Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

By, Land og Kultur Planstrategi 2011 Byrådet 26. oktober 2011 Planstrategi 2018 Vision 2018 Kommuneplan 2013-2025 Bo, arbejde og leve… På vej mod - Planstrategi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "By, Land og Kultur Planstrategi 2011 Byrådet 26. oktober 2011 Planstrategi 2018 Vision 2018 Kommuneplan 2013-2025 Bo, arbejde og leve… På vej mod - Planstrategi."— Præsentationens transcript:

1 By, Land og Kultur Planstrategi 2011 Byrådet 26. oktober 2011 Planstrategi 2018 Vision 2018 Kommuneplan 2013-2025 Bo, arbejde og leve… På vej mod - Planstrategi 2011

2 By, Land og Kultur Program for temamøde 14.40:Introduktion: - Planstrategi 2011 - Status og overblik, v. Morten V. Pedersen - Forslag til fokus – temaer i planstrategien, v. Peter Nielsen 15.00:Byrådet arbejder med temaer og spørgsmål 15.40Fælles opsamling

3 By, Land og Kultur Strategi 07 En særlig kontekst: Kommunesammenlægning Sammenskrivning af: –6 kommuneplaner –Regionplan

4 By, Land og Kultur Strategi 2011 – en ny kontekst –Den nye kommune er i drift – og har været det i mere end 4 år –Vision 2010 – mål er indfriet (ca.) –Ny Vision 2018 på vej –Tid til at fremme en tværgående og sammenhængende fysisk planlægning

5 By, Land og Kultur Strategi 2011 – hvad skal den kunne? Ambition: Skal sætte den politiske strategiske retning for den fysiske planlægning Skal omsætte Byrådets ønsker i Vision 2018 til konkrete handlinger indenfor få men fokuserede temaer Skal skabe tydelig sammenhæng til den fysiske planlægning i kommuneplan 2013 og til den økonomiske planlægning

6 By, Land og Kultur Proces Oktober: Temamøde Byråd -Udkast til Strategi 2011 skrives November: Enkelte dialogmøder (fx Grønt Råd og Udviklingsrådet) December: Udkast til Planstrategi på temamøde i byrådet Januar 12: Behandling i fagudvalg Ult. januar: Godkendelse af Strategi 2011 i Byrådet Febr.-marts: Offentlighedsperiode med 3 borgermøder Maj:Byrådet godkender evt. ændringer til Strategi 2011

7 By, Land og Kultur Hvidbogens valg af temaer Hvidbogen er opbygget omkring 4 hovedtemaer: 1.Byernes udvikling 2.Landskab, natur og kultur 3.Infrastruktur – tilgængelighed og sammenhæng 4.Klima og energi

8 By, Land og Kultur Kriteriet for valg af temaer og emner: Fremme af kvalitet og udvikling gennem kommuneplanlægning. Revision som følge af ændret lovgivning eller anden national og regional udvikling. Muligheder og potentialer i Assens Kommunes stærke sider og hidtidige politiske visioner og mål ”at Assens Kommune vil være den foretrukne bosætningskommune for borgere og virksomheder, som ønsker at leve og virke i levende, naturnære og dynamiske byer og lokalsamfund” (Vision 2010/Planstrategi 07)

9 By, Land og Kultur 1. Byernes udvikling Assens Kommune har beliggenheden op mod Odense og Trekantsområdet, god tilgængelighed med motorvej og togstationer, de attraktive naturområder og en spændende kyststrækning. Regional udvikling ”Fynsprojektet” er et samarbejde om den fysiske planlægning mellem de fynske kommuner for at fremme en positiv vækst på Fyn. Byudviklingsplaner Byerne skal følge med tiden Planlægningen kan medvirke til at skabe og bevare levende og varierede bymidter. Byvæksten kan inkludere hensynet til infrastruktur, befolkningens rekreative muligheder, vandindvindingsområder, natur og landskab og den fynske udvikling. Planlægningen muliggøre en realisering af beboernes ønsker for deres egen landsby samt nybyggeri i begrænset omfang.

10 By, Land og Kultur 1. Befolkningsudvikling Befolkningstal pr. 1. januar 2011 Befolkningsvækst 2007-2011 Befolkningsprognose 2011-2023 Assens5.974+ 33+ 97 Glamsbjerg2.688+ 32- 50 Haarby2.393- 32+ 194 Tommerup St.2.257+ 28- 90 Tommerup1.578- 28- 159 Vissenbjerg3.096- 41- 1 Aarup2.771+ 13+ 243 Mindre byer i alt7.360- 107- 432 Landdistrikt13.518- 79-375 Hele kommunen 41.635- 181- 573 Følsomhed, eksempel: Tommerup St. 10 boliger pr. år fra 2013--+ 113 20 boliger pr. år fra 2013--+ 350

11 By, Land og Kultur 1. Byer - Anbefalinger Handlinger som foreslås gennemført Kommuneplanlægningen vurderes i forhold til den fynske og regionale udvikling Der udarbejdes byudviklingsplaner og bymidteplaner i de større byer

12 By, Land og Kultur

13 1. Byernes udvikling – spørgsmål til byrådet Spørgsmål Skal der være fokus på byudvikling i 19 byer (decentral strategi) eller i færre områder og byer? Hvordan skaber vi en god balance mellem de større byers udvikling og mulighederne for at bevare levedygtige lokalsamfund? Hvor er det bedst at bo og starte virksomhed? –I Assens, Hårby eller Glamsbjerg med nærhed til kyst og købstad? Eller –I Aarup, Tommerup eller Vissenbjerg med motorvej og Odense? Skal der frem for byvækst fokuseres på forbedring af kvaliteten af bymiljøerne og byernes omgivelser? Hvordan modvirker vi et stagnerende indbyggertal? –Skal vi planlægge efter: Vækst eller afvandring? –Skal vi styrke det vi har eller skabe nyt? –Skal vi planlægge for vækst og nye boliområder gennem byudviklings-planer? Eller –Skal vi planlægge for at styrke kvaliteten af vores bymiljøer gennem by- midteplaner?

14 By, Land og Kultur 2. Landskab, natur og kultur Afvejningen mellem udvikling og beskyttelse af det åbne land er en central del af kommuneplanen. Landskabsplanlægning Med en landskabsplanlægning kan værdifulde landskaber beskyttes og byvækst, nødvendige anlæg, landbrug m.m. kan lokaliseres under hensyn til landskabet. Naturkvalitetsplanlægning Styrkelse af naturværdierne og udnyttelse af naturens potentialer er væsentlig i samspillet med udvikling af byerne, det åbne land og infrastrukturen.

15 By, Land og Kultur 2. Landskab, natur og kultur Kulturarv Skal kulturarven være en del af en større løftestang for kommunens udvikling, kan den tænkes ind i planlægningen. Friluftsliv Udbygning af rekreative færdsels- og friluftsmuligheder i det åbne land kan tilbyde oplevelser for såvel lokalbefolkning som turister. Jordbrug og de særligt værdifulde landbrugsområder Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder kan understøtte udviklingsmuligheder i landbruget og forebygge konflikter til naboer, landskabs-, natur- og miljøinteresser.

16 By, Land og Kultur 2. Anbefalinger Handlinger som foreslås gennemført Der gennemføres en landskabsanalyse med henblik på en revision af landskabstemaet i kommuneplanen. Kortlægning og retningslinjer for naturkvalitet opdateres i kommuneplanen. Resultaterne af Kulturmiljøscreeningen fra 2009 implementeres i kommuneplanen Registreringen af bygninger med SAVE-værdi 1 til 3 Der udarbejdes en handlingsplan for kommunens kulturarv. Der planlægges for friluftlivets forbindelser, områder og aktiviteter for lokalbefolkning og turister. Der gennemføres en planlægning for landbrugsområder

17 By, Land og Kultur 2. Landskab, natur og kultur - spørgsmål Mellem 2/3 og halvdelen af borgerne bor i byerne. Hvad skal prioriteres? –Planlægningen af byernes eller landsbyernes udvikling i forhold til landskab og natur? Hvor finder kommunen finde sine største styrke inden for natur, landskab og kulturarv? Hvordan kan kulturarven bruges som et aktiv til at udvikle Assens Kommune? –Hvor ambitiøse skal vi være i forhold til at arbejde med kulturarven? Natur- og friluftsliv: Hvordan skaber vi gode synergier mellem –bevaring og udvikling af naturkvalitet, og –en tilgængelig natur med gode adgangsforhold? Hvilke temaer skal understøttes gennem planlægning? –Vandreruter eller andre projekter, der bidrager til nye oplevelser og forbedret adgang til naturen? –Forbedring af biodiversiteten i naturområder? –eller andet…?

18 By, Land og Kultur 3. Infrastruktur - tilgængelighed og sammenhæng Infrastruktur fremmer vækst i erhverv og bosætning. Planlægning kan medvirke til, at byerne udvikler sig, hvor den kollektive trafik eller transportinvesteringer understøtter udviklingen. Infrastruktur En plan for infrastrukturen, kan tage udgangspunkt i areal- planlægningen og de infrastrukturproblemer, som eksisterer i dag. Cykelstier Det kan udpeges, hvor man med tiden ønsker etableret cykelstier og strækninger, hvor man ønsker etableret brede kantbaner. Trafiksikkerhed Ulykker medfører store omkostninger for den enkelte, de pårørende og for kommunen.

19 By, Land og Kultur 3. Infrastruktur - tilgængelighed og sammenhæng Handlinger som foreslås gennemført Udarbejdelse af en samlet planlægning af infrastruktur i forhold til byvækst og den overordnede infrastruktur Planlægning for udbygning af rekreative stier og cykelstier Planlægning for bløde trafikanter herunder cykelstier og kantudvidelser. Sikring af arealforløbet Assens-Tommerup (den nedlagte jernbanestrækning)

20 By, Land og Kultur 3. Infrastruktur - tilgængelighed og sammenhæng Spørgsmål til drøftelse Er der behov for at udbygge overordnede veje i nær fremtid? –Skal der i den forbindelse bygges nye rundkørsler, cykelstier eller andet? –Kan kommunen prioritere større anlægsarbejder eksempelvis fremtidige vejkorridorer og broudvidelser? Skal banestrækningen Assens-Tommerup bruges af –mellem 4600 og 9200 skinnecyklister en gang om året, eller –mere end 8000 motionister året rundt, 6000 turister og et pt. ukendt antal borgere til og fra skole, arbejde, indkøb m.v.? Længden af cykelstier er begrænset i Assens Kommune. Er der behov for, at gøre mere for de bløde trafikanter? –I gl. Fåborg Kommune var der i 2002 mellem 0,1 til 0,3 km cykelsti pr. km kommunevej og i alt mellem 20-50 km cykelsti. –I Odense Kommune var tallene 0,3-0,5 og i alt mellem 75 -300 km. –I gl. Middelfart Kommune var tallene 0,3-0,5 og i alt mellem 20-50 km. –I gl. Assens Kommune var tallene 0,0-0,1 og i alt mellem 0-20 km.

21 By, Land og Kultur 4. Klima og energi Energifokuseret planlægning Kommunen kan blive CO2-neutral ved udnyttelse af vindenergi, mere fjernvarme, flere varmepumper, energieffektiviseringer og transport baseret på el og bioenergi. Vindmøller Planlægningen kan fremme opstillingen af vindmøller forudsat, at konsekvenserne for naboerne er vurderet og accepteret. Planlægning for varmeproduktion Konvertering fra naturgas til fjernvarme vil betyde energibesparelser og et fald i CO2- udledning. Biogasanlæg Anvendelse af husdyrgødning til grøn energi, kan fremmes med en planlægning for biogasanlæg. Klimatilpasning Gener pga. klimaændringerne med kraftige regnskyl og oversvømmelser kan forebygges ved at tilpasse retningslinjer og rammer for arealudnyttelse.

22 By, Land og Kultur 4. Klima og energi Handlinger som foreslås gennemført Drøftelse og evt. revurdering af planlægning for vindmøller Analyse og planlægning for biogasanlæg Klimatilpasning af arealudlæg Andre initiativer under Energifokuseret planlægning (fx Planlægnings- værktøjskasse, retningslinier for større tekniske anlæg)

23 By, Land og Kultur 4. Klima og energi Spørgsmål til drøftelse Den nuværende vindmølleplan gør det muligt for Assens kommune at blive selvforsynende med el. –Ønskes vindmølleplanen fastholdt? eller –Skal der planlægges for kystnære havvindmøller? Skal fjernvarmeforsyningen udvides til områder, der nu forsynes med naturgas og olie? Eller Skal der satses på individuelle vedvarende energianlæg? Skal affald, halm, varmepumper, sol- og vindenergi anvendes i kraftvarmeproduktionen? Skal CO2-reduktion fremmes gennem –eksempelprojekter (fx udstykninger for lavenergihuse), eller –en samlet strategisk energiplan. (En strategisk energiplan blev ikke prioriteret i budget 2012-2015.) Hvordan fremmes klimasikring af vores byer, som også bidrager til et bedre og mere rekreativt bymiljø?


Download ppt "By, Land og Kultur Planstrategi 2011 Byrådet 26. oktober 2011 Planstrategi 2018 Vision 2018 Kommuneplan 2013-2025 Bo, arbejde og leve… På vej mod - Planstrategi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google