Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udkast til rammeaftale på det specialiserede socialområde for 2012 - Specialkonsulent, Hilde E. Thun Holst Politiske visioner Faglig udviklingsstrategi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udkast til rammeaftale på det specialiserede socialområde for 2012 - Specialkonsulent, Hilde E. Thun Holst Politiske visioner Faglig udviklingsstrategi."— Præsentationens transcript:

1 Udkast til rammeaftale på det specialiserede socialområde for 2012 - Specialkonsulent, Hilde E. Thun Holst Politiske visioner Faglig udviklingsstrategi Økonomisk styringsaftale

2 Politiske visioner  At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet  At kommunerne via rammeaftalen stiller de rigtige tilbud til rådighed for borgere med særlige behov.  At sikre borgerne en dynamisk og fleksibel socialsektor, som samtidig udviser økonomisk ansvarlighed.  Tidlig og åben dialog samt smidighed og forenkling, da dette er forudsætninger for, de rigtige rammer for en kapacitets- og prisudvikling i det kommende år.

3 Udviklingsstrategi - fokus  Særforanstaltninger - kortlægning af særforanstaltninger i den geografiske region (hvor ligger de, hvad koster de, hvilke målgrupper m.m.). - drøftelse af både kvalitet og styring af disse tilbud (hvordan kan kommunerne bedst håndtere området, fælles kommunale samarbejder ?  Hjerneskadeområdet – en fælles vision for de regionale hjerneskadetilbud. - overgang fra regionalt tilbud til kommunalt tilbud - uddanne kommunalt personale til at modtage borgeren  Færdigbehandlede retspsykiatriske patienter - behov for tæt samarbejde og en koordinerende indsats mellem behandlingspsykiatrien, botilbuddet og kommunen.

4 Udviklingsstrategi – kommunernes behov & ønsker  Stigende antal børn og unge med autismespektrumforstyrrelse samt ADHD - Sekretariatet vil koordinere og sikre en nærmere redegørelse for behovet  Stigende antal af voksne med autismespektrumforstyrrelse samt ADHD - Sekretariatet vil sikre en opfølgning herpå blandt andet med en særlig temadag for fagpersoner indenfor børn og voksenområdet.  Tilbud til borgere med udadreagerende adfærd - Behovet vil blive analyseret i forbindelse med en redegørelse af særforanstaltninger

5 Udviklingsstrategi forts.  Kommunerne etablerer i stigende grad nye tilbud både indenfor børne og voksenområdet – dette kræver en koordinering og ”bevågenhed” for at undgå en overkapacitet af tilbud til samme målgrupper.  Heldagsmøde for Socialdirektørerne hvor Steen Bengtsson vil præsenter hans notat ”Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde”. Notatet er et forsøg på at afdække hvilke faktorer, der medvirker til at udgifterne til sociale indsatser bliver større eller mindre.  Temamøde om det nye Ankesystem

6 Økonomisk Styringsaftale Aftale om udvikling i priserne  Reduktion på 2% af beregningsgrundlaget for taksterne 2011-2012 for at imødekomme behovet for effektivitet, samt ønske om faste takster  Underskud på op til og med 5% kan ikke lægges oveni taksterne det følgende år / overskud på op til 5 % beholdes af den pågældende driftsherre – incitament til driftsherre for effektiv drift  Fokus på takstudvikling – årlig opfølgning af belægning og takstudvikling hvor det skal redegøres for evt. udsving

7 Økonomisk Styringsaftale Aftaler om oprettelse af tilbud og pladser  Nyopstartede tilbud kan budgettere med lav belægningsprocent i takstfastsættelsen i det første driftsår

8 Økonomisk Styringsaftale Aftaler om lukning af tilbud og pladser  Driftsherren får mulighed for hurtig lukning af tilbud med lav belægningsprocent, men med orientering pr. brev / mail til Den Administrative Styregruppe med en høringsperiode på en mnd. Derefter træffes den endelige beslutning af driftsherren.

9 Økonomisk Styringsaftale Aftale om tillægsydelser  Såfremt tillægsydelser, som er en forudsætning for, at borgerne kan rummes i tilbuddet, opsiges, må handlekommunen, sikre at borgeren visiteres til andet tilbud. Betalingsforpligtigelsen videreføres indtil borgeren er fraflyttet tilbuddet.


Download ppt "Udkast til rammeaftale på det specialiserede socialområde for 2012 - Specialkonsulent, Hilde E. Thun Holst Politiske visioner Faglig udviklingsstrategi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google