Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læsning – hvordan? Læseprøver og læsetest

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læsning – hvordan? Læseprøver og læsetest"— Præsentationens transcript:

1 Læsning – hvordan? Læseprøver og læsetest
Fredag d. 30 januar 9.00 – og – 12.00 Lise Vogt og Birgitte Therkildsen

2 Program Om læsning i Fælles Mål II Læseprøve ved afgangsprøven i dansk
Nationale test i læsning Opgaver til læseprøver Oplæsning

3

4 Fælles Mål II

5 Slutmål for læsning læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse bruge forskellige læsemåder, der er afpasset læseformål, genre og medie fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form forholde sig åbent og analytisk til tekster fra forskelligartede medier opnå og vise indsigt i forskelligartede teksters og teksttypers egenart og virkemidler forstå og bruge forskellige trykte og elektroniske kildetyper (tekster, billeder og lyd) målrettet og kritisk, herunder udvælge, bearbejde og sammenfatte det væsentlige i teksten i forhold til læseformål læse norske og svenske tekster med forståelse. læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse beherske forskellige læseteknikker afpasse læsemåde efter formål, genre og medie fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form forholde sig analytisk og reflekteret til tekster fra forskelligartede medier bruge læsning af digitale og trykte tekster som redskab til omverdensforståelse vurdere eget udbytte af det læste forstå og bruge forskellige kilder målrettet og kritisk læse norske og svenske tekster med forståelse.

6 Trinmål efter 9. klasse læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet - oversigtslæse, punktlæse og nærlæse fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resumé og notater læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form læse norske og svenske tekster. beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle typer tekster læse sprogligt udviklende tekster bruge ordforklaring, opslagsværker, ordbøger og søgning på internet som et naturligt redskab til forståelse af ord og fagudtryk anvende hensigtsmæssige læseteknikker anvende varierede læsemåder afhængig af genre og sværhedsgrad fastholde det væsentlige af det læste i skriftlig form læse skøn- og faglitteratur hurtigt og sikkert læse sig til viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internet læse med høj bevidsthed om eget udbytte af det læste fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur foretage målrettet og kritisk søgning af skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier til egen læsning og opgaveløsning

7 Faglig læsning Den fagfaglige læsning prioriteres gennem en begyndende anvendelse af hensigtsmæssige strategier. Der arbejdes med før-læseaktiviteter, under-læseaktiviteter og efter-læseaktiviteter. (fra læseplan) Den faglige læsning stiller derfor nye og anderledes krav til læseprocessen og dermed til læseundervisningen. Der arbejdes med læseteknikker som punktlæsning, skanne- og skimmeteknikker, oversigtslæsning og nærlæsning. Der undervises i læsning af billeder, billedtekster, grafer og kurver, leksikon og indeks, stikordsregistre og ordbøger. Om kompleksiteten i multiple tekster – analyse og bearbejdning. (fra undervisningsvejledning)

8 Faglig læsning Hvad er læseformålet? Hvad ved jeg i forvejen?
Hvad skal jeg lære? Hvilken læsestrategi skal jeg anvende? Hvilken læseteknik skal jeg vælge? Er der nogle fagord, jeg skal have forklaret? Hvordan er teksten struktureret? Hvordan skal jeg holde rede på det, jeg læser? Har jeg fået det forventede udbytte af teksten?

9 Læsning - definitioner
Læsestrategier: Læsestrategier er bevidst anvendte fremgangsmåder og teknikker, som anvendes med henblik på at tilgodese et bestemt formål og/eller en bestemt læsemåde. Læsestrategier kan betragtes som det overordnede begreb med to underordnede kategorier: afkodningsstrategier læseforståelsesstrategier

10 Afkodningsstrategier
Afkodningsstrategier anvendes med den hensigt at genkende det enkelte ord. Der kunne være tale om lydstrategier, visuelle strategier og meningsstrategier.

11 Læseforståelsesstrategier
Læseforståelsesstrategier er en mental aktivitet, som læseren sætter i værk for at forstå en tekst før, under og efter læsning. Den gode læser : Det kan være at aktivere sin baggrundsviden, at stille spørgsmål til teksten, at anvende sin viden om teksttypen for derved lettere at kunne forstå den sproglige opbygning og koblingerne i teksten. Den svage læser har et meget lille repertoire af læseforståelsesstrategier og vælger ofte i stedet at læse videre i teksten, selvom forståelsen svigter. .

12 Læseforståelse Læseforståelse involverer såvel sproglige som kognitive processer, som interagerer under læsningen, mens læseren søger at uddrage og skabe mening med skrevet tekst. For at forstå Lille Claus og Store Claus af H.C. Andersen skal læseren både kunne forstå det gamle sprog og erkende, hvordan Lille Claus hele tiden snyder Store Claus. "O du er en lykkelig Mand!" sagde store Claus, "troer Du, jeg ogsaa faaer Havqvæg, naar jeg kommer ned paa Bunden af Aaen!" "Jo, det skulle jeg tænke," sagde lille Claus, "men jeg kan ikke bære dig i Sækken hen til Aaen, Du er mig for tung, vil Du selv gaae der hen og saa krybe i Posen, saa skal jeg med største Fornøielse kaste dig ud." "Tak skal Du have!" sagde store Claus, "men faaer jeg ikke Havqvæg, naar jeg kommer ned, saa skal jeg prygle dig, kan Du troe!" "O nei! vær ikke saa slem!" og saa gik de hen til Aaen. Da Qvæget, som var tørstig, saae Vandet, løb det alt hvad det kunde, for at komme ned at drikke. "See, hvor det skynder sig!" sagde lille Claus; "det længes efter at komme ned paa Bunden igjen!" "Ja hjælp nu først mig!" sagde store Claus, "for ellers faaer Du Prygl!" og saa krøb han i den store Sæk, som havde ligget tvers over Ryggen paa en af Tyrene. "Læg en Steen i, for ellers er jeg bange jeg ikke synker," sagde store Claus. "Det gaaer nok!" sagde lille Claus, men lagde dog en stor Steen i Sækken, bandt Baandet fast til, og stødte saa til den: Plump! der laae store Claus ude i Aaen og sank strax ned til Bunds. "Jeg er bange, han ikke finder Qvæget!" sagde lille Claus, og drev saa hjem med hvad han havde.

13 Læseformål Læsemåde, læseteknik og læseforståelsesstategien afhænger af, hvad formålet er med læsningen. Er det at skaffe sig et hurtigt overblik over indholdet i en tekst for at se, om det er relevant at fordybe sig i den? Er det at søge ny viden og lære nyt? Er teksten valgt for at få en god oplevelse?

14 Læsemåder Den måde, læseren vælger at læse en tekst på.
Ud fra baggrundsviden og forventninger om genrer læser man en kageopskrift som en anvisning og ikke som et digt. Man kan også vælge at gå på tværs af traditionelle konventioner for at tilgodese bestemte læseformål. læse en novelle med det formål at afdække, hvordan en bestemt epoke beskriver børn læse flere digte af en lyriker, for at undersøge særlige sproglige forhold

15 Læseteknikker Den metode, læseren kan anvende i sin læsning for at tilgodese forskellige læseformål. Fx: at skimme en tekst for at undersøge om den kan bruges til et bestemt formål at kunne tage notater for at huske en tekst at opstille vigtige informationer fra teksten i for at skabe sig overblik over sammenhænge at punktlæse for at finde ud af, om en tekst handler om det, man er på jagt efter at nærlæse passager for at fokusere på tekstens sprog og detaljer at fragmentlæse når det gælder skærmtekster, fx hjemmesider, hvor den grafiske opsætning leder en rundt i forskellige dele af teksten.

16

17 Afgangsprøver i dansk FSA
Prøve i retskrivning (60 minutter) Prøve i læsning (30 minutter) Prøve i skriftlig fremstilling (3½ time) Mundtlig prøve Prøveform A ( min.) med oplæsning Prøveform B (10 lektioner + 25 min.) med oplæsning

18 Nye prøver i 10. klasse Mundtlig prøve – som B-formen Skriftlig prøve:
Læsning og sprogbrug Genredel (’hverdagsgenrer’) Skriftlig fremstilling (3 valgmuligheder) En fælles karakter – efter fordeling Træder i kraft med skoleåret 2009/2010

19 Decemberprøverne 2008 RETSKRIVNING Opfindelser LÆSEPRØVEN
Tekst 1: Jordens Folk (uddrag af brochure) Tekst 2: Asbjørnsen og Moe: Venner i liv og død (eventyr) Tekst 3: Juletræet med sin tyske pynt (artikel) Tekst 4: Jens Blendstrup: Veteranvenner (novelle) Tekst 5: Når blinde drømmer (spørgsmål og svar i en brevkasse)

20 Prøven i læsning og retskrivning (dansk sprog og sprogbrug)

21 Prøve i læsning (30 minutter)
Eleverne skal: vise læsefærdigheder (læseforståelse og læsehastighed) i forhold til forskellige typer tekster. anvende forskellige læseteknikker, fx punktlæsning, oversigtslæsning og nærlæsning. Teksternes sammensætning: en brochure – eller brochureagtig tekst (pjece, køreplan) en opinionstekst (essay, klumme, leder, læserbrev, kronik) en faglig tekst (sagprosa) en fortælling (eventyr, myte, sagn) en nyere fiktiv tekst (novelle)

22 Prøve i læsning Læseprocessen:
vise overblik og vælge læsestrategi i forhold til opgave aktivere korttidshukommelsen se sammenhæng i teksten bruge tidligere informationer i teksten bruge generel viden om ords betydning bruge almen viden om sprog Opgaver: før teksten (punktlæsning/søgelæsning) indlagt i teksten (nærlæsning) efter teksten (oversigtslæsning eller nærlæsning).

23

24

25 It-baserede test - dansk
Adaptive test Elevprofiler Opfølgning Tre profilområder – dansk – læsning: Sprogforståelse Afkodning Tekstlæsning

26 Afkodning Afkodning af enkeltord, hvor eleven præsenteres for et billede og skal vælge det rette ord mellem fire skrevne valgmuligheder. Søgning af enkeltord i ordkæder.

27 Sprogforståelse Eleven præsenteres for et ord og skal vælge dets betydning mellem fire skrevne ord eller fire billeder. Eleven præsenteres for en fast vending/ordsprog og skal vælge den rigtige betydning mellem fire mulige svar.

28 Tekstforståelse Multiple choice
Eleven læser kortere tekststykker og skal derefter svare på spørgsmål relateret til teksten. Svaret kan aflæses direkte på linjerne aflæses ved at kombinere informationer, der står direkte i teksten dannes ved at drage slutninger ud fra teksten (inferensdannelse) dannes ved at benytte sig af sin viden om verden kombineret med oplysninger fra teksten Clozetest Eleven skal vælge det rigtige ord i løbende tekst

29 Invitation til at deltage i pilotprojekt for nationale test
De nationale test vil her i foråret blive taget i brug i en pilotfase. Op mod 100 frontløberskoler får mulighed for frivilligt at gennemføre testene på samme måde som ved de obligatoriske nationale test. Formålet er at sikre, at testene virker, før alle skoler skal anvende dem – efter planen i foråret 2010. Hvis jeres skole vil være med, skal I udfylde det tilmeldingsskema, der er vedhæftet denne mail, senest mandag den 9. februar 2009 kl Bemærk: Selv om skolen tidligere har tilkendegivet interesse, bedes I udfylde skemaet og sende det ind til Skolestyrelsen.

30 OPLÆSNING Fokus på læsning Mundtlighed Fortolkningsmulighed *** A:
Eleven udvælger i tekstoplæg Læreren vedlægger ved andre udtryksformer B: Eleven vælger oplæsningsstykke

31 Vurdering af oplæsning (citat fra de vejledende karakterbeskrivelser)
12: Oplæsningen er tydelig og velartikuleret og med blik for tekstens genre og indhold. (A) Oplæsningen er tydelig og velartikuleret med særligt blik for tekstens genre og indhold. (B) 7: Oplæsningen er klar og forståelig og med et vist blik for tekstens gene og indhold. (A) Oplæsningen er klar og forståelig og med tilfredsstillende blik for tekstens genre og indhold. (B) 2: Oplæsningen er usikker og ikke altid afpasset den genre og situation, den knytter sig til. (A) Oplæsningen er usikker og uklar i forhold til den genre og situation, den knytter sig til. (B)

32 Oplæsning – gode råd Det vil højne præstationen, at oplæsningen er forberedt, så den så vidt muligt er både flydende og fortolkende. Oplæsningen skal svare til ca. ½ normalside, hvilket svarer til ca. 650 bogstaver. Det er hensigtsmæssigt, at eleven læser et stykke op, der siger noget specielt om teksten, fx: brændpunkt klimaks point of no return et sted, hvor sproget er godt. Eleven bedømmes på den mundtlige udtryksform – herunder om han/hun laver en oplæsning, der passer til teksten.

33 Opgave Læs teksten, og udarbejd 4 spørgsmål med hver fire svarmuligheder, hvor kun 1 er rigtig. Tænk på, at spørgsmålene skal være af forskellig sværhedsgrad. Nogle er meget konkrete, andre kræver, at der samles flere informationer fra teksten. 33

34 Skoleindsats Rullende læsning Læsebånd

35 Cooperative learning Rollelæsning
Oplæseren læser første afsnit højt. Referenten giver er referat af afsnittes indhold. Overskriftsmesteren finder en dækkende overskrift til afsnittet, som han/hun, eller alle teammedlemmer, skriver ned. Sammenhængsmesteren forklarer sammenhængen med det forudgående eller forudsiger, hvad der følger. Rollerne roterer med uret, og næste afsnit læses.

36 Læs på dansk, norsk og svensk www.sprogpiloter.dk


Download ppt "Læsning – hvordan? Læseprøver og læsetest"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google