Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til informationsmøde - den 27. og 28. maj

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til informationsmøde - den 27. og 28. maj"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til informationsmøde - den 27. og 28. maj
Skolegangen på Stensballeskolen efter folkeskolereformen.

2 Dagsorden Velkommen Baggrunden for – og formålet med skolereformen
Hvordan ser skoledagen ud? En sammenhængende skoledag Bevægelse Understøttende undervisning Fagdage og fordybelsesuger ”Anderledes onsdag” – valgfag i udskolingen Samarbejde mellem skole og hjem Elementer vi udvikler på – lidt senere

3 Baggrunden for reformen
Skolen skal levere en vare – dygtige elever – på alle felter Fokus på læring og trivsel – ikke på undervisning Skolen skal åben sig mod omverdenen Skabe forbindelser – skabe mening Kompetenceløft til alle lærere/pædagoger – og ledere Regelforenkling Klare læringsmål i alle fag

4 Målene i folkeskolereformen
Alle skal blive så dygtige som de kan Vi skal styre på målene – ikke på aktiviteten En varieret skoledag – forskellige arbejdsformer Bevægelse Mindske betydningen af social baggrund i forhold til at nå gode faglige resultater Øget fokus på elevernes trivsel Vi skal gøre det, vi ved, der virker

5 Faktorer med særlig høj effekt
Målstyret læring (læringsmål og kriterier for målopfyldelse) Relationer og trivsel Feedback (løbende respons undervejs i deres arbejde) Selvvurdering Hvor er jeg nu? Hvor skal jeg hen? Hvordan kommer jeg derhen?

6 Det bliver vi målt på Andelen af de dygtigste elever skal stige år for år Eleverne skal kunne det de kan efter 9. klasse nu allerede efter 8. klasse 80 % skal være gode til at læse og regne i de nationale test – på landsplan Stensballe – 93 % Elevernes trivsel – DCUM Fokus på klasseledelse Uddannelsesparathed – UEA-undervisning Mestring – 99 % skal være uddannelsesparate – altså have mindst 02 Bedre overgang til ungdomsuddannelserne om 2 år skal 95 % af de 15 – 19 –årige være i gang med den ungdomsuddannelse Gennemførsel af ungdomsuddannelse efter 3 år Minimumstimetal i dansk, matematik og historie – resten styres på mål Lærerteamet kan veksle timer til der er mest brug for………………..

7 Nye begreber Understøttende undervisning
Skal spille sammen med den alm. undervisning Skal supplere den almindelige undervisning Støtte den faglige undervisning Lærerne har ansvaret – men skal ikke nødvendigvis gennemføre og planlægge den understøttende undervisning.

8 Nye begreber Nye fag Engelsk bliver obligatorisk fra 1. årgang Tysk indføres på 5. årgang 7. årgang skal have valgfag Valgfag er obligatorisk i overbygningen Håndværk og Design Madkunskab Lektiehjælp/faglig fordybelse =studietid - indskoling: 4 x 30 min - mellemtrin: 3 x 60 min - udskoling: 2 x 60 min Bliver først obligatorisk om 2 år

9 Nye begreber 45 minutters bevægelse i gennemsnit pr. dag
1) Bevægelse i undervisningen Læringsmålet er i fokus og bevægelse understøtter læringen. 2) Bevægelse for bevægelsens skyld Idræt, powerbreaks, bevægelsesbånd – puls op, ny energi, motorik, idræt som fag  3) Bevægelse med fokus på trivsel, læringsparathed og sociale kompetencer Pauser – trivselslederaktiviteter, bevægelsesbånd  Idræt: = 90 min pr. uge Bevægelsesbånd: 2x30 min = 60 min pr. uge Trivselslederaktiviteter: = 45 min pr. uge I fagene på skift: = 30 min pr. uge

10 Skoledagens længde Vi skal skabe en varieret skoledag. Indskoling:
28 timer + 2 timers studietid Sammenhængende skoledag – skole/SFO Nedgang i enkelte fag – i Horsens Kommune – plads til understøttende undervisning Mellemtrin: 30 timer + 3 timers studietid Vi øger timetallet på årgangene Udskoling: 33 timer + 2 timers studietid En lille forøgelse af timetallet 7. årgang: hertil kommer konfirmationsforberedelse

11

12

13 En ny udskoling på Stensballeskolen
Valgfag er obligatorisk for alle i klasse Anderledes onsdag - valgfag lægges i to perioder á 10 uger på hele dage sammen med den understøttende undervisning medie/internationalt science praktisk/musisk sundhed Samarbejde med Insero – fokus på innovation og entrepenørskab Vi ansøger om en international klasse

14 International klasse Mål:
Kommunikere flydende på engelsk, især naturvidenskabeligt Kunne agere i en globaliseret verden Se jobmuligheder i et internationalt perspektiv Træffe et sikkert valg mhp. ungdomsuddannelse, internationalt Personligt netværk med andre klasser, lokalt og internationalt. Målgruppe: En klasse fra 7. årgang i 14/15 En klasse klasse 15/16 En klasse årgang 16/17 Der evalueres undervejs samt ved afslutningen .

15 Anderledes onsdag: 10 uger to gang om året (valgfag/toning)

16 Stensballeskolens organisering 2014
skoleleder SB sekretariat Administrativ leder/afdelingsleder Pædagogisk ledelse: ledelsesteamet Afdelingsledere indskoling: afdelingsleder og viceinspektør Afdelingsledere mellemtrin: afdelingsleder og viceinspektør Afdelingsledere udskoling: skoleleder og afdelingsleder SFO SFO-leder PU Læringscenteret: 3 læringsvejledere 3 bibliotekarer 2 læsevejledere 2 naturfagsvejledere 1 matematikvejleder 1 it vejleder Resursecenteret: 4 akt vejledere 2 vejledere vedr. faglig støtte Pædagogisk personale

17

18 Henvendelse til koordinationsudvalget:
Koordinationsudvalget: AO, mr, hh, pe, evt. psykolog Drøfter og anviser videre indsats Henvendelse til koordinationsudvalget: Årgangsteamet Fokuserede indsatser i skole og/eller SFO Den udvidede elevplan er styringsredskab F.eks.: Sparring i årgangsteamet, holddeling, fordeling af pædagogresurser, differentiering, udvidet forældresamarbejde, kompenserende værktøjer f.eks. it, inddragelse af vejledere eller sundhedsplejerske, elevsamtaler, ventilen efter aftale, SSP internt, tests.

19 Særlige indsatser – interne muligheder
Indsatser med inddragelse af skolens psykolog: Sparringsrum Arbejdsmøder Sparring på pædagogisk praksis Indsatser med inddragelse af skoledistriktsrådgiveren: Sparring til personale, forældre kan inddrages Resursecenteret Tiltag/handleplan/evaluering, vejledning af kolleger Særlig faglig indsats Særlig akt indsats Særlig motorisk indsats Særlig indsats omkring to-sprogede Den udvidede elevplan er styringsredskab Vejledning fra skolens interne vejledere: Vejledere fra resursecenteret Læringsvejledere Læsevejledere IT-vejledere Matematikvejleder Naturfagsvejleder SSP-koordinator Særlige indsatser – interne muligheder

20 Tværfaglige netværksmøder
Kommunale videnscentre: Vispu, Bakkeskolen, Mission Possible Street Team Kommunale konsulenter: Tosprogskonsulent Læsekonsulent Sundhedsplejerske Tværfaglige netværksmøder BFC TEL - indsatser: Henvisning, udredning, visitation Særlige indsatser - eksterne muligheder

21 skole-hjem-samarbejde
Generelt formål: Understøtte elevernes læring, udvikling og trivsel Folkeskolereformen foreskriver et styrket samarbejde med forældre samt øget elevinddragelse Genfortolkning og tilpasning af velkendte fora Nye processer og tiltag

22 skole-hjem-samarbejde
Trivsel i klassen et fælles ansvar for alle Forældre – en helt afgørende ressource for det enkelte barn Forældrenes betydning for børnenes/de unges læring Elevernes inddragelse og aktive deltagelse Velkendte fora: forældremøder, trivselsgrupper (indskolingen), kontaktforældre (ml.trin og udskoling), skole-hjem-kommunikation (intra og samtaler), klasselærere, elevplaner …

23 skole-hjem-samarbejde
Nye/tilrettede tiltag : Skolefest – som skolen inviterer til Skole-hjem-samtaler indenfor skolens åbningstid (som udgangspunkt inden kl. 17) Eleverne deltager til skole-hjem-samtaler og medinddrages som en naturlig del Info-breve – til forældre – om årgangens læring, udvikling og trivsel: indskolingen – hver uge ml. trin – hver 14 dg. udskolingen – hver md. Skolebestyrelsen er meget optaget af at få gennemarbejdet principper som styrker skole hjem- samarbejdet

24 skole-hjem-samarbejde
Et forpligtende og velfungerende fællesskab på tværs af skole og hjem kræver vedholdenhed og vedligeholdelse herunder deltagelse, engagement og gensidig forventningsafstemning.

25 Det sætter vi fokus på – om lidt
Reformen er et innovationsprojekt Den åbne skole – vi skal kende vores eget nye hus, før vi inviterer gæster Styrkelse af skole-hjemarbejdet med udgangspunkt i skolebestyrelsen Uddannelsesparathed En ny plan for det forebyggende arbejde med trivsel


Download ppt "Velkommen til informationsmøde - den 27. og 28. maj"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google