Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Påskeforliget Fastholder grundstenene i gymnasiereformen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Påskeforliget Fastholder grundstenene i gymnasiereformen"— Præsentationens transcript:

1

2 Påskeforliget Fastholder grundstenene i gymnasiereformen
Bedre balance mellem sproglige og naturvidenskabelige fag Færre eksamener og forkortet eksamensperioden mere tid til undervisning, vejledning og evaluering Forenkling og harmonisering af lærerplaner på tværs af fag Forliget træder i kraft pr. 1. august 2010. Stadig en række fremtidige udfordringer Antal c-niveau fag Sprogfagenes stilling Internationalisering Forsøgs- og udviklingsindsats

3 Monsterudvalgets 4. rapport
anbefaler at: Der gives mulighed for at blande elever fra tre studieretninger De nuværende studie- og ordensregler bevares, men der er en række indsatser den enkelte skole kan gøre Den frigjorte tid fra påskeforliget anvendes til øget vejledning og evaluering ved skriftlige opgaver Rammen til skriftligt arbejde er øget med 20 timer (elevtid) Pulje på 9 timer (elevtid) til særlige indsatser Forslagene fra rapporten er indarbejdet i det seneste udkast til stx- og hf-bekendtgørelsen, som er i høring i øjeblikket.

4 Fastholdelse og frafald
Ungepakke II frisætter gennemførselsvejledningen fleksibilitet i anvendelsen af ressourcen E-vejledning skaber stor afstand mellem de unge og vejlederen Vejledning skal være tæt på den unge og i naturlig forlængelse af undervisningen Behov for fleksible og differentierede tilbud Bedre samarbejde med UU og de øvrig uddannelser Bedre brobygning til folkeskolen

5

6 Kapacitet og fordeling
Den tidligere minister ville afskaffe regulering af kapaciteten – hvad sker der nu? Rektorforeningen har fremsendt et forslag til den fremtidige organisering sammen med bestyrelsesforeningen. Den nuværende model fungerer fint, men der er behov for præciseringer og it - understøttelse Stor opbakning til den nuværende model fra bestyrelser, regioner og rektorer

7 Bygningsoverdragelse
Næsten alle skoler har fået købstilbud – enkelte venter til 2010 Få har takket nej – flere har betinget deres ja Overordnet fornuftig model, men Nogle skoler har fået meget høje elevprognoser Nogle af de skoler der udlejer har fået meget høje købstilbud Nogle skoler har et ”efterslæb” i bygningssammensætningen Særligt problem med vedligeholdelsesomkostninger for skoler med fredede bygninger Problemer med at få bygningerne tinglyst pga. den digitale tinglysning

8 Økonomi og finanslov Besparelser på FL10 – forventede besparelser
Administrative fællesskaber: 75,1 mio. kr. Indkøbseffektivisering: 5 mio. kr. Digitalisering af SU: 6,5 mio. kr. Forventede besparelser på FFL11 AIT-projektet mangler udmøntning Ungepakke II medfører sandsynligvis en omfordeling af vejledningsressourcen færre penge til vejledning på stx Underskud på statens finanser på ca. 100 mia. et samlet konsolideringsbehov på omkring 31 mia. kr. frem mod 2015

9 Rekruttering af lærere
Mange skoler har problemer med at rekruttere lærere – varierer dog Særligt lærere indenfor naturvidenskab Rektorforeningen har sammen med andre foreninger lavet en analyse af lærermanglen, som er lige på trapperne. En række initiativer er: Foreningen samarbejder med Ingeniørernes A-kasse og universiteterne om omkvalificering af ingeniører. Foreningen deltager i arbejdet om opkvalificering af folkeskolelærere Fokus på gymnasiet som en attraktiv arbejdsplads

10 Ressourceregnskabet Frivillig aflæggelse for regnskabsåret 2009 – med afrapportering i UVM forudfylder de fleste indikatorer. Skolerne har mulighed for at udfylde de resterende indikatorer. Permanent it-understøttelse fra 2011 – dog stadig håndholdte elementer. Præsentation af værktøj til måling af brugetilfredshed vil blive præsenteret på møder i Århus d. 17. marts og København d marts. På sigt ønskes bedre sammenhæng i IT-systemerne Selvejeanalysens Datavarehus lurer i horisonten

11 Administrative fællesskaber
Der sker meget rundt om i landet, men mange skoler varetager stadig administrationen selv. Typisk er det monofaglige samarbejder Mest udbredt er IT, dernæst økonomi og løn, bygningsfællesskaber er på vej og på indkøb sker der ikke så meget. Rådgivningsservice blev ikke brugt – er nu nedlagt. Midlerne er stedet fordelt til lederforeningerne

12 Ledelse i praksis – et tilbud om lederudvikling
Et fælles kursusforløb for ledere på blandt andet gymnasier, VUC og erhvervsskoler Udviklet i samarbejde med bl.a. Danske Erhvervsskoler og Undervisningsministeriet Henvender sig til ledere med pædagogisk ansvar – både erfarne og nye Forløbet strækker sig over 1 ½ år med 2 seminarer af 2 dages varighed pr. halvår Undervisningen varetages af ledere fra egen skoleform og fra tilgrænsende skoleformer

13 Kursets indhold Tager udgangspunkt i aktuelle ledelsesmæssige problemstillinger i uddannelsesverden Ledelsesteorier relateres til skolernes hverdag og praksis Undervisningen er tilrettelagt som ”blended learning” Der arbejdes meget med cases Kursisterne skal sammen med en mentor fra egen skole udarbejde en projektopgave

14 Det hidtidige forløb Der er startet 5 hold med i alt 120 deltagere.
65 % af deltagerne kommer fra gymnasierne. Undervisningen er blevet varetaget af henholdsvis rektor Eva Krarup Steensen og rektor Thomas Jørgensen i samarbejde med direktør Birger Hørning og seniorkonsulent Ole Holst. De foreløbige erfaringer tyder på stor tilfredshed med kurset.

15 Nye hold i efteråret 2010 Der oprettes 3 nye hold i efteråret 2010
Holdene starter: Den 16. til 17. september 2010 Den 23. til 24. september 2010 Den 7. til 8. oktober 2010 Pris for deltagelse: kr. Tilmeldingsblanket kan hentes på Rektorforeningens hjemmeside.

16 Kompetenceportalen - et tilbud om efteruddannelseskurser mv. til stærkt reducerede priser Ved OK08 og i forbindelse med regeringens trepartsaftale blev der afsat i alt 50 mio. kr. til kompetenceudvikling på Undervisningsministeriets område. Midlerne skal anvendes til at styrke udviklingsindsatsen for samtlige ansatte ved ministeriets institutioner, herunder gymnasierne. Midlerne skal anvendes inden for følgende indsatsområder: Styrkelse af lærernes undervisningskompetencer Attraktive arbejdspladser Organisationsudvikling og fusioner Talent- og lederudvikling Kickstart kompetenceudviklingen af kortuddannede

17 I efteråret 2009 lancerede Undervisningsministeriet Kompetenceportalen
Her kan skolerne tilmelde deres medarbejdere kurser og andre kompetenceudviklingsforløb til stærkt reducerede priser. Deltagerbetalingen er delvist finansieret af de afsatte kompetenceudviklingsmidler. Kurserne retter sig mod samtlige ansatte inden for uddannelsesområdet, herunder lærere. Der er tale om en bred vifte af kurser, herunder kurser der udbydes af GL. Kurserne kan ses på portalen: https://uvm.cphwest.dk/soeg/ Det er også her man tilmelder sig kurserne.

18 Den foreløbige status Der er afsat i alt 12,3 mio. kr. til Kompetenceportalen, heraf er 6,1 mio. kr. øremærket til AC-medarbejdere, herunder lærere ansat efter GL- overenskomsten. Pengene skal være brugt inden udgangen af marts 2011. Indtil nu er der kun brugt i alt 6,3 mio. Og på AC- området er der kun brugt 1,2 mio. kr. - svarende til 220 tilmeldinger. Undervisningsministeriet opfordrer derfor skolerne til at benytte det gode tilbud om at tilmelde medarbejderne - herunder navnlig lærerne – kurserne på Kompetenceportalen.


Download ppt "Påskeforliget Fastholder grundstenene i gymnasiereformen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google