Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regnskabsanalyse HA 5. semester.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regnskabsanalyse HA 5. semester."— Præsentationens transcript:

1 Regnskabsanalyse HA 5. semester

2 Formål med kurset Analyse af vækst Virksomhedens styrkeprofil
Forstå vækstbegrebet Forstå hvorfor man analyserer den selvfinansierede vækstrate Forstå vækstformlen og dens dekomponering Forstå sammenhængen mellem vækst og gældsandel vækst og rentabilitet vælst og likviditet Virksomhedens styrkeprofil Forstå tankegangen bag virksomhedens styrkeprofil Udlevering af opgave 8: Analyse af vækst for Flügger og eHuset

3 Hvad er vækst? & Hvorfor er det interessant at analysere vækst?

4 Vækst i et strategisk perspektiv (fortsat)
Hvad er vækst? Hvad skal virksomheden præstere? Branchens vækstrate 25% Eksternt Historisk vækst ctr. Vækstpotentiale Internt Faktisk vækstrate Selvfinans. vækstrate 20% 15%

5 Vækst i et strategisk perspektiv (fortsat)
Virksomhedernes vækst-strategier

6 Vækst i et strategisk perspektiv (fortsat)
Regnskabsanalytiske overvejelser i relation til vækst, herunder valg af vækst-strategier AFKAST hvordan er konkurrencesituationen på de nye markeder? hvordan er livscyklus for de nye produkter? RISIKO er der øget usikkerhed på de nye markeder? ofte øget usikkerhed på salg af nye produkter (slår de fejl?) FINANSIERING hvilket finansieringsbehov følger af den valgte strategi? hvordan skal virksomheden finansiere sin strategi/vækst?

7 Vækst i et strategisk perspektiv (fortsat)
Hvad måler vi vækst på? vækst i omsætning vækst i resultat vækst i anlægsinvesteringer vækst i drifts-/arbejdskapital vækst i antal ansatte vækst i egenkapital

8 Selvfinansieret vækst

9 Centrale nøgletal i vækstanalysen
Afkastningsgrad (ROA) Pay-out-ratio Egenkapitalforrentning (ROE)

10 Centrale nøgletal i vækstanalysen (fortsat)
Finansiel gearing Dekomponering af ROE ROE = egenkapitalforrentning (efter skat) ROA = afkastningsgrad r = rente, beregnet som Finansielle omkostninger / (Gns. hensættelser + gns. gæld) * 100 G/EK = Finansiel gearing s = den effektive skatteprocenten beregnet som skat / resultat før skat, begge ifølge resultatopgørelsen

11 Selvfinansieret vækst (g*)
Definition ”den vækst i egenkapitalen, der er skabt gennem selvfinansiering med indtjente midler” Beregning og dekomponering (primo-tal!!!) hvor: u = pay-out-ratio

12 Selvfinansieret vækst (fortsat)
Hvornår er væksten ”sund”?

13 Selvfinansieret vækst (fortsat)
Hvilke faktorer (kilder) påvirker væksten? Afkastningsgrad (ROA) Lånerenten (r) Finansiel gearing Skatteprocenten Pay-out-ratio (udbyttepolitikken) Hvorfor er analyse af ”kilderne” til vækst vigtig?

14 Hvordan kan virksomhederne arbejde med væksten?

15 Vækst i et strategisk perspektiv (fortsat)
Hvad er vækst? Hvad skal virksomheden præstere? Branchens vækstrate 25% Eksternt Historisk vækst ctr. Vækstpotentiale Internt Faktisk vækstrate Selvfinans. vækstrate 20% 15%

16 Vækst i et strategisk perspektiv (fortsat)
Virksomhedens vækst < branchens vækst konsekvens markedsandele tabes udvanding af eksistensgrundlag på sigt handlingsmuligheder øget salg m.v (dvs. øget faktisk vækst) - se mulige vækststrategier!!! effektivisering/rationalisering af driften (bedre ROA) lavere pay-out-ratio øget gældsandel når positiv rentemarginal (bedre ROE) etc.

17 Vækst i et strategisk perspektiv (fortsat)
Faktisk vækst > selvfinansieret vækst konsekvenser vanskeligheder med på sigt at finde finansiering til væksten handlingsmuligheder reducere den faktiske vækst - MEN sammenhæng til branchens vækst? driftsmæssige indgreb (~ROA) bedre overskudsgrad via effektivisering/rationalisering bedre omsætningshastighed via nedbringelse af aktivmassen finansielle indgreb (~ROE) tilførsel af yderligere aktiekapital øget gældsandel mere sparsom udbyttepolitik

18 Vækst i et strategisk perspektiv (fortsat)
Faktisk vækst < selvfinansieret vækst konsekvenser oparbejdning af overskudslikviditet, som ofte kun kan genplaceres som finansielle investeringer (aktier, obligationer, o.l.) disse kan have lavere afkast end ROA/ROE disse har en anden risiko-profil end den øvrige virksomhed handlingsmuligheder udbetaling af overskudslikviditet til aktionærerne (Shareholder Value) opdyrkning af nye vækstmarkeder (organisk vækst) køb af nye vækstmarkeder/-virksomheder

19 Sammenhængen mellem likviditet og vækst

20 Sammenhængen ml. likviditet og vækst
Har virksomheden den nødvendige likviditet til at skabe vækst? Vækst kan finansieres på 3-4 måder: selvfinansiering tilførsler til egenkapitalen (emissioner evt. inkl. overkurs) øget gældsandel mellemfinansieringsformer konvertible obligationer warrants hvis udvidelse af aktiekapitalen eller øgelse af gældsandelen inkl. mellemfinansiering ikke er mulig lægger selvfinansieringen loft over virksomhedens muligheder for vækst!!!

21 Sammenhængen ml. likviditet og vækst (fortsat)
Selvfinansiering - se tidligere plancher Kapitaltilførsel aktie emission (udstedelse af nye aktier) overkurs - bunden reserver = bunden likviditet??? udstedelse af fondsaktier - skaber det likviditet??? Øget gældsandel optagelse af kreditforeningslån o.l. NB! - øger virksomhedens finansielle risiko!!! afhængighed af renteudviklingen optagelse begrænset af långivernes risikovurdering af virksomheden

22 Sammenhængen ml. likviditet og vækst (fortsat)
Mellemfinansieringsformer konvertible obligationer lån med ret til indenfor løbetiden at konvertere til aktier - rentebærende warrants tegningsret på aktier i en fastsat periode til fastsat pris - ikke rentebærende

23 Virksomhedens styrkeprofil

24 Virksomhedens styrkeprofil
Virksomhedsprofil / risikoprofil fra tidligere gennemgang Porters five forces BCG-matrix og produkt livscyklus SWOT-analyse Strategisk beredskab

25 Virksomhedens styrkeprofil
Porters five forces Potential entrants Industry Competitors Rivalry among existing firms Suppliers Buyers Substitutes

26 Virksomhedens styrkeprofil
BCG-matrix og produkts livscyklus

27 Virksomhedens styrkeprofil
Strategisk beredskab (Ansoff) Nyhedsgrad og hastighed heraf (turbulens i omgivelserne) Omverden Internt i virksomheden Motivation og kapacitet (forandringsevne i virksomheden) - produktionsapparat - personale - ledelse - økonomi/kapitalstruktur

28 Beregning af vækstnøgletal for Flügger og eHuset
Opgave 8 Beregning af vækstnøgletal for Flügger og eHuset

29 Opgave 8 Beregn vækstnøgletal for Flügger og eHuset for de sidste 3-4 år pay-out ratio selvfinansieret vækstrate Fortolk disse særligt i relation til rentabilitetsanalysen og dekomponeringen af ROE


Download ppt "Regnskabsanalyse HA 5. semester."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google