Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Århus KommuneSocialforvaltningen Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Århus KommuneSocialforvaltningen Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008."— Præsentationens transcript:

1 Århus KommuneSocialforvaltningen Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008

2 Århus KommuneSocialforvaltningen Hvad er meningen?  Beregning af over-/underskud på taksten  Eventuelle over-/underskud skal indregnes i taksten 2 år efter (dvs. i 2011-taksten)  I rammeaftalen i Region Midtjylland er det aftalt, at kun over-/underskud på mere end 5 %, skal indregnes i taksten.  På langt sigt (dvs. 2 år) skal også over- /underskud på mindre end 5 % udlignes.

3 Århus KommuneSocialforvaltningen Hvad siger loven? Bek. 683, § 2. Taksten skal fastsættes for det enkelte tilbud eller for typen af tilbud. Ved typen af tilbud forstås tilbud, som kan erstatte hinanden, dvs. de skal være rettet mod samme målgruppe, og tilbuddenes ind- hold og omfang skal have en sammen- lignelig karakter. § 4. Et over- eller underskud skal indregnes i taksten i form af tillæg til eller reduktion af taksten for det enkelte tilbud eller typen af tilbud, jf. § 2. § 2 Stk. 2. Et over- eller underskud kan overføres i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens fastsatte retningslinjer herfor. Dog skal et underskud senest indregnes i taksten 2 år efter det år, underskuddet vedrører.

4 Århus KommuneSocialforvaltningen Forbundne kar  Udligning sker indenfor målgrupper: Specialundervisning/ko mmunikation Børn og Unge Voksne Sindslidende Forsorgshjem Kvindekrisecentre  Desuden kan der skelnes mellem: Døgntilbud dagtilbud

5 Århus KommuneSocialforvaltningen Hvordan angives typen?  Alle tilbud er allerede placeret i en tilbudstype 1-tallerne skal måske flyttes til en anden kolonne Hvis 1-tallet flyttes til en sidste kolonne, sker der ingen udligning med andre tilbud Fjern 1-tallet, så tæller rækken ikke med. NB, dette er vigtigt, hvis alle driftsherrens tilbud ikke opgøres sammen  Tilbud eller linjer, der mangler Indsæt evt. nye rækker og kopier formler Husk at angive kommune Skriv ”Fælles”, hvis rækken benyttes til at oplyse udgifter, der dækker flere tilbud  Vælg, om dag- og døgntilbud skal opgøres sammen eller hver for sig. NB. Pas på, der kan være fejl, hvis dag- og døgntilbud opgøres sammen. 1212

6 Århus KommuneSocialforvaltningen

7 Århus KommuneSocialforvaltningen

8 Århus KommuneSocialforvaltningen Er der fejl i taksten?  Kontroller takstberegningen Hvis den angivne takstberegning ikke er korrekt i forhold til, hvilken takst, der faktisk er brugt, så skal den korrigeres. Kontroller taksten i kolonne AR. Hvis der er brug for at rette en takst, så skal også kolonne AG, AI og AF rettes.  Resultatopgørelsen for 2008 Fanebladet ”Rest fra 2008” skal udfyldes. Der skal indsættes tal fra sidste års opgørelse af over-/underskud. På de enkelte tilbud skal der også angives den del af over- og underskuddet fra 2008, som ikke er indregnes i 2001-taksten. 345345

9 Århus KommuneSocialforvaltningen

10 Århus KommuneSocialforvaltningen

11 Århus KommuneSocialforvaltningen

12 Århus KommuneSocialforvaltningen Hvordan opgøres indtægten?  I regnearket sker denne beregning Der indtastes en belægning (antal personer) Der indtastes eventuelle tillæg til taksten Takstindtægt = Takst * Belægning + tillæg  Dette kan suppleres med Indtastning af den bogførte takstindtægt Denne anvendes i stedet for den beregnede NB: Kun, hvis der er bogført med korrekt periodisering, og hvis der er afregnet for alle pladser NB: Selvom der indtastes en bogført takstindtægt, så skal belægningen og tillægstakster også oplyses

13 Århus KommuneSocialforvaltningen Hvordan med puljer?  Bogføre udgifterne på de enkelte tilbud Budgetomplacering fra central pulje til tilbud De faktiske udgifter bogføres på tilbudet  Bogføre bidrag til central pulje Bidraget bogføres som udgift for tilbudet Bidraget bogføres som indtægt for central pulje De faktiske udgifter bogføres centralt  Bogføre udgifterne centralt De faktiske udgifter bogføres centralt

14 Århus KommuneSocialforvaltningen Omkostninger  Indtast tilbudets direkte udgifter  Overheads beregnes automatisk Eventuelt kan afskrivning, forrentning og tjenestemandsopsparingen rettes NB: hvis der rettes, så skal der rettes for alle rækker indenfor institutionen


Download ppt "Århus KommuneSocialforvaltningen Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google