Der er etableret en omstillingsreserve i 2014, hvor taksterne reduceres med 2 pct. svarende til 144,6 mio.kr. en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 til finansiering af flere unge i uddannelse (tidligere var aktivitetsstigning finansieret via globaliseringsmidlerne) et fortsat effektiviseringspotentiale vedrørende femte fase af statens indkøbsprogram Dertil kommer følgende reduktioner i 2010/2011 vedr. 2010: Udmøntning af tilskudsreduktion på 1 pct. for 2010, svarende til 65,9 mio.kr. Barselsregulering vedr. 2010 svarende til 13,3 mio.kr.

6 Finanslov 2011 - Rammen 2011201220132014 Generelt effektiviseringskrav-42,4-88,7-138,0 Mere ambitiøs anvendelse af it -8,2-11,0-14,0-15,4 Statens elevkvoteordning -4,0 Administrative fællesskaber -12,3 Digitalisering af SU -4,4-4,7 Indkøbseffektivisering -1,9-3,1 Omstillingsreserve-144,6 Reduktioner vedr. FFL11-73,3-123,8-176,1-322,1 1 pct. tilskudsreduktion vedr. 2010-65,9 Barselsfondregulering vedr. 2010-13,3 Reduktioner i 2010/2011 vedr. 2010-79,20,0 1,5 pct. reduktion af takster sfa. aktivitetsstigninger -105,5 Indkøbsbesparelse fase 5 -6,2-6,1-6,5-6,7 Reduktioner vedr. FL11 -111,7-6,1-6,5-6,7 Reduktioner i alt på FL11-264,2-129,9-182,6-328,8

7 Retningslinjer for ansøgning om tilskud til naturfagsrenovering I 2011 fordeles 147,4 mio. kr. af puljens i alt 220,2 mio. kr. Sidste år blev 12,5 mio. kr. af puljen brugt. Universitets- og Bygningsstyrelsen har for Undervisningsministeriet foretaget en prioritering af de berørte institutioners naturfagslokaler. Institutionen kan søge om op til 0,6 mio. kr. pr. lokale, der skal renoveres. I de tilfælde, hvor Universitets- og Bygningsstyrelsen har vurderet, at der er behov for større afledte bygningsændringer, gives der dog op til 0,9 mio. kr. pr. lokale. Antallet af lokaler, der kan ydes tilskud til, afhænger af skolens kapacitet. Ansøgningen skal indeholde en overordnet projektbeskrivelse på 1-2 A4- sider, der inkluderer en tidsplan for projektets gennemførelse. Projektet skal kunne afsluttes, så institutionen kan indsende et endeligt revisorattesteret regnskab senest 1. november året efter, at første rate af tilskuddet er udbetalt. Kommer 40 mill. i 2012 og 20 mill. i 2013???

8 Udbetaling af midler til naturfagsrenovering Den første rate af tilskuddet udgør 50 % af det beløb, der ansøges om, og udbetales, når institutionen oplyser, at håndværkerne er gået i gang. Det resterende beløb udbetales ved projektets afslutning. Har institutionen allerede for egen regning gennemført moderniseringer, kan der indsendes en ansøgning om refusion af op til det beløb, institutionen er berettiget til. Der indsendes en revisorattesteret opgørelse af udgifterne sammen med en overordnet projektbeskrivelse for denne type ansøgning. Ønsker institutionen ikke at gøre brug af puljen i år eller overhovedet, gives besked til ministeriet, så andre institutioner kan få fremskyndet deres mulighed for at søge om tilskud. Institutioner, der fravælger tilskud i år, er ikke udelukket fra at søge i 2012 eller 2013.

9 Tilskud til kapacitetsudvidelser 10 mill. kr. i 2010, 69,9 mill. kr. i 2011 120,9 mill. kr. i 2012 Tilskud udmøntes til institutioner med et varigt kapacitetsudvidelsesbehov, der ikke kan opfyldes ved ledig kapacitet inden for et naturligt optageområde!

10 Rektorforeningen vil: Være den toneangivende aktør på gymnasieområdet i Danmark – og derigennem sætte dagsordenen for udviklingen af det almene gymnasium Sikre sammenhæng mellem finansiering, myndighedskrav og omkostningsniveau i sektoren – og derigennem sikre de bedst mulige rammevilkår for det almengymnasiale område som helhed Øge understøttelse af gymnasieskolernes drift – og derigennem sikre en øget kvalitet i opgaveløsningen på en række centrale områder. Vision

11 Rektorforeningens 8 strategiske indsatsområder : 1.Klare og tydelige uddannelsesprofiler 2.Et landsdækkende gymnasie- og hf-udbud 3.Et sammenhængende uddannelsessystem 4.En rummelig, inkluderende og udfordrende gymnasieskole 5.Fremtidssikre fagligheden i gymnasiet 6.Stærke ledelser, stærke institutioner 7.Rekruttering af kvalificerede lærere 8.Bedre de økonomiske og styringspolitiske rammevilkår

12 Aktuelle emner: OK 11 - Fortolkning af OK-resultatet – Konference d. 4.4.11 i Tivoli Fastholdelse af unge i uddannelse Paradigme til ensartet registrering af fravær Analyse af frafald i gymnasiet – konference d. 7.9.11 i Den sorte Diamant Idékatalog til fastholdelsesindsatser – udsendes nu. Eksamenssystemet Ressourceforbruget i forhold til forbrug i forbindelse med undervisningen Censormangel – evt. en censor til skriftlig eksamen? Udligningsordning Behov for en grundig analyse af eksamenssystemet

13 Administrative fællesskaber Kortlægning af udbredelse, områder og dybde af fællesskaberne. Opsamling på erfaringer med adm. fællesskaber i rapport fra konsulenter fra PA. SPS Lette adgangen til specialpædagogisk støtte i SU-styrelsen (Brev til ministeren) Vi afventer svar på Ny struktur i Undervisningsministeriet. Hvad kommer det til at betyde for os? Ressourceregnskabet og it-understøttelsen heraf Den nye institutionslov

14 Rektorforeningens kursusaktiviteter i 2011 Kursus i forandringsledelse 21. og 22. marts 2011 Konference om OK11 d. 4. april 2011 Konference om frafald d. 7. september 2011 Evt. ”LUP-kurser” om OK11 og forandringsledelse i efteråret 2011 … følg med på foreningens nye hjemmeside www.rektorforeningen.dk, der går i luften d. 15. marts 2011 www.rektorforeningen.dk


Download ppt "Inspektorforeningens årsmøde d. 4. marts 2011. 1.OK 11 – overenskomstens hovedresultater 2.Finanslov 2011 og puljer 3.Rektorforeningens vision og strategiske."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google