Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse TR Kommunalt møde,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse TR Kommunalt møde,"— Præsentationens transcript:

1 Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse TR Kommunalt møde, Kreds Midtjylland Den 26. april 2014 Annette Hegelund

2 Holdningspapir vedr. hjertestarter på plejehjem
Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse Nu endelig kommet pr 17/1-2014 Proces i SER vedr. egne oplevelser og dilemmaer om hjertestartere på plejehjem, i det præhospitale regi, samt debat om genoplivning. Medlemshenvendelser Holdningspapir vedr. hjertestarter på plejehjem Afventet SST vejledning

3 Forslag udsendt til høringssvar nov 2013
Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse SER deltager i møde i SST januar 2013 – afklarende i forhold til praksis, indsamle data om problematikker Forslag udsendt til høringssvar nov 2013 SER indsender høringssvar SER deltager i møde SST nov 2013, med regioner, præhospital, FOA, DSR patientforeninger. (PLO særskilt møde) SST er lyttende ift høringssvarene

4 Formål med en grundig gennemgang af vejledningen:
Dette er ikke en fuld gennemgang…. Vise de ændringer der er efter høringssvarene Som er væsentlige for sygeplejepersonale Som er væsentlige for borgerne At der er lagt meget stor vægt på borgerinddragelsen At ansvaret for hvad og hvordan, borger skal medinddrages, er skærpet

5 Den endelige vejledning
En del rettelser. Nyt, fjernet, ændret ordvalg og præciseringer ift forslaget Borgers rettighed om selvbestemmelse træder stærkere frem /Inddragelse af borgeren er præciseret Krav til personalet er præciseret/skærpet

6 Indledning Afsnit om at der i samfundsdebat vedrørende hjertestartere på plejehjem var usikkerhed om hvorvidt disse skulle anvendes ved hjertestop – er udgået

7 Personalegrupper omfattet vejledningen
Plejefagligt personale Tilføjet de situationer, hvor en borger selv har ansat sygeplejefagligt personale

8 Personalegrupper omfattet vejledningen
Behandlingsansvarlig læge Praktiserende læge er ansvarlig for at der er indgået aftale om, hvem der er behandlingsansvarlig læge Ift samarbejde med hospitaler, ambulatorier, palliativt team….

9 Personalegrupper omfattet vejledningen
Præhospitale personale, hvor faggrupper præciseret.

10 Ændret ordvalg : … ”igangværende” dødsproces…, ><
Hvornår kan der ske fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg? Ændret ordvalg : … ”igangværende” dødsproces…, >< tidligere, ”plagsom” dødsproces…..

11 Hvornår kan der ske fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg
Der er ikke indikation for genoplivning, hvis det ikke er sandsynligt, at der ikke vil genoprette hjertets eller åndedrættets funktion, eller det kan forudses at borgeren indenfor den nærmeste tid vil få flere hjertestop med efterfølgende død….., eller hvis efterfølgende nødvendig respirationsbehandling i øvrigt er udsigtsløs

12 Eksempler på fravalg af livsforlængende behandling
Færre eksempler på hvornår der kan ske fravalg af livsforlængende behandling… Eksempel med undladelse af at iværksætte antibiotikabehandling hos en terminal patient, er udgået

13 Forsøg på genoplivning fravalgt ved umiddelbar lægelig vurdering
Væsentlig ændring Før stod der at: genoplivning skulle foretages Nu star der: I situationer, hvor sygeplejefagligt personale finder en livløs borger, der ikke skønnes at kunne genoplives, kan dette udelades, hvis det besluttes ved en umiddelbar lægelig vurdering.  

14 Forsøg på genoplivning fravalgt ved umiddelbar lægelig vurdering
En sådan lægelig vurdering kan indhentes telefonisk ved opkald til praktiserende læge, vagtlæge eller AMK-central. Beslutningen træffes ud fra oplysninger om borgerens helbred, findesituation og andre relevante oplysninger.

15 OBS døden er åbenbar…………….
Fravalg af genoplivning pga bestyrket grundlag for at antage, at borgeren er død. OBS døden er åbenbar……………. Det skal særligt fremhæves at dødens indtræden ikke anses for åbenbar, hvis borgeren findes fundet livløse i stærkt nedkølet tilstand (hypotermi) uden følelig puls og sikre livstegn. Det kan være tilfældet, hvis et ældre menneske falder om i hjemmet, og bliver liggende på gulvet i mange timer/dage.

16 Det vi kender….. Andre situationer
Fravalg af genoplivning pga bestyrket grundlag for at antage, at borgeren er død. Det vi kender….. Andre situationer Forventelige dødsfald

17 Forudgående fravalg af genoplivningsforsøg
Løftet op i teksten og præciseret Lægeligt fravalg skal ikke foregå under akutte omstændigheder. Forudgående vurdering sikrer klare rammer for sundhedspersonalet/ambulancefolk, så det undgås at iværksætte genoplivningsforsøg, som ikke er fagligt indiceret, og som kan oplevet uværdigt for borgeren.

18 Forudgående fravalg af genoplivningsforsøg
NYT Forudgående fravalg af genoplivningsforsøg forudsætter at behandlingsansvarlig læge får information om væsentlige ændringer i borgers helbredstilstand. Sygeplejefagligt personale skal løbende observere og kontakte lægen, når det er fagligt relevant…

19 Forudgående fravalg af genoplivningsforsøg
NYT Hvis borgeren overfor det sygeplejefaglige personale har tilkendegivet ønsker og værdier mht genoplivningsforsøg, er det vigtigt at disse ønsker formidles videre til lægen.

20 Forudgående fravalg af genoplivningsforsøg
NYT Tidspunktet for henvendelse til lægen er afhængig af konkret faglig vurdering af den samlede situation, hvorunder også borgeren skal inddrages, hvis denne ønsker det. Der må eksempelvis ikke etableres en procedure, hvor der ved alle indflytninger på et plejecenter automatisk anmodes om en lægelig vurdering

21 Fravalg af genoplivningsforsøg
NYT Sygeplejefagligt personale skal, på baggrund af deres viden, med mindre borger modsætter sig det, bede lægen vurdere helbredstilstanden, og tage stilling til hvordan det sygeplejefaglige personalet skal forholde i tilfælde af hjertestop .

22 Inddragelse af borgeren
Helt nyt afsnit med skærpet krav til sygeplejersken/ sundhedsfagligt personale om at borgeren er inddraget. Stort afsnit, meget detaljeret og præcise vejledninger til personalet om borgers ret til inddragelse….

23 Inddragelse af borgeren
Borgeren skal informeres om retten til at vide / retten til ikke at vide Afklaring af om borger ønsker at pårørende informeres om helbredsmæssig situation og behandling. Individuelt behov for information, som kan skifte over tid

24 Inddragelse af borgeren
På en hensynsfuld måde give borger mulighed for at tilkendegive ønsker og værdier mht. livets afslutning Afklare med borger, hvor meget information og detaljer, samt i hvor stor grad borger ønsker at deltage i beslutningsproces

25 Inddragelse af borgeren
I dialog med borger afklare, om også borger mener det er relevant at inddrage lægen Respektere, når borger modsætter sig ønske om at lægen inddrages. Spørge om pårørende må informeres, hvis borgeren utvetydigt tilkendegiver ønske om ikke selv at være informeret.

26 Håndtering af lægelige beslutninger om fravalg af livsforlængende behandling
Lægen skal videregive sin beslutning til plejehjemmet, hjemmesygeplejen, hvor ledelsen får ansvar for at personalet og evt. tilkaldt præhospitalt personale får kendskab til lægens beslutning. Ledelsesmæssigt ansvar indebærer en pligt til at ALT personale har kendskab og ikke er i tvivl.

27 Borgeren skal informeres om fravalg af behandlingsmuligheder
Lægelig opgave – sikre at lytte til borger, udvise forståelse, omsorg, respekt. Tage borgers tilkendegivelser med i den samlede vurdering. NYT: Hvis borger ønsker det, skal de pårørende informeres om borgerens situation

28 Den habile borgers afvisning af livsforlængende behandling
Lægelig vurdering…. Oplysninger om borgers ønsker og samlede situation skal videregives til det relevante sygeplejefaglige personale, så borgers beslutning kan respekteres… NYT… Dette skal ske skriftligt.

29 Ingen ændringer, - men væsentligt…
Den varigt inhabile borger Livstestamente Den habile borgers afvisning af livsforlængende behandling. Instrukser Journalføring

30 Hvad mener vi så om det??? Hvilken betydning for sygeplejeetiske dilemmaer i fremtiden? Bliver det nemmere at håndtere dilemmaer?

31 Hvilken betydning kan det få ????
At sygeplejefagligt personale, som finder en livløs borger, der ikke skønnes at kunne genoplives, kan udelade dette, hvis det besluttes ved en umiddelbar lægelig vurdering ????

32 Hvilken betydning kan det få ????
At sygeplejerskens/plejepersonalets ansvar om at give god/korrekt/nok information til læge, så han har tilstrækkeligt grundlag for en samlet vurdering, er skærpet?

33 Struktur for opbygning af Sygeplejeetiske retningslinjer

34 Et klogt menneske har sagt:
At træffe et valg er altid vanskeligt og ofte angstprovokerende, men også noget vi ikke kan komme uden om! Selv når vi undlader at vælge, medfører vores passivitet alligevel, at vi har valgt: nemlig at vi har valgt ikke at vælge – hvilket medfører et lige så stort moralsk ansvar, som aktivt at vælge en handling.

35 Og nu ……. Hvad tænker I?


Download ppt "Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse TR Kommunalt møde,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google