Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lægekonsulenternes rolle i kommunerne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lægekonsulenternes rolle i kommunerne"— Præsentationens transcript:

1 Lægekonsulenternes rolle i kommunerne
Jannie Dyring, Ph.d.-stipendiat

2 Det retlige grundlag for lægekonsulentens arbejde i den kommunale forvaltning
Lægekonsulentens rolle i kommunale sager Lægeløftet; fagligt og etisk Lovgivning og retningslinjer for lægekonsulentens arbejde Praksis i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn samt Ankestyrelsen Dilemmaer?

3 Lægekonsulentens rolle i kommunale sager
Lægekonsulenten er en del af forvaltningspersonellet Er administrativt ansat på heltid, deltid eller ad hoc Fungerer som lægefagligt sagkyndig Skal være læge, men derudover ingen særlige uddannelsesmæssige krav i øvrigt Lægekonsulenten er konsulent for sagsbehandler i konkrete sager Er rådgiver for sagsbehandler Har ikke patientkontakt

4 Lægekonsulentens rolle i kommunale sager
Skal medvirke til afklaring af og/eller vurdering af lægefaglige spørgsmål Officialprincippet – Undersøgelsesprincippet Hvilke helbredsmæssige oplysninger skal indhentes for at oplyse sagen fyldestgørende Skal vurdere helbredsforhold på baggrund af helbredsmæssige oplysninger Skal vurdere helbredsforholdenes betydning for funktionsevne og skånebehov Træffer ikke afgørelse om berettigelse til fx en forsørgelsesydelse

5 Lægeløftet; fagligt og etisk
at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser

6 Lovgivning og retningslinjer for lægekonsulentens arbejde
Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed af 1. januar 2007 Lovens formål er, at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser gennem meddelelse af autorisation Autorisation giver ret til at benytte stillingsbetegnelsen og virke som læge Lægen er forpligtiget til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelsen af sin virksomhed samt ved udfærdigelse af erklæringer Autorisation kan fratages en læge, når denne må antages at være til fare for andre mennesker på grund af grov forsømmelighed udvist ved udøvelsen af hvervet Påbud kan meddeles en læge, såfremt denne har udvist alvorlig og gentagen kritisabel virksomhed

7 Lovgivning og retningslinjer for lægekonsulentens arbejde
Lovbekendtgørelse om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet af 21. januar 2009 Patientklagenævnet tager stilling til, om lægen har udvist den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har kompetence til at behandle klager over: Autoriserede lægers faglige virksomhed indenfor sundhedsvæsenet Ved faglig virksomhed forstås undersøgelse, diagnose, behandling og pleje samt journalføring, tavshedspligt, aktindsigt, information, samtykke mv.

8 Lovgivning og retningslinjer for lægekonsulentens arbejde
Sundhedsloven af 1. januar 2007 Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte Ansvaret for opgaverne på sundhedsområdet er fordelt således: Et regionalt sundhedsvæsen, der tager sig af behandlingen af den enkelte patient samt den patientrettede forebyggelse i sygehusvæsenet samt i praksissektoren Et lokalt sundhedsvæsen, der skal skabe rammer for en sund levevis samt tage sig af primær forebyggelse og sundhedsfremme

9 Lovgivning og retningslinjer for lægekonsulentens arbejde
Det forvaltningsretlige grundlag: Offentlighedslov, Forvaltningslov samt Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Særligt inhabilitet og aktindsigt Jfr. SM bekendtgørelse nr. 768 af 27. juni 2007 om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ samt fx FOB nr Klagesystemet på det sociale- og beskæftigelsesmæssige område

10 Sundhedsvæsenets Patientklagenævn
Ved afgørelse nr af 20. august 2007 har nævnet fastlagt sin kompetence vedrørende lægers faglige virksomhed således: Med faglig virksomhed menes virksomhed, hvor lægen deltager i og/eller har ansvaret for undersøgelse og/eller behandling af patienten Omfattet er således ikke virksomhed udført af administrativt ansatte læger som led i arbejdet som sagkyndig i en kommunal forvaltning

11 Ankestyrelsens praksis
P Inhabilitet forudsætter, at der er omstændigheder, der vækker tvivl om lægekonsulentens upartiskhed P Supplerende undersøgelse ved kommunal lægekonsulent egnet til at vække tvivl om inhabilitet P Lægekonsulent har ikke kompetence til at vurdere ansøgers pensionsberettigelse i sin udtalelse D Lægekonsulents vurdering om genoptagelse af arbejdet og egen læges fortsatte sygemelding

12 Dilemmaer? Samarbejdet mellem lægekonsulent og sagsbehandler – sagens oplysning og afgørelse Samarbejdet mellem lægekonsulent og praktiserende læger samt speciallæger – bedømmelse og vurdering af indholdet af de lægelige oplysninger Retssikkerhedsmæssige perspektiver for borgeren Strukturreformens mulige betydning for lægekonsulenternes ansættelsesforhold og organisering


Download ppt "Lægekonsulenternes rolle i kommunerne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google