Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Konference om kommunernes rolle i udbredelsen af bredbånd og mobildækning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Konference om kommunernes rolle i udbredelsen af bredbånd og mobildækning."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Konference om kommunernes rolle i udbredelsen af bredbånd og mobildækning

2 Økonomiaftale 2015: Kortlægning af mobil- og bredbåndsdækning: Mobil- og bredbåndsdækning er en forudsætning for bl.a. udbredelse af sundhedsteknologi og telemedicin i hele Danmark. Regeringen er i samarbejde med KL, Danske Regioner og telebranchen ved at udarbejde en mere finmasket kortlægning af mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark, der fra 2015 skal give bedre overblik over den lokale dækning. Regeringen, KL og Danske Regioner vil på baggrund heraf gøre status for udviklingen i retning af en velfungerende mobil- og bredbåndsinfrastruktur med henblik på realisering af ambitionerne i strategi for digital velfærd.

3 Følg konferencen på: #LokalBredbånd Følg arbejdet i KL: #teknikmiljø @klteknikmiljo

4 Planlovens bestemmelser vedr. mobilmaster v. Anni Kær Pedersen, KL akp@kl.dk

5 Natur og Miljøklagenævnet * Nye antennesystemer bør så vidt muligt sættes op på eksisterende master eller på andre høje bygninger, f.eks. industriskorstene, siloer, fabriksbygninger, højspændingsmaster og andre tekniske anlæg * Hvis nye master ikke kan undgås, bør de så vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse af hensyn til friholdelse af det åbne land.

6 Hvornår landzonetilladelse * Til opsætning af mast i landzone *Ikke til ekstra antenne på eksisterende master, siloer og lignende –under visse betingelser (ny regel)

7 NY -Landdistriktsbestemmelseni Planlovens § 35 Landdistriktsbestemmelsen giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan tillægge hensynet til udviklingen i vanskeligt stillede landdistrikter særlig vægt i landzoneadmi- nistrationen.

8 Ny vejledning fra Naturstyrelsen: A ntennemaster kan i de fleste tilfælde opsættes i landzone, når der er godtgjort et behov for bedre dækning i området, at alternative placeringer er undersøgt, og der ikke er fundet mere egnede placeringer.

9 KL: Denne formulering skal ændres jf. landdistriktsbestemmelsen, så unødig tidskrævende undersøgelser ikke hæmmer service og erhvervsudvikling

10 Særligt om master i lokalplaner

11 Opstilling af mast Overensstemmelse med kommune- og lokalplanlægningen forudsætter først og fremmest, at der er tale om et område med mulighed for placering af tekniske anlæg …….. Vejledningstekst fra 2007 -ERSTs hjemmeside

12 Natur- og Miljøklagenævnet Ingen dispensationsmulighed fra kommunens egen lokalplan med mindre televirksomhed eller masten er nævnt

13 Konsekvens Unødigt bureaukrati Lang sagsbehandlingstid for potentielt 31.500 lokalplanlagte områder KL-brev til ministeren

14 Brev fra ministeren – juni 2014 Jeg er opmærksom på, at Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i et antal sager om opstilling af mobilantennemaster i byzone. Regeringen og KL er i forbindelse med aftale om kommu- nernes økonomi for 2015 blevet enige om at igangsætte et udvalgsarbejde om rammerne for kommunernes fysiske planlægning med udgangspunkt i de barrierer, KL har nævnt, herunder problemstillingen med opstilling af tele- master i lokalplanlagte områder. Jeg imødeser udvalgets arbejde.

15 Økonomiaftale 2015 Udvalgsarbejde om rammerne for kommunernes fysiske planlægning: Kommunerne oplever, at rammerne omkring den fysiske planlægning i en række konkrete tilfælde udgør en barriere for vækstinitiativer. Regeringen og KL er derfor enige om med udgangspunkt i de anførte barrierer at se på rammerne for kommunernes fysiske planlægning, herunder planloven og udmøntningen af denne.

16 Tak for opmærksomheden Spørgsmål?


Download ppt "Velkommen til Konference om kommunernes rolle i udbredelsen af bredbånd og mobildækning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google