Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regnskabsanalyse HA 5. semester.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regnskabsanalyse HA 5. semester."— Præsentationens transcript:

1 Regnskabsanalyse HA 5. semester

2 Formål med kurset Case gennemgang - DB-metoden og selvkostmetoden
Analyse af rentabilitet og indtjeningsevne: Lære forskellige måder at beregne ROA ROE - beregninger, at “tjene på fremmedkapital” Forstå sammenhænge mel ROA, ROE og R Lære at dekomponere ROA (depont-pyramiden) Dekomponering af OG Analyse af kapitaltilpasning Ultimo vs. gennemsnitstal Øvelse/opgavegennemgang

3 DB-metoden og selvkostmetoden
Case DB-metoden og selvkostmetoden

4 Beregning og fortolkning af nøgletal
Regnskabsanalyse Beregning og fortolkning af nøgletal

5 Placering i rammemodellen
Revisionspåtegning Årsberetning Anvendt regnskabspraksis Korrektion for ”varme” punkter Analyse Sammenfatning

6 Analyse (nøgletal) Formål med nøgletal til analyse
At give et kort og samlet helhedsindtryk af selskabets økonomi og udvikling, herunder selskabets: Likviditet / Finansiering Aktivitet Rentabilitet Soliditet Faresignaler

7 Analysemodel/-områder
Likviditet: Aktivitet: Rentabilitet: Soliditet: Faresignaler: Hvor god er virksomhedens betalingsevne her og nu Branche / Produkter / Omsætning Hvor god er virksomheden til at tjene penge og præsentere et tilfredsstillende overskud Hvor stor er virksomhedens formue og dermed hvor stor er evnen til at modstå eventuelle tab Kritiske forhold (liste udleveres senere) FHA Aktivitet - Omsætning (muligheder for omsætning af produkter) Rentabilitet - Kan virk tjene penge Soliditet - Kan virk betal på lang sigt. Likviditet - Kan virk betale på kort sigt.

8 Analyse af rentabilitet og indtjeningsevne

9 Begreber Resultat-mål: Return On Assets (ROA) = afkastningsgrad
EBITDA (Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortisation) = driftsresultat før afskrivninger og amortisering af goodwill EBIT (Earnings Before Interest and Tax) = resultat af primær drift Return On Assets (ROA) = afkastningsgrad Return On Equity (ROE) = egenkapitalforrentning OG = overskudsgrad DG = dækningsgrad KG = kapacitetsgrad

10 Hvad er et godt afkast? Discounted Cash Flow (DCF-metoden) (fortsat)
Afkastkrav - fremmedkapital RD = (RF + RS) * (1-t) RF ”Risikofri rente” (effektiv rente på 10 årig statsobligation) RS Selskabsspecifik rente tillæg (skøn) t Skattesats (pt. 30%) Afkastkrav - egenkapital RE = RF + (Rm - Rf) + L + S RF ”Risikofri rente” (effektiv rente på 10 årig statsobligation)  Beta/systematisk risiko (typisk 0,85 - 1,15) Rm - Rf Aktiemarkedets risikopræmie (typisk 3-5% p.a.) L Likviditetstillæg (notede/unotede aktier; lille/stor virksomhed) S Selskabsspecifikt tillæg (afhængig af kunder, agenturaftaler o.l.)

11 ”Kvaliteten” af det anvendte resultat
Korrektion for ”varme” punkter vigtig regnskabspraksis omarbejdning til/anvendelse af ”Resultat til analyseformål” skjulte reserver og opløsning heraf Analyse tese (fra lektion 1-2) Et godt regnskab er altid bedre end det ser ud til Et dårligt regnskab er altid ringere end det ser ud til

12 Opgave til lektion 15-16 Med udgangspunkt i regnskaberne for Flügger og eHuset laves følgende: Korrigér for eventuelle ”varme” punkter Beregn nøgletal for rentabilitet og indtjening - minimum for de seneste 3 regnskabsår Kommenter disse nøgletal niveau udviklingsretning og -hastighed årsager Overvej hvad I kan se og ikke se af regnskaberne har I alle detailoplysningerne til beregning af nøgletallene? hvis ikke - hvad gør I så?

13 Analyse af rentabilitet og indtjeningsevne
Afkastningsgrad

14 ROA / afkastningsgrad ROA viser:
overskuddets størrelse i forhold til de ressourcer, der er indsat for at opnå det pågældende overskud, alternativt det gennemsnitlige afkast pr. indsat kapitalkrone Ved ROA vises rentabiliteten uden hensyntagen til, hvordan virksomheden er finansieret egenkapital fremmedkapital (prioritetslån, banklån, leverandørgæld, etc.) DVS. afkastningsgrader kan sammenlignes mellem virksomheder, selvom de har forskellig finansierings-struktur!!!

15 ROA / afkastningsgrad (fortsat)
Resultat af primær drift = resultat før finansielle poster, ekstraordinære poster, skat og minoritetsaktionærer (DFF og 9.1) Gns. operative aktiver = [primo/ultimo aktiver i alt minus likvider, andre rentebærende aktiver (inkl. aktier) samt kapitalandele i associerede virksomheder] / 2 (DFF 3.4.4)

16 ROA / afkastningsgrad (fortsat)
Resultat af primær drift = resultat før finansielle poster, ekstraordinære poster, skat og minoritetsaktionærer (DFF og 9.1) Finansielle indtægter = resultatandele af associerede virksomheder, renteindtægter, udbytteindtægter, positive kursreguleringer af værdipapirer og positive valutakursreguleringer Gns. arbejdende kapital = [primo/ultimo passiver i alt minus ikke-rentebærende passiver inkl. udskudt skat og andre hensættelser] / 2 (DFF 3.4.5)

17 ROA / afkastningsgrad (fortsat)
Resultat af primær drift = resultat før finansielle poster, ekstraordinære poster, skat og minoritetsaktionærer (DFF og 9.1) Finansielle indtægter = resultatandele af associerede virksomheder, renteindtægter, udbytteindtægter, positive kursreguleringer af værdipapirer og positive valutakursreguleringer Gns. balance = [primo/ultimo balancesum i alt] / 2 (DFF 3.4.6)

18 ROA / afkastningsgrad (fortsat)
Valg mellem afkastningsgrad 1-3? Kilder til indtjeningen primær drift (realinvesteringer), eller finansielle poster (finansielle investeringer) Store renteindtægter/finansielle poster kan have anden indtjenings- og risikoprofil end den primære drift f.eks. investering i aktier ctr. produktion af malervarer afkastningsgrad 1 bør anvendes - evt. kombineret med tilsvarende afkastningsgrad beregnet på de finansielle poster Små renteindtægter/finansielle poster alle 3 metoder til beregning af afkastningsgrader kan anvendes Hvornår store/små renteindtægter/finansielle poster se Common Size og Indeks analyser

19 Analyse af rentabilitet og indtjeningsevne
Egenkapitalforrentning

20 ROE / egenkapitalforrentning
ROE viser: overskuddets størrelse i forhold til de ressourcer aktionærerne har ”indsat” for at opnå det pågældende overskud indsat = kapitalindskud, opsparet overskud - dvs. det aktionærerne kan få direkte andel i sammenhold med hvad I får ved at sætte jeres sparepenge i banken obligationer aktier etc. Ved ROE vises rentabiliteten set ud fra et aktionær-synspunkt - dvs. der tages hensyn til, hvordan virksomheden er finansieret egenkapital fremmedkapital (prioritetslån, banklån, leverandørgæld, etc.) XX …vis taleksempel med ”tjene på fremmedkapitalen”...

21 ROE / egenkapitalforrentning (fortsat)
Resultat efter skat og minoriteter = ”Resultat til analyseformål” (DFF 2.1.6, 3.1 og eksempel i kapitel 10) Gns. egenkapital ekskl. minoriteter = ”Egenkapital til analyseformål” (DFF 2.1.6, 3.2 og eksempel i kapitel 10) gennemsnittet beregnes som simpelt gennemsnit af primo og ultimo egenkapitalen særlige forhold (DFF 2.1.6) egne aktier sidste års udbytte > 10% af primo egenkapitalen tilført kapital ved emission kapitalnedsættelse

22 ROE / egenkapitalforrentning (fortsat)
”Tjene på fremmedkapitalen”

23 ROE / egenkapitalforrentning (fortsat)
”Tjene på fremmedkapitalen”

24 Sammenhængen ml. ROA, ROE og risiko
ROE afhænger af følgende 4 ”parametre”: ROA / afkastningsgrad: afkastet i virksomheden totalt set (totalkapitalforrentning) Virksomhedens finansielle gearing: forholdet mellem egenkapital og forpligtelser (gæld + hensættelser) - ”tjene på fremmedkapital” - høj gearing = relativt store forpligtelser ift. egenkapitalen Virksomhedens gns. lånerente: høj/lav ift. afkastningsgraden afgør, om der kan ”tjenes på fremmedkapitalen” Virksomhedens effektive skatteprocent: høj/lav påvirker ”Return” da en efterskat betragtning Disse 4 parametre har forskellig risiko højere ROE kan således være ”drevet” af en parameter, som giver virksomheden - og dermed aktionærerne - højere risiko f.eks. stigende finansiel gearing virksomheden bliver mere følsom overfor konjunkturændringer og deraf afledte rentesvingninger

25 Sammenhængen ml. ROA, ROE og risiko
Kan der forekomme stigende ROA samtidig med faldende ROE, og omvendt? JA - eksempel fra bogen (side 36) tidligere realiseret ROA = 25 % køber ny dattervirksomhed som giver afkast på 20% dette medfører faldende ROA MEN hvis købet er finansieret af ”billige” lån - f.eks. til 12% - så ”tjener virksomheden på fremmedkapitalen” ROE stiger Høj ROA og/eller høj ROE tilsiger alt andet lige høj aktiekurs, og omvendt

26 Dekomponering af ROA - Dupont pyramiden
OMSÆTNING 5.000 Kræver bidrags-model eller skøn på dækningsbidraget DÆKNINGS- BIDRAG 2.000 minus STYK- OMKOSTNINGER 3.000 OVERSKUD 400 minus KAPACITETS- OMKOSTNINGER 1.600 OVERSKUDS- GRAD 8% divideret med OMSÆTNING 5.000 AFKASTNINGS- GRAD 16% ganget med OMSÆTNING 5.000 OMSÆTNINGS- AKTIVER 1.000 AKTIVERNES OMSÆTNINGS- HASTIGHED 2.0 divideret med plus TOTALE AKTIVER 2.500 ANLÆGS- AKTIVER 1.500

27 Dekomponering af ROA - Dupont pyramiden (fortsat)
God rentabilitet (stor afkastningsgrad) ad to veje: Effektiv indtægts-/omkostningstilpasning overskudsgrad Effektiv kapitaltilpasning omsætningshastigheder Forklaring på udviklingen i rentabiliteten er vigtigt fordi den fortæller noget om grundlaget for bedømmelse af virksomhedens fremtidige indtjening kan der foretages effektiv indtægts-/omkostningstilpasning er virksomheden for kapitaltung (faste omkostninger?) etc.

28 Beregning og dekomponering af OG
Beregning af OG: Afhængig af hvilken afkastningsgrad der er anvendt opgøres ”Resultat” som følger: ROA 1 - Resultat af primær drift = resultat før finansielle poster, ekstraordinære poster, skat og minoritetsaktionærer (DFF og 9.1) ROA Resultat af primært drift + Finansielle indtægter Fortolkning af OG hvor stor en procentdel af virksomhedens aktivitet (nettoomsætning) bliver til overskud lav OG: store driftsomkostninger - men hvilke? - YDERLIGERE DEKOMPONERING

29 Beregning og dekomponering af OG (fortsat)
Hvis bidragsmodel for resultatopgørelse kan resultat af primær drift opdeles i: dækningsbidrag (nettoomsætning minus variable-/stykomkostninger) kapacitetsomkostninger (faste omkostninger) Hermed kan dækningsgrad beregnes: ændret dækningsgrad som følge af: ændringer i salgspriserne ændringer i variable omkostninger pr. enhed ændret produktmix HUSK - selvkostmetoden giver mindre følsomhed overfor udsving i produktmix’et (CASE IV) Svært at se som ekstern analytiker - se dog forklaring i årsberetningen

30 Beregning og dekomponering af OG (fortsat)
Og kapacitetsgrad kan beregnes: Indeks analyser af udviklingen i ”faste omkostninger” ift. udviklingen i nettoomsætningen stiger relativt mere lavere OG og dermed lavere ROA

31 Beregning og dekomponering af OG (fortsat)
Hvis arts- eller funktionsopdelt resultatopgørelse: konkret vurdering af virksomheden løntung? - lønninger er typisk forholdsvis variable produktionsintensiv? - afskrivninger er typisk faste etc. kan der på baggrund heraf laves en skønsmæssig opdeling i variable og faste omkostninger - f.eks.? virksomhed med få produkter salgspriser er kendte i markedet markedsandel kendt (årlig salgsvolumen) PAS PÅ ikke at få vildledende nøgletal ved for grove skøn!!!

32 Analyse af kapitaltilpasning
Beregning af formuens omsætningshastighed Afhængig af hvilken afkastningsgrad der er anvendt opgøres ”kapitalen” som følger: ROA 1 - Gns. operative aktiver = [primo/ultimo aktiver i alt minus likvider, andre rentebærende aktiver (inkl. aktier) samt kapitalandele i associerede virksomheder] / 2 (DFF 3.4.4) ROA 2 - Gns. arbejdende kapital = [primo/ultimo passiver i alt minus ikke-rentebærende passiver inkl. udskudt skat og andre hensættelser] / 2 (DFF 3.4.5) ROA 3 - Gns. balance = [primo/ultimo balancesum i alt] / 2 (DFF 3.4.6)

33 Analyse af kapitaltilpasning (fortsat)
Fortolkning af fomuens omsætningshastighed udtrykker forholdet mellem virksomhedens aktivitet (omsætning) og den kapital, man har måttet indsætte for at skabe denne aktivitet NB! - omsætningshastigheden kan gøres bedre ved at udeholde aktiver fra balancen hhv. reducere aktivsummen - MEN pas på effekten på OG’en F.eks. aktivering af udviklingsomkostninger Shareholder Value tankegang - overskudslikviditet skal enten ud til aktionærerne som udbytte, eller reinvesteres til opnåelse af højrere afkast Hvis der skal meget kapital til for at lave overskud bliver afkastet lavt!!! nogle virksomheder er meget kapitaltunge kræver store overskudsgrader for at opnå et rimeligt afkast

34 Analyse af kapitaltilpasning (fortsat)
Fortolkning af fomuens omsætningshastighed (fortsat) Hvis omsætningshastigheden stiger som følge af fald i anlægsaktiverne dvs. investeringer < afskrivningerne risiko for overvurdering af rentabiliteten da aktivsummen er unaturlig lav!!! DVS. virksomheder med dårlig indtjening som holder igen på investeringerne får ”bedre” rentabilitet

35 Analyse af kapitaltilpasning (fortsat)
Formuens omsætningshastighed kan dekomponeres yderligere - bl.a.: Varedebitorernes omsætningshastighed Varelagerets omsætningshastighed

36 Ultimo vs. gennemsnitstal
Tælleren (resultat-størrelsen) er en periodeopgørelse Nævneren bør også være en ”periodeopgørelse” som tager hensyn til udgangspunktet for periodens resultat, dvs. primo værdierne - taler for gennemsnitstal Gennemsnitstal modsvarer kontinuert rentetilskrivning Gennemsnitstal kan i et vist omfang kompensere for tilfældige udsving i beholdningstallene f.eks. stor indbetaling fra væsentlig debitor 2 dage før status MEN - det vigtigst er, at der enten vælges ultimo eller gns. tal, og at disse så bruges konsistent - især når der analyseres over flere år!!! DFF anbefaler typisk gns.-tal


Download ppt "Regnskabsanalyse HA 5. semester."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google