Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EnviNa TM 29 – Regulativer Torsdag den 27. marts 2014 Udviklingen på regulativområdet v/landinspektør Stig Per Andersen, Egedal Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EnviNa TM 29 – Regulativer Torsdag den 27. marts 2014 Udviklingen på regulativområdet v/landinspektør Stig Per Andersen, Egedal Kommune"— Præsentationens transcript:

1 EnviNa TM 29 – Regulativer Torsdag den 27. marts 2014 Udviklingen på regulativområdet v/landinspektør Stig Per Andersen, Egedal Kommune stig.andersen@egekom.dk 1

2 HISTORISK VANDLØBSLOV FRA 1949 Vandløbslov 1973  §§ 12 – 17 beskriver forhold om udarbejdelse af regulativer  Hvor vedligeholdelsen udføres med maskiner kan oprensningen udføres indtil 20 cm større dybde end fastsat i regulativet og ny oprensning iværksættes først, når dybden er indtil 10 cm mindre end regulativets angivelser 2

3 Udvikling på regulativområdet før 1983 (1) Regulativer fyldte 5 – 7 sider Opbygning  Vandløbets beskrivelse  Vandløbets skikkelse  Vandløbets vedligeholdelse  Oversigtskort i passende målforhold Dagligdagen blev styret via vandsynsbogen 3

4 Udvikling på regulativområdet før 1983 (2) Naturvandløb  uregulerede vandløb Eks. Skarndalsgrøften (1956)  Saavel for aabne (uregulerede eller regulerede) som for rørlagte  Siderne står med varierende anlæg  Bundskovling anses normalt for overflødigt  Vandløbet har så stærkt fald, at det til dels må anses for selvregulerende, hvorved anlæg og bundbredde har fundet et naturligt leje  Vandløbet oprenses 1 gang årligt inden 1. oktober 4

5 Omkostningsændringen 1963 I 1963 indførtes den nugældende ordning, hvor udgifterne bæres af det offentlige Begrundelse  Stigende spildevandsafledning  Stærkt øget dræning  Dårlige landbrugskonjunkturer Lånefælden 5

6 GÆLDENDE VANDLØBSLOV Vandløbsloven Lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30.9.2013 Bek. nr. 1437 af 11.12. 2007 om regulativer for offentlige vandløb Notat om udarbejdelse af vandløbsregulativer af 26.8.1992 Notat om udarbejdelse af vandløbsregulativer 2007 Cirkulære skrivelse nr. 21 om standardregulativ for offentlige vandløb Rettelsesblad af 3.10.1984 Bek. nr. 1436 af 11.12.2007 om vandløbs-regulering og –restaurering m.v. Bek. nr. 381 af 14.4.2011 om klassifikation og registrering af vandløb Cirkulære nr. 21 af 26.2.1985 om vandløbsloven 6

7 Lovgivning For offentligt vandløb udarbejder vandløbsmyndigheden et regulativ, jf. § 12 Miljøministeren fastsætter nærmere regler om udarbejdelse og revision af regulativer, jf. § 14 Regulativbekendtgørelsen §§ 1 – 6 7

8 Forventninger til den nye vandløbslov Formålsparagraf Gennemgang af regulativerne  Formål  Miljøstyrelsen afsatte kr. 100 millioner til regulativrevision (DUT) 8

9 Udvikling på regulativområdet siden 1983 (1) 9

10 Udvikling på regulativområdet siden 1983 (2) Forventninger  Omklassificeringer – større ensartethed  Koordinering ved overgang til nyt vandløb  Koordinering af vedligeholdelsen i de forskellige regulativer og i praksis Hvordan gik det  Primær nedklassifikation af økonomiske årsager i 1993 og 1996  Manglende koordinering 10

11 Procedure i forbindelse med udarbejdelse af regulativer 11

12 Regulativeksempler Landbrugsvandløb  Hovedvandløbets rørdimensioner er ø50 – 60 cm. Sidetilløbenes rørdimensioner er ø12,5 – 20 cm. Anvendelsen af oplandet er i vid udstrækning præget af landbrug Klassifikation  Vandløbenes klassifikation er et administrativt anliggende, dvs. at det er en politisk bestemmelse om et vandløb skal være kommunevandløb eller privat vandløb  Lex Dohrmann 2011 12

13 Eksempler på regulativer i Egedal Kommune (1) ”Høller” og bundbredde Station (m) Bundkote (m) Fald (‰) Bundbredde (m) 15423,98-0,60 20123,937,80,60 25723,562,50,60 32823,704,60,80 33423,373,30,80 43223,354,90,60 49122,861,20,60 1.00122,931,71,00 1.02821,934,11,00 1.03421,930,01,00 ………… 13

14 Eksempler på regulativer i Egedal Kommune (2) Stationering Station (m) 0,00 85,43 195,59 501,85 14

15 Eksempler på regulativer i Egedal Kommune (3) Vandløbets fysiske tilstand  Udgangspunkt i vandløbets faktiske tilstand  Vedligeholdelsen skal udføres på baggrund af målsætningen  Samtidig må det sikres, at de bestående afvandingsmæssige interesser fortsat tilgodeses 15

16 Eksempler på regulativer i Egedal Kommune (4) Dimensioner Station (m) Bundkote (m) Fald (‰) Bundbredde (m) 07,84-ø0,15 447,732,5 16

17 Opmålingsbehov Kontrolopmåling findes ikke i  Vandløbsloven, bekendtgørelsen eller cirkulæret Cirkulæret  Tilsynet omfatter kontrol med, hvorledes vedligeholdelsen er udført … Hvorfor opmåling?  Fordi det står i regulativet! 17

18 Forslag til væsentlige ændringer i de nye regulativer Uhensigtsmæssigheder f.eks.  Grøde- og oprensningsterminer  Opmålingsbehov  Kontrol- og tilsynsfunktioner m.v.  Uklare bestemmelser 18

19 Vandløbets skikkelse og opmåling Teoretisk skikkelse  Vandløbene skal herefter vedligeholdes ud fra en fast bundkote og tværsnitareal  Vandløbene kan principielt set antage en hvilken som helst skikkelse, blot den regulativmæssig vandføring ved en bundhævning på 10 cm er til stede Behovsorienteret opmålingsstrategi  Tilsyn eller borgerhenvendelser 19

20 Oprensningsinterval I dag  Kommunen opererer med oprensningsintervaller som f.eks. ±20/10 cm, ± 10/10 cm, ± 10/0, ± 10/20 cm, ± 0/30 cm samt vandspejlsstigninger m.v. Fremover  Oprensning foretages inden for intervallet ±10/20 cm 20

21 Grødeskæring Grødeskæringen foretages 1-3 gange om året 1. Grødeskæringsperiode 2. Grødeskæringsperiode3. Grødeskæringsperiode 1.6 – 15.716.7 – 31.81.9 – 15.11  Antallet af grødeskæringer tager udgangspunkt i de erfaringer Egedal Kommune har haft med grødeskæringen i perioden 2007 – 2013 21

22 Drænudløb Nye drænløb skal fremover etableres med bundkote minimum 20 cm over regulativmæssig bundkote Bruger/ejere af de tilstødende arealer skal selv fjerne aflejringer ud for drænudløb 22

23 DET VIDERE SAGSFORLØB (1) Bidragsfordeling  Forsyningen  Vejafdelingen  Banestyrelsen Klassificering  Nedklassificering 23

24 DET VIDERE SAGSFORLØB (2) Opmåling  Kontrolopmålinger  Skalapælstrategi Regulativrevision  Udarbejdelse af regulativer  VandløbsGis 24


Download ppt "EnviNa TM 29 – Regulativer Torsdag den 27. marts 2014 Udviklingen på regulativområdet v/landinspektør Stig Per Andersen, Egedal Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google