Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Susanne Kjær GLOBAL SERVICE/ INDUSTRY Skatterevisorforeningen Nyt lovforslag.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Susanne Kjær GLOBAL SERVICE/ INDUSTRY Skatterevisorforeningen Nyt lovforslag."— Præsentationens transcript:

1 Susanne Kjær GLOBAL SERVICE/ INDUSTRY Skatterevisorforeningen Nyt lovforslag

2 © 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, the Danish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. KPMG International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International. 2 Forslag i høring Nye sambeskatningsregler – reparationspakkeNye sambeskatningsregler – reparationspakke AcontoskatAcontoskat Afskaffelse af ”tilskudsbeskatningen”Afskaffelse af ”tilskudsbeskatningen” Objektivisering af reglerne om skattefri omstrukturering - uden tilladelse fra SKATObjektivisering af reglerne om skattefri omstrukturering - uden tilladelse fra SKAT Mindstekrav til selvangivelsenMindstekrav til selvangivelsen

3 © 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, the Danish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. KPMG International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International. 3 Sambeskatning mellem koncernforbundne selskaber Gældende regler: SEL § 31, stk. 3: ”Hvis der ikke har været koncernforbindelse med et selskab hele året, medregnes indkomsten i den del af indkomståret, hvor der har været koncernforbindelse, jf. SEL § 31C…. Skattemæssige afskrivninger kan maksimalt foretages i forhold til hvor stor en del indkomstperioden udgør af et kalenderår” Forslaget: SEL § 31, stk. 3 ændres, således at koncernforbindelse ved nystiftelse af et selskab eller køb af et skuffeselskab anses for etableret ved begyndelsen af indkomståret.

4 © 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, the Danish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. KPMG International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International. 4 Sambeskatning mellem koncernforbundne selskaber – stiftelse af datterselskab M NY M stifter NY ved kontantindskud 1/7 Gældende regler: Forholdsvise afskrivninger på aktiver erhvervet i perioden 1/7 – 31/12. Forslag: Normale (fulde) skattemæssige afskrivninger, da koncern- forbindelsen anses for at være etableret ved indkomstårets begyndelse. Samme forhold gør sig gældende ved apportindskud af afskrivnings- berettigede aktiver til et nystiftet selskab (kun apportindskud fra selskaber, der er en del af koncernen). Stiftelse af NY

5 © 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, the Danish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. KPMG International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International. 5 Omstrukturering – uden ansøgning Mulighed for at foretage skattefri aktieombytning, spaltning, tilførsel af aktier uden tilladelse.Mulighed for at foretage skattefri aktieombytning, spaltning, tilførsel af aktier uden tilladelse. Reglerne om fusion med udenlandske selskaber ændres, så de svarer til de øvrige fusioner (fusion kræver med få undtagelser ikke tilladelse)Reglerne om fusion med udenlandske selskaber ændres, så de svarer til de øvrige fusioner (fusion kræver med få undtagelser ikke tilladelse) Ansættelsesfristen forlænges med 2 år for at sikre, at skattemyndighederne kan håndhæve værnsreglen om, at udlodning af store udbytter medfører bortfald af skattefriheden.Ansættelsesfristen forlænges med 2 år for at sikre, at skattemyndighederne kan håndhæve værnsreglen om, at udlodning af store udbytter medfører bortfald af skattefriheden.

6 © 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, the Danish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. KPMG International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International. 6 Omstrukturering – uden ansøgning Værnsregler: -anskaffelsestidspunktet og ansakffelsessummer for vederlagsaktierne fastsættes således at salg inden for tre år bliver uaktuelt. -skattefrihed fortabes, hvis der udloddes for store udbytter (regnskabsmæssige resultater), hvis der foretages kapitalnedsættelser/efterfølgende udlodning, hvis der ydes for store skattefrie tilskud.Værnsregler: -anskaffelsestidspunktet og ansakffelsessummer for vederlagsaktierne fastsættes således at salg inden for tre år bliver uaktuelt. -skattefrihed fortabes, hvis der udloddes for store udbytter (regnskabsmæssige resultater), hvis der foretages kapitalnedsættelser/efterfølgende udlodning, hvis der ydes for store skattefrie tilskud. Skattefriheden er betinget af at forholdet mellem aktiver/gæld, der overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver/gæld i det indskydende selskab (kun ved spaltning).Skattefriheden er betinget af at forholdet mellem aktiver/gæld, der overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver/gæld i det indskydende selskab (kun ved spaltning). For selskaber der ikke kan forudse om de vil beholde vederlagsaktierne i 3 år, bevares tilladelsessystemet i dets nuværende form.For selskaber der ikke kan forudse om de vil beholde vederlagsaktierne i 3 år, bevares tilladelsessystemet i dets nuværende form.

7 © 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, the Danish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. KPMG International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International. 7 Omstrukturering – uden ansøgning D H D H1 har ejet aktierne i D i < 3 år og aktierne i H i mere end 3 år. Anskaffelsestidspunktet for samtlige H1’s aktier i H er ombyt- ningstidspunktet (pga., at H1 er et selskab samt ejer aktier i H inden ombytningen). Anskaffelsesum = H1 opr. anskaffelsesum for H. H1 kan således først sælge H skattefrit om 3 år. H’s aktier i D anses for anskaffet på ombytningstidspunktet for den oprindelige anskaffelsessum, dog max. handelsværdien på ombytningstidspunktet. H1 H Aktieombytning

8 © 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, the Danish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. KPMG International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International. 8 Aktieombytning:Hvis, summen af skattefrie tilskud udbetalt af det erhvervede selskab (D) og D’s eventuelle datterselskabersummen af skattefrie tilskud udbetalt af det erhvervede selskab (D) og D’s eventuelle datterselskaber samt skattefrie udbytter fra D til Hsamt skattefrie udbytter fra D til H indenfor en periode på 3 år regnet fra ombytningstidspunktet overstiger H’s andel af D’s regnskabsmæssige resultat for perioden, fortabes skattefriheden for aktieombytningen I selvangivelsen skal oplyses om, at der er foretaget aktieombytning (ellers ej behørig selvangivelse). Har det erhvervende selskab uudnyttede tab på aktier, kan dette tab ikke fradrages i gevinst på aktier i det erhvervede selskab. Omstrukturering – uden ansøgning

9 © 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, the Danish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. KPMG International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International. 9 Omstrukturering – uden ansøgning Fusion: Kun ansøgning i følgende tilfælde: -hvis et af de fusionerende selskaber har overtaget aktiver fra sine selskabsdeltagere eller andre koncernselskaber -når et moderselskab fusionerer med sit datterselskab og moderselskabet ikke har ejet mindst 2/3 af aktierne i 3 år -Såfremt et af de fusionerende selskaber er stiftet indenfor 1 år forud for vedtagelse af fusionen -Hvis mere end 50% af aktiekapitalen i et af de fusionerende selskaber har skiftet ejer indenfor 1 år forud for vedtagelsen.

10 © 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, the Danish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. KPMG International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International. 10 Omstrukturering – uden ansøgning Spaltning Spaltning uden ansøgning under visse betingelser: Selskabsdeltageren må ikke modtage skattefrit udbytte fra det modtagende selskab, der overstiger det akkumulerede resultat i det modtagende selskab for spaltningsåret + de to følgende indkomstår. Til udbytte henregnes foretagne tilskud fra det modtagende selskab inkl. koncernforbundne datterselskaber.Selskabsdeltageren må ikke modtage skattefrit udbytte fra det modtagende selskab, der overstiger det akkumulerede resultat i det modtagende selskab for spaltningsåret + de to følgende indkomstår. Til udbytte henregnes foretagne tilskud fra det modtagende selskab inkl. koncernforbundne datterselskaber. Skattefriheden er betinget af at forholdet mellem aktiver/gæld, der overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver/gæld i det indskydende selskab.Skattefriheden er betinget af at forholdet mellem aktiver/gæld, der overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver/gæld i det indskydende selskab. Er selskabsdeltageren et selskab anses aktierne i det eller de modtagende selskaber for at være anskaffet på tidspunktet for spaltningen. Ophører det indskydende selskab ikke ved spaltningen, og er selskabsdeltageren et selskab, anses aktierne i det indskydende selskab for anskaffet på tidspunktet for spaltningen. Er selskabsdeltageren et selskab med aktier i de modtagende selskaber, anses disse aktier for anskaffet på tidspunktet for spaltningen.Er selskabsdeltageren et selskab anses aktierne i det eller de modtagende selskaber for at være anskaffet på tidspunktet for spaltningen. Ophører det indskydende selskab ikke ved spaltningen, og er selskabsdeltageren et selskab, anses aktierne i det indskydende selskab for anskaffet på tidspunktet for spaltningen. Er selskabsdeltageren et selskab med aktier i de modtagende selskaber, anses disse aktier for anskaffet på tidspunktet for spaltningen.

11 © 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, the Danish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. KPMG International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International. 11 Omstrukturering – uden ansøgning Tilførsel af aktiver: Selskabsdeltageren må ikke modtage skattefrit udbytte fra det modtagende selskab, der overstiger det akkumulerede resultat i det modtagende selskab for spaltningsåret + de to følgende indkomstår. Til udbytte henregnes foretagne tilskud fra det modtagende selskab inkl. koncernforbundne datterselskaber.Selskabsdeltageren må ikke modtage skattefrit udbytte fra det modtagende selskab, der overstiger det akkumulerede resultat i det modtagende selskab for spaltningsåret + de to følgende indkomstår. Til udbytte henregnes foretagne tilskud fra det modtagende selskab inkl. koncernforbundne datterselskaber. Anses for anskaffet på tilførselsdatoen til den skattemæssige værdi.Anses for anskaffet på tilførselsdatoen til den skattemæssige værdi. SKAT skal give tilladelse, hvis et udenlandsk selskab ønsker at tilføre aktiver fra et fast driftssted i DK til et modtagende selskab, som det indskydende selskab dominerer.SKAT skal give tilladelse, hvis et udenlandsk selskab ønsker at tilføre aktiver fra et fast driftssted i DK til et modtagende selskab, som det indskydende selskab dominerer. Skattefriheden er betinget af, at forholdet mellem aktier/gæld, der overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver/gæld i det indskydende selskab.Skattefriheden er betinget af, at forholdet mellem aktier/gæld, der overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver/gæld i det indskydende selskab. Gren af virksomhed – forhold mellem aktiver/gæld afhjælpes via overførsel af likvider.Gren af virksomhed – forhold mellem aktiver/gæld afhjælpes via overførsel af likvider. Hvis det indskydende selskab har uudnyttede tabsfradrag på aktier, kan selskabet ikke modregne dette tab i gevinst ved salg af det modtagende selskab.Hvis det indskydende selskab har uudnyttede tabsfradrag på aktier, kan selskabet ikke modregne dette tab i gevinst ved salg af det modtagende selskab.

12 © 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, the Danish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. KPMG International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International. 12 Mindstekrav til selvangivelsen Mindstekravsbekg. for større virksomheder: Omfattende selskaber: -banker, forsikringsselskaber, elselskaber etc. -selskaber, erhvervsdrivende fonde mv. med nettoomsætning > 100 mio.kr. (konsolideret omsætning) Skatteregnskab indsendes sammen med selvangivelsen. -Selskaber med genbeskatningssaldi (koncernstruktur mv.) Der skal ikke udfyldes regnskabsoplysninger i selvangivelsen.

13 © 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, the Danish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. KPMG International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International. 13 Mindstekrav til selvangivelsen Mindstekravsbekg. for mindre virksomheder: Omfattende selskaber: De selskaber der ikke er omfattet af bekg. for større virksomheder. Skatteregnskab skal ikke indsendes sammen med selvangivelsen. Skal indsendes på anfordring. Der skal udfyldes regnskabsoplysninger i selvangivelsen.


Download ppt "Susanne Kjær GLOBAL SERVICE/ INDUSTRY Skatterevisorforeningen Nyt lovforslag."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google