Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NYHEDSBREV Årgang 3, Nummer 3, marts 2006 Bestyrelse Formand Jesper Holm, Bernstorfflund Allé 15, 2920 Charlottenlund, 39 63 43 08 Kasserer Birger Beck-

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NYHEDSBREV Årgang 3, Nummer 3, marts 2006 Bestyrelse Formand Jesper Holm, Bernstorfflund Allé 15, 2920 Charlottenlund, 39 63 43 08 Kasserer Birger Beck-"— Præsentationens transcript:

1 NYHEDSBREV Årgang 3, Nummer 3, marts 2006 Bestyrelse Formand Jesper Holm, Bernstorfflund Allé 15, 2920 Charlottenlund, 39 63 43 08 Kasserer Birger Beck- Rasmussen, Dalvej 33, 2820 Gentofte, 39 64 46 20. Jens Grøn, 39 65 03 11. Søren Schächter, 39 63 33 24. Grethe Wiese, 39 63 48 60. John Zangenberg, 39 63 23 98. Michael Ørnø, 39 63 57 84 Foreningens hjemmeside: www.bernstorff-jaegersborg.dk Referat fra Ordinær generalforsamling Tirsdag den 7. marts 2006 Jægersborg Kaserne Jægersborg Allé 150 A) Generalforsamling kl. 18.00 – 19.00 B) Vinsmagning og buffet kl. 19.00 - ? Programpunkt A Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden efter vedtægterne: 1.Valg af dirigent. 2.Formandens beretning. 3.Forelæggelse af regnskabet. 4.Fastsættelse af kontingent. 5.Eventuelle forslag. 6.Valg af bestyrelse og revision. 7.Eventuelt. Programpunkt B Vinsmagning ved Gova SuperBest, Charlottenlund samt buffet ved Jægersborg Kassernes Kantine. Der var fremmødt omkring 45 husstande ved generalforsamlingen. Ad 1 Valg af dirigent Foreningens afgåede bestyrelsesmedlem Adam Trier-Jacobsen blev valgt til dirigent. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ad 2 Formandens beretning Formanden Jesper Holm aflagde nedenstående beretning ”Så kom vi alligevel til at afholde en generalforsamling mere her i auditoriet på Jægersborg Kaserne – trods alle forudsigelser om en hastig afvikling sidste år. Vi kan næppe være så heldige, at vi kan gentage kunststykket næste år, og derfor vil jeg endnu en gang benytte lejligheden til at takke kasernens ledelse for den store imødekommenhed, man viser os ved disse arrangementer. Når vi husvilde flakker rundt næste år ved samme tid, vil vi tænke tilbage på det med glæde. Ellers vil jeg gerne benytte lejligheden inden vi går videre til at mindes to af vore medlemmer, som begge er afgået ved døden i det forløbne år. Det drejer sig om Birgitte Vindeby, der igennem mange år var medlem af vores bestyrelse og næstformand her, samt både formand og næstformand for Fællesrådet af Grundejerforeninger i Gentofte Kommune. Birgitte var så sent som sidste år i april dirigent ved vores generalforsamling. Ligeledes er vores dirigent igennem mange år Bent Falk Rønne ikke mere. Både han og hans kone var aktive og hyggelige medlemmer, og Falk Rønne har på sin lune måde ledt os sikkert igennem mange af disse generalforsamlinger. Æret være deres minde. Ellers har året som sædvanlig budt en stadig strøm af møder, som hele eller dele af bestyrelsen har deltaget i: •Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder. •Der har været 2 møder og Generalforsamling i Fællesrådet for Grundejerforeninger i Gentofte Kommune, hvor Michael Ørnø netop vedtægtsmæssigt er afgået som formand – for at fortsætte i en nyoprettet stilling som sekretær (en god arbejdskraft får ikke lov at slippe så let). •Der har kun været 1 møde i kontaktudvalget med kommunen – de såkaldte Borgmestermøder – men det skyldes en periodeforskydning, idet vi sidste år afholdt vores generalforsamling så sent, at forårsmødet allerede var afholdt. •1 møde med Vej- og Parkafdelingen om grøn strategi i vores område. •Der har været 2 møder om udvikling af bydelscentre for Ordrup og Charlottenlund. •Der har været 2 møder i Vejdirektoratets Naboforum om udbygningen af Motorringvej III. Kort nyt Kontingent Vi mangler endnu indbetaling fra en række medlemmer. Find girokortet frem og send os de 70 kroner. Er girokortet bortkommet, kan man blot indbetale på giro konto 905 6874. Vores hjemmeside Som et supplement til dette nyhedsbrev er der oprettet en hjemmeside på adressen www.bernstorff-jaegersborg.dk.www.bernstorff-jaegersborg.dk Her vil referater fra bestyrelsesmøder, borgmestermøder, foreningens regnskab, bestyrelsens navne, adresser og telefonnumre samt diverse link kunne findes.

2 •Vore egne 2 medlemsmøder. •Samt sidst men ikke mindst et større antal kortere eller længere arbejdsmøder om stort og småt – ikke mindst i forberedelse til medlemsmøder og akkvisition. Som det vil fremgå af kassererens senere gennemgang af regnskabet er vores formue faktisk steget lidt i årets løb til 93.399 kr. mens antal medlemmer er faldet fra 273 til 270. Netop akkvisitionsarbejdet har stået højt vores dagsorden i årets løb – ikke mindst fordi denne forsamling jo har pålagt os at øge medlemstallet. Vi uddelte, som nogen vil huske, sidste år medlemslister og hvervemateriale til deltagerne i generalforsamlingen, i håbet om, at en personlig indsats fra medlemmerne ville bære frugt. Resultatet taler desværre for sig selv. Vi har også indført et system, hvor vi gennem tingbogen overvåger alle hushandler i området og sender hvervebrev til nye beboere. Også det med magert resultat. Faktisk viser det sig at invitationer til medlemsmøder, er det der giver mest, hvis de sendes til ejendomme, hvor der er kommet nye ejere. I flere tilfælde har de så meldt sig ind, men det er jo en ganske besværlig måde at hverve på. Nej – den eneste vej er, at I kære medlemmer reklamerer for os. Snak med naboen og fortæl om os, sig goddag til de nytilflyttede og inviter dem med i foreningen. Det er det der dur! Apropos medlemsmøder så har vi haft to i årets løb, og vi syntes i al ubeskedenhed, at de har været både spændende og hyggelige. Det første fandt sted i August, hvor Henrik Egede Glahn var vores guide ved en bustur ”På sporet af Gentofte Byatlas”. Glahn er en vidende og engageret fortæller, som bragte os vidt rundt til spændende arkitektoniske seværdigheder, som ofte har en historisk baggrund, der i anekdotisk form lige så godt kunne være hentet ud af fiktionen – tænk blot på historien om den engelske kronprins, der vandt en grund i Klampenborg ved et spil kort, og som derefter deltog i opførelse af de i dag så berømte engelske rækkehuse, som man dog ikke kunne få udlejet, da de lå så langt uden for lands lov og ret. Kun som tjenesteboliger for militæret kunne de gøre nytte. Det var tider. Vores andet møde havde en mere direkte militærhistorisk vinkel, idet vi for nøjagtig en måned siden var til et spændende møde her på kasernen, hvor major N.E. Gudmundsen-Vester med god assistance fra tidligere kollegaer berette historien om Jægersborg Slot og Lægekorpset, der i dag hedder Forsvarets Sundhedstjeneste. Et besøg på museet i de gule fløjbygninger og sandwich og en øl i officersmessen sluttede på bedste vis et 270 årigt kapitel for militæret i Jægersborg af for os. Vi ønsker både Sundhedstjenesten og det øvrige personale held og lykke med deres flytning til Tune ved Roskilde. Tilbage til de mere dagligdags aktiviteter i foreningen, så har vi haft en række sager, som omfatter vores kerneopgave – nemlig kontakten til offentlige myndigheder. Byggeriet af Motorring III skrider frem – om end det ikke sker helt efter den oprindelige tidsplan. I vores ende kan vi konstatere at lysreguleringen ved Garderhøjfortet nu er kommet drift, og generne for vore medlemmer er vel ganske begrænsede. De frygtede ændringer i trafikmønstret med mere trafik i lokalområdet er ikke indtruffet. Trafikanterne oplever at flowet på MRIII trods alt er acceptabelt, og derfor bliver de på vejen. Den midterste sektion af byggeriet har været forsinket dels af en række konstruktionsmæssige problemer i forbindelse med rejsning af spunsvægge dels især af den politiske beslutningsproces omkring Frederikssundsvejens linieføring ved tilslutningen til MRIII. Efter megen debat er man endt med Vestskov-løsningen i stedet for Frederikssundsvej-løsningen, og denne debat har forsinket byggeriet omkring ½ år. Når vi nu er i den ende af vores område, kan vi jo glæde os over at renoveringen af Jægersborg Allé er afsluttet med nye kloaker og ny belysning. Kabellægningen af luftledningerne med den deraf følgende nye belysning breder sig jo for tiden ud langs sidevejene til Alléen, og det er planen, at alle veje i vores område i løbet af 2008 – 09 skal være renoveret efter disse retningslinier. Der vil i den forbindelse også ske renovering af fortove. I den forbindelse var vi sammen med de andre grundejerforeninger inviteret til et møde med Park og Vej for at blive orienteret renoveringsplaner for veje, cykelstier og fortove efter vedtagelsen af budgettet for 2006. Der var jo forventet en sand guldregn af NESA penge, men festen blev desværre aflyst, da borgmesteren i stedet blev indkaldt til møde med indenrigsministeren og landets andre borgmestre i Odense. Her var beskeden, at de økonomiske rammer for de tidligere aftaler mellem staten og kommunerne skulle overholdes, og siden hen har vi jo set den jyske mafia slå til igen, med indgåelsen af den nye opsigtvækkende aftale om udligningsordning. Ekstra 57 mkr. i regning til os og skattelettelser til jyderne. Det er oprørende! Oven i det skal kommunen spare 60 mkr.på budgettet, og dette vil man så vidt jeg er orienteret klare ved at spare 30 m. på drift og 30 på anlæg. Når vi nu er ved de store tal, så udskrev kommunen en arkitektkonkurrence om en nye idrætspark i området ved Gentofte Stadion. Der er på kanten af vores område, men alligevel af interesse også for mange af vore medlemmer, der vil blive påvirket af både lyd og trafik. Konkurrencen blev vundet af Henning Larsens Tegnestuen med et projekt, der vil koste 350 m.kr, i anlæg og et ikke nærmere specificeret beløb i forhøjede driftsomkostninger hvert år. Det virker imidlertid, som der er så megen modstand mod projektets gennemførelse, at det vel et tvivlsomt, om det bliver til noget i denne form. Tilbage til vore egne mere beskedne forhold, så har vi haft en række sager om naboforhold, hvor formanden har måttet stige op på cyklen og besigtige og besinde. Det lykkes som oftest, men af og til griber vi til henvendelse til kommunen, og her haft vi haft en byggesag samt et spørgsmål om naturpleje ved Ermelundsstien. I den første sag fik vi ikke medhold, det gjorde vi i den anden, men der er bare ikke sket noget – så den skal der følges op på. Erfaringen fra andre grundejerforeninger er, at det er let at få en aftale om, hvad der skal gøres – det er sværere at få det gjort. NYHEDSBREV

3 De tre store lokalplaner 227, 229 og 231 som fulgte i sporet på Byatlas projektet er alle blevet vedtaget, og der er vi egentlig godt tilfreds med. Imidlertid havde vi rejst spørgsmålet om parkeringsforhold generelt i vores område, og dette blev affejet som en ”ikke relevant indvending”. Det er vi naturligvis ikke enige i, og vi har nu bragt det op i Fællesrådet, hvor det er rejst på det seneste Borgmestermøde. Her henviste man til den nye Trafikplan, som man havde indkaldt til et møde om. Desværre var denne indkaldelse så forsigtigt, at ingen havde set den, og derfor kom der heller ingen til mødet. Nu har man lovet et nyt møde og både der og i Borgmestermøderne vil vi holde fast ved spørgsmålet. Endeligt blev vi på sidste generalforsamling pålagt at skrive til kommunen med henblik på at blive inddraget i planlægningsarbejdet for fremtiden for Jægersborg Kaserne. Vi har også sendt et brev, og fået en høflig men bestemt besked om, at vi må vente til lokalplanen foreligger. Det er jo formelt set rigtigt nok, men vi kan frygte, at løbet allerede er kørt, når lokalplanen udsendes til høring, og at beslutningen om områdets brug reelt allerede er truffet. Jeg er klar over, at jeg her bevæger mig på farlig grund, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at der ved tidligere projekter har været en klar fornemmelse af, at det er sådan det foregår. Processen frem til lokalplanens udsendelse er der, hvor beslutningerne reelt træffes. Som bekendt har kommunen igen forkøbsret til ejendommen, og ved udarbejdelsen af lokalplanen for området skal den passe på ikke at pålægge sådanne begrænsninger for den fremtidige brug, at den forringer værdien for sælger – altså Forsvarsministeriet. Mange har undervejs udtrykt ønsker om, at der kunne blive et element af ældreboliger, ungdomsboliger eller andet på området. Min fornemmelse er, at det vil kræve en overordentlig stor lobbyindsats for at dette skulle kunne lade sig gøre. Jeg tror, at man vil lokalplanlægge til fordel for privat boligbyggeri af villakarakter. Hvis I ønsker noget andet, så må I deltage i debatten, og det gøres bedst gennem læserbreve i Villabyerne, breve til medlemmer af kommunalbestyrelsen samt ved eventuelle høringsmøder i forbindelse med fremsættelse af lokalplanforslag. Hvis der ikke fra kommunen inviteres til en sådan høring kunne vi jo i foreningen selv tage initiativ hertil, på samme måde, som vi gjorde, da institutionerne ved Solsiden skulle bygges. Jeg hører meget gerne indlæg om dette emne efter min beretning, da vi i bestyrelsen har behov for en klar tilkendegivelse fra medlemmerne om vores videre ageren i denne sag. Og nu til noget ganske andet. Bestyrelsens sammensætning er skiftet i årets løb. Adam Trier Jacobsen, har været nødt til at melde fra på grund af et meget stort arbejdspres. Samtidig meddelte suppleant Lykke Brønderslev, at hun ønskede at blive fritaget for hvervet og derfor bad bestyrelsen vores anden suppleant Søren Schächter om at træde ind i bestyrelsen. Endelig har Majse Købke accepteret at opstille som suppleant. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Adam for en inspirerende og engageret indsats i bestyrelsen. Ikke mindst i forbindelse med udarbejdelsen af vores nye logo og nyhedsbrev var Adam den drivende kraft bag det – syntes vi selv – vellykkede resultat. Tak for din indsat og tak for at du påtog dig dirigenthvervet her. Med disse ord vil jeg afslutte min beretning og åbne for spørgsmål eller kommentarer.” Leo Gudkin foreslog, at bestyrelsen kontakter kommunen med henblik på at få afholdt et borgermøde om planerne for Jægersborg Kasserne. Mødet bør afholdes inden lokalplanen udarbejdes. Der var almindelig tilslutning til dette forslag. Peter Juul foreslog, at den del af foldene ved Garderhøjfortet, som for tiden fungerer som oplagsplads for byggeriet, opbygges som parkeringsplads, når MRIII byggeriet er afsluttet. Dette er en nem og billig løsning på de stigende parkeringsproblemer i området. Området tilhører Lyngby-Taarbæk kommune, så det vil kræve en forhandling mellem de to kommuner.. Hertil var en kommentar fra Jette Holm, som mente, at der også var flere interesser, der skulle høres, herunder Københavns Kommune, og som i øvrigt var modstander af forslaget. Der var ikke andre tilkendegivelser fra salen, så foreningen vil afvente den overordnede trafikpolitiske planlægning, herunder udarbejdelsen af den nye trafikplan for Gentofte Kommune, hvor borgmesteren har lovet at parkeringsforhold ved stationsnære områder, vil blive behandlet. Herefter blev beretningen vedtaget. Ad 3 Forelæggelse af regnskabet Kasserer Birger Beck-Rasmussen forelagde regnskabet, der var udsendt sammen med indkaldelsen. Årets resultat var et overskud på kr. 1.746. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål. Det blev foreslået af Karin Ambo, Solbakkevej 22, at de medlemmer, der fremover ønsker at modtage materiale fra foreningen på mail, får lejlighed til at tilmelde sig en mailadresseliste. På den måde kunne der spares porto og ulejlighed. Kassereren fandt at det var et godt forslag, som vi vil sætte i værk. Ad 4 Fastsættelse af kontingent. Også dette punkt tog kassereren sig af, ved at foreslå uændret kontingent på 70,- kr. pr. husstand. Gert Pedersen, Solbakkevej foreslog, at kontingentet blev hævet til 100,- kr. Baggrunden var, at vi ikke fremover kan forvente, at generalforsamlingen kan afholdes for de meget beskedne omkostninger, vi hidtil har haft på kasernen. For at være rustet til de stigende omkostninger, bør man hæve kontingentet. Forslaget blev bragt til afstemning, og vedtaget med 35 stemmer for, 6 imod og 3, der undlod at stemme. Kontingentet vil derfor for 2007 stige til 100,- kr. Ad 5 Eventuelle forslag. Der var ikke indkommet forslag inden udløbet af indleveringsfristen. Ad 6 Valg af bestyrelse og revision. Som formand for to år genvalgtes Jesper Holm. Som bestyrelsesmedlemmer for to år genvalgtes Grethe Wiese, John Zangenberg og Michael Ørnø. Vort hidtidige bestyrelsesmedlem Adam Trier Jacobsen, der var valgt til 2007, er på grund af arbejdsforpligtelser udtrådt af bestyrelsen, og derfor nyvalgtes for et år den hidtidige suppleant Søren Schächter, Hovmarksvej 56, 2920 Charlottenlund. Som bestyrelsessuppleant valgtes Majse Købke, Ermelundsvænget 5.. Som revisorsuppleant for et år genvalgtes Erik Kold. Ad 7 Eventuelt. Der var en række forslag fra salen om fremtidigt lokale for afholdelse af generalforsamlingen, herunder både Jægersborg Sognegård og Bernstorff Slot. Bestyrelsen arbejder videre med disse forslag. Herefter kunne dirigenten erklære dagsordnen udtømt, formanden kunne derefter erklære generalforsamlingen for afsluttet, og man gik over til DAGSORDENENS PUNKT B, som indebar buffet og vinsmagning. Dette forløb som sædvanligt både hyggeligt og fornøjeligt


Download ppt "NYHEDSBREV Årgang 3, Nummer 3, marts 2006 Bestyrelse Formand Jesper Holm, Bernstorfflund Allé 15, 2920 Charlottenlund, 39 63 43 08 Kasserer Birger Beck-"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google