Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

in in-dag for praktikvejledere Pædagogisk assistent December 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "in in-dag for praktikvejledere Pædagogisk assistent December 2014"— Præsentationens transcript:

1 in in-dag for praktikvejledere Pædagogisk assistent December 2014
- formation - spiration - novation December 2014

2 Program for dagen: Kl. 8.10-8.25 Præsentation af dagens program
Kl Info for nye vejledere Refleksionsgruppe for erfarne vejledere Kl Fælles info om vejledning på skolen Kl : Speeddating Eleverne viser rundt på skolen, hvorefter alle samles i klasser Præsentation Information om skoleforløb hidtil Arbejde med mål for praktik udarbejdet af PASS (Fagligt udvalg for den Pædagogiske Assistentuddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen)

3 Program for dagen Den gode vejledning i elevperspektiv
v. Signe og Karina Kl : Frokost i kantinen Kl – 14.00: Den gode vejledning i praktikvejleder perspektiv v./ Lise Charlotte og Anette fra Platanhaven Kl : Kaffe med frugt og chokolade samt afrunding af dagen Hvornår eftermiddagskaffe + tissepause kl ? Navn på Paeren?

4 Hvordan læres et fag?

5 Tal med din sidemand om jeres fag?
Hvordan har din sidemand lært sit fag? Hvordan har du selv lært dit fag? Særligt stærke oplevelser som skiller sig ud? Positivt eller negativt?

6 Praktikvejlederkurser forår 2015
Praktikvejledning af PAU-elever (10 dage) Ca kr. hvis uddannet pædagog el. lign februar marts marts pædagogiske kurser kviknr.:

7 Akademiuddannelse i Sundhedspraksis
Modul: Pædagogik og kommunikation Henvendelse SosuFyn tlf 14. Januar – 4. marts 2015

8 Info og refleksion Gr. 1 Nye vejledere/salen: Info v./Helle Krøis
Gr. 2 Erfarne vejledere/I køkkenet: Refleksion/Charlotte Schultz (Mål og niveau)

9 Ungdoms- og erhvervsuddannelsens formål:
Eleven opnår viden og færdigheder inden for følgende kompetenceområder: Udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende opgaver Kulturelle og aktiverende opgaver Fysisk udviklende aktiviteter Sundhedsfremmende og forebyggende indsats Omsorgsrelaterede opgaver Koordinations-, dokumentations- og evalueringsopgaver Grundlæggende generalist-uddannelse med afsæt i praksis

10 Adgang og optagelse Kommune/region og vejleder fra skole optager eleverne i fællesskab Eleverne skal enten have: 9. kl. + mindst 1 års uddannelse eller arbejdserfaring eller 9. kl. + bestået grundforløb fra indgangen ”sundhed, omsorg og pædagogik” Eleverne får en uddannelsesaftale (ansættelseskontrakt), når de er optaget på uddannelsen. De er ansat i 37 timer af kommunen. Eleverne får elevløn under uddannelsen (ca kr. før skat) og har mødepligt i skoleperioder og i praktik. l

11 Elevens muligheder efterfølgende:
Uddannelsen er kompetencegivende til pædagogseminariet. Og med supplering til følgende professionsbacheloruddannelser: Socialrådgiver – supplering: naturfag C og engelsk D Katastrofe- og risikomanager – supplering: naturfag C eller kemi C og Matematik C og engelsk D Psykomotorisk terapeut – supplering: enten bioteknologi A eller biologi C eller fysik C eller kemi C eller naturfag C

12 Her ses tydeligt forskellen på pædagoger og pædagogiske assistenter!!!

13 Pædagogisk assistent:
(eksempel på mål for praktik) A: Planlægge, fagligt begrunde, gennemføre samt formidle praktisk pædagogisk arbejde G: Deltage i og bidrage til dialogen omkring det enkelte barns, unges eller voksnes udvikling, såvel som tilbuddets udvikling generelt H: Indgå i samarbejdet med forældre, pårørende, kolleger og andre professionelle Pædagog: (eksempel for mål for praktik) A: Beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession B: Yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov C: Redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt Introducerende litteratur om centrale begreber Dybdegående litteratur om centrale begreber

14 Uddannelsens fag: Områdefag: Grundfag: Specialefag (2x1 uge): Valgfag:
Pædagogik Samfundsfag (C-niveau) Kultur og aktivitetsfag Dansk (C-niveau) Sprog, kommunikation og psykologi Engelsk (E-D niveau) Sundhedsfag Bevægelse og idræt Specialefag (2x1 uge): Valgfag: Socialpædagogik 2 uger Specialpædagogik Folkesundhed og sundhedsfremme Kost og bevægelse Børn og natur Æstetiske udtryksformer Pædagogiske aktiviteter

15 Personlige kompetencer:
Eleven skal gennem skoleuddannelsen og praktikuddannelsen udvikle følgende personlige kompetencer, som er relevante for udførelsen af erhvervsfunktionen: 1. Initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kunne se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer 2. Evnen til at yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og professionel måde 3. Forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis 4. Evnen til ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning

16 5. Indsigt i læreprocesser og egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer
6. Nysgerrighed, kreativitet og åbenhed og dermed lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser samt til at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed 7. Færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk samt til at kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer 8. Evnen til at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces

17 Inspiration: ”Den gode PAU-elev”

18 ”Den gode PAU-elev” Elevers refleksioner på indkaldsdag i 3. praktik.
Er engageret; dvs. indgå i aktiviteter, hjælper til, sætter noget i gang. Er nysgerrig, siger ja og griber ansvaret Spørger undrende og stiller spørgsmål til det, som de pædagogiske medarbejdere har gjort i lang tid. Viser, at vi vil lære noget, tager det nye til os. Tager initiativ til at gøre noget, være med til noget og at lære noget. Giver ikke op på trods af modstand Husker på, at vi kommer et nyt sted. Er rollemodeller for børnene Arbejder med sig selv, er ydmyg og tænker over sin egen personlighed, udseende.

19 Hold 529, 530 og 531 (september 2013) Progression i opnåelse af mål:
54 uger skole og 52 uger praktik 1.Skole - 1.Praktik 2. Skole 2.Praktik 3. Skole Almindelige dagtilbud Behov for særlig støtte Progression i opnåelse af mål: Begynder rutineret avanceret Fra aktiv deltagelse selvstændighed og overblik

20 Fra begynder til avanceret niveau gennem hele uddannelsesforløbet:

21

22

23 Erhvervsuddannelse: ”mesterlære”

24 ”Den gode modtagelse af en ny PAU-elev”
Inspiration: ”Den gode modtagelse af en ny PAU-elev” Hvilke overvejelser gør du dig for at få eleven til at føle sig som en del af et arbejdsfællesskab, når eleven er ny i institutionen?

25 Uddannelses-ansvarlig:
De 4 parter i elevens uddannelse: Eleven: *Uddannelsesplan *Mødepligt *Nå mål for praktik *Udvise engagement og ansvarlighed *Udvikle sig fagligt og personligt Praktikvejleder: *Modtage eleven og støtte den faglige og personlige læring *Sikre tid til vejledning *Have fokus på elevens måde at lære på *Vælge opgaver med stigende sværhedsgrad *Sammen med eleven revidere, følge op på og evaluere mål for praktikken *Samarbejde med udd.ansvarlig og kontaktlærer ved problemer *Udfylde og sende PASS-skema til skole og udd. ansvarlig Uddannelses-ansvarlig: *Ansætte eleven *Overholde overenskomst *Holde øje med fremmøde på hele uddannelsen *Holde øje med at mål for uddannelsen nås *Evt. opsige Kontaktlærer: *Uddannelsesplan *Støtte den faglige og personlige læring *Fravær i skoleperiode *Formidle kontakt til hjælp *Samarbejde med udd. ansvarlige ved problemer i skole *Skolevejledning

26 Desuden… Praktikstedet er ansvarlig for at udarbejde en beskrivelse af praktikstedet og udarbejde en beskrivelse af indhold/arbejdsopgaver i relation til praktikperiodens mål og i henhold til elevens uddannelsesniveau. Beskrivelserne udleveres til eleven og anvendes i forbindelse med uddannelsessamtaler elev og praktikvejleder imellem. Beskrivelserne inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af elevens faglige og personlige læringsmål.

27 Uddannelsessamtale i praktik
OBS! OBS! OBS! Kontaktlæreren besøger eleven i praktik, hvis det skønnes nødvendigt. Eleverne har indkaldsdag på skolen d og d

28 Ideer til vejledningssamtaler:
Drøftelse af relevant teoretisk materiale Planlægning af og feedback på aktiviteter elevens skolevejledning Gennemgang af Aktuelle emner Status for opnåelse af mål for praktik Stedets kultur og pædagogik Elevens personlige udfordringer og mål Drøftelse af hverdags-situationer (logbog) Stedets opgaver og funktion i samfundet Gensidige forventning-er

29

30

31

32

33 Praktikken vurderes godkendt/ ikke godkendt
Ikke godkendt: Eleven kan ikke umiddelbart fortsætte skoleforløbet. Godkendt: Udtalelse og beskrivelse af, hvad eleven med fordel kan arbejde videre med. OBS: Så snart der er betænkeligheder i forhold til eleven, rettes henvendelse til uddannelsesansvarlig og kontaktlærer i god tid.

34 Social- og Sundhedsskolen Fyn
Underskrevet PASS-erklæring (original) sendes til skole Social- og Sundhedsskolen Fyn Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C og kopi gives/sendes til elev og uddannelsesansvarlige

35 Mere inspiration… ”I praktik” Pædagogisk assistent
T. Gath og J. Larsen Forlaget Munksgaard

36 For yderligere information:

37 in-novation Ideer til videre udvikling af praktiksamarbejde
tilbagemelding på IN-dag for praktikvejledere

38 in-novation mailes til:
Charlotte Schultz Helle Krøis Louise Kruse Karlsen praktikkoordinator praktikkoordinator sekretær for for for Nordfyn Middelfart hele Kerteminde Assens uddannelsen Nyborg Fåborg-Midtfyn Svendborg Langeland, Ærø Odense Odense Region Region

39 Det’ en dejlig dag i dag. Ja der bli’r PAU’er to the people
Det’ en dejlig dag i dag. Ja der bli’r PAU’er to the people. Vi vil snakke, diskutere, stikke næsen ned i alt, prøve alting af i praksis, vove pelsen uden tøven: Hilse venligt på hinanden Vi bli’r skønne, vi bli’r go’e: Det’ da bare livets salt

40 Det’ en dejlig dag i dag. Ja der bli’r PAU’er to the people
Det’ en dejlig dag i dag. Ja der bli’r PAU’er to the people. Vi vil snakke, diskutere, stikke næsen ned i alt, prøve alting af i praksis, vove pelsen uden tøven: Hilse venligt på hinanden Læse tykke tunge bøger Vi bli’r skønne, vi bli’r go’e: Det’ da bare livets salt

41 Det’ en dejlig dag i dag. Ja der bli’r PAU’er to the people
Det’ en dejlig dag i dag. Ja der bli’r PAU’er to the people. Vi vil snakke, diskutere, stikke næsen ned i alt, prøve alting af i praksis, vove pelsen uden tøven: Hilse venligt på hinanden Læse tykke tunge bøger Hoppe rundt i hulla hopring Vi bli’r skønne, vi bli’r go’e: Det’ da bare livets salt


Download ppt "in in-dag for praktikvejledere Pædagogisk assistent December 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google