Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg"— Præsentationens transcript:

1 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2 Hvad er Den Europæiske Union (EU)?
28 medlemsstater 508 mio. indbyggere EU-kandidatlande: Island, Tyrkiet, Serbien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Montenegro

3 Hvad er EU’s grundlæggende principper?
Fælles værdier: respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten, menneskerettigheder, pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet (art. 2 i EU-traktaten) Mål: fremme af fred, EU’s værdier og befolkningernes velfærd (art. 3 i EU-traktaten) 4 friheder: fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital

4 De vigtigste faser i EU’s historie

5 1950’erne – begyndelsen Genopbygning efter krigen
1950: 9. maj – Schumanerklæringen 1951: Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) oprettes 6 medlemsstater: Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Luxembourg, Tyskland 1957: Romtraktaterne – Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) og Euratom grundlægges

6 1960’erne – grundstenene 1960: Den Europæiske Socialfond oprettes
1962: Den fælles landbrugspolitik lanceres 1968: Tolden afskaffes

7 1970’erne 1973: 1. udvidelse – Danmark, Irland og Storbritannien bliver medlemmer  Der er nu 9 medlemsstater 1979: 1. almindelige direkte valg af medlemmer til Europa-Parlamentet

8 1980’erne – konsolidering Udvidelse med lande i Sydeuropa: Grækenland (1981), Spanien og Portugal (1986)  Der er nu 12 medlemsstater 1986: Den Europæiske Fælles Akt 1990: Tyskland genforenes, og Østtyskland bliver en del af EØF

9 1990’erne 1993: Maastrichttraktaten træder i kraft
1995: ny udvidelse – Finland, Sverige, Østrig  Der er nu 15 medlemsstater

10 Siden 2000 Euroen og den store udvidelse
1. januar 2002: 12 lande indfører euroen 2004: udvidelse med lande i Central- og Østeuropa - 10 nye medlemslande: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn Der er nu 25 medlemsstater 2007: Bulgarien og Rumænien tiltræder Der er nu 27 medlemsstater 2013: Kroatien tiltræder Der er nu 28 medlemsstater

11 Siden 2000 Behov for reform af institutionerne
Frankrig og Holland stemmer nej til en europæisk forfatning (2005) Vedtagelse af Lissabontraktaten, trådte i kraft den 1. december 2009

12 Hvilke fordele giver EU dig? Nogle eksempler
Frihed til at bo, studere og arbejde i alle medlemsstater Udvekslingsprogrammer for unge: Comenius, Leonardo Da Vinci og Erasmus En fælles valuta i 18 lande Miljølovgivning for at bekæmpe den globale opvarmning Lige muligheder Lavere roamingtakster og meget mere …

13 De europæiske institutioner

14 Europa-Parlamentet Medlovgiver (sammen med Rådet)
Kontrol med de europæiske institutioners budgetter og politikker For øjeblikket 766 medlemmer valgt ved almindelige direkte valg (751 efter valget i 2014) Valg hvert 5. år Formand: Martin Schulz

15 Det Europæiske Råd Udstikker de politiske retningslinjer for EU og fastlægger den politiske kurs og prioriteter Udgøres af medlemsstaternes stats- og regeringschefer, formanden og Kommissionens formand Formand: Herman Van Rompuy

16 Rådet for Den Europæiske Union
Lovgiver sammen med Europa-Parlamentet (ændrer, vedtager eller forkaster Kommissionens lovforslag) Er sammensat af ministrene fra de 28 medlemsstater alt efter dagsorden Roterende formandskab: formandskabet går på tur mellem medlemsstaterne hver 6. måned 1. januar – 30. juni 2014: Grækenland 1. juli – 31. december 2014: Italien

17 Europa-Kommissionen Foreslår og gennemfører lovgivningen (initiativret, traktaternes « vogter ») 28 kommissærer, heriblandt en formand: José Manuel Barroso En kommissær pr. land, hver med et sagsområde

18 Øvrige EU-institutioner og -organer
Den Europæiske Unions Domstol Den Europæiske Centralbank Den Europæiske Revisionsret Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) Regionsudvalget

19 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

20 Hvad er EØSU? Et rådgivende organ oprettet med Romtraktaten (1957)
Repræsenterer det organiserede civilsamfund Europa- Parlamentet Rådet for Den Europæiske Union Europa- Kommissionen Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

21 Hvad er det organiserede civilsamfund?
Alle de grupper og organisationer, som borgerne opretter til at repræsentere deres interesser, nå et mål eller samarbejde med ligesindede

22 Hvad er EØSU’s rolle? Rådgivende funktion i forhold til Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen (+/- 200 udtalelser om året) Institutionelt forum for dialog og høring Fremme af europæiske værdier, deltagelsesdemokrati og civilsamfundsorganisationernes rolle

23 En bro mellem EU og det organiserede civilsamfund
fremmer civilsamfundets interesser sikrer, at civilsamfundsorganisationer fra medlemsstaterne kommer til orde på EU-niveau

24 Hvem er medlem af EØSU? 353 medlemmer, der udpeges hvert 5. år
1 formand, der vælges for en periode på 2 ½ år Formand: Henri Malosse ( ) Repræsenterer økonomiske og sociale interessegrupper: arbejdsgivere, arbejdstagere, ngo’er og andre interesser Arbejder på grundlag af konsensus Har stor faglig viden inden for mange områder Afholder +/- 9 plenarforsamlinger om året

25 Hvordan arbejder EØSU? Udarbejdelse af en udtalelse
Plenarforsamling GRUPPE II Arbejdstagere GRUPPE I Arbejdsgivere GRUPPE III Andre Interesser SEKTION Studiegruppe: Medlemmer og eksperter SEKTION 6 faglige sektioner

26 Your Europe, Your Say!

27 Jeres opgave i 7 etaper Læs og diskuter forslagene til foranstaltninger for Europas fremtid… Vælg højst 2 af svarene under hvert forslag (a, b, c osv.) Foreslå yderligere foranstaltninger på engelsk. Højst to pr. skole. Forbered mødet i Bruxelles I Bruxelles: møde i arbejdsgrupper Debat og afstemning Resultat af afstemning

28 1. Læs og diskuter forslagene til foranstaltninger
Midten af januar 2014: I modtager arbejdsdokumentet på jeres sprog og en vejledning på engelsk og fransk Arbejdsdokumentet er udgangspunktet for debatten i Bruxelles og indeholder en liste med 12 foranstaltninger for Europas fremtid Diskuter de forskellige foranstaltninger i klassen

29 2. Vælg jeres foranstaltninger
Når I har diskuteret forslagene i klassen, vælger I højst to af svarene under hvert forslag (a, b, c osv.) Foreslå yderligere foranstaltninger (to pr. skole) på engelsk. Hvert forslag må ikke være på mere end 70 tegn (inkl. mellemrum) Alle skoler fremsender deres valg til EØSU

30 3. Forbered besøget i Bruxelles
I starten af marts modtager I listen med de 14 foranstaltninger, som er valgt af alle skoler Øv jeg på at argumentere, forhandle og debattere, så I er klar til arbejdsgrupperne i Bruxelles

31 4. I Bruxelles: møde i arbejdsgrupper
De 14 valgte foranstaltninger drøftes i arbejdsgrupper: udveksling af synspunkter og debat mellem eleverne

32 5. I Bruxelles: debat og afstemning
På plenarforsamlingen fremlægges arbejdsgruppernes konklusioner for repræsentanter for Europa-Parlamentets forskellige politiske grupper Elektronisk afstemning

33 7. Frist og kontaktoplysninger
Jeres forslag til foranstaltninger på engelsk (højst 2) og valg af svar under hver foranstaltning skal være indsendt senest den 14. februar 2014 Websted: Your Europe, Your Say @youreurope

34


Download ppt "Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google