Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Matrikulær sagsudarbejdelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Matrikulær sagsudarbejdelse"— Præsentationens transcript:

1 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Matrikelbetegnelsen (VMA afsn ) består af et matr.nr. der for hovedparten har rod i 1844-matrikuleringen, mens en mindre del er opstået senere (ved matrikulering) som ved udstykning beholder stamnummeret, men tilføjes et litra (efter det sidst benyttede): a,b, … æ, ø, aa, ab, ac .. en ejerlavsbetegnelse - eks. Sørup by, Søndersø (sammen-skrivning af tidligere ejerlavs- og sognebetegnelse) med en ejerlavskode - eks (tidl. herreds-, sogne- og ejerlavsnummeret inden for sognet >50. Købstæder betegnes 200) som fastholdes, uanset om sognegrænsen ændres Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

2 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Tildeling af matrikelnumre (VMA afsn ) Til fraskilte dele fra en matrikuleret ejendom oprindelige stamnummer + litra 5 cy fra en umatrikuleret ejendom (udskilt off. vej) nyt stamnummer 63 flere delarealer fra flere ejendomme med henblik på oprettelse af en ny ejendom: nyt stamnummer 45 Til brugsretsarealer: oprindelige stamnummer + litra 11 k Til lodder (TML-projektet - forventes afsluttet 2004) nyt stamnummer uden at der fordeles servitutter (hvilket forringer tingbogens informationsværdi) 34 Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

3 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer 2 1 2 1 3 Tildeling af matr.nre - principper Hovedprincipper entydighed - nye ejendomme - flere særskilte dele under én ejendom - ikke tilgrænsende areal, der tillægges anden ejendom undtagelse 4 e 2 1 11 a - arealer der adskiller administrative områder - brugsretsarealer - tildeles alle selvstændig matr.nr. x 2 1 2 ”m” Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

4 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Matrikulær identifikation 6 g 9 f 2 1 Tilgrænsende matr.nre under én ejendom bør inddrages til ét matr.nr. Ændringer kan ske systematisk i forbindelse med matrikulære sager efter ansøgning Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

5 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer De matrikulære sagstyper Udstykning - og matrikulering eneste måde at skabe nye ejendomme Sammenlægning formindsker ejendomsantallet (sammenlægning af matr.nre sker ved inddragelse som en teknisk ændring) Arealoverførsel faktiske ændringer af ejendommes udstrækning Ejendomsberigtigelse registrering af gældende ejendomsgrænser som følge af hævd eller naturens kræfter Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

6 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Matrikulære forandringer kan give anledning til at nye enheder (ejendomme eller matr.nre) opstår udstykning matrikulering tildeling af matr.nr. forening af enheder sammenlægning inddragelse forandringer mellem enheder arealoverførsel ejendomsberigtigelse Rettelse af fejl/unøjag-tigheder i matriklens registreringer (regi-sterdata og kort) sker ved teknisk ændring Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

7 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Oversigt over matrikulære sagstyper (h) - hyppigt (a) - af og til (s) - sjældent (u) - unik Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

8 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Udstykning Begrebet bred: alle dispositioner, der medfører ændringer vedr. faste ejendomme smal: dispositioner, der medfører fraskillelse af areal som en selvstændig ejendom Hvilke dispositioner udløser udstykning? afhændelse, pantsætning og bortleje (for mere end 30/10 år) men forudsætter ikke, at aftale er indgået udløses også af offentligretlige dispositioner Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

9 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Matriklens arealer omfatter matrikulerede arealer (samlede faste ejendomme) umatrikulerede arealer (udskilte offentlige veje) Der findes herudover uregistrerede arealer (særligt opgrøde-arealer og f.eks. enkelte havnearealer), der ifølge sagens natur også er umatrikulerede de kan matrikuleres under tilgrænsende ejendomme eller som selvstændige ejendomme Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

10 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Brugsrettigheder Fortolkning tidsbegrænset. forpligtede bundet max. 30/10 år gælder kun jorder, ikke husrum også begrænsede rettigheder, hvis ejers råden udelukkes Undtagelser tekniske indretninger < 5m2 (= 5.49 m2) transformerstationer antenner og vindmøller master i strækningsanlæg Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

11 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Brugsrettigheder - varighed og opsigelse Brugsperiodens varighed er ikke fastsat eksplicit tidsubegrænset: udstykning nødvendig ejer er bundet i mere end 10/ 30 år: udstykning nødvendig ejer kan frigøre sig efter max. 10/30 år fra opsigelse: udstykning er ikke nødvendig (U ØLK) Tidsbegrænset max 10/30 år: udstykning ikke nødvendig mere end 10/30 år, men ejer kan frigøre sig efter max. 30 år efter opsigelse: udstykning ikke nødvendig U ØLK I en samejekontrakt blev der tillagt ejerne en eksklusiv brugsret til en del af grunden. Brugsretten var heri angivet som tidsubegrænset, idet hver samejer dog kunne opsige aftalen med 30 års varsel. KMS meddelte i en udtalelse i sagen, at lejemål som det foreliggende må give anledning til betænkelighed, men er næppe i strid med UL § 16, stk. 1, hvilket landsretten tiltrådte. Ikke afgørende, hvordan lejer er bundet Genudlejning mulig Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

12 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Hvorfor registrering af langvarige brugsarealer? hindre omgåelse af udstykningskravet for afhændelse varetage registreringshensyn sikre forholdet til anden lovgivning Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

13 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Brugsrettigheder - et alternativ til overdragelse? kan overvejes hvor udstykning/arealoverførsel ikke er mu-lig/gennemførlig (f.eks. p.g.a. lovgivning eller økonomi) f.eks. ejerlejligheder f.eks. relaksationsomkostninger giver ikke varig sikkerhed (som dog reelt kan blive 100 %, f.eks. hvis udlejer er en lejerforeningen) giver ikke fuld dispositionsret (retligt og økonomisk) forudsætter ikke relaksation, men skal også overholde plan- og arealanvendelseslovgivningen grænserne dårligere sikret ikke fastlagt som skel hegnslovens gælder ikke Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

14 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Brugsforhold vedr. grunden i f.t. udstykningskravet selvstændige ejerboliger (parcelhuse, sommerhuse) andelsboliger almennyttige boligselskaber ejerlejlighedsejendomme kolonihaver fællesarealer transformeranlæg master og møller private veje oversigtsarealer u/b _ _ b u/b u - udstykning nødv. b - kan stiftes som brugsaftale s - servitut fed - det normale s u/b u/b s s Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

15 Matrikulær sagsudarbejdelse
Ejendomsdannelsen Overdragelse eller leje? 9 m Lejeaftale? - fordele? proj. svømmepøl - heldig? - lovlig? 9 n Højtoft Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

16 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Kontrol af udstykningskravet (BUK § 1 og 3) Hovedreglen vedr. skøder og brugskontrakter: påtegning fra vurderingsmyndigheden*)/matrikelmyndig-heden på dokumentet (om at det ikke berører en del af en samlet fast ejendom/umatrikuleret ejendom), eller for førstegangsskøder registreringsmeddelsen fra KMS (om at arealet udgør en samlet fast ejendom) … og da skal udstykningskort forevises særregler hvis ekspropriation NB! Ingen krav om påtegning af pantebreve *) unødvendig da et evt. samvurderet areal under en landbrugs-ejendom ikke (mere) er en del af en landbrugsejendommen Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

17 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Landbrugsejendomme - LBL § 2, stk. 2 En landsdækkende noteringsudvidelse har medført, at land-brugsejendomme afhænger af matriklen nemlig består af de arealer, der iflg. matriklen har pålagt landbrugspligt hører sammen Der kan imidlertid være jorder under ejendommen, som ikke er pålagt landbrugspligt f.eks. tilkøbte frijorder, som er vurderet under ejendommen andre jorder, som drives under ejendommen, men hvor be-tingelserne for noteringsudvidelse ikke var til stede (f.eks. adkomstdivergenser) NB! Sådanne arealer er ikke en del af ejendommen Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

18 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Forholdet mellem grund og bygning en bygning, der ejes af grundens ejer kan ikke afhændes særskilt (der skal følge et grundstykke med , mindst sokkelgrunden) - U VLK (afhændelse af en avlsbygning) udlejes uden tidsbegrænsning lejeaftale vedr. grunden kan indgås for op til 30 (10) år ad gangen lejer af grunden kan opføre bebyggelse pantsætte bebyggelse udleje bebyggelse afhænde bebyggelse ved ejersammenfald mellem grund og bygning på lejet grund kan der ikke etableres særskilt ejendomsret til bygningen U VLK Ejeren af en landbrugsejendom udlejede en del af sin ejendom til sin søn for et tidsrum af 10. På arealet var der opført driftsbygninger, som ejeren solgte til sønnen. Kontrakterne blev indleveret samtidig til tinglysning, men blev afvist under henvisning til, at den solgte bygning udgjorde en del af den samlede faste ejendom. Landsretten fastslog, at de pågældende bygninger var opført af den kærende, og derfor - anset lejeaftalen - udgør en del af ejendommen. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

19 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Bygning på lejet grund - lejeaftalen Fællestræk: lejer ejer bygningen, men aftalen udformes forskel-ligt x 5 a lejemålet vedrører en selvstændig ejendom aftale kan indgås tidsubegrænset lejemålet vedrører en del af en samlet fast ejendom eller et umatrikuleret areal aftalen kan indgås tidsbegrænset 5 a x lejemålet vedrører alene sokkel-grunden aftalen kan indgås tidsbegrænset 5 a x Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

20 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Brugsretsarealer (BMA § 23, VMA afsn ) Kan registreres med matr.nr. ved tildeling arealet udgør en del af ejendommen (samnoteres) udvider ikke varighedsbegrænsningen der skal svares gebyr, men ikke afgift indmåling/afmærkning som andre skel ingen formaliseret myndighedshøring sikker identifikation af brugsretten (ved belåning m.v.) særlig kode i matriklen Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

21 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Registreringsdokumenterne ved udstykning Ændringskort 1 2 2 a 13 h delnumre skal omfatte alle arealer, der beregnes som ”k” er ikke nødvendig, når hele matr.nre fraskilles (medfører ingen ændringer) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

22 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Matrikulering Definition: registrering af et (helt eller en del af) et umatrikule-ret areal som en samlet fast ejendom i matriklen (med egen ma-trikelbetegnelse - nyt stamnummer) Kan omfatte ”m” - 467 en hel udskilt off vej (efter nedlægning) sjælden da nedlagte off. veje typisk enten opretholdes som private veje eller inddrages under tilgrænsende ejendom en del af en udskilt off vej fordi en den af vejarealet af-hændes særskilt (eller bortlejes for mere end 10 år) ”c” 1 Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

23 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Registrering af et umatrikuleret areal under en tilgrænsende ejendom sker ved arealoverførsel (f.eks. aflagte vejarealer) ”m” - 467 1 2 3 4 1 2 ejendomsberigtigelse (f.eks. tilvækstarealer) 5 a 7 f 9 h Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

24 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Matrikulære forandringer vedr. umatrikulerede arealer del af havneareal permanent stadeplads på udskilt off. vej aflagt vejareal aflagt ikke udskilt off vej/tilvækstareal hele en udskilt off. vej inddæmmet areal Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

25 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Matrikulering Ændringskort forenklet 2 1 ”k” 5 o 7 p 15 f 11 c Limfjorden Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

26 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Udstykning - dokumentation vedr. rettighederne i ejendommen Lovgrundlaget er TL § 22, som kræver servitutfordeling (stk. 1) der i praksis sker på grundlag af en landinspektørservituterklæring formålet er at fordele servitutter på de arealer, de geografisk vedrører mens forholdet til panthaverne ikke skal dokumenteres skal foreligge, når skøde lyses (første gang) kun relevant for det matr.nr., der udstykkes skal omfatte alle parceller ikke kun servitutter fordeles på grundlag af (alene det geografiske) ? entydig besvarelse ajourført opremsning Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

27 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Servituterklæringen udarbejdes altid (jf. formuleringen på forespørgslen) også selv om udstykningen ikke skyldes afhændelse aktkopier fås uden restafgift (U ØLK) servitutattest (ved dommer) afgives ikke skal være entydig f.eks.. ”vedrører ikke/vedrører kun matr.nr. 4 f/delnummer 3 af matr.nr. 6 d ”*)) kan også suppleres med oplysninger af betydning for ud-rensning (af dødt stof - sker på foranledning af dommeren i h.t. TL § 20) U ØLK Hvor en landinspektør skulle betale for aktkopier, da kopierne tilsyneladende blev bestilt i anden sammenhæng end til brug for afgivelse af servituterklæ-ring. I dommen henvises til Justitsministeriets skr. af 12. jan. 1990, hvoraf fremgår, at ”at attester til brug for landinspektørers afgivelse af erklæringer til tinglys-ningsdommerens ikke er afgiftspligtig, når tinglysningsdommeren i medfør af tinglysningslovens § 22, stk. 1, p. pkt. har forlangt erklæring fra landinspektø-ren”. *) Hvis servituterklæringen afgives før approbationen (areal- overførsel), må arealerne identificeres ved delnummer Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

28 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Servituterklæringen I byrderubrikken anføres servitutter brugsrettigheder foreløbigt lyste rettigheder (f.eks. betingede skøder) andre rettigheder (f.eks. vedr. ejerens dispositionsbeføjelse) der hviler på hele ejendommen, men som ikke nødvendigvis vedrører hele ejendommen (Pante)hæftelser omfatter pantegæld andre rettigheder, der er lyst pantstiftende Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

29 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Servituterklæringen Udgangspunkt: hun servitutter, der vedrører arealet, overføres Hvad ligger der i ”vedrører” ? vejrettigheder er stedfæstet hvis vejen faktisk ligger på det pågældende areal ikke findes i marken, men iflg. deklaration eller rids ligger på arealet nødvendig betingelse er, at servitutten angår det areal, der overføres. I så fald skal arealbundne servitutter altid overfø-res (f.eks. lednings- og vejrettigheder) mens ejendomsbundne servitutter må formålsfortolkes så-ledes, at de kun overføres, hvis de har retlig relevans (jagt-rettigheder, fjernvarmeservitutter, forkøbsrettigheder, se også jf. U VLD og U HD) U VLD angik en ejendom, hvorpå der var tinglyst en overenskomst om at aftale fjernvarme. Heraf fremgik, at ejeren forpligtede sig og efterfølgende ejere til at købe ejendommens samlede forbrug af varme fra fjernvarmeværket. Fra ejendommen blev der fraskilt en parcel, hvorpå der blev opført 4 ejerlejligheder. En en umiddelbar sproglig forståelse af fjernvarmeoverenskomsten, støttede den opfattelse, at aftagningspligten vedrørte beboelsesbygningen. Heller ikke formålet med overenskomsten fandtes at tale for, at den skulle omfatte også udstykkede parceller. I U HD fandtes en deklaration om, at en række parcelhusejere var forpligtet til at aftage deres forbrug af varme og varmt vand ikke at udelukke benyttelse af supplerende varmekilder såsom elovne, pejse eller mindre brændeovne. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

30 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Servitutter Kan bringes til ophør ved aftale (dokumentet kvitteres til aflysning af den påtalebe-rettigede) lokalplaner - dog kun tilstandsservitutter *) implicit: tvivlsom (jf. U HD) eksplicit ekspropriation (bortfalder endog implicit) *) dom/kendelse *) hævd som følge af modråden - passivitet er ikke nok (jf. U ØLD) - anerkendes ved aftale eller dom *) tvangsauktion *) omstændighederne (beslutning i h.t.. TL § 20) *) Aflysnings- grundlaget er dokumentation for bortfald U HD En bevarende byplanvedtægt gav mulighed for at bebygge et g´hidtil ubebyg-get areal, hvorpå der hvilede en udsigtsservitut. Da lokalplanen ikke (kunne) foreskrive byggepligt, og da servituttens formål ikke fandtes uforenelig med lokalplanen, fortrængte lokalplanen ikke servitutten. Herved demonteres planlovens bortfaldssystem reelt (jf. U 1997 B 359). U ØLD Vejret til en ikke anlagt vej var ikke bortfaldet ved, at vejretten endnu ikke var udøvet. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

31 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Fælleslod (UL § 15) der er registreret godt 500 fælleslodder, som udgør uudskif-tede, matrikulerede ejendomme i fælleseje hvor det særlige er, at de ideelle andele er knyttet til et be-stemt matr.nr. (UL § 3) ofte vanskeligt at fastslå andelenes størrelse og tilhørsforhold ikke særskilt ejerskifte eller pantsætning andele kan fraskilles som en selvstændig ejendom, men på trods af 2. pktm. også fraskilles til forening med anden ejendom (da andelen herved knytte til ejendommen ikke til et matr.nr.) Tidligere fælleslodder kan ikke retableres, nye kan ikke opret-tes, men fælleseje må etableres via en forening. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

32 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Fælleslod Andelene i fælleslodder kan opdeles samlet i reelle andele uden fraskillelse (sker som ved udstykning jf. VMA afsn hed tidligere udskift-ning) - forekommer næppe i praksis eller fraskilles enkeltvis som en selvstændig ejendom (den tidligere til matr.nr. 5 a tilhørende andel i matr.nr. 45, jf. VMA afsn ) - meget sjældne enten som reelle andele eller som ideelle kan ikke deles Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

33 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Fælleslodder Matrikulære dispositioner vedr. fælleslodder kan i øvrigt omfatte udstykning af en del som en selvstændig ejendom eller ændring af grænsen mod naboejendom ved ejendomsberigtigelse eller arealoverførsel som dog i praksis næppe er gennemførlig, da det forudsæt-ter alle anpartshaveres accept ejendomsberigtigelse af fælleslodden i sin helhed under til-grænsende ejendom *) Hvis der i en matrikulær sag fraskilles et matr.nr., hvortil der er knyttet en andel i en fælleslod, skal der tages stilling til andelens fremtidige tilknytning *) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

34 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Fællesjorder (BMA fællesarealer jf. § 17, stk. 5) udgør de uudskiftede jorder, som ved udskiftningen forblev i fælleseje det omfatter gadejord, fælles vandinger, sand-, ler- og grus-grave som nu er matrikulerede, idet den oprindelige fællesjordstype er bevaret Hvem tilkommer dispositionsretten hvis ingen har lyst adkomst? bylav el.lign., hvis det faktisk fungerer (vedtægter) godsejer/off. myndighed, hvis ejendomsretten er forbeholdt kommunen, hvis ingen anden berettiget andre, hvis hævd Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

35 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Fællesjorder - dispositionsretten (VMA afsn ) Retlige dispositioner forudsætter fastslået adkomst, som kan ske således: hele fællesjorden: ejendomsdom i h.t. RPL § 476, eller eller på grundlag af kendelse i h.t. TL § 52 a (jf. UL § 46) f.eks. et eksisterende bylav dele af fællesjorden: under tilgrænsende ejendom: ejendomsberigtigelse jf. BMA § 18, stk. 2 særskilt areal: ejendomsdom Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

36 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Fællesjorder - mulige matrikulære forandringer Ingen tinglyst adkomsthaver og ingen matrikulært beføjet *) ejendomsberigtigelse mod tilgrænsende ejendomme Ejerlav eller andre uden tinglyst adkomst udstykning og arealoverførsel m.v. kan gennemføres med fornøden dokumentation for matrikulær beføjelse, men der kan ikke ske tinglysninger før dispositionsretten er fastslået Adkomst tinglyst som alle andre ejendomme *) matrikulær beføjelse vil foreligge, hvis den formelle beretti- gelse dokumenteres (f.eks. i form af udskrifter eller vedtægter) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

37 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Fællesjorder - adkomstproceduren i UL § 46/TL § 52 a Udstykningsloven indeholder kun en formodning for kommu-nal ejendomsret, som dog giver fornødent grundlag for indkaldelse til retsmøde af alle, hvis interesser berøres mulighed for at fremsætte indsigelse kendelse kan kun afsiges hvis der ikke fremsættes indsigelse eller hvis der indgås forlig Dog også mulighed for adkomst for tilgrænsende ejendom på grundlag af ejendomsberigtigelse Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

38 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Fællesjorder - adkomstproceduren Rids skal udarbejdes for at identificere det areal, for hvilket der søges adkomst af hensyn til rettighedshavere (naboer og evt. berettigede) kopi af matrikelkortet eller af (bearbejdede) tekniske kort fyldestgørende skelkonstatering ikke påkrævet opmåling af faktiske grænser ikke påkrævet men kortet bør fremtræde på en måde, der gengiver de fak-tiske grænser i marken men her er problemet, at uoverensstemmelser ikke nødven-digvis skyldes ændrede grænser Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

39 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Retsmødet kan resultere i: Ingen indsigelse adkomst anerkendes Indsigelse vedrørende adkomst forlig: kendelse vedr. adkomst i overensstemmelse hermed ikke forlig: ingen kendelse, men adkomstspørgsmålet kan herefter forelægges de almindelige domstole (vidneførsel m.v.) Indsigelse vedrørende grænserne forlig: kendelse kan også omfatte grænserne (UL § 38, der forlanger skelforretning inden retssag, gælder næppe forlig, der indgås når domstolene - som her - af andre grunde ”er på banen”) ikke forlig: kendelse kan afsiges vedr. adkomst, men ikke om grænsen Når adkomsten er fastslået, kan der gennemføres en skelforretning Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

40 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Forskellen mellem fælleslod og fællesjord en fælleslod (UL § 3) er matrikuleret, men udgør ikke en samlet fast ejendom men er knyttet til en afgrænset kreds af ejendomme i et sameje fællesjord er matrikuleret, men udgør en samlet fast ejendom tilhører lodsejerne i ejerlavet medmindre andre har fået anerkendt adkomst NB! Det forhold, at en ejendom ejes i sameje medfører ikke, at arealet bliver hverken en fælleslod eller får status som fællesjord Drifter er oprindeligt kvægdrivningsveje, der tilhører ejerne af en række angivne ejendomme (andele ikke fastsat) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

41 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Sammenlægning (BMA § 16, VMA afsn. 12.) Sammenlægning indebærer, at én eller flere ejendomme regi-streres som én samlet fast ejendom kan ske på tværs af ejerlavs-, sogne- og kommunegrænser men næppe over store afstande Betingelser samme ejer ensartet behæftet (ubelånt eller belånt med samme hæftelser) Matrikulære ændringer: de pågældende matr.nre under de respektive ejendomme noteres som én samlet fast ejendom ingen ændringer på matrikelkortet Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

42 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Sammenlægning - dokumentation vedr. rettighederne i ejen-dommen Lovgrundlaget er TL § 21, som: kræver dokumentation for, at ejendommene er ensartet belånt hvilket kan nødvendiggøre et panthaveropgør - stillingtagen til hvilke hæftelser i ejendommene, der skal hvile på den sammenlagte ejendom, og til deres indbyrdes prioritetsstilling eller dokumentation for, at kun én ejendom er behæftet thi da breder pantehæftelserne sig (jf. TL § 24) men ingen dokumentation for stillingtagen til de på ejendom-mene hvilende servitutter, hvis prioritetsstilling derfor er uaf-klaret (stk. 3) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

43 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Panthaveropgør Formålet er at skabe entydig prioritetsstilling (UL og TL forby-der særskilt belåning) E 1 E 2 P1 - P2 - P3 PA PB - PC Sammenlægning medfører, at pantet griber alle bestanddele af den sammenlagte ejendom Uensartet behæftelse PA kan skyldes tilkøb af frijord Opgøret kan f.eks. ende således: P1 - PB - P2 - P3 (PA og PC er indfriet) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

44 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Tvangsauktion - alternativt opråb Fordelingsprincippet i TL § 21, stk. 3 Før sammenlægning: Ejendom 1 Ejendom 2 hæftelse h1: hæftelse h2: servitut s1 servitut s2 og s3 Rettighederne er anført i prioritetsorden Efter sammenlægning: hæftelse h1: h2: servitutter: s1, s2 og s3 har uafklaret prioritetsstilling Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

45 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Tvangsauktion - alternativt opråb Ved auktionen: hæftelser h1: h2: h3: servitutter : s1, s2 og s3 - har prioritet forud for h3 Bud: 1. opråb, hvor der bydes på vilkår, at byrder overtages: , hvorfor h2, der ikke skal respektere s1-3, forlanger alternativt opråb (dog med accept til et auktionsvilkår der indebærer, at s2 - en vejret - overtages med ejendommen). s1og s3 kapitaliseres til h.h.v og : der bydes herefter Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

46 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Tvangsauktion - servitutbortfald Værdi af I/II før sammenlægning: / eller 1/3 Budsummen dækker rettighederne som følger: E 1: E 2: som skal fordeles på det respektive rettigheder h1 dækkes med og bortfalder, s1 bortfalder uden vederlag h2 dækkes fuldt ud med og overtages, mens s3 bortfalder mod Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

47 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Servitutters prioritetsstilling A. Prioritet forud offentlige retshandlinger (f.eks. byggelinjer og fredninger) offentlige servitutter (pålagt på foranledning af off. myndig-heder, f.eks. vilkår) servitutter, der er lyst forud (med panthaveraccept, på grund-lag af uskadelighedsattest eller som konsekvens af relaks.) servitutter, der af fogeden med panthavernes accept, ved tvangsauktion placeres forud (typisk vejrettigheder) B. I prioritetsrækken Servitutter stiftet i privatrettens former, som ikke er falder ind under A Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

48 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Arealoverførsel (BMA kap. 5, VMA afsn. 11.) Definition: Aktuel overførsel af areal fra en samlet fast ejendom/umatriku-leret areal til en samlet fast ejendom eller offentlig vej (UL § 7) eller kortere: overførsel af areal mellem ejendomme Erhvervelsesmåden uden betydning (aftale eller eksprop.) 4 1 2 3 7 e 7 h 7 f 7 g Reglerne anvendes analogt, hvis flere arealer fraskilles fra flere ejendomme med henblik på at oprette en ny ejendom - her benævnt ”samlet udstykning” (BMA: ”udstykning i særlige tilfælde”) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

49 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer også af en hel ejendom eller særskilte dele 9 o 9 p Arealoverførsel 2 1 4 m 7 d kan foretages 1 2 11 a Byvej 7.53 m også til ikke-udskilt off. vej (min. udskillelse af overført areal) 2 1 Byvej 7.53 m matrikulær forandring faktisk forandring også fra ikke-udskilt off. vej (matrikulære foran-dringer afviger fra de faktiske) også af en hel ejendom eller særskilte dele Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

50 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Arealoverførsel - indebærer overdragelse Sager om arealoverførsel indeholder ikke kun en fremstilling af de matrikulære forandringer og dokumentationen herfor, men da der i en arealoverførsel indgår en overdragelse som effektueres i sagen, er det nødvendigt, at der i sagen også sker afklaring af adkomstforholdene som derfor også skal indeholde adkomstdokumentation Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

51 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Arealoverførsel Vejdirektoratet har eksproprieret et areal fra en række ejendomme i det åbne land med henblik etablering af et vejinfoanlæg, benzinstation cafeteria m.v. Den anførte matr.nre udgør hver for sig en samlet fast ejendom med undtagelse af matr.nr. 13 b. Restejendommen af 11 e afhændes i den forbindelse til forening med matr.nr. 5 b. Denne afståelse er også indeholdt i eks-propriationsbeslutningen. Angiv de matrikulære forandringer ved - de arealer, der fragår de forskel- lige ejendomme og - de ejendomme/arealer de tilgår - hvor mange arealoverførsler bliver der tale om? 13 c 5 b 11 e 13 c 15 m Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

52 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Arealoverførsel -adkomstforhold (BMA § 14 og 15) Skøde Værdi > kr. - skødesager krav om, at overtagelsen berigtiges ved skøde hvilket i sagen skal ske ved at endeligt skøde lyses foreløbigt på begge ejendomme Erklæring om overdragelse Værdi </= kr. - erklæringssager Tilstrækkeligt med erklæring fra ejerne om, at overførslen alene er betinget af registreringen rådighedsdokumentation OBS! ikke krav om tinglysning (men det kan være hensigtsmæssigt) Særregler for veje, jernbaner og havne Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

53 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Sagsgangen ved arealoverførsel aftale/afståelse (evt. foreløbigt skøde) vurdering af sagen, fastlæggelse af skel, opmåling myndighedshøringer og matrikulær sag omprioritering, relaksationer og moderationer dommerattest vedr. panthaverafklaring (påtegninger/uskadelighedsattest) servituterklæring sag til KMS (incl. evt. skøde) registrering dommerkontor (og endelig lysning af evt. skøde) kommunen (ajourføring af ESR) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

54 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Arealoverførsel - sagskoordinering Arealoverførsel gennemføre ofte på et tidspunkt, hvor der dis-poneres retligt over ejendommen på flere måder. For at undgå, at der sker tinglysning til hinder for sagens gennemførelse (typisk pantsætning) er det væsentligt, at re-kvirenten ikke disponerer uafhængigt af landinspektøren (f.eks. gennem pengeinstitut eller en ejendomsmægler). Ved rekvisitionen er det derfor hensigtsmæssigt skriftligt at præcisere for rekvirenten, at rettighedsstiftelse vedrørende ejendommen kun kan foretages med landinspektørens ac-cept. I modsat fald kan det fordyre og forsinke sagen. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

55 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Arealoverførsel - adkomstdokumentation Kravene til skøders indhold er få og enkle ejendommens matrikulære betegnelse og adresse (TL § 9 og TB § 6, se også U ØLK) anmelder (TL § 9 og TB § 5) parternes navne og adresser (TB § 7) bekræftigelsesunderskrifter (TB § 23, stk. 1) ejendomsværdipåtegning (Stpl.lov. § 38, stk. 1) købesum (Stpl.lov § 34, stk. 1) I U ØLK var ejendommens matrikulære betegnelse og adresse i skødets øverste venstre hjørne, men ikke i selve skødeteksten, hvorfor skødet ikke opfyldte kravet i TB § 6 (se også Lsp.med B). Ved tinglysning skal der ud over tinglysningsafgift svares en afgift på 0.6% af købesummen dog min. vurderingsværdien Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

56 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Arealoverførselsskøder indeholder ofte følgende: beskrivelse af den del af ejendommen, skødet vedrører en angivelse af den modtagende ejendom hvordan købesummen berigtiges (kont./depon. tidspunkter) delnummre arealstørrelse og rids (anbefales LSP.med B) sælgererklæringer/forbehold (f.eks. bundforhold m.v.) henvisning til tinglyste byrder vilkårene for overdragelsen (se næste dias) bemyndige til lsp. (til endelig tinglysning) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

57 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Arealoverførselsskøder Typiske overdragelsesvilkår aftale om hæftelser (f.eks. at køber tiltræder de fornødne relaksations- og moderationserklæringer) overtagelsestidspunktet refusionsopgørelse BMA krav til skødet erklæring fra ejere om, at overførslen alene er betinget af registreringen bemyndigelse til matrikelmyndigheden til at anmode om endelig tinglysning Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

58 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Arealoverførsel - håndtering af overdragelsesdokumenter Skøder betingede skøder lyses foreløbigt i byrderubrikken kan gøre endelige ved endelighedspåtegning skal påtegnes om endelig lysning (jf. TB § 18, se også LSP B) hvorfor der skal anføres anmelder (til hvem skødes tilbagesendes - ikke KMS, der blot ekspederer) genpart af påtegning ikke nødvendig Overdragelseserklæringer skal ikke - men kan - tinglyses udløser i så fald ikke %-afgift Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

59 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Samlet udstykning - er en hybrid I matrikulær henseende en udstykning, men dokumentationen for afståelsen og foreningen af de implicerede arealer sker efter reglerne om arealoverførsel, hvorfor endeligt skøde til køber skal lyses på de ejendomme, der afgiver areal erklæring fra parterne om, at afståelse alene er betinget af registrering bemyndigelse for matrikelmyndigheden dommerattest om pantehæftelser og servitutter samt udstykningskort over den nye ejendom Skøde og udstykningskort sendes efter appbrob. til dommer, der lyser skødet endeligt og returnerer det til anmelder Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

60 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Arealoverførsel - dok. vedr. rettighederne i ejendommen Hovedregel dommerattest i h.t. TL § 23 om relaksation - frigørelse for pantegæld - (forudsætter samtykke ved påtegning) og servitutfordeling (som altså skal foreligge inden registreringen godkendes) skal foreligge ved arealoverførsel og samlet udstykning Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

61 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Panthaverdokumentation ved araloverførsel Hovedreglen er relaksation Men gælder det også: hvis ejendommene er ensartet belånt? (fordi de har samme ejer) JA - jf. BMA § 13, der kræver doku-mentation i h.t. TL § 23 - altså relak-sation! *) hvis den afgivende ejendom er ubelånt? NEJ - der er intet at relaksere. Men tingbogsudskrift er nødvendig *) relaksation synes ufornøden, da pantegrundlaget er uændret, og kan derfor kun begrundes med, at panthaverne herved orienteres om pantegrundlagets ændrede sammensætning. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

62 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Relaksation Fra en behæftet ejendom A er fra-skilt to parceller B og C, som hver-ken er relakseret eller afhændet. For at gøre disse to grunde større ønskes der foretaget arealoverførsel fra A til h.h.v. B og C. Hvordan skal man i forbindelse med ovenstående matrikulære for-andringer forholde sig til pante-hæftelserne i A? C B A Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

63 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Relaksation på grundlag af panthaversamtykke (tinglyst påtegning) henvendelse til panthavere aftale om vilkår (ingen formelle regler) blank accept (ingen ændringer i aftalen) mod vederlag (ekstraordinært afdrag - nedskrivning) indfrielse (aflysning) mod pant i modtagende ejendom påtegning på pantebrev samme kreditor kan meddele samlepåtegning vedr. flere hæftelser dommerattest, når alle relaksationspåtegninger er på plads Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

64 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Uskadelighedsattest OBS! Ved kære er lsp. ikke kæreberettiget Attraktiv fordi man undgår panthaversamtykke (sparer tid og penge) Afgives af dommer på grundlag af oplæg fra lsp. og vurderings(for)mand Landinspektøren bør give følgende oplysninger: ikke kun størrelsen af det fraskilte areal, men også oplysninger om arealets værdi (vederlag eller grundværdi) og for hele ejendommen (ændringer kan evt. anføres i %) oplysninger om arealets beliggenhed og beskaffenhed og andre forhold, der kan belyse de værdimæssige konsekvenser Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

65 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Uskadelighedsattest Betingelser arealet er ubetydeligt i f.t. størrelsen og værdien af den ejendom, arealet fragår (relativ ubetydelighed) kan ske uden nogen som helst fare for pantesikkerheden men i praksis er der også en absolut grænse ligesom der ikke alene tage stilling på grundlag en vurdering af størrelses- og værdirelationer Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

66 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Uskadelighedsattest - anvendelsesområde kan benyttes ved arealoverførsel (TL § 23, stk. 2), udstykning (TL § 22, stk. 8) og ved sammenlægning (TL § 21, stk. 2) analogt ved ændringer vedr. ejerlejlighedsejendomme (f.eks. fraskillelse af en del af grunden vedr. de enkelte ejerlejligheder) analogt ved servitutter lysning forud for pantegæld (forsigtighed tilrådes) ved gensidige arealoverførsler kan der ikke anvendes et nettoprincip kan ikke bruges, hvis ejendommen er overbelånt praksis meget varierende (retskredsene afgør selv) tendensen er klart mere restriktiv (kun bagateller) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

67 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Servituterklæring Grundlaget for servituterklæringen er tingbogens byrderubrik principielt tilstrækkeligt alene at forholde sig til de byrder, der vedrører det matr.nr. der afstår areal skal sortere byrderne på de arealer, de vedrører TL § 23, stk, 1, nr. 2 fordrer servitutattest (afgivet af dommer) U ØLK angik en sag, hvor en landinspektør til brug for en udstyk-ningssag havde anmodet en dommer om udskrifter af akten, omfattende i alt 42 servitutter. Dommeren krævede retsafgift herfor, hvilket landinspektøren protesterede imod og kærede til landsretten, der imidlertid stadfæstede afgørelsen, da servitutterne var rekvireret uden tinglysningsdommerens anmodning. Af Justitsministeriets skr. af 12. jan fremgår, ”at attester m.v. til brug for landinspektørers afgivelse af erklæring til tinglysningsdommeren ikke er afgiftspligtige, når tinglysningsdommeren i medfør af tinglysningslovens § 22, stk. 1, p. pkt. har forlangt erklæring fra landinspektøren”. Problemet i den henseende er, at der efter at tingbogen foreligger elektronisk ikke mere fremsendes en egentlig servitutforespørgsel, som indeholder en en fortrykt standardsanmodning om, at dommeren beder landinspektøren om at afgive erklæring. men i praksis foretages fordeling på grundlag af landin-spektørens servituterklæring, der afgives på grundlag af dommerens anmodning i så fald fås aktkopier uden retsafgift (U ØLK) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

68 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Servituterklæring ved arealoverførsel Erklæring afgives på et tidspunkt, hvor det overførte areal er i-dentificeret ved et delnr., som erklæringen derfor må referere til. Registreringsmeddelelsen anfører også delnr. hvorfor man på dommerkontoret kan identificere servitutter, der skal overfø-res/slettes Mulig formulering: Servituterklæring i anledning af arealoverførsel af delnr. 3 af matr.nr. 6 a. Efter foretagen undersøgelse fordeles servitutterne således på restejendommen matr.nr. 6 a og på delnr. 3, der overføres til matr.nr. 11 c: Entydig besvarelse! Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

69 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Servituterklæring ved arealoverførsel Standarderklæring har følgende fortrykte tekst: Servituterklæring: I henhold til tinglysningslovens § 22 skal jeg efter foretagen undersøgelse i anledning af tinglysning af skøde på matr.nr. om de på dette matr.nr. og på matr.nr. hvilende servitutter erklære: Men den passer ikke til arealoverførsel ! arealoverførsel af delnr. 3 af matr.nr. 6 a om de på matr.nr. 6 a Vedrører kun delnr. 3 (overføres til matr.nr. 11 c) Vedrører kun matr.nr. 6 a (overføres ikke til matr.nr. 11 c) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

70 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Arealoverførsel - alternativ dokumentation vedr. rettighederne i ejendommen Relaksation uden panthaversamtykke uskadelighedsattest i h.t. TL § 23, stk. 3 lsp. erklæring om værdi < kr. (jf. BAG § 4, stk. 2 - kun brugbar ved afståelse til vej/jernbane - den lille uska-delighedsatttest dommerattest i analogi med TL § 21, hvis der følger pant med det overførte areal (nødvendiggør andre påtegninger) Undtagelser vedr. servitutter arealoverførsel til off. vej (bortset fra i Sønderjylland, hvor vejen er optaget i tingbogen) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

71 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Ændring af administrative grænser Matrikulære forandringer er mulig hen over administrative grænser (ejerlavs-, sogne-, kommunegrænser) Men ændres skellet, skal den administrative grænse følge med Ændringer af: Ejerlavsgrænser: kan ske frit Kommune- og sognegrænser, skal godkendes af: Kirke- og Indenrigsministeriet KMS hvis < 3000 m2 (ubeboet - der må ikke flyttes sjæle) eller skyldes vandløbsregulering ændringer optages i særlig bekendtgørelse Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

72 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Arealoverførsel over zonegrænse supplering op til et totalareal på 5000 m2 kan godkendes af KMS i f.t. landbrugs-loven (gælder også byggegrunde, der udstykkes. Hvis flere parceller udstykkes i samme sag skal sagen forelægges for jordbrugskommissionen) arealoverførsel i sig selv kræver ikke godkendelse i h.t. planloven, men en ændret arealanvendelse kan forudsætte tilladelse (dog ikke, hvis landbrugsjord tillægges en byggegrund jf. PLV, kap. VII, afsn. D, pkt. 2) landzonearealet under en byggegrund kan ikke medregnes i b% Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

73 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Ejendomsberigtigelse (BMA kap. 7, VMA afsn. 13.) Ved ejendomsberigtigelse registreres eksisterende ejendoms-grænser, der er forandret som følge af hævd typisk i form af grænsehævd men kan også omfatte en hel ejendom/et helt matr.nr., som inddrages unde tilgrænsende eller skyldes naturens kræfter (grænsen i eller mod vand-arealer) grænserne er labile, hvilket medfører, at grænsen i marken til enhver tid er ejendomsgrænse Ejendomsberigtigelse adskiller sig fra andre matrikulære foran-dringer, der afspejler aktuelle ændringer Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

74 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer 3 e 5 b Ejendomsberigtigelse - eksempler * skel mellem naboejendomme (grænsehævd) 87 fl. lergrav 2 a 6 k * skel mod fællesjorder 11 o * labile grænser * ældre offentlig vej Byvej 7.53 m 15 m 7 b Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

75 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Ikke ejendomsberigtigelse hvis 8 f 5 e 7.53 m * ejendomme ikke er registreret 1 2 * grænsen ikke er ændret i marken 7 f 9 m 11 a * skellet afgrænser ejendomme i samme eje (man kan ikke vin- de hævd mod sig selv) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

76 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Adkomst som følge af hævdserhvervelse anerkendes A. i h.t. TL § 12, stk 2 ved dom ved erklæring fra ejeren dokumentet lyses som adkomst B. i h.t. UL kap. 5 ved skelforretning ved ejendomsberigtigelse adkomst registreres p.g.a. registreringsmeddelelsen; der er intet intet formelt adkomstdokument på det pågældende areal Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

77 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Ejendomsberigtigelse Hvordan opstår de ruoverensstemmelser mellem de registrerede grænser og forholdene i marken? gradvise forskydninger som følge af rådighedsudøvelse som følge af naturens kræfter (kan også ske i ryk) uregistrerede overdragelser fejl ved hegnsrejsning i målingen/indlægningen/kortfremstillingen kun ejendomsberigtigelse hvis hævd, ellers arealover-førsel unøjagtigheder i matrikelkortet ingen ændring i ejendoms-forholdene, derfor sker ret-telsen som teknisk ændring Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

78 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Forudsætninger for ejendomsberigtigelse ejendomsgrænsen er ændret i marken som følge af hævd eller naturens kræfter hvis hævd: forskellige ejere sammengrænsende ejererklæring om hævd/naturlig ændring om grænsen faktisk grænse (evt. nærhedsprincippet) ingen areal- eller værdibegrænsninger rådighedsdokumentation (hvis mulig) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

79 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Ejendomsberigtigelse - dokumentation Hævd: erklæring fra ejere om hævd (adkomst) og grænser erklæring fra lsp. (ikke tvivl om hævd) Naturlige ændringer erklæring fra ejere om baggrunden for forandringen erklæring fra ejere om grænser (evt. excl. naboerklæring) Samt rådighedsdokumentation der kræves ingen dok. vedr. pantehæftelser og servitutter men servitutafklaring (altså ikke nødvendigvis erklæring) er god lsp.skik Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

80 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Ejendomsberigtigelse - dokumentation Særtilfælde helt matr.nr.: dok. om pantehæftelser samvurderede arealer kan være særskilt belån hel ejendom: dommerattest om, at ejendommen er ubelånt ellers opstår der tekniske problemer vedr. lyste hæftelser evt. panthavere må derfor kvittere til aflysning hævd udelukket over offentlige veje jernbaner (DSB/private - i drift?) uenighed: skellet kan kun registreres efter skelforretning Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

81 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Ejendomsberigtigelse - servitutafklaring Ikke krav om servituterklæring ved ejendomsberigtigelse men servitutter fortrænges kun af hævd, hvis der er rådet i strid med den stiftede ret hvorfor nedgravede ledninger og andre rettigheder, som ikke er i strid med den udøvede råden, fortsat består Landinspektøren kan ikke afgøre disse spørgsmål, men bør i disse tilfælde gøre parterne opmærksom på, at der kan tilbagestå et uafkla-ret forhold, og evt. tilbyde at søge det afklaret den tinglysningsmæssige side kan herefter ordnes på grund-lag af en servituterklæring, som altså bare ikke er krævet Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

82 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Ejendomsberigtigelse - ændringskort Erkl. fra ejer og nabo om grænser Erkl. fra ejer og nabo om hævd og grænser Erkl. fra ejer om fremkomst Kattegat 1 7 b 11 p markvej 3.77 m 11 q 2 Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

83 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Ejendomsberigtigelse mod fællesjorder (BMA § 18) - såfremt ingen har tinglyst adkomst erklæring fra ejer om hævd og grænser lsp. skal underrette kommunen enig: erklæring uenig: kommunen skal begære adkomst fastslået (efter UL § 46) passiv: efter 4 måneder kan sagen ekspederes på grundlag af dommererklæring (om at adkomst ikke er søgt) Særregler vedr. tilvækstarealer (BMA § 19) ikke erklæring fra staten også erklæring fra naboejere (eller hvis denne ikke kan kon-taktes fra lsp. om, at grænsen følger nærhedsprincippet) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

84 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Hævd i strid med offentligretlige forskrifter hævd vindes, hvis der er udøvet fyldestgørende råden lovgivningen forhindrer derfor ikke hævd i strid med bestem-melser, der er knyttet til ejendommen (f.eks. landbrugspligt) eller som har betydning for ejendomsgrænsernes beliggenhed (f.eks. bebyggelsesregulerende bestemmelser) men skal respekterer bestemmelser, der er knyttet til arealet Er der vundet hævd, vil adgangen til at foretage håndhævelse f.s.v.a. åbenlyse forhold formentlig også afhænge af, om der foreligger passivitet (fra den retshåndhævende myndigheds side) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

85 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Ejendomsberigtigelse - dokumentation Landinspektørfirmaet er blevet anmodet om at afsætte en garage, der ønskes opført nord for den eksisterende bebyg-gelse på matr.nr. 12 m. I den forbindelse konstateres det, at der ikke er plads til garagen, når matriklens oplysninger lægges til grund. Afstanden mellem den eksisterende bygning og den regi-strerede grænse er ca. 2 m. I marken er forholdet imidlertid anderledes: En vej der tidligere førte over matr.nr. 11 c med tinglyst vejret for matr.nr. 14 b findes ikke mere, og vejarealet benyttes nu som en del af havearealet på matr.nr. 12 m. Den nuværende ejer af matr.nr. 12 m oplyser, at forholdene i marken så ud som beskrevet, da han købte ejendommen for 15 år siden. Skovbevoksningen på matr. nr. 14 b er plantet i 1960. (fortsættes) 11 c plankeværk vejret lyst 1963 elkabel lyst 1972 14 b 12 m hæk i marken Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

86 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Ejendomsberigtigelse - dokumentation Af tingbogen fremgår i øvrigt, at kommunen ejer matr.nr. 11c (tidligere sognerådet - adkomst lyst 1947), og at der på matr.nr. 11 c yderligere er tinglyst en servitut om et elkabel, der er nedlagt i vejen, da den endnu eksisterede i 1972. Ved markundersøgelsen kan i øvrigt konstateres, at der under matr.nr. 12 m også er inddraget et areal, der på matrikelkortet er anført som ”gade”. Hvilken betydning har de stiftede rettigheder for h.h.v. afsætningen af garagen og for de matrikulære forandringer? På hvilket dokumentationsgrundlag kan de matrikulære forandringer gennemføres? Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

87 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Offentlige forretninger Aftalegrundlaget for de matrikulære forandringer har ingen betydning for, hvordan den matrikulære forandring sker ... … men er afgørende for, hvilken dokumentation, forandring-erne kræver (rettighedshavere - arealanvendelseslovgivningen). Ved ekspropriation og jordfordeling er forholdet til rettighedshaverne og arealanvendelseslov-givningen afklaret. Derfor blot erklæring fra den pågælden-de myndighed samt ”teknisk” sagsdokumentation. Ved dom afhænger det af dommens ordlyd. Hævdserhvervelse har dog ekstinktiv virkning over for modstridende rettigheder. Den offentlige side er normalt uafklaret. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

88 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Ekspropriation og jordfordeling Myndigheden påser vejadgang ej smal jordstrimmel mod vandløb (UL § 19) forholdet til plan- og arealanvendelseslovgivningen (UL § 20) pante- og servitutforhold Landinspektøren udarbejder den matrikulære sag Matrikelmyndigheden ”noterer” forandringerne, når myn-digheden erklærer, at sagen er i overensstemmelse med be-slutningen/kendelsen Ikke andre matrikulære forandringer i ekspropriations- eller jordfordelingssager end dem, der er omfattet af be-slutningen/kendelsen Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

89 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Tinglysningsfortegnelse udarbejdes af KMS danner grundlag for tinglysning af adkomst på nye, sær-skilte arealer Servituterklæring udfærdiges af lsp. snarest muligt efter registreringen i ma-triklen Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

90 Matrikulær sagsudarbejdelse
Ejendomsdannelsen Udstykningskravet Holmskov kommune ejer havnen og en tidligere tidl. told-bygning. Bygningen ønskes solgt til en trævarefabrikant, der vil anvende den kontorformål. Firmaet har af kommu-nen fået tilladelse til, at en del af havnearealet kan bruges til udstillingsformål, og at der herpå kan opføres en udstil-lingshal. Det areal, aftalen omfatter, vil blive indhegnet. Firmaets dispositioner forudsætter realkreditbelåning. Kommunen er ikke interesseret i at afhænde ubebyggede dele af havnen. Firmaets ejer ønsker, at der etableres en ordning, som giver maksimale muligheder for at sikre firmaets investeringer. Efter en årrække nedlægges afdelingen, men hallen overtages af en restauratør med henblik på etablering af et råvaremarked. Den gamle toldbygning ønskes solgt til et eksportvarefirma Hvilken betydning har UL for de påtænkte dispositioner? hal toldbygning Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

91 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Servitutter og udstykning Matr.nr. 14 l (3389 m2 - se skitsen) er købt af et ejendomsfirma, der agter at bebygge grunden med dobbelthuse. Inden byggeprojektet udarbejdes, kontaktes landinspektørkontoret med henblik på at få afklaret byggemulighederne. Grunden ønskes bebygget maksimalt og med flest mulige ejerboliger. På grunden hviler følgende servitutter: der tillader ”Udstykning med højst 3 Grunde”, og at der i hvert beboelseshus højst må være 2 boliger. Påtaleretten tilkommer ejeren af en ejendom, der er eksproprieret til udvidelse af Søndre Allé. adgangsbegrænsning til hovedlandevej nr. 12. I marken fremgår det, at der ligger en trampet sti tværs over grunden fra Fjordvej til stranden. Hvilke muligheder er der for at bebygge grunden som ønsket? (fortsættes) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

92 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Servitutter og udstykning (fortsat) Fjorden Søndre Allé 6 af 6 k 14 l 36 e 11 b 9 p Fjordvej 6 m 17 o Sti Med ejeren af matr. nr. 36 e er der indgået aftale om køb af et mindre areal i forbindelse med etablering af en vendeplads. På 36 e hviler en tinglyst forkøbs-ret. Den private fællesvej Fjordvej ønskes anvendt som adgangsvej. Af hensyn til sikring af den frie udsigt over fjorden ønskes der tinglyst bestemmelser om beplantning, som omfatter de fremtidige grunde, der udstykkes. Hver bolig ønskes tillagt benyttelsesret til et udhus og et mindre haveareal i tilknytning til de terrasser, der anlægges. Hvordan stiftes og sikres de fornødne rettigheder? Hvordan skal servitutterne fordels på de grunde, der udstykkes? 4.00 m br. pr. fl. sti 10.00 m br. pr. fl. vej 3 m br. fl. sti Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

93 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Servitutfordeling Ejeren af landbrugsejendommen matr.nr. 26 c, 11 f og 34 f har afhændet matr.nr. 26 c til oprettelse af et økologisk gartneri. På ejendommen er lyst følgende byrder: dokument om skelgrøft dok. om rørledning vandboring m.m dok. om vejret (for matr.nr. 11 b) fiskeret dok. om forkøbsret for matr.nr 23 b Udarbejd servituterklæringen 34 f 23 b 26 c 17 b 11 f 11 e Østersøen 4.00 m. br. vej Markvej 3.77 m. 11 b vandboring vej i marken Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

94 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Sammenlægning x x = lokalplangrænse 31 b 14 by Storegade Grønnegade Bageriet på matr.nr. 31 b ønskes udvidet. I forbindelse med byggesagen stiller kom-munen som betingelse for at godkende byggeriet, at de to ejendomme sammenlægges til én ejendom. Det er Mehl ked af, han har nemlig tænkt sig at sælge Grønnegadeejendommen for at finansiere udvidelsen af bageriet. Bagermester Mehl ejer ejendommene matr.nr. 14 by og 31 b. Bageriudsalget ligger mod Storegade. Kan kommunen forlange sammenlægning? Vil sammenlægning overhovedet kunne ske? Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

95 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Hvordan sker de matrikulære forandringer? 90 c 90 g 90 k 190 m2 90 l 165 m2 322 m2 91 f Rosengade -042 -047 Elise Skov ejer de to ubebyggede ejen-domme matr.nr. 90 k (190 m2) og matr.nr. 90 l (165 m2), beliggende i en mindre købstad. Med naboen Ole Bach, er der indgået aftale om køb af den nederste del af matr.nr. 90 c (322 m2). Det samlede areal agtes senere afhændet som en samlet byggegrund. Kan ovennævnte forandringer gennem-føres? Hvilke matrikulære forandringer giver de anledning til? Hvilken dokumentation forudsætter de matrikulære forandringer? Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

96 Matrikulær sagsudarbejdelse
Matrikulære forandringer Forandring af eksisterende ejendomsopdeling 9 a 9 n 9 o 9 p 9 q 9 r Metalvarefirmaet Fihl&Staal ejer nogle funktionærboliger på matr.nr. 9 n, o, p, q og r. Boligerne agtes nedrevet og arealet afhændet som almindelige byggegrunde. Ejendommene er imidlertid kun m2, hvorfor der ønskes foretaget sådanne matrikulære forandringer, at grundstørrelsen opfylder lokalplanens mindstekrav på 800 m2. Der er med ejeren indgået aftale om køb af et mindre areal således, at der kan eta-bleres 4 grunde. Hvilke matrikulære forandringer en nødvendige? Hvilken retlig dokumentation giver de anledning til ? Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj


Download ppt "Matrikulær sagsudarbejdelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google