Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til generalforsamling i. Dagsorden •Valg af dirigent •Valg af to stemmetællere •Formanden aflægger beretning om klubbens virke i det forløbne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til generalforsamling i. Dagsorden •Valg af dirigent •Valg af to stemmetællere •Formanden aflægger beretning om klubbens virke i det forløbne."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til generalforsamling i

2 Dagsorden •Valg af dirigent •Valg af to stemmetællere •Formanden aflægger beretning om klubbens virke i det forløbne år •Beretning fra udvalgene Aktivitetsudvalg Husudvalg Bladudvalg

3 Dagsorden (fortsat) •Kassereren forelægger klubbens reviderede regnskab •Valg til bestyrelsen kasserer: Bent Christiansen modtager genvalg valg øvrig bestyrelse: Palle Larsen: genopstiller ikke Kjeld Munkbøl: modtager genvalg

4 Dagsorden (fortsat) Der er 3 kandidater: • Kjeld Munkbøl • Mie Clausen • Heidi Pedersen •Valg af suppleanter: Bruno Bech Jensen - modtager genvalg Ole “FDM” Larsen - modtager genvalg

5 Dagsorden (fortsat) •Valg af revisorer Hans Jensen - modtager genvalg Ingvar Pommer - modtager genvalg • Valg af revisorsuppleant Gunnar S. Boysen - genopstiller ikke Kandidater søges • Fastsættelse af kommende års kontingent

6 Dagsorden (fortsat) •Indkomne forslag 1. A. Forslag om opretholdelse af gamle regler for betaling af LFVK for deltagelse i arrangementer (komplet forslag under behandling) 1. B. Forslag om at LFVK IKKE skal have penge til fx byfester m.v. for deltagelse

7 Dagsorden (fortsat) •Indkomne forslag (fortsat) 1. C. At den til enhver tid siddende bestyrelse bemyndiges til at drive klubben under skyldigt ansvar for økonomi og klubbens interesser. 2. Ved hvert klubmøde giver klubbens formand eller dennes stedfortræder en orientering om, hvad der er foregået i klubben i den forgangne periode. (hele forslaget fremlægges senere)

8 Dagsorden (fortsat) •3. Klubture skal være til kostpris. (hele forslaget fremlægges senere) •Eventuelt Her kan alt diskuteres, men INTET vedtages. Kaffe, øl og vand Tak for i dag!

9 ...og NU tilbage til dagsordenen...

10 1. Valg af dirigent •Bestyrelsen foreslår: Steen Andersen, Gedser Steen har bl.a. været med til at korrigere vore vedtægter i 2009. • Bestyrelsen foreslår vore to revisorer: Hans Jensen Ingvar Pommer 2. Valg af 2 stemmetællere

11 4. Udvalgsberetninger Aktivitetsudvalget (Bruno) Husudvalget (Ole) Bladudvalget (Aage) 3. Formandens beretning

12 5. Regnskabet •Regnskabet omdeles og vises heroppe, så alle kan følge med

13

14

15

16

17 Regnskabet er forelagt og godkendt på bestyrelsesmøde den 3. Februar 2010. Carsten Andersen, formand Palle Larsen, næstformand Aage Alm, sekretær Kjeld Munkbøl, best. medl. Per Andersen, best.medl. René Petersen, best. medl. Bent Christiansen, kasserer Ovenstående regnskab er gennemgået således, at bilag er kontrolleret og påset bogført på de konti, som regnskabet er opdelt i. Aktiver og passiver er afstemt med bilag og kontoudtog pr. 31. december 2009. Holeby, den 8. februar 2010. Hans Jensen, revisor Ingvar Pommer, revisor

18 6.b. Valg af kasserer • Kasserer Bent Christiansen genopstiller, og bestyrelsen foreslår genvalg. (Valg af formand sker først i 2011 (ulige år))

19 6.c. Valg til bestyrelsen På valg er: Palle Larsen: genopstiller ikke Kjeld Munkbøl: modtager genvalg Der er 3 kandidater: • Kjeld Munkbøl • Mie Clausen • Heidi Pedersen

20

21 7. Valg af suppleanter På valg er: Bruno Bech Jensen: modtager genvalg Ole “FDM” Larsen: modtager genvalg Andre kandidater ?

22 8. Valg af revisorer På valg er: Hans Jensen: modtager genvalg Ingvar Pommer: modtager genvalg Andre kandidater ?

23 9. Valg af revisorsuppleant På valg er: Gunnar S. Boysen: modtager ikke genvalg Andre kandidater ?

24 10. Fastsættelse af kommende års kontingent •Bestyrelsen foreslår fortsat 250 kr. i kontingent pr. kalenderår. •Forslag fra medlem:Forhøjelse af kontingent evt. gerne 500 - 1000 kr. hvis generalforsamlingen/bestyrelsen ønsker lån på klubhus indfriet. forslagsstiller: Jørgen Nielsen, Marielyst

25

26 11. Indkomne forslag •Forslag 1. A. Forslag om opretholdelse af gamle regler for deltagelse af LFVK i arrangementer (stammer angiveligt fra 1992).

27 Forslag 1 A. fuld tekst •Ved den første ordinære generalforsamling i LFVK d. 12/3 1992 blev det besluttet at opkræve et beløb af Kr. 3000,- ved klubbens tilstedeværelse af arrangementer og lignende. •Det er lige siden blevet overholdt af de skiftende bestyrelser indtil i sommeren 2009, med den begrundelse at der ikke kunne fremskaffes et generalforsamlingsreferat herom. Dette er selvfølgelig beklageligt og bør derfor bringes på plads. •Derfor henstilles til generalforsamlingen at få opretholdt de gamle regler for deltagelse af LFVK i arrangementer og lignende. (se næste side) •FORSLAGSSTILLER: Hans Eilif Nielsen

28 “beviser” fra Hans Eilif

29 FRA PROTOKOLLEN: Generalforsamling 1994: Under eventuelt havde et medlem skriftligt forespurgt om klubaftenerne kunde ændres fra torsdag til tirsdag evt. hver anden gang. Bestyrelsen vil drøfte dette ved det kommende bestyrelsesmøde. Mogens Hansen bad forsamlingen takke bestyrelsen for mange gode arrangementer. Livlig diskussion om deltagelse i div arrangementer, så om velgørenhed, sportsarrangementer m.v. men der var enighed om, at den pris for deltagelse som bestyrelsen havde fastsat – kr. 3.000,00 – skulle fortsat være gældende. Derefter takkede dirigenten for god ro og orden. Generalforsamlingen slut kl. 20.40. Svend

30 Forslag 1 B. fuld tekst Generalforsamlingen opfordres til at vedtage, at klubben ikke forlanger penge for at deltage i byfester eller lignende. Begrundelse: De fleste medlemmer er interesseret i at vise deres køretøjer frem. Derfor mener jeg vi skal frafalde kravet om at opkræve penge for deltagelse. Vi kunne lade det være en mulighed at vi fx fik noget forplejning, som vi fik ved bl.a. arrangementet hos Nordea i Nykøbing i august 2009. Forslagsstiller: Hans-Willy Rasmussen

31 Forslag 1 C. fuld tekst •Generalforsamlingen bemyndiger den til enhver tid siddende bestyrelse til at drive klubben i det daglige under skyldigt ansvar for økonomi samt klubbens interesser. Begrundelse for forslaget: Som bestyrelse er det svært at få dagligdagen i klubben og planlægningen af arrangementer til at hænge sammen, hvis bestyrelsen ikke – inden for ansvarlige rammer – kan råde over muligheder og begrænsninger i forbindelse med arrangementer. Generalforsamlingerne siden klubbens start har ikke pålagt bestyrelsen bestemte grænser, men diskuteret disse. Vi vil gerne med dette forslag sikre, at bestyrelsen sikres den nødvendig arbejdsfrihed, således at vi fx ikke skal bruge 10-15 eller 20 år gamle rammer til at styre klubben ind i en dynamisk fremtid efter. Bestyrelsen har fra arrangement til arrangement vurderet, hvordan vi på bedste vis har kunnet varetage klubbens interesser. I 2008 og 2009 har bestyrelsens dispositioner ud fra ovenstående filosofi tilført klubbens økonomi ca. 50.000 kr., som bl.a. er brugt til nedbringelse gælden på og vedligeholdelsen af klubhuset, og via sin ansvarlige optræden sikret klubbens uafhængighed og frihed til at agere. Forslagsstiller: bestyrelsen

32

33 Forslag 2. fuld tekst Ved hvert klubmøde giver formanden eller en stedfortræder en orientering om, hvad der er foregået i klubben i den forgangne periode. Dette for at forebygge, at klubbens medlemmer bliver orienteret gennem dagspressen og diverse magasiner. Forslagsstiller: Hans Eilif Nielsen

34

35 Forslag 3. fuld tekst •Prisen for deltagelse ved ekskur- sioner- ture og rejser m.v. arrangeret af klubben skal være kostpris. Forslagsstiller: Jørgen Nielsen, Marielyst VeteranNyt 70/08: Selv om turen til Prag og Skoda endnu ikke er helt fuldtegnet, så kan vi allerede nu sige, at turen kan løbe rundt, men hvis vi er så heldige at fylde de sidste 13-14 pladser op i bussen, så bliver der faktisk penge til en styrkelse af klubben. Så tak til alle jer, der allerede har tilmeldt jer.

36

37 Eventuelt •Formanden har bedt om ordet, for at give inspiration til fremtids- planerne for vores klub og den diskussion, som vi skal i gang med. •“originalitetsbevis” •Ordet er frit

38 Vinder af fotokonkurrencen Billed nr. 15

39 Indsendt af Heidi Pedersen, Vålse

40 HUSK NU AT FÅ BESTILT DIT KORT I DAG!!!! DET GAVNER BÅDE DIG OG KLUBBEN!


Download ppt "Velkommen til generalforsamling i. Dagsorden •Valg af dirigent •Valg af to stemmetællere •Formanden aflægger beretning om klubbens virke i det forløbne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google