Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Møde i Det Grønne Råd den 12. september 2012 Orientering om Natur- og Parkpolitikken.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Møde i Det Grønne Råd den 12. september 2012 Orientering om Natur- og Parkpolitikken."— Præsentationens transcript:

1 Møde i Det Grønne Råd den 12. september 2012 Orientering om Natur- og Parkpolitikken

2 Møde i Det Grønne Råd den 12. september 2012 side 2 Grønne sammenhænge 4 overordnede målsætninger • Mangfoldighed • Livskvalitet • Engagement • Oplevelser

3 Møde i Det Grønne Råd den 12. september 2012 side 3 Mangfoldighed - målsætninger Viborg Byråd vil • bevare, beskytte, genoprette og udvikle biodiversiteten - den biologiske mangfoldighed • bevare, beskytte, genoprette og udvikle de fredede områder, de udpegede § 3-områder og Natura 2000-områder som levesteder for arter af planter og dyr • skabe mere natur, så der bliver et finmasket og sammenhængende net af naturområder i kommunen • sikre, at der er plads til natur i landbrugslandet • arbejde for, at vandområderne i kommunen sikres en god kvalitet og et rigt dyre- og planteliv, som er upåvirket af forurening • værdsætte naturen som en vigtig og værdifuld ressource i kommunens udvikling.

4 Møde i Det Grønne Råd den 12. september 2012 side 4 Mangfoldighed - indsatsområder Målene nås ved • at udpege, registrere og kortlægge naturværdierne i kommunen • at planlægge for sikring og udvikling af kommuneplanens naturområder, potentielle naturområder og skovrejsningsområder, hvor naturhensynene skal gå forud for andre interesser • at foretage en faglig og dialogbaseret sagsbehandling på naturområdet • at tilrettelægge en mere naturnær drift og pleje både i og uden for byerne under hensyntagen til de enkelte områders æstetik og funktion • at prioritere indsatsen sådan, at gevinsten for de naturmæssige og rekreative kvaliteter bliver størst mulig • at formidle om naturværdierne over for lodsejere, borgere og turister ud fra tesen, at gode naturoplevelser skaber opmærksomhed, viden, forståelse og ansvarsfølelse over for naturen.

5 Møde i Det Grønne Råd den 12. september 2012 side 5 Livskvalitet - målsætninger Viborg Byråd vil • sikre borgerne muligheder for og nem adgang til autentiske og rekreative oplevelser i parker, grønne områder, skove og naturarealer til gavn for den mentale og fysiske sundhed • arbejde for, at alle borgere har under 300 meter til et rekreativt grønt område • sikre et varieret udbud af faciliteter, der understøtter borgeres rekreative muligheder • sikre og udvikle aktivitetsfremmende tilbud, der kan motivere til et mere aktivt hverdagsliv • arbejde for at forbedre de rekreative, blå tilbud, og dermed udnytte kommunens vandområder • indtænke de grønne områder som en ressource, der kan medvirke til at afhjælpe generne ved klimaforandringerne og forbedre det lokale bymiljø • signalere en tydelig prioritering af naturen og de grønne sammenhænge i kommunen, der kan tiltrække investeringer og gøre kommunen attraktiv for tilflytning.

6 Møde i Det Grønne Råd den 12. september 2012 side 6 Livskvalitet - indsatsområder Målene nås ved • at kortlægge og optimere de kommunale arealers beliggenhed, anvendelse, kvalitet og tilgængelighed • at planlægge for de bynære landskaber, blandt andet for at fremme de rekreative kvaliteter • at indarbejde grønne områder og stiforbindelse i planlægningen for nye boligområder • at videreudvikle kommunens parker, så der fortsat er unikke anlæg med særlige temaer • at imødekomme forskellige interessegruppers forskellige behov ved at tilpasse tilbud og faciliteter, fx mountainbike-stier og hundeskove • at arbejde for, at Viborg Søerne kan få status som badesøer • gennem lokalplanlægning at indtænke fx grønne tage, facader og vejtræer m.v. til at understøtte et rent bymiljø • at etablere klimatilpassende anlæg til håndtering af regnvand ved ekstreme vejrforhold i natur- og parkarealer, så det indgår som en integreret del af den rekreative udformning • at markedsføre mulighederne for gode naturoplevelser i Viborg Kommune, især via hjemmesiden og elektroniske medier, fx interaktive kort og QR-koder.

7 Møde i Det Grønne Råd den 12. september 2012 side 7 Engagement - målsætninger Viborg Byråd vil • understøtte medborgerskab gennem inddragelsen af aktive borgere i udvikling og drift af de grønne områder • arbejde for, at borgere, lodsejere og organisationer – i dialog med kommunen – medvirker til at sikre og forbedre naturområder, landskaber og mulighederne for friluftsliv • arbejde for, at flere opgaver løses af lokale frivillige • gennem tidlig involvering af børn og unge styrke deres viden om, forståelse for og ejerskab til naturværdier.

8 Møde i Det Grønne Råd den 12. september 2012 side 8 Engagement - indsatsområder Målene nås ved • at optimere anvendelsen og driften af arealer gennem dialog • at arbejde for flere ressourcer til frivilligt arbejde • at engagere borgerne i drift og vedligeholdelse af friluftsfaciliteter • at arbejde for at indgå partnerskabsaftaler om drift og pleje af grønne områder • at undersøge muligheden for at udvikle koncept for landsbypedeller • at informere om borgernes muligheder for at indgå i frivillige aftaler, partnerskaber mv. • at arbejde for, at naturen i højere grad bidrager til at skabe økonomisk værdi for lodsejere og lokalområder • at øge samarbejdet mellem naturforvaltningen, kommunens daginstitutioner og skoler samt Naturskolen om konkrete tiltag • at arbejde for, at Viborg Kommune bliver årets Friluftskommune senest år 2017.

9 Møde i Det Grønne Råd den 12. september 2012 side 9 Oplevelser - målsætninger Viborg Byråd vil • fastholde og udvikle udvalgte naturområder og byparker som unikke tilbud for kommunens borgere, besøgende og tilflyttere • sikre tilgængelighed for alle til store oplevelser i naturen • skabe rammer for større arrangementer og events i velegnede områder i det fri • fremme potentialet for oplevelsesøkonomi ved en bæredygtig udvikling af de naturgivne ressourcer • markedsføre de større særegne naturområder (”naturperlerne”) i Viborg Kommune som attraktioner, der kan fremme turisme og bosætning

10 Møde i Det Grønne Råd den 12. september 2012 side 10 Oplevelser - indsatsområder Målene nås ved • at kortlægge og beskrive kommunens naturperler og unikke rekreative områder • gennem planlægning at udpege et eller flere områder, hvor der kan afholdes større arrangementer i det fri • at indarbejde tilgængelighed for alle, når der udvikles nye faciliteter og formidles oplevelser • gennem en aktiv fundraising-indsats at forbedre mulighederne for at udvikle og etablere nye attraktioner og oplevelser • at udvikle Gudenå og Karup Å som natur- og oplevelsesattraktioner, fx som sportsfiskerturistmål • at udvikle Sønæs i Viborg som et større bynært rekreativt natur- og friluftsområde • at arbejde for at etablere en naturpark omkring Viborg • at indgå i det nordiske netværk Green Space Award med fokus på at skabe, fremme og markedsføre grønne områder af høj kvalitet – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt • at markedsføre mulighederne for unikke naturoplevelser i Viborg Kommune, især via hjemmesiden og elektroniske medier, fx interaktive kort og QR-koder.

11 Møde i Det Grønne Råd den 12. september 2012 side 11 Natur- og Parkpolitik – den videre proces Politikforslaget: • Onsdag den 12. september: Drøftelse i det Grønne Råd. • (Forvaltningens chefgruppe, Direktionen). • Onsdag den 31. oktober: TU. • Torsdag den 1. november: KMU. • Onsdag den 21. november: Byrådet (via ØK). • 26. november – 21. december: Offentlig høring. Politikken: • (Forvaltningens chefgruppe, Direktionen). • Onsdag den 27. februar 2013: TU. • Torsdag den 28. februar: KMU. • Onsdag den 20. marts: Vedtagelse i Byrådet (via ØK).


Download ppt "Møde i Det Grønne Råd den 12. september 2012 Orientering om Natur- og Parkpolitikken."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google