Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

At være vejleder og coach

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "At være vejleder og coach"— Præsentationens transcript:

1 At være vejleder og coach
Jacob Davidsen eLearning Lab –center for user driven innovation, learing and design 28 juni 2012

2 Lidt om mig PhD-studerende ved Aalborg Universitet
Arbejder med børns læring med og omkring touchskærme i klasseværelset Betydning for elevernes muligheder Lærernes og elevernes roller Er pt. tilknyttet Baunehøjskolen her i kommunen og følger deres tabletprojektet.

3 Lidt facts om it-integrationen og praksisnær kompetenceudvikling i skolen
Baseret på rapporter inden for de sidste par år Slagelse-rapporten KMD-rapporten EVAs rapporter it skolen Ressourcepersoner i skolen

4 Hovedtræk fra rapporterne
Et opdateret fagsyn En fagdidaktisk kompetence En undervisningspraktisk kompetence Tilstrækkelige teknologiske ressourcer (Slagelse, 2011)

5 Hovedtræk fra rapporterne
It i skolen (2009): Ekspertgruppen anbefaler, at kompetenceudvikling i it ses i tæt relation til de faglige mål og fagdidaktikken Der er et stort potentiale i lokal og praksisnær kompetenceudvikling og i, at skolerne arbejder aktivt med at udvikle den pædagogiske og didaktiske videndeling blandt lærerne…

6 Hovedtræk fra rapporterne
Tallene fra KMD-rapporten (2012) viser, at lidt mere end 50 % af lærerne har behov for praksisnær vejledning (9% ofte og 44% nogle gange) Men hvad menes med praksisnær vejledning?

7 Brug af ressourcepersoner i Københavns Kommune 2010
Lokale traditioner for samarbejde og videndeling Rammer og vilkår for arbejdet Procedurer for brug af vejledere Betydningen af synergi og samspil mellem vejlederfunktioner Diskuter 2 og 2: Hvilken tradition har skolen for vejledning mellem lærere? Hvordan samarbejdes der om undervisningsopgaven? Hvordan indoptages og deles ny viden på skolen? Brug af ressourcepersoner i Københavns Kommune 2010

8 En digital skole Investeringer i it Nye lærer- og elevroller
Projektvirk-somhed Eksplicit lærings- forståelse Ledelses-mæssig opbakning til forandrings-processer Ikt-pædagogisk kompetence-udvikling Kompetence-udvikling

9 Davidsen og Georgsen om integrationen af it i skolen:
Stilladsering af aktiviteter omkring lærernes praksis Kontinuerlig ikt-pædagogisk støtte til lærerne Ejerskab blandt deltagerne til projektet Ledelsen skal forestå og opmuntre til ikt-pædagogisk udvikling Projekter opdeles i faser med tilhørende fokusområder Systematisk erfaringsopsamling, evaluering og videndeling er nødvendig for en kontinuert udviklingsproces

10 Lidt om læring og viden

11 Hvad er viden?

12 Hvad er viden?

13 Læringsforståelsens betydning for vejledning
Inden for en sociokulturel forståelsesramme: Læring er grundlæggende social Læring er situeret i specifikke kontekster Læring er distribueret mellem personer Læring er medieret

14 Hvordan lærer vi? Diskuter 2 og 2, hvordan børn lærer.
Diskuter 2 og 2, hvordan børn voksne. Hvad er forskellen?

15 Læring og viden Vores forståelse af læring og viden har betydning for, hvordan vi vejleder både børn og kollegaer. Det drejer sig blandt andet om forholdet mellem vejleder og den vejledte Gensidighed Tillid Respekt Dialog Handling Magt

16 kommunikation og vejledning

17 Kommunikation Løw: Mennesker kan ikke ikkekommunikere
Enhver kommunikation har et indholds- og relationsaspekt Karakteren af en relation bestemmes af punkteringen af kommunikationsforløbet mellem dem, der kommunikerer Mennesker kommunikerer både digitalt og analogt Al kommunikation sker i relation

18 Vejledningssituation
Sag Aktør1 Aktør2

19 Løw om vejledning Tre traditioner:
Handlingsorienteret vejledning med læringsmetaforen ”læring gennem handling” Reflekterende vejledning med læringsmetaforen ”læring gennem samtale og refleksion” Samskabende vejledning med læringsmetaforen ”læring gennem dialog, refleksion og fortælling”

20 Vejledningsformer/typer
Vejledning som praksislæring og modellæring Vejledning som mentoring Vejledning som refleksion over handling Vejledning som reflekterende processer og positioner Vejledning som løsningsfokuseret samtale Vejledning som bevidnende positioner – narrativ vejledning

21 Vejledningsrum (Løw) Spørgsmål Svar Vejvisning Vejsøgning Intervision
Konsultation Supervision Rådgivning Svar Vejvisning Vejsøgning

22 Typer af spørgsmål Linære Cirkulære Strategiske Refleksive
Hvem gjorde hvad og hvordan? Cirkulære Flere spørgsmål som finder frem til information, der gør en forskel for den vejledte Strategiske Spørgsmål der får den vejledte til at handle efter dommerens forholdemåde til sagen Refleksive Hvad tror du, din menter vil mene om din reaktion

23 Rollen som vejleder Rollen som vejleder i forhold til børnene
Hvad kendetegner denne rolle? Hvordan kommunikerer vejlederen med børnene? Hvilke rammer opsætter vejlederen for børnene?

24 Rollen som vejleder Rollen som vejleder i forhold til børnene
Hvad kendetegner denne rolle? Hvordan kommunikerer vejlederen med kollegaerne? Hvilke rammer opsætter vejlederen for kollegaerne?

25 Vejledning kræver refleksion over egen praksis
Hermansen arbejder med fem niveauer: 0: Ingen refleksion over læring 1: Blind afprøvning 2: Lærerprocessen reflekteres og nye veje til læring søges 3: Refleksion over refleksion 4: Reflekterer sin refleksion som reflekterende sin læringsproces

26 Hvad kendetegner en vejleder?
Spørger og forklarer ”fikser” ikke tingene uden forklaring – sidder på sine hænder i vid udstrækning Viser den vejledte situationen gennem spørgsmål og demonstration Lytter Reflekterer selv og skaber refleksive processer med den vejledte

27 Vejledning…i forhold til it og faglighed
er ikke blot it-vej-ledning, men udviklingen af Fælles engagement Fælles repertoire Fælles praksis Wenger Kort sagt handler det om at udvikle et fælles sprog for refleksion og handling.

28 Nøgleord for vejledning
Gensidig tillid Gensidig afhængighed Strategier for vejledning Iagttagelse af situationen og sin egen iagttagelse

29 Vejledningssituation
Sag Aktør1 Aktør2

30 Slut på oplæg Hvad har I lært?
Hvad skal man være opmærksom på i en vejledningssituation? Videre til en af dagens opgaver

31 Øvelse Med udgangspunkt i et punkt fra fællesmål skal I vejlede en i jeres gruppe – husk på de forskellige vejledningsformer. Hver person vejleder en i gruppen Vejledningssituationen optages på mobiltelefon og gennemses med resten af gruppen (mere herom om et øjeblik).

32 Observationsskema Se optagelsen Se optagelsen igen Ingen snak
Alle skriver deres observationer ned og de præsenteres for gruppen Se optagelsen igen Stop videoen, når I ser en interessant situation Sæt ord på den og diskuter vejledningsformen I skriver sammen – hvad sker der, hvordan forløber samtalen, relationen, osv.

33 Hjælpeark Hvilke type vejledning? Hvilke type spørgsmål?
Forholdet mellem det nonverbale og verbale? Vejleders/vejledtes position i samtalen? Hvem styrer samtalen? Hvem reflekterer? Hvem handler?

34 Kommentarer og feedback
Diskuter faldgruber ved vejledning Hvad skal I huske og hvad har I lært? Hvordan kan I bruge dette i jeres blogindlæg?

35 “What people have made they can understand; what people have made, people can change” (Hymes, 1972:xxxvii).


Download ppt "At være vejleder og coach"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google