Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Orientering om Vandrammedirektivet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Orientering om Vandrammedirektivet"— Præsentationens transcript:

1 Orientering om Vandrammedirektivet
Henrik Skovgaard Miljøministeriet Miljøcenter Århus

2 Vandrammedirektivet God økologisk tilstand 2015

3 Vandplanlægning efter Miljømålsloven
Der fastlægges ensartede operationelle miljømål Bindende tidsfrister for målopfyldelse Planlægningen skal ske på oplandsniveau Alle typer forurening skal indgå i planlægningen Fysisk påvirkning af vand skal indgå i planlægningen

4 Miljømålsloven - planlægning
Vandplaner (4 vanddistrikter) Indsatsprogram Kommunale handleplaner Plan med virkemidler og tiltag Aftaler, tilskud, påbud, forbud Regional udviklingsplan (Regionens visioner) Kommuneplan

5

6 Miljømålsloven Vand- og Natura 2000 planer
Udkast til vand- og naturplaner med indsatsprogrammer Miljømål og beskrivelse af nødvendige indsatser for at nå disse mål samt de økonomiske konsekvenser herved (ultimo 2008). Offentlig høring Endelige vand- og naturplaner med indsatsplaner Planerne vil (formentlig) omfatte indsatsplaner på kommuneniveau (ultimo 2009). Kommunale handleplaner Der beskrives hvordan og hvornår indsats vil blive realiseret. (ultimo 2010) Indsatsprogrammer skal være operationelle (ultimo 2012) Miljømål skal være opfyldt – få undtagelser ! (ultimo 2015)

7 Arbejdsprogram og tidsplaner

8 Presfaktorer i det danske vandmiljø
Eutrofiering (kvælstof og fosfor) Nitratforurening af grundvand Forurening med spildevand Vandindvinding Spærringer i vandløb Fysisk regulering af vandløb Miljøfremmede stoffer (EU´s prioriterede stoffer) Fiskeri Råstofindvinding Biologisk træghed Klimaændringer

9

10 Kvælstoftab fra landbrugsarealer
Tilførsel af kvælstof til Norsminde Fjord nu og ved målsætning - eksempel Kvælstoftab fra landbrugsarealer Nu (129 tons N til Fjord) Udvaskning fra rodzonen nu: 45 kg N/ha *) Mål (65 tons N til fjord giver god økologisk tilstand) Max. tab af kvælstof fra rodzonen - ved uændret landbrugsareal 22 kg N/ha *) Opgørelser (Daisy og CTtools overskud)

11 Idefasen Tid ( Idefasen indledes 22. juni 2007)
Form ( primært web-baseret, fælles/national og lokale websider, høringsportal) Indhold ( Basisanalyserne, resumeer af basisanalyserne, væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver )

12 Møderække i Idefasen og fremover
Myndigheder (juni og september 2007) Region og kommuner indenfor miljøcentrets planområde Vand- og naturråd (juni og september 2007) DL (2 repræsentanter) DN (1 repræsentant) Kommuner? Dansk Industri? Dansk Skovforening? Dansk Akvakultur? DANVA Foreningen af vandværker? Frilufsrådet? Dansk Ornitologisk Forening? Danmarks Sportsfiskerforening? Danmarks Jægerforbund? Andre?


Download ppt "Orientering om Vandrammedirektivet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google