Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

v. Konsulent Martin Mogensen 25.Oktober 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "v. Konsulent Martin Mogensen 25.Oktober 2012"— Præsentationens transcript:

1 v. Konsulent Martin Mogensen 25.Oktober 2012
Udbredelse af elbiler i Region Hovedstaden – en strategisk satsning i klimastrategien v. Konsulent Martin Mogensen 25.Oktober 2012 Navn (Sidehoved/fod)

2

3 Klimastrategiens fælles vision
”I 2025 er hovedstadsregionen den mest klimaberedte og energieffektive region i Danmark baseret på stærke regionale og tværkommunale samarbejder, hvor innovative offentlig-private partnerskaber bidrager til grøn vækst i international topklasse.” Klimastrategien tager fat på vores to overordnede klimaudfordringer: Tilpasning til klimaændringer og reduktion af CO2-udledninger. Strategiens vision rummer derfor begge perspektiver. Visionen siger, at vi skal være: Klimaberedt – vi skal tilpasse os de stigende vandmængder Energieffektive – vi skal både udnytte vores energi bedre og reducere vores energiforbrug Vi skal blive klimaberedte og energieffektive ved at: Samarbejde på tværs – det er sund fornuft at samarbejde på tværs af administrative grænser – der er potentialer for bedre løsninger og mindre omkostninger Styrke grøn vækst – vi skal bidrage til at der skabes flere, blivende arbejdspladser Da vi begyndte på at udvikle den regionale klimastrategi, stillede mange kommuner spørgsmålstegn ved, hvorfor regionen tog initiativ til denne opgave og engagerede sig i et område, som vedrører kommunerne. Grundlæggende er strategien et eksempel på, at vi som region udvikler og formidler viden via dagsordensættende analyser i tæt dialog med nøgleaktører. Regionen har i tæt dialog med kommuner og andre gennemført en række klimaanalyser, der ligger til grund for klimastrategien. I kan finde dem på regionens hjemmeside. Regionen gennemfører processer, identificerer fælles dagsordner og udvikler strategier på områder, som er relevante for hovedstadsregionen. Regionen understøtter konkrete projekter og markante, regionale satsninger på tværs af kommuner og andre aktører via regionale udviklingsmidler. Endelig påtager vi os gerne at være talerør for fx de klimapolitiske budskaber kommuner og region er enige om, og som vi finder behov for at adressere til staten. Der er mere musik og slagkraft i én fælles stemme end 30 individuelle stemmer. Ligesom jer kommuner har vi som region også mange klimaudfordringer. Klimastrategien har fx ført til fornyet politisk fokus på miljø og klima i regionens egen virksomhed. Det er rigtig positivt. Hovedstadsregionen som førende elbil region 3

4 Klimastrategiens initiativer
To strategiske satsninger igangsættes af region og KKR Hovedstaden som førende elbilregion Vision for et sammenhængende energisystem baseret på vedvarende energi Ni handlinger for interesserede kommuner og regionen 1. KLIKOVAND – klima, kommuner og vand 2. Risikokortlægning 3. Vådområder som ressource i klimatilpasning og som rekreativt potentiale 4. Klimavenlige busser 5. Grøn mobilitetsplanlægning og samkørsel  6. Massive energibesparelser i offentlige byginger 7. Energirenovering af private bygninger 8. Styrket brug af offentlige klimavenlige indkøb 9. Borgernes og virksomhedernes klimaadfærd Vi har to strategiske satsninger, hvoraf den ene er vores elbilsatsning. Men elbilsatsningen spiller selvfølgelig sammen med resten af vores klimastrategi og ikke mindst vores anden strategiske satsning omstilling af energisystemet. Vind energi og elbiler Lagring af energi Smart grid og smart udnyttelse af elektrisk forsyning Ud over de to fyrtårne foreslås 9 handlinger, som følger op på den regionale klimastrategi Strategien handler om, at kommuner og region ønsker at være på forkant: Vi viser med denne strategi, at kommuner og region vil tage fælles ansvar for klimaudfordringerne og indbyrdes koordinere og spille sammen. Med en fælles dagsorden og fælles handlinger står vi stærkt En fælles retning for vores individuelle klimaindsats gør det fx oplagt at samtænke aktiviteter på tværs og i fællesskab invitere både offentlige og private parter med til at udvikle løsninger på fælles problemstillinger Der er ingen tvivl om, at handlingerne kommer til at koste penge. Men hvis vi sammen handler nu, kan vi gøre det langt billigere, end hvis vi handler hver for sig hen af vejen. Regionen har afsat 10 mio. kr. til medfinansiering af strategiens initiativer. Der er dog behov for betydelig medfinansiering fra andre kilder som fx stat, kommuner, fonde, EU o. lign. Gate 21 samler kommuner, erhvervsliv og vidensinstitutioner om at udvikle, afprøve og demonstrere fremtidens klima- og energi-løsninger indenfor byggeri, bygningsanvendelse, transport og energiforsyning. Projekterne genererer nye løsninger, skaber netværk, videndeling og kompetenceudvikling med fokus på konkrete handlinger. Projekterne finansieres af kontingenter og eksterne fondsmidler. Forslag om at Gate 21 bidrager til at realisere 5 af strategiens 10 indsatser. Hovedstadsregionen som førende elbil region 4

5 Klimastrategiens fem spor
Spor 1: En klimaberedt region Spor 2: Klimavenlig transport Spor 3: Omstilling af energisystemet Spor 4: Energieffektive bygninger Spor 5: Klimavenligt forbrug og indkøb Hvert spor har Mål Succeskriterier Initiativer Anbefalinger Klimastrategien har fem spor, som I kan se her. Det er temaer, som mange kommuner og region typisk arbejder med. Jeg vil gå lidt dybere ind hvert spor. Disse fem spor handler om, at vi skal tilpasse os klimaændringerne, vi skal udvikle vores transportbehov og transportmønstre til mindre CO2-belastende transportformer, vi skal omstille vores energisystem til vedvarende energiformer og vi skal energirenovere vores bygninger. Vi skal også til at ændre på, at vores land er et af verdens største forbrugssamfund. Vi er nødt til at se på hvordan vi kan forbruge mere bæredygtigt. Til hvert spor har vi formuleret en række mål og succeskriterier ligesom strategien har 10 initiativer - da vi fra starten har lagt meget vægt på, at strategien ikke blot skal være ord. Strategien skal føre til konkret handling. Endelig har strategien også mange anbefalinger til os selv (kommuner og region) og til staten. Vi har valgt også at formulere anbefalinger til staten - de er jo nøglen til at justere vores love og regler – og dermed også en del af løsningen på, at vi får en så smidig omstilling af vores samfund som mulig. Hovedstadsregionen som førende elbil region 5

6 Spor 2: Klimavenlig transport
Udfordring: Omstilling til klimavenlig biltransport Mål: Hovedstadsregionen er foregangsregion ift. elbiler og testområde for sammenhængende markeds-opbygning. Derved tiltrækkes investeringer og skabes nye, blivende jobs. Succeskriterium: I 2015 er 25 % elbiler af den offentlige bilpark elbiler og der er elbiler i regionen Strategisk satsning: Hovedstadsregionen som førende elbilregion K-strategien har fokus på personlig transport. Infrastruktur og koll trafik foregår i regi af RUP’en. Elbilerne spiller en stor rolle. Derfor er det også en strategisk satsning, som siden klimastrategiens vedtagelse i foråret har stået højt på dagsordenen. Hovedstadsregionen som førende elbil region 6

7 Hovedstadsregionen som førende elbilregion
Hvorfor: Markant reducere CO2 fra transporten, skabe bedre byrum via færre partikler og mindre larm og realisere erhvervspotentialer (vækst og beskæftigelse) Hvordan: Samle offentlige og private aktører om udvikling af en fælles vision og plan for at hovedstadsregionen bliver en førende elbilregion samt realisering af omstillingen til elbiler Hvad: Spor 1: Lette kommuner og regionens egen overgang til elbiler (regionalt rejsehold, drejebog for omstilling til elbiler, indkøbs-samarbejde mv.) Spor 2: Lette overgangen til elbiler for borgere og virksomheder (strategi og praktiske retningslinjer for etablering af off. infrastruktur, oplysningsarbejde mv.) Spor 3: Udvikle og gennemføre demonstrationsprojekter (brug af elbiler i off. drift (test-en-elbil), forsøg med deleelbiler mv.) Hovedstadsregionen som førende elbil region 7

8 Førende elbilregion Succeskriterier 2015
elbiler på vejene i hovedstadsregionen, hvoraf størstedelen er privatejet. 25 procent af den offentlige bilpark i hovedstadsregionen er elbiler eller andre biltyper drevet af fossilfri energi Der er etableret et kommunalt elbilfællesskab. Samarbejde mellem offentlige myndigheder og private operatører om planlægning og udrulning af en sammenhængende ladeinfrastruktur til elbiler. Kommuner og region har gennemført analyser af eget transportbehov med henblik på flådestyring, rationalisering af drift og optimering af den offentlige vognpark.

9 Førende Elbilregion Mål 2025
Hovedstadsregionen er foregangsregion for udvikling af klimavenlig transport med fokus på elbiler, cyklisme og kollektiv transport Hovedstadsregionen er testområde for en sammenhængende opbygning af et marked for elbiler Kommuner og region har indført flådestyring af egen vognpark og udskiftet egne bilparker til persontransport med elbiler eller andre klima- og miljøvenlige køretøjer

10 Aktionsplan 2015: Elbilfællesskab med 25 % offentlige elbiler og elbiler i regionen Roadmap med konkrete handlinger på aktion, kommunikation og organisation Spor 1: Kommuner og regionens egen overgang til elbiler. ! Spor 2: Lette og stimulere overgangen for borgere og virksomheder Spor 3: Forsøgs- og demonstrationsprojekter Ambition – drømmen vi vil nå Mission – vejen vi vil gå Indsatsområder - barrierer Handlinger Hovedstadsregionen som førende elbil region

11 ”Electric Hub Denmark”
Indsatsen samles i én indgang til elbilaktiviteter i hovedstadsregionen. Indgangen skal 1. Bistå kommunernes og regionens omstilling til elbiler 2. Gøre det enkelt for og tiltrække internationale virksomheder 3. Markedsføre regionens omstilling og afholde seminarer 4. Gennemføre forsøgsprojekter i samspil med relevante parter ”Electric Hub Denmark” For at realisere regionens og kommunernes ambitiøse målsætninger og igangsætte markante og effektfulde initiativer, er der brug for at samle viden, overblik og kompetence i én indgang til alle elbilrelaterede aktiviteter i hovedstadsregionen. Derfor har Region Hovedstaden i budgetforlig 2013 besluttet at afsætte 12 millioner kroner til at etablere én indgang til elbiler i hovedstadsregionen. Med arbejdstitlen ”Electric Hub Denmark” formes et selvstændigt sekretariat, der primært skal Hovedstadsregionen som førende elbil region 11

12 Regionalt rejsehold Uvildig og professionel vejledning til kommunerne
Flåde- og mobilitetsanalyse – omstilling af bilparken Drejebog for overgang til miljørigtige transportmidler Indkøbssamarbejde Opsamling af informationer og viden – forankres i sekretariatet Hovedstadsregionen som førende elbil region

13 Igangsatte projekter Europas største test af elbiler – test-en-elbil: 35 elbiler og 210 familier på halvandet år Analyse af pendlemønstre i Hovedstadsregionen og Øresundsregionen, som danner udgangspunkt for ladeinfrastruktur Sekretariat (Electric Hub”) – en indgang til elbiler i regionen Rejsehold – flådeanalyser af kommuners bilpark Hovedstadsregionen som førende elbil region

14 Spørgsmål? Hvad synes i? Region Hovedstaden Koncern Regional Udvikling
Konsulent Martin Mogensen Mail: Tlf : Hovedstadsregionen som førende elbil region


Download ppt "v. Konsulent Martin Mogensen 25.Oktober 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google