Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lederforum Dagsorden: Branding og den gode historie

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lederforum Dagsorden: Branding og den gode historie"— Præsentationens transcript:

1 Lederforum Dagsorden: Branding og den gode historie
Torsdag den 26. februar 2009 Dagsorden: Branding og den gode historie Generel orientering Rapport om evaluering Organisationsændringer Månedens gode historie Kommunikationspolitik Ny hjemmeside Lederudvikling

2 Dagens tema v/Benny Balsgaard

3 Branding og den gode historie
v/Bo Søby Kristensen & Klaus Rothstein, Bysted

4 PAUSE 10 min.

5 Generel orientering v/Benny Balsgaard

6 Evaluering af styreform, organisering og MED-struktur
v/Benny Balsgaard

7 Evaluering af politisk styreform, organisations-model og MED

8 Hvor er vi nu og hvad skal der ske?
Evalueringen er færdig – rapporten ligger på hjemmesiden Direktionen har udarbejdet sit forslag til hvad der skal ske (ØU’s dagsorden) Politisk behandling den 2.3 i økonomiudvalg og 10.3 i kommunalbestyrelse

9 Hvor er vi nu og hvad skal der ske? - fortsat
Præsentation af kommunalbestyrelsens forslag den 11. marts (i store sal på Ringe bibliotek) for: lederforum kl. 9.00 hovedudvalg kl pressen kl Høring fra den 11. – 20. marts Endelig politisk behandling i ØU den 30. marts og KB den 14. april

10 Politikerne skal tættere på institutionerne
Godkendelsen flyttes ud i udvalgene, som dermed skal fokusere på de institutionsaftaler, der hører under det pågældende udvalg Udvalgspolitikerne får: Mere indsigt i aftaleområderne og de bliver styrket i dialogen med de decentrale aftaleholdere. Øget ejerskab til aftalerne og et forstærket incitamentet til at formulere politik og mål, følge op, give feedback, til at efterspørge viden og dokumentation for de opnåede resultater hos fagchefen

11 Administrationen skal styrke understøttelsen af politikerne
Fremover sikre en tættere kobling til de enkelte udvalg Synliggøre sammenhængen mellem de vedtagne mål/politikker og de afledte konsekvenser – både i den fase, hvor mål/politikker drøftes og udformes samt i den efterfølgende fase, hvor mål/politikker udmøntes Videreudvikle arbejds- og samspilformer

12 Kompetencefordelingsplan for politisk og administrativt niveau
Roller og ansvarsfordeling skal give mening for alle aktører Det skal kunne genkendes i vores adfærd

13 Fælles ansvar for dialog – på alle niveauer
Alle tager ansvar for en åben og ærlig dialog Anerkende de forskelle, der er fagområderne i mellem Blive bedre til at afstemme forventninger med hinanden – det gælder især: Når fagchefen udformer faglige mål i forhold til institutionerne Når politikerne udarbejder politiske mål og politikker I samspillet mellem administration og politikere

14 MED-strukturen/aftalen
Flot resultat Godt grundlag til at arbejde videre med at: Styrke samspillet mellem hovedudvalg og økonomiudvalg Overveje at etablere elektroniske dialog- fora Styrke kontakten mellem lokale udvalg og hovedudvalget

15 Organisationsændringer
Vi har tre fagchefer, der stopper i løbet af de kommende måneder. Derfor bliver fagchefstillingerne ledige på følgende områder: Dagtilbud Børn Veje og Forsyning Byggeri og Miljø

16 Dagtilbud Børn I forhold til den fremtidige organisation kan der opstilles 2 scenarier for fagsekretariatets fremtid: Der ansættes en ny fagchef og fagsekretariatet opretholdes med den nuværende portefølje. Fagsekretariatet sammenlægges med et andet fagsekretariat inden for børneområdet; eksempelvis fagsekretariatet Undervisning. Direktionen har indstillet til økonomiudvalget, at stillingen som fagchef genbesættes, og at dette sendes til høring i Hovedudvalget og lokale MED- udvalg. Økonomiudvalget holder møde på mandag.

17 De to tekniske fagsekretariater
Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at: Byggeri og Miljø samt Veje og Forsyning lægges sammen til et fagsekretariat under en fagchefs ledelse. Forsyningen lægges sammen med Miljøafdelingen. Klimaområdet anbefales organiseret som en projektorganisation med koordinationsansvaret placeret i Miljøafdelingen. Den nye fagchef skal sammen med fagchefen for Plan og Kultur lave et forslag til organisatoriske tilpasninger, der afklarer snitfladeproblemer mellem de to tekniske fagområder.

18 Månedens gode historie
v/Ivan Underlin, Solskrænten

19 Sandwich – pause i 20 min.

20 Kommunikationspolitik og indsatsområder i 2009
v/Aino Faldborg, Fællessekretariatet

21 Kommunikationspolitik
Udkastet til kommunikationspolitikken er formuleret af en arbejdsgruppe, der består af: Benny Balsgaard Inge Dam Charlotte Hervit Ivan Underlin Jørgen Kej Aino Faldborg For at bruge kommunikation som et strategisk værktøj i arbejdet med at nå vores mål skal kommunikationspolitikken indeholde en række principper for god kommunikation – overordnede holdninger og retningslinier, som skal følges for at understøtte mål og beslutninger i kommunen. Kommunikation er et middel til at nå målet – aldrig et mål i sig selv. Ansvar for kommunikation: Decentralt, fordi det er nødvendigt for at sikre forankring og opbakning, målrettethed (hverdagens eksempler), tilstrækkelig informationsdybde, sammenhæng til kerne”produktionen”. Under kommunikationspolitikken skal der på strategisk niveau identificeres en række indsatsområder, hvor der skal udarbejdes mere detaljerede guidelines eller regler i form af delstrategier på udvalgte indsatsområder. Indsatsområderne kan f.eks. Omfatte intern kommunikation, pressehåndtering, design, sprog, markedsføring, elektroniske medier m.v.

22 Kommunikation på flere niveauer
Indhold Udgangspunkt Tidshorisont Politik Holdninger Central Langt sigte Delpolitikker/ strategier Handlinger Central/decentral Et par år Handlingsplan/ Kommunikations-plan Decentral/ projektniveau Årlig/tidsbegrænset Strategien – viser vores prioriteringer – hvor vi især vil sætte ind. På strategisk plan identificeres således en række indsatsområder, hvor der skal udarbejdes mere detaljerede guidelines eller regler i form af delstrategier. Indsatsområderne kan f.eks. omfatte intern kommunikation, pressehåndtering, design, sprog, branding, elektroniske medier mv. På samme måde skal der decentralt arbejdes med kommunikationsplaner for konkrete projekter mv. Jeg foreslår, at vi arbejder med kommunikation på værdiniveau i kommunikationspolitikken – og så bliver konkrete og målformulerende på strateginiveauet.

23 Strategisk udgangspunkt
Det er vigtigt, at der går en rød tråd fra kommunens strategiske udgangspunkt til kommunikationspolitikken. De strategiske områder, som primært har relevans for vores kommunikation er: Åben og proaktiv kommune Ledelses- og organisationsværdier: bl.a. dialog og sjovt at gå på arbejde Udviklingsstrategi – bl.a. digital kommune Brandingindsats - kommunikationsplatform Koncernmål for 2008 om kerneværdi for borgeren og medarbejdertrivsel/sygefravær Kommunens overordnede mål og værdier skal afspejle sig i kommunikationspolitikken. Hvis ikke disse ting skinner igennem i vores kommunikation vil de blot være tom retorik. En værdi om åbenhed skal selvfølgelig komme direkte til udtryk i vores kommunikation. Reglen om, at man skal gøre det, man siger, man vil gøre, er et vigtigt element i en kommunikationspolitik, der vil signalere troværdighed.

24 Hvad indeholder kommunikationspolitikken?
Vision for kommunikation i Faaborg-Midtfyn Kommune – kobling til det strategiske grundlag 3 principper for god kommunikation Hvad vil vi med vores kommunikation? Hvor ligger ansvaret for kommunikation? For at bruge kommunikation som et strategisk værktøj i arbejdet med at nå vores mål skal kommunikationspolitikken indeholde en række principper for god kommunikation – overordnede holdninger og retningslinier, som skal følges for at understøtte mål og beslutninger i kommunen. Kommunikation er et middel til at nå målet – aldrig et mål i sig selv. Ansvar for kommunikation: Decentralt, fordi det er nødvendigt for at sikre forankring og opbakning, målrettethed (hverdagens eksempler), tilstrækkelig informationsdybde, sammenhæng til kerne”produktionen”. Under kommunikationspolitikken skal der på strategisk niveau identificeres en række indsatsområder, hvor der skal udarbejdes mere detaljerede guidelines eller regler i form af delstrategier på udvalgte indsatsområder. Indsatsområderne kan f.eks. Omfatte intern kommunikation, pressehåndtering, design, sprog, markedsføring, elektroniske medier m.v.

25 3 principper for god kommunikation
Kommunikation indgår i alle aktiviteter Modtageren i fokus Åbenhed og dialog er en forudsætning for udvikling For at bruge kommunikation som et strategisk værktøj i arbejdet med at nå vores mål skal kommunikationspolitikken indeholde en række principper for god kommunikation – overordnede holdninger og retningslinier, som skal følges for at understøtte mål og beslutninger i kommunen. Kommunikation er et middel til at nå målet – aldrig et mål i sig selv. Ansvar for kommunikation: Decentralt, fordi det er nødvendigt for at sikre forankring og opbakning, målrettethed (hverdagens eksempler), tilstrækkelig informationsdybde, sammenhæng til kerne”produktionen”. Under kommunikationspolitikken skal der på strategisk niveau identificeres en række indsatsområder, hvor der skal udarbejdes mere detaljerede guidelines eller regler i form af delstrategier på udvalgte indsatsområder. Indsatsområderne kan f.eks. Omfatte intern kommunikation, pressehåndtering, design, sprog, markedsføring, elektroniske medier m.v.

26 Den videre proces Kommunikationspolitikken er sendt i høring i:
Hovedudvalget Lederforum De lokale MED-udvalg/personalemøder med MED-status På baggrund af input herfra udarbejder arbejdsgruppen et endeligt bud på en kommunikationspolitik, som sendes til godkendelse i direktionen og derefter til økonomiudvalg/kommunalbestyrelse. For at bruge kommunikation som et strategisk værktøj i arbejdet med at nå vores mål skal kommunikationspolitikken indeholde en række principper for god kommunikation – overordnede holdninger og retningslinier, som skal følges for at understøtte mål og beslutninger i kommunen. Kommunikation er et middel til at nå målet – aldrig et mål i sig selv. Ansvar for kommunikation: Decentralt, fordi det er nødvendigt for at sikre forankring og opbakning, målrettethed (hverdagens eksempler), tilstrækkelig informationsdybde, sammenhæng til kerne”produktionen”. Under kommunikationspolitikken skal der på strategisk niveau identificeres en række indsatsområder, hvor der skal udarbejdes mere detaljerede guidelines eller regler i form af delstrategier på udvalgte indsatsområder. Indsatsområderne kan f.eks. Omfatte intern kommunikation, pressehåndtering, design, sprog, markedsføring, elektroniske medier m.v.

27 Kommunikationspolitik i høring
Kommunikationspolitikken er i høring i hele marts måned. Høringssfristen er den 31. marts Høringssvar sendes til Aino Faldborg på For at bruge kommunikation som et strategisk værktøj i arbejdet med at nå vores mål skal kommunikationspolitikken indeholde en række principper for god kommunikation – overordnede holdninger og retningslinier, som skal følges for at understøtte mål og beslutninger i kommunen. Kommunikation er et middel til at nå målet – aldrig et mål i sig selv. Ansvar for kommunikation: Decentralt, fordi det er nødvendigt for at sikre forankring og opbakning, målrettethed (hverdagens eksempler), tilstrækkelig informationsdybde, sammenhæng til kerne”produktionen”. Under kommunikationspolitikken skal der på strategisk niveau identificeres en række indsatsområder, hvor der skal udarbejdes mere detaljerede guidelines eller regler i form af delstrategier på udvalgte indsatsområder. Indsatsområderne kan f.eks. Omfatte intern kommunikation, pressehåndtering, design, sprog, markedsføring, elektroniske medier m.v.

28 Indsatsområder i 2009 Ingen kan spise en elefant på en gang
– men de fleste kan spise den stykke for stykke

29 Den gode historie Dialog og samtale
Indsatsområder i 2009 Den gode historie Dialog og samtale

30 Indsatsområder i 2009 Inden for disse indsatsområder vil vi fra central hold udvikle eksempelvis: værktøjer interne kurser succeskriterier for området fremhævelse af de gode eksempler

31 Præsentation af ny hjemmeside
v/Lotte Holm, Fællessekretariatet

32 Lederevaluering v/Charlotte Hervit, HR


Download ppt "Lederforum Dagsorden: Branding og den gode historie"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google