Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1-01. Kurser for tillidsrepræsentanter Modul 3 Kommunalreformen: Del 1: Nye kommunale strukturer – DSI og kommunalreformen – opgaver i 2006 Kommunen:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1-01. Kurser for tillidsrepræsentanter Modul 3 Kommunalreformen: Del 1: Nye kommunale strukturer – DSI og kommunalreformen – opgaver i 2006 Kommunen:"— Præsentationens transcript:

1 1-01

2 Kurser for tillidsrepræsentanter Modul 3 Kommunalreformen: Del 1: Nye kommunale strukturer – DSI og kommunalreformen – opgaver i 2006 Kommunen: Del 2: Kommunernes opbygning og politiske ledelse Del 3: Kommunernes budgetprocedure Del 4: Kommunal repræsentation 1-02

3 Kurser for tillidsrepræsentanter Modul 3 Regionen: Del 5: Den regionale struktur Del 6: Repræsentation på regionalt niveau Staten: Del 7: Staten og VISO Kommunal handicappolitik: Del 8: Grundprincipper og strukturreform Del 9: DSI’s anbefalinger 1-03

4 Nye kommunale strukturer Modul 3 – Del 1 1-04

5 Det nye kommunale Danmarks kort 98 kommuner 32 kommuner ændres ikke Nye kommunalbestyrelser fra 1. januar 2007 Fra 1. januar til 31. december 2006 fungerer den nyvalgte kommunalbestyrelse som sammenlægningsudvalg Sammenlægningsudvalget træffer beslutninger med henblik på at danne den nye kommune. 1-05

6 Sammenlægningsudvalget Sammenlægningsudvalget skal - •Fastlægge styrelsesvedtægten for kommunen (herunder udvalg, medlemmer, arbejdsområder) •Fastlægge forretningsordenen for kommunalbestyrelsen og indrette den kommunale administration •Lave nyt budget og flerårige budgetoverslag •Tage andre beslutninger vedr. den nye kommune (bl.a. serviceharmonisering, takster, indstilling til råd og nævn) 1-06

7 Socialområdet Kommunerne overtager myndigheds-, forsynings- og finansieringsansvaret på det sociale område - •Rådgivning, behandling og udredning i forhold til børn og voksne med særlige behov og anden specialrådgivning •Tilbud til børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer, revalidering samt specialundervisning for voksne •Specialrådgivningen •Samt en række ”kan”-institutioner, som beliggenhedskommunen ønsker at overtage. 1-07

8 Socialområdet Samspillet mellem kommunerne og regionerne - •Der etableres et kontaktudvalg mellem region og kommunerne i regionen som mindst én gang i hver valgperiode skal drøfte, om der i regionen er sociale institutioner, som mere hensigtsmæssigt kan overgå til en kommunes ansvar •Alle regionale sociale tilbud er takstfinansierede 1-08

9 Socialområdet •Der oprettes en statslig videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO, der skal sikre, at kommunerne kan søge specialrådgivning i meget komplicerede enkeltsager. 1-09

10 Specialundervisning Kommunale opgaver - •Ansvaret for den specialundervisning til børn, herunder overtagelse af de amtslige institutioner •Kommunerne får forsynings- og finansieringsansvaret for befordring af elever •Kommunerne i en region er forpligtede til at samarbejde om at skaffe de nødvendige tilbud •Kommunerne er forpligtede til at indrette undervisningen på de sygehuse, der er beliggende i kommunen 1-10

11 Specialundervisning Samspillet mellem kommunerne og regionerne - •Det er kommunerne, der henviser til et regionalt tilbud. Det vil sige, at det er den kommunale PPR, der får ansvaret for den fulde udredning og visitation af alle børn med behov for specialundervisning. PPR vil dog kunne hente rådgivning, supervision og bistand i VISO •Kommunerne skal betale en takst for brug af andre kommuners og regionens tilbud 1-11

12 Vejområdet og trafikselskaber •Kommunerne fastlægger omfanget af den lokale buskørsel og dækker udgifterne hertil. •Kommunerne finansierer også handicapservice. 1-12

13 Sundhedsområdet Kommunernes nye opgaver og pligter - •Genoptræning efter indlæggelse •Forebyggelse og sundhedsfremme •En del af den specialiserede tandpleje •Kommunerne skal medfinansiere udgifterne til sygehuse og sygesikringen (takst) •Kommunerne skal betale til den praktiserende læge eller speciallæge 1-13

14 Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesindsatsen forankres i jobcentre med statslige og kommunale medarbejdere - •Borgere og virksomheder skal kun henvende sig ét sted •Jobindsats og ydelser skilles ad •Jobcentret skal koncentrere sig om at skaffe ledige i arbejde •Beskæftigelsesindsatsen forankres i Økonomiudvalget eller et beskæftigelsesudvalg, der herudover kun varetager opgaver vedr. erhvervsfremme, ungdomsvejledning og integration 1-14

15 DSI og strukturreformen Opgaver i 2006 – •Etablering af DSI afdelinger i alle kommuner med repræsentation af så mange medlemsorganisationer som muligt •Fem regionale overgangsudvalg, der skal overvåge udviklingen i overgangsperioden 2005-07 og inspirere de nye DSI afdelinger ud fra en overordnet fælles tilgang 1-15

16 DSI og strukturreformen For at sikre DSI indflydelse på arbejdet i de nye kommuner er det hensigtsmæssigt – •At tillidsrepræsentanter får overblik over, hvilke opgaver kommunerne/regionerne overtager og på hvilken måde disse opgaver påtænkes løst •At afdelinger og de regionale overgangsudvalg fordeler politiske opgaver imellem sig og koordinerer indsatsen •At DSI afdelinger og regionale overgangsudvalg sikrer en koordineret indsats med medlemsorganisationerne 1-16

17 DSI og strukturreformen Vigtige spørgsmål til den fremtidige opgaveløsning – •Har kommunen de faglige og økonomiske forudsætninger? •Hvordan vil kommunen sikre et samspil med de andre kommuner, der har lignende målgrupper? •Hvordan vil kommunen fastholde og udvikle det faglige miljø omkring målgruppen? •Hvilken forvaltningsmæssige placering vil tilbudet ved en evt. optagelse skulle forankres i? •Hvordan vil kommunen håndtere evt. ledige pladser? 1-17

18 DSI og strukturreformen HUSK – •DSI afdelingen har ingen indflydelse på, om kommunen overtager opgaver, men kan sikre sig konkret indflydelse på hvordan opgaven konkret løses. •DSI afdelingen kan forsøge at få løfter om, hvordan politikere og embedsmænd vil løse opgaven og holde disse fast på løfterne. 1-18

19 DSI og strukturreformen Handicapråd – DSI afdelingen skal søge at få en dialog med kommunen om: •Rådets størrelse og rådets forvaltningsmæssige placering •Kommunale politikeres/embedsmænds repræsentation •Udfærdigelse af en handicappolitik og handlingsplan •Omfanget af sekretariatsbetjening i kommunen (– herunder diæter, kørselsudgifter og tabt arbejdsfortjeneste) 1-19

20 DSI og strukturreformen Opgaver for de regionale overgangsudvalg – •At få indsigt og indflydelse på serviceniveauet i forbindelse med individuelle kørselsordninger •At få indsigt og indflydelse på de kommende sundhedsaftaler •At støtte etableringen af fælleskommunalt samarbejde omkring hjælpemiddelcentraler, synscentraler mv. 1-20

21 DSI og strukturreformen Opgaver for de regionale overgangsudvalg – •At sikre specialviden omkring mennesker med handicap i de kommunale jobcentre •At sikre den nødvendige faglighed og adgangen hertil på tale-, høre- og synsområdet 1-21

22


Download ppt "1-01. Kurser for tillidsrepræsentanter Modul 3 Kommunalreformen: Del 1: Nye kommunale strukturer – DSI og kommunalreformen – opgaver i 2006 Kommunen:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google