Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NYHEDSBREV Årgang 7 Nummer 2, marts 2010 Bestyrelse Formand Jesper Holm, Bernstorfflund Allé 15, 2920 Charlottenlund, 39 63 43 08 Kasserer Michael Ørnø,,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NYHEDSBREV Årgang 7 Nummer 2, marts 2010 Bestyrelse Formand Jesper Holm, Bernstorfflund Allé 15, 2920 Charlottenlund, 39 63 43 08 Kasserer Michael Ørnø,,"— Præsentationens transcript:

1 NYHEDSBREV Årgang 7 Nummer 2, marts 2010 Bestyrelse Formand Jesper Holm, Bernstorfflund Allé 15, 2920 Charlottenlund, 39 63 43 08 Kasserer Michael Ørnø,, Vilvordevej 17 C, 2920 Charlottenlund 3963 5784 michael.oernoe@mail.dk Ulla Beck-Rasmussen, 3964 4620 Majse Købke, 3210 8807. Søren Schächter, 3963 3324 Grethe Wiese, 39 63 48 60. John Zangenberg, 39 63 23 98. Girokonto: 905 6874 Bankkonto: 4001 3204293589 Tilmelding til arrangementer på: Bernstorff.jaegersborg@gmail.com Foreningens hjemmeside: www.bernstorff-jaegersborg.dk Praktiske forhold Kommende medlemsarrangementer Vi kan allerede nu løfte sløret for sommerens arrangementer. 30. maj kl. 14.00 skal vi i Bernstorff Slotshave, hvor slotsgartneren vil fortælle om den spændende omlægning af haven, som foregår i disse år. 14. September kl. 18.00 skal vi på Charlottenlund Fort høre Niels Ulrik Kampmann Hansen fortælle om søbefæstningen. Det sker i forlængelse af vores arrangement om Nordre Oversvømmelse. Begge gange vil der traditionen tro være andet end åndelig føde. Referat fra ordinær generalforsamling i Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening Mandag 22. marts 2010 kl. 18.00 Klubhuset OCC, Jægersborg Alle 148 B, 2820 Gentofte. A) Generalforsamling efter vedtægterne B) Foredrag C) Middag Programpunkt A Generalforsamlingen afholdtes med følgende dagsorden efter vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskabet. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Eventuelle forslag. 6. Valg af bestyrelse og revision. 7. Eventuelt. Ad 1. Bestyrelsen foreslog Svend Falk-Rønne, som blev valgt. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse, og at der var mødt godt 50 delteagere op. Ad 2. Formandens beretning. ”Kære medlemmer Jeg vil atter i år indlede med at takke Svend Falk-Rønne, for at han har villet påtage sig opgaven som dirigent. Og på samme måde kan jeg også i år takke den meget imødekomne behandling vi får fra Ordrup Cykle Club. Vi har været ude for at se på andre lokaliteter, men vores budget rækker ikke til, og her er vi også glade for at være midt i vores distrikt. Ellers har året som sædvanlig budt på mange møder for bestyrelsens medlemmer: Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder, med diverse forberedende og opfølgende møde.. Der har været 2 møder og Generalforsamling i Fællesrådet for Grundejerforeninger i Gentofte Kommune. Michael Ørnø er Fællesrådets sekretær. Det er også Fællesrådet, der står for møder i kontaktudvalget med kommunen – de såkaldte Borgmestermøder – hvoraf der har været 2. Der har på det seneste været en diskussion af værdien af disse møder, når vi nu i øvrigt har vores kontakter til forvaltningen. Jeg har dog talt stærkt for at fastholde dette politiske forum, som jeg så til gengæld har forslået udvidet til at omfatte alle partier i kommunalbestyrelsen. Fra det seneste møde kan nævnes drøftelser af udbygningen af fjernvarmeforsyningen, tilkørselsforholdene til Nordhavnen (herunder vejtunnelprojektet gennem Ryparken), planerne for Nordhavnens udbygning i øvrigt, trafik og støj fra Bakken, trafikforholdene på Kystvej, renovation og parkering (begge er fast inventar). Der har været det årlige statusmøde i december med Vej- og Parkafdelingen. Disse møder fungerer godt, og er meget nyttige for begge parter. På seneste møde dækkede vi bl.a. renoveringen af Skovvej, renovering af Jægersborg Allé (hvor det sydlige spor mellem store og lille Femvej skal rettes op og nykloakeres), chikanerne på Vilvordevej, cykelstierne på Ermelundsvej gennem skoven, nye regler for overkørsler, Hundesømosens plejeplan, Søndersøs plejeplan, fæstningskanalen, placering af Cirkus Baldoni og meget mere. Der har været et møde i marts med markvandring ved Søndersø arrangeret af Vej- og Parkafdelingen, hvor man gennemgår vedligeholdelsesplaner, tilplantning, placering af bænke og meget andet. Til dette møde inviteres også de nærmeste naboer til søen. Også denne mødeform er virkelig god.

2 Der har været møder i kontaktgruppen for Bernstorff Slotshave, hvor Søren Schächter repræsenterer Fællesrådet. Haven udvikler sig smukt efter de nye retningslinjer, og seneste møde dækkede fældning af svampeinficerede træer, genopbygning af ridetribunen og opbygning af Avlsgårdens nyttehave Vore egne 2 medlemsmøder som jeg skal vende tilbage til lidt senere. Som det vil fremgå af den senere gennemgang af regnskabet er vores formue steget med 8.000,-mens antal medlemmer er faldet fra 256 til 250. Vi ser dermed en fortsat svagt faldende udvikling i medlemstallet. Som sagt mange gange før, er den mest effektive hvervning det personlige arbejde, som I som medlemmer gør. Vi kan ikke gennem breve få det nødvendige antal medlemmer hvervet til at holde det naturlige frafald stagen. I forhold til sidste år, har dette været fredeligt uden større sager i konfrontation mellem naoboer eller mellem gundejere og kommunen. Fra kommunen har vi modtaget den nye Grøn Struktur plan, som lever smukt op til kommunens traditon for god grafisk tilrettelæggelse og med en omhyggelig gennemgang af de enkelte delområder virker den både inspirerende og forpligtende for den kommunale forvaltning, for politikerne og for os som borgere. Jeg må sige det samme, som jeg gjorde ved udsendelsen af Kommuneplanen: Måtte dens intentioner blive ført ud i livet med samme fremragende standard som planen er produceret. generelt gælder det for kommunens økonomi, at der skal spares de kommende år. Dels kommer der pålæg fra regeringen, dels er NESA pengene stort set brugt. Vi må opfordre kommunen til at effektivisere sin drift, så vi ikke skal se for mange projekter indenfor vedligeholdelse og miljø blive lagt til side. Netop et af disse store infrastrukturprojekter har været DONGs renovering af ledningsnettet med jordlægning af luftledninger og nye armaturer. dette er nu afsluttet i vores område selvom renoveringen af Ermelundsvej gennem skoven er blevet udskudt et år. Med hensyn til Trafikplanen virker det nærmest som om, kommunalbestyrelse sprang op som en løve, og faldt ned som et lam. Mange konkrete tiltag er det ikke blevet til i forlængelse af denne langvarige politiske proces. Dog har man fået oprettet et parkeringskorps. Et væsentligt spørgsmål, som fortsat optager mange, er fremtiden for Jægersborg Kaserne. Her er der kommet mere konkrete forslag på bordet, idet lokalplan 323 foreslår udskrivelse af en arkitektkonkurrence med henblik på at opførelse af plejeboligbebyggelse. Indsigelsesfristen i forhold til plan 323 er 7. april, men vi har ikke fra foreningen tænkt os at rejse indsigelser. Bernstorff Slot er nu blevet konferencecenter. Ellers er det jo med medlemsmøderne at vi især gør os bemærket. I det forgangne år havde vi afholdt to. Det første var et besøg på Korsly med to emner. Korsly var så venlig at låne os lokalerne Steen Bergstrøm fra Plantekassen fortalte inspirerende om rododendron, og havde tilmed været så rundhåndet at give 5 gavekort, som vi kunne udlodde blandt deltagerne. Samme aften fortalte Nicolai Halberg fra Kirkens Korshær om det sociale arbejde, der foregår på Korsly. Det var et spændende og opløftende indblik i et vigtigt arbejde, og der var stor spørgelyst til Nic fra deltagerne. Det næste var i september: Skovvandring i Dyrehaven med skytten Torben Kristiansen. Her kom vi tæt på Dyrehavens historie og nogle af de store kronhjorte, som alle har deres egen historie og deres eget navn. Fascinerende og levende fortalt af en mand, som med ansvaret for vedligeholdelsen af vildtbestanden har et stort ansvar med dybe historiske rødder. Aftenen sluttede meget apropos på Peter Liep med kronhjorte bøf. Som så ofte var vi begunstiget af dejligt vejr. I år skal vi i Bernstorff Slotshave og møde slotsgartneren, som vil fortælle om omlægningen til historisk have, og vi skal på Charlottenlund fort og høre om søbefæstningen, som vi tidligere har hørt om Nordre Oversvømmelse. I begge tilfælde vil der selvfølgelig også være et traktement i tilknytning. Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for en stor og engageret indsats i årets løb. Vi har et godt samarbejde hvor alle har deres forskellige opgaver, og alle giver en hånd med. En forening som denne er fuldkommen afhængig af bestyrelses indsats for at leve et aktivt liv. Med disse ord vil jeg afslutte min beretning og åbne for spørgsmål eller kommentarer.” Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer. Ad 3. Regnskabet var udsendt med indkaldelsen. Det blev forlagt af kassereren og godkendt. Ad 4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 100,- for året 2010 – 2011. Dette blev vedtaget. Ad 5. Der var ikke modtaget forslag. Ad 6. Der blev foretaget følgende valg: For to år til 2012: 6a) Formand: Jesper Holm (genvalg). 6b) Tre bestyrelsesmedlemmer: Grethe Wiese, Majse Købke og John Zangenberg. (alle genvalg). For et år til 2011: 6c) Bestyrelsessuppleant.: Lena Jensen (nyvalg). 6d) Revisorsuppleant: Erik Kold. (genvalg) På generalforsamlingen 2009 valgtes: Til 2011 Kasserer Michael Ørnø, Bestyrelsesmedlemmerne Ulla Beck-Rasmussen og Søren Schächter samt revisor Leo Gutkin Ad 7. Der var modtaget et notat fra Esben og Anne Grete Byskov, Solbakkevej 56A, som formanden blev bedt om at læse op. Det dreje sig om en henstilling om at vise nabohensyn, når ens træer er blevet meget store. Ofte giver det store skyggegener hos naboerne, og man bør derfor sørge for at beskære eller fælle dem. Bestyrelsen og forsamlingen tilsluttede sig denne henstilling. Generalforsamlingen afsluttedes kl. 18.50,. Herefter fortalte Niels-Ulrik Kampmann Hansen fom udviklingen i vores område og dele af det øvrige Gentofte fra bondesamfund til nutidigt villaområde. Et spændende foredrag der primært blev illustreret med gamle kort. Aftenen blev afslutte med en hyggelig middag.


Download ppt "NYHEDSBREV Årgang 7 Nummer 2, marts 2010 Bestyrelse Formand Jesper Holm, Bernstorfflund Allé 15, 2920 Charlottenlund, 39 63 43 08 Kasserer Michael Ørnø,,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google