Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EnviNa TM 29 – Regulativer Torsdag den 27. marts 2014 Regulativhandleplan v/landinspektør Stig Per Andersen, Egedal Kommune 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EnviNa TM 29 – Regulativer Torsdag den 27. marts 2014 Regulativhandleplan v/landinspektør Stig Per Andersen, Egedal Kommune 1."— Præsentationens transcript:

1 EnviNa TM 29 – Regulativer Torsdag den 27. marts 2014 Regulativhandleplan v/landinspektør Stig Per Andersen, Egedal Kommune stig.andersen@egekom.dk 1

2 OVERVEJELSER 2

3 BAGGRUND Inhomogent grundlag  Forvekslinger i dagligdagen  Terminer for grødeskæring og oprensning  Retlige vedligeholdelsesforpligtigelser  Tilførelser af spildevand  Klassifikation  Udarbejdelse af regulativer 3

4 Retlige vedligeholdelsesforpligtigelser Almindelig praksis  Oprensning af broer og overkørsler, der retligt burde udføres af ejerne  Kommunen påtager sig et erstatningsansvar i tilfælde af manglende vedligeholdelse Kommunens ekstraudgifter  Spildevandstilledninger (sandfang) 4

5 Klassifikation Forskellige vandløbstyper  Flere vandløb bærer præg af at være en del landbrugets produktionsapparat  Ved omklassificering reduceres kommunens omkostninger til vedligeholdelse og kontrolfunktioner mv. 5

6 Udarbejdelse af nye regulativer Offentlige vandløb  125 km offentlige vandløb. 45 vandløb fordelt på 33 regulativer  Reduktion i antallet af kommunevandløb  Færre omkostningerne til opmåling og udarbejdelse af nye regulativer  Uafhængig af om vandløbene er omfattet af vandplanerne 6

7 Overvejelser Forhold man skal have for øje  Klassifikation af kommunevandløb, herunder rørlagte vandløbsstrækninger  Vurdering af opmålingsbehov  Valg af regulativtype  Vedligeholdelsesbestemmelser  Bredejerforpligtigelser  Revisionsbehov 7

8 Klassifikation af vandløb (1) Klassifikation var et administrativt anliggende  Vandløbets målsætning og vandløbskvalitet  Offentlighedens interesse i vandløbets tilstand og afstrømningsevne – herunder tilførsel af vej- og spildevand  Oplandets størrelse og vandløbets dimensioner  Klassifikation af op- og nedstrøms liggende strækninger  Naturkvalitet og rekreativ betydning 8

9 Klassifikation af vandløb (2) Lex Dohrmann  Vandløb, der er anlagt til særlige private formål  Vandløb, der primært tjener til afledning af vand fra private arealer  Vandløb, der primært tjener til afledning af spildevand fra få ejendomme  Naturbeskyttelseslovens § 3 9

10 Nedklassificering Overvejelser  Miljømæssige ubetydelige og afledning af vand fra et begrænset opland  Udgifterne til omlægninger af rørledninger skal afholdes af lodsejerne efter nytteprincippet  Kommunen skal afholde udgiften til udarbejdelse af et partsfordeling  Indbringelse for taksationskommissionerne – økonomiske fordeling  Hvis vandløbet er privat, påhviler det lodsejerne selv at løse problemet 10

11 Valg af regulativtype  Stor betydning for ressourceindsatsen  Typisk mere overkommelige, jo mere de nye regulativbestemmelser minder om gældende bestemmelser  Omvendt skal valg af regulativtype bl.a. tage hensyn til det enkelte vandløb og de faktiske forhold 11

12 Vedligeholdelsesbestemmelser og bredejerforpligtigelser Administreret ud fra fastlagte bestemmelser  Er vandløbet vedligeholdt i overensstemmelse med regulativets forskrifter  Er der foretaget en vurdering og/eller kontrol af vandløbets dimensioner Vage formuleringer  Regulativernes bestemmelser bør udarbejdes så præcise, at der ikke er tvivl om hverken kommunens eller bredejernes forpligtelser og rettigheder 12

13 Opmålingsbehov Udarbejdelse af et vandløbsregulativ  Et indgående kendskab til vandløbets topografi En ny opmåling kan begrænses/undlades  Vandløbet er opmålt inden for de senere år, og oprensningsbehovet har siden været minimalt  Ved vandløb med gode faldforhold og/eller henligger i ureguleret tilstand  Rørlagte vandløbsstrækninger, som ikke er omlagt/reguleret siden sidste revision 13

14 Regulativrevisionsbehov Revision indenfor 3 – 5 år  Opmåling og nyt regulativ  En ekstra byrde Mere pragmatisk indstilling  F.eks. forhold, som kan begrunde en revision af regulativet  Nye regulerings- og restaureringssager kan indarbejdes i de enkelte regulativer uden en egentlig regulativrevision  Åremålsbestemte revisioner er unødvendige 14

15 STATUS Vandløbsadministration skal sikre Logiske og kronologiske  Vedligeholdelsesbestemmelser  Kontrolbestemmelser  Tilsynsbestemmelser m.v. Eksisterende budget  Rammer for administrationen 15

16 Bidragsfordeling Indtil oktober 1974  Vandløbsloven omfattede både vandløb og spildevand, dvs. skattefinansieret Miljøbeskyttelsesloven  Spildevandsområdet nu brugerfinansieret Kommunevandløb, der tilføres spildevand  Pålægge de ansvarlige for disse kilder at yde bidrag til vandløbenes vedligeholdelse 16

17 Klassificering af vandløb Den nuværende klassifikation  Tidligere kendelser om opdyrkning af f.eks. moseområder samt uddybning, regulering og rørlægning af eksisterende vandløb  Tilsvarende påtog sognerådene sig i forbindelse etablering af mindre private og offentlige spildevandsanlæg tilsvarende at forestå vandløbsvedligeholdelsen 17

18 Opmålingsbehov Gældende regulativer  Omkostningstung byrde, når vandløbene skal opmåles hvert 3. år e. lign. En løbende behovsorienteret pejlingsstrategi  Kontrol i tilfælde af borgerhenvendelser eller ved tilsyn Kommunen har anskaffet sig et vandløbsprogram  De regulativmæssige dimensioner for alle vandløb er indtastet  Der er opmålingsdata for ca. 1 / 3 af vandløbene 18

19 Udarbejdelse af regulativer (1) Vedligeholdelsesbestemmelserne er ofte uklare  Kan … hvis … vurderes  Skal … men kan undlades  Normalt … kan  Normalt kun … når … mindst … behov 19

20 Udarbejdelse af regulativer (2) Vedligeholdelsespraksis 2007 – 2013  Fysiske vandløbskvalitet  Risiko for oversvømmelser Fællesregulativ  Ensartede bestemmelserne i hele kommunen  Borgere bliver behandlet ens i hele kommunen  Lettelse af den daglige administration 20

21 Restaureringstiltag mv.  Behov for restaureringstiltag i mange vandløb  I medfør af vandplanerne iværksættes ændret vedligeholdelse i 19 vandløb over en samlet strækning på ca. 45 km 21

22 HVAD SKAL VI I GANG MED 22

23 DET VIDERE SAGSFORLØB Regulativhandleplanen – administrativ beslutning  Forudsætter ikke en fremlæggelse for offentligheden eller udtalelser fra andre myndigheder e. lign. Gennemførelsen af handleplanens anbefalinger  Karakter af forvaltningsmæssige afgørelser, hvilke kan påklages 23

24 Bidragsfordeling Vedligeholdelse efter vandløbslovens forskrifter  Kommunen påtager sig vedligeholdelsen efter aftale og mod betaling  Vedligeholdelse udføres af interessenterne med passende frist, f.eks. ½ år  Mest hensigtsmæssigt, at det er kommunen, som forestår vedligeholdelsen af broer og røroverkørsler Spildevandspåvirkede vandløb  Offentlige vandløb pga. spildevandstilførsler 24

25 Klassificering Følgende vandløbskategorier nedklassificeres  Opstrøms liggende strækninger i kommunevandløb med god økologisk kvalitet, hvor der er faunaspærringer i form af længere rørlagte vandløbsstrækninger og styrt m.v.  Kommunevandløb, hvor god økologisk kvalitet anses at være urealistisk  Kommunevandløb, der primært er anlagt med henblik på afvanding af landbrugsarealer  Rørlagte vandløbsstrækninger 25

26 Nye regulativer Kriterier/erfaringerne fra vandløbsvedligeholdelse  Besigtigelse og opmåling  Kommunevandløb med god økologisk kvalitet, hvor målsætningsopfyldelsen er realis­tisk  Kommunevandløb, der afleder vand fra et større opland med mange interessenter og/eller bortleder større mængder spildevand 26

27 Opmålingsbehov og -strategi Fremtidige kontrolopmåling  Nuværende pejlingsstrategi  Etablering af skalapælestationer o. lign. 27


Download ppt "EnviNa TM 29 – Regulativer Torsdag den 27. marts 2014 Regulativhandleplan v/landinspektør Stig Per Andersen, Egedal Kommune 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google