Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Forening for Konkurrenceret den 31. oktober 2006 Gentagelsesvirkning og fuldbyrdelse af afgørelser i EU v/Kirsten Levinsen Konkurrencestyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Forening for Konkurrenceret den 31. oktober 2006 Gentagelsesvirkning og fuldbyrdelse af afgørelser i EU v/Kirsten Levinsen Konkurrencestyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Forening for Konkurrenceret den 31. oktober 2006 Gentagelsesvirkning og fuldbyrdelse af afgørelser i EU v/Kirsten Levinsen Konkurrencestyrelsen

2  Kan gentagelsesvirkning finder anvendelse i straffesager vedr. overtrædelse af art. 81 og 82?  Hvis ja, på hvilke betingelser?  Hvad er konsekvensen af gentagelsesvirkning? Gentagelsesvirkning

3 Disharmoni? Modspil? Samspil?

4 Strfl. § 81: ”Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, 1) at gerningsmanden tidligere er straffet af betydning for sagen” Hjemmel

5  straffet  ”af betydning for sagen”  samme gerningsmand  ”tidligere” Betingelser

6  Tidligere bødeforlæg eller dansk straffedom  Overtrædelsesbeslutning fra Kommissionen?  Udenlandsk straffedom? ”Medlemsstaterne skal i forbindelse med en ny straffesag for andre forhold tillægge domme afsagt i de andre medlemsstater samme retsvirkninger som nationale domme ifølge regler, som de selv fastsætter.” Art. 3, stk. 1, i forslag til Rådets Ramme- afgørelse om hensyntagen til straffedomme afsagt i andre medlemsstater – KOM (2005) 91 Straffet

7  Er en tidligere art. 82-sag af betydning for en art. 81-sag?  Er en tidligere sag om en vertikal konkurrencebegrænsning af betydning for en sag om en horisontal konkurrencebegræns- ning?  Er en tidligere sag om et priskartel af betydning for en sag om et markedsdelings- kartel?  Skal overtrædelserne vedrøre samme branche? ”af betydning for sagen”

8  Moder/datterselskab?  Succession? Samme gerningsmand

9  Dansk ret: 10 år  EU-retten: 17/27 år, jf. sag T-38/02 Groupe Danone “However, it is important to state that, bearing in mind the objective it pursues, the concept of repeated infringement does not necessarily imply that a fine has been imposed in the past, but merely that a finding of infringement has been made in the past…. “ (præmis 363) Tidligere straffet

10  Strfl. § 81: skærpende omstændighed  Kommissionens tidl. praksis: 50 % forhøjelse af grundbeløb uafhængigt af antal af tidl. overtrædelser  Kommissionens nye bødemeddelelse: ”hvis en virksomhed fortsætter overtrædelsen eller på ny begår den samme eller en tilsvarende overtrædelse, efter at Kommissionen eller en national konkurrencemyndighed har fastslået, at den pågældende virksomhed har overtrådt artikel 81 eller 82. Grundbeløbet forhøjes i så fald med op til 100 % pr. overtrædelse.” Konsekvensen af gentagelsesvirkning

11 “Princippet om gensidig anerkendelse bør anvendes på bødestraffe, der idømmes af retlige eller admini- strative myndigheder, med henblik på at lette fuld- byrdelsen i en anden medlemsstat end den, hvor bøden pålægges.” Pkt. 2 i præamblen til Rådets Rammeafgørelse fra 2005 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på bødestraffe – gennemført i DK ved lov nr. 1434 af 22. december 2004. Fuldbyrdelse (1)

12 Artikel 1: I denne Rammeafgørelse forstås ved a) ”afgørelse”: en endelig afgørelse, der pålægger en fysisk eller juridisk person en bødestraf, for så vidt afgørelsen er truffet af: i) en domstol i udstedelsesstaten, for en handling, der er strafbar efter udstedelsesstatens lovgivning ii) en anden myndighed i udstedelsesstaten end en domstol, for en handling, der er strafbar efter udstedelsesstatens lovgivning, forudsat at den pågældende person har haft lejlighed til at få sagen prøvet ved en domstol med kompetence i navnlig straffesager … Fuldbyrdelse (2)

13 EU-lande, hvor kriteriet om mulighed for prøvelse ved en domstol med kompetence i navnlig straffesager er opfyldt: Belgien, Slovenien og Tyskland EU-lande m. strafferetlige bøder: Danmark, Estland, Irland og Malta Fuldbyrdelse (3)

14 Oversigt over lande med adm. bøder, hhv. strafferetlige bøder

15 Afgørelse fra Afgørelse over Fuldbyrdes i Pligt til anerkende? Dansk domstol Virksomhed i andet EU- land Andet EU- land Ja Myndighed i andet EU-land Dansk virksomhed DanmarkHvis domstol og handling strafbar: Ja Hvis adm. myndighed og efterprøvelse for domstol m. kompetence i straffesager: Ja Ellers: Nej KommissionenDansk virksomhed DanmarkJa


Download ppt "Dansk Forening for Konkurrenceret den 31. oktober 2006 Gentagelsesvirkning og fuldbyrdelse af afgørelser i EU v/Kirsten Levinsen Konkurrencestyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google