Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 DNs organisation Vedtægter Forretningsordner. 2 Spørgsmål …… Hvad synes du en DN-afdeling skal arbejde med?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 DNs organisation Vedtægter Forretningsordner. 2 Spørgsmål …… Hvad synes du en DN-afdeling skal arbejde med?"— Præsentationens transcript:

1 1 DNs organisation Vedtægter Forretningsordner

2 2 Spørgsmål …… Hvad synes du en DN-afdeling skal arbejde med?

3 3 § 2. Formål Stk. 1. Foreningens overordnede og langsigtede mål er, at Danmark bliver et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø. Stk. 2. Foreningen vil virke til gavn for Danmarks natur og miljø og for befolkningens mulighed for gode naturoplevelser. Derfor arbejder foreningen bl.a. med følgende områder: Naturbeskyttelse Foreningen arbejder for at sikre den biologiske mangfoldighed og de landskabelige værdier. Gennem bl.a. fredninger og påvirkning af lovgivningen arbejder foreningen for at bevare, pleje og genoprette levesteder for dyr og planter og for at sikre landskaber, geologiske dannelser, kulturhistoriske spor samt områder, der på grund af deres beliggenhed kan have rekreativ interesse. Miljøbeskyttelse Foreningen arbejder for, at produktion, forbrug, transport, affaldshåndtering og andre menneskelige aktiviteter foregår på en måde, der skader naturen og miljøet så lidt som muligt. Foreningen arbejder for at sikre naturen og befolkningen mod forurening af vand, jord og luft, herunder lys- og støjforurening. Planlægning Foreningen arbejder for, at planlægningen på det lokale, regionale og nationale plan i videst muligt omfang tager hensyn til natur og landskabsværdier og integrerer hensynet til en bæredygtig udvikling. Foreningen arbejder for en skarp adskillelse mellem by og land, og for at udformning og placering af nye anlæg i det åbne land sker under størst mulig hensyntagen til de landskabelige og kulturhistoriske værdier. Adgang til naturen Foreningen arbejder for at sikre og forbedre befolkningens adgang til at færdes og opholde sig i naturen under hensyntagen til dens sårbarhed. Lovgivning Foreningen arbejder for, at den natur- og miljørelaterede lovgivning har et højt beskyttelsesniveau, og at reglerne håndhæves og administreres konsekvent. Oplysning Foreningen arbejder for, at befolkningen får en generel viden om naturen og sammenhænge i naturen, og at befolkningen gennem oplevelser og viden bliver bevidste om værdien af natur- og miljøhensynet i deres dagligdag.

4 4 Vedtægter § 4. Organisation Stk. 1. Foreningen virker gennem afdelingsbestyrelser, samråd, studenterafdelinger, netværk, repræsentantskab, forretningsudvalg, præsident/vice-præsident, faglige udvalg og sekretariat. § 5. Afdelinger Stk. 1. Danmarks Naturfredningsforenings medlemmer i en kommune udgør en afdeling. Afdelingen ledes af en bestyrelse, som vælges af afdelingens medlemmer. Bestyrelsen skal inden for alle geografiske dele af kommunen virke for at fremme foreningens formål. Stk. 2. Medlemmer med bopæl inden for afdelingens område har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Et medlem kan dog overflytte sin tilknytning til en anden afdeling ved at meddele sit ønske herom til sekretariatet. Overflytning gælder fra 1. januar og indtil anden meddelelse gives, dog mindst 1 år. Stk. 3. Årsmøde med valg af medlemmer til bestyrelsen finder sted hvert år i september, oktober eller november. Dato og sted fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen indkalder medlemmerne til årsmødet med et varsel på mindst 14 dage gennem foreningens hjemmeside eller ved anden skriftlig meddelelse eller annoncering.

5 5 Spørgsmål …… Skal alle i bestyrelsen kunne ytre sig i DN-afdelingens navn?

6 6 Vedtægter fortsat… Stk. 6. Senest 4 uger efter årsmødet konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en næstformand frem til konstitueringen efter næste årsmøde. Resultatet af konstitueringen meddeles umiddelbart til sekretariatet. Formanden tegner afdelingen over for myndigheder og andre eksterne parter, jævnfør dog § 10, stk. 2, punkt 3 og 4. Næstformanden er formandens stedfortræder. Bestyrelsen kan bemyndige et andet medlem af bestyrelsen til at tegne afdelingen i bestemte sagstyper. Formanden kan i en konkret sag, bemyndige et andet medlem af bestyrelsen til at tegne afdelingen. Vedtægter §10 (om FU) 3. Beslutte DN’s holdning i sager, som efter forretningsudvalgets skøn har væsentlig national interesse. 4. Hjemkalde lokale sager til behandling, hvis sagerne efter forretningsudvalgets skøn ikke håndteres lokalt i overensstemmelse med DN’s formål eller politikker. Stk. 8. Hvis en bestyrelse efter forretningsudvalgets skøn er ophørt med at fungere eller modarbejder DN’s formål, kan forretningsudvalget foranledige medlemmerne inden for afdelingens område indkaldt til møde med henblik på valg af ny bestyrelse.

7 7 Vedtægter fortsat… § 6. Samråd Stk. 1. Formænd og næstformænd for afdelingerne inden for et større sammenhængende geografisk område udgør et samråd. § 7. Studenterafdelinger Stk. 1. Medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening, som studerer på en videregående uddannelse i en af landets fem regioner, kan af deres midte inden for regionen vælge en studenterafdeling.

8 8 Forretningsorden § 1. Bestyrelsen skal organisere afdelingen på måder, som fremmer arbejdsdelingen mellem bestyrelsens medlemmer, og som engagerer medlemmer uden for bestyrelsen. Organiseringen skal overholde de i vedtægternes § 5 stk. 6 beskrevne rammer for beslutningskompetence. § 3. Når bestyrelsen eller en arbejdsgruppe under denne klager over en myndigheds afgørelse, skal bestyrelsen/arbejdsgruppen samtidig orientere sekretariatet med kopi af klagen. § 6. På et bestyrelsesmøde er bestyrelsen beslutningsdygtig uanset fremmøde, jævnfør dog stk. 2. –Stk. 2. På et bestyrelsesmøde kan beslutning kun træffes om emner, som har været anført på dagsordenen for det pågældende møde. Dog kan der træffes beslutning om emner uden for dagsordenen, hvis der er enighed blandt de tilstedeværende medlemmer herom, og hvis de tilstedeværende udgør mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer. –Stk. 3. Alle emner på dagsordenen afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

9 9 Forretningsorden forts.. Bestyrelsens habilitet § 19. Et medlem af bestyrelsen er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende selv, vedkommendes ægtefælle/samlever eller vedkommendes nært beslægtede har en økonomisk interesse i sagens udfald, eller hvis der i øvrigt foreligger forhold, som er egnede til at vække mistanke om, at vedkommende vil påvirke sagen for personlig vindings skyld eller på anden måde til egen fordel.

10 10 Sådan træffes beslutninger DN er en åben, demokratisk forening med stor gennemsigtighed - simpelt flertal Politikker – bestemmes nationalt FU siger vi skal have en politik… Indskrives i Aktivitetsplan, AP Sekretariat udarbejder forslag Forslag i høring i afdelinger, udvalg etc. FU vedtager/godkender Se FUs dagsordner og beslutninger: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=7819 Se Aktivitetsplan: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=8350 Lokale sager – håndteres i afdelingen – læs forretningsorden - skal være på dagsorden - formand kan i hastesager træffe beslutning alene Husk til jeres møder: Hvert dagsordenspunkt bør indeholde en sagsfremstilling, som beskriver indholdet og som angiver, om emnet er til drøftelse eller til beslutning.

11 11 Afdelingsundersøgelse

12 12 Afdelingsundersøgelse Jyll., VSj, SSj: sager Fyn: arb.pres NSj., Ros., S-Kbh.: rekr.

13 13 Afdelingsundersøgelse Hvad prioriterer afdelingerne? 1. Plansager 2. Fredede områder 3. Vand- og naturplaner 4. §3-sager 5. Ture og arrangementer 6. Miljøsager 7. Naturpleje 8. Klima 9. Presse 10. Husdyrsager 11. Anlægssager 12. Hjemmeside 13. Medlemshvervning 14. Rekruttering af nye aktive Rekruttering af nye aktive, som altså muligvis kunne hjælpe mange afdelinger med at gøre arbejdspresset mindre, er altså samtidig det område, der bliver prioriteret allerlavest. På spørgsmålet om, hvorvidt afdelingen arbejder med rekruttering, svarer 26% Nej.

14 14 Afdelingsundersøgelse

15 15 Hvor er jeres problemområder? Afdelingsundersøgelsen forår 2011: Albertslund: rekruttering, hjemmeside København: arrangementer, rekruttering og lobby Gribskov: DN-net, presse, arr., rekr., hj.side, lobby, sagsarb. Syddjurs: sagsarbejde, projektarbejde, arrangementer Skive: organisering, rekruttering, sagsarbejde Herlev: Svendborg: presse, it generelt, lobby, sagsarbejde Greve: alt Ved konstituering af bestyrelsen? Ved hvem der kan/skal tegne bestyrelsen? Ved kontakt/samarbejde med Sekretariatet eller andre lokale afdelinger?


Download ppt "1 DNs organisation Vedtægter Forretningsordner. 2 Spørgsmål …… Hvad synes du en DN-afdeling skal arbejde med?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google