Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Børns udvikling – et fokus på børn og sprog

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Børns udvikling – et fokus på børn og sprog"— Præsentationens transcript:

1 Børns udvikling – et fokus på børn og sprog
2. april 2017 Børns udvikling – et fokus på børn og sprog Kirsten Rasmussen Knuds Hoved den 16. august 2012

2 Børns udvikling – et fokus på sprog
Hvorfor er der fokus på sprog? Sprogpakken Professionsløft Indsatser i det pædagogiske arbejde Ny viden skaber nye behov

3 Hvorfor er der fokus på sprog?

4 Sociale og personlige begrundelser
Sociale relationer etableres og udvikles igennem sproget Det giver barnet mulighed for at indgå i leg og at påvirke legen Barnets tanker, følelser, meninger og behov udtrykkes gennem sproget Ny viden tilegnes gennem sproget Barnet får mulighed for at tale om - og forundres over sproget Omverdensforståelse/ deltagelse

5 Samfundsmæssige begrundelser
Vi lever i et informations og kommunikationssamfund Mange servicefunktioner ligger på nettet (Nem-Id, E-Boks, DSB’s rejseplaner, nyhedsbreve osv.) Offentlige myndigheders hjemmesider Deltage i forskellige sociale og politiske debatter via blogs, Twitter og Facebook Vi kommunikerer i stor stil via s og ikke mindst…. SMS

6 Forskningsmæssige begrundelser
International og national forskning i sprog Forskning i læsning Ny viden om, hvordan børn tilegner sig det læste, det skrevne og det talte sprog. Dokumentation for betydning af sprogets betydning for læse- og skrive tilegnelsen Læsestrategier og børns forudsætninger for læsning

7 Sprogpakken

8 Sprogpakken og sprogvurdering
Sprogpakken skal støtte pædagogerne i forbindelse med at Identificere de børn, hvor der er en formodning om, at de har behov for sprogstimulering Vælge den indsats og pædagogiske aktivitet, der skal iværksættes på baggrund af sprogvurderingens resultater Vejlede forældre om, hvordan de kan skabe et godt sprogligt miljø i hjemmet

9 Indholdet på kurserne skal
Være til gavn for alle børn Kunne bruges i forhold til børn med fokuserede behov Have særlig fokus på samarbejde med forældre Have fokus på tosprogede børn Understøtte udvælgelsen af børn til sprogvurdering

10 Indsatser i det pædagogiske arbejde

11 Tre sprogindsatser der virker
Samtaler i hverdagen Dialogisk læsning Strukturerede aktiviteter

12 Samtaler i hverdagen Udnyt de muligheder rutinesituationerne indeholder Formuler sprogstartegier i forbindelse med f.eks. Frokosten Garderoben Toiletbesøg Pusleaktiviteter

13 Samtaler i hverdagen Strategier til alle former for samtale
følg barnets interesse brug åbnende spørgsmål vent på barnets svar fortolk og udvide hvad barnet siger hjælp barnet med at sætte ord på forklar ord barnet ikke kender i forvejen relater til noget barnet kender udnyt de sproglige kompetencer barnet har i forvejen ret ikke barnets fejl direkte leg med sproget når det er muligt

14 Dialogisk læsning hvordan?
Film Dialogisk læsning hvordan? Sprogpakkens hjemmeside: Sprogpakken.dk

15 Dialogisk læsning Fokusområder Handling, sprog, ordforråd (fokusord)
Fonologi, syntaks, stavelser, Lyde 3. Skriftsprog, læseretning, begyndende bogstavkendskab og ordgenkendelse

16 Dialogisk læsning på læringsniveau 1
Tekstnære og konkrete spørgsmål til teksten som f.eks. Hvad er det? Kan du pege på Hvad gør den nu? Størst fremgang i ordforråd og skriftsprogsrelaterede færdigheder (bogstav kendskab, læseretning osv.)

17 Dialogisk læsning på læringsniveau 2
Der stilles spørgsmål til historiens handling og mening f.eks. Kan du huske, hvad der skete? Hvem er Gummi Tarzan? Hvad sker der når….. Størst fremgang i forhold til ordforråd – når barnet er i stand til at kommunikere på et reflekterende niveau

18 Dialogisk læsning på læringsniveau 3
Bogen introduceres og læses. Derefter drøftes den ud fra refleksive spørgsmål som f.eks. Hvorfor tror du at Gummi Tarzan gerne være stærk? Hvad ville der mon ske hvis…? For de børn der i forvejen har et stort ordforråd er dette niveau den største udfordring

19 Strukturerede aktiviteter
Det strukturerede tematiske sprogarbejde kan Understøtte indsatser i forbindelse med sprogvurdering være en målrettet ramme for sprogarbejdet åbne mulighed for at barnet eksplicit lærer om sprog fokusere på enkelte sproglige områder inddrage tidlige læse- og skriveforudsætninger i sprogarbejdet forbinde de forskellige læreplaner kvalificere dialogisk læsning

20 Et professionsløft

21 Børn lærer sprog af voksne
Derfor skal der være opmærksomhed på …… Hvordan de voksne stiller sig til rådighed som sprogmodel og Hvordan de voksne bruger sproget til at støtte barnets sproglige udvikling i forbindelse med alle dagligdagens aktiviteter

22 Ledelsens opgave og ansvar
Nationale niveau/ politik Kommunale niveau/ politik Forvaltning Lokale niveau:område og institution Org & Ledelse Kollega gruppe Pædagoger Kollega Børn/ forældre EVU - VIA

23 Ny viden skaber nye behov

24 - et fokus på børns sprog betyder øget behov for efter-og videreuddannelse
En bredere målgruppe Sprogpakken for 0-3års området Sprogpakken for dagpleje ”Leg med sprog” AMU og rotationsprojekter Leder kurser i forbindelse med sprogindsatsen Sprogvejlederuddannelser Konferencer om sprog Sammenhæng i sprogindsatsen fra 0 til 7 år Tidlige læse-skrive indsatser Ny nordisk skole


Download ppt "Børns udvikling – et fokus på børn og sprog"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google