Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EU’s formelle opbygning og beslutningsstrukturer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EU’s formelle opbygning og beslutningsstrukturer"— Præsentationens transcript:

1 EU’s formelle opbygning og beslutningsstrukturer
Disposition Historik Institutioner - Beslutningsprocedurer

2 Den Europæiske Union: 500 millioner mennesker – 27 lande
EU-lande Kandidatlande

3 Nye idéer for varig fred og velstand…
Grundlæggere Nye idéer for varig fred og velstand… Konrad Adenauer Alcide De Gasperi Winston Churchill Robert Schuman Jean Monnet

4 Udvidelse af EU – fra 6 til 27 lande
1952 1973 1981 1986 1990 1995 2004 2007

5 Den store udvidelse – det delte Europa forenes
41989 Berlinmurens fald – kommunismens endeligt EU yder økonomisk støtte: Phareprogrammet 41992 Kriterier for EU-medlemskab vedtages: • demokrati og retsstat • fungerende markedsøkonomi • evne til at gennemføre de fælles EU-regler 41998 Formelle forhandlinger om udvidelsen indledes 42002 Topmødet i København godkender udvidelsen 42004 10 nye EU-lande: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn 42007 Bulgarien og Rumænien kommer med i EU © Reuders Kandidatlande Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kroatien og Tyrkiet

6 Traktaterne – retsgrundlaget for demokratisk samarbejde
1952 Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab 1958 Romtraktaterne: Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) 2009 Lissabontraktaten 1987 Den europæiske fælles akt: det indre marked 1993 EU-traktaten (Maastrichttraktaten) 2003 Nicetraktaten 1999 Amsterdamtraktaten

7 Lissabontraktaten – EU gearet til det 21. århundrede
Traktaten skal gøre EU: Mere effektivt Forenklet beslutningsgang, fuldtidsformand for Det Europæiske Råd m.m. Mere demokratisk Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter får større rolle, borgerinitiativet, chartret om de grundlæggende rettigheder m.m. Mere åbent Tydeligere, hvem der gør hvad, lettere at få adgang til dokumenter og møder m.m. Mere forenet Den højtstående repræsentant for udenrigspolitik udadtil m.m. Mere sikkert Nye muligheder for at bekæmpe klimaændringer og terrorisme, stabile energiforsyninger m.m.

8 Tre nøglespillere Europa-Parlamentet - folkets stemme Jerzy Buzek, Europa-Parlamentets formand Ministerrådet - EU-landenes stemme Herman Van Rompuy, Formand for Det Europæiske Råd Europa-Kommissionen - varetager fælles interesser José Manuel Barroso, Europa-Kommissionens formand

9 EU’s institutioner Det Europæiske Råd (topmøde) Europa-Parlamentet
Ministerrådet (Rådet for Den Europæiske Union) Europa-Kommissionen Dom-stolen Revisions-retten Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Regionsudvalget Den Europæiske Investeringsbank Agenturer Den Europæiske Centralbank

10 EU-topmøde – Det Europæiske Råd
Topmøde med EU-landenes stats- og regeringschefer 4Holdes mindst fire gange om året 4Fastlægger overordnede retningslinjer for EU’s politik Formand: Herman Van Rompuy

11 Sådan bliver EU’s love til
Borgere, interessegrupper, eksperter: debat, høring Kommissionen: fremlægger officielt forslag Parlamentet og Ministerrådet: beslutter sammen Nationale eller lokale myndigheder: gennemfører Kommissionen og Domstolen: overvåger gennemførelsen

12 EU-lovgivning Forordninger Direktiver
”EU-rammelove” skal omsættes til national lovgivning i medlemsstaterne ”EU-love” gælder umiddelbart i medlemsstaterne

13 EU’s beslutningsproces
Forslag fra Kommissionen EP-førstebehandling Rådets fælles holdning Forligsprocedure Rådets andenbehandling EP-andenbehandling

14 Europa-Parlamentet – folkets stemme
4 Vedtager EU’s love og budget sammen med Ministerrådet 4 Demokratisk tilsyn med EU’s virksomhed Antal medlemmer fra hvert EU-land (januar 2010) Belgien 22 Grækenland 22 Nederlandene 25 Storbritannien 72 Bulgarien 17 Irland 12 Polen 50 Sverige 18 Cypern 6 Italien 72 Portugal 22 Tjekkiet 22 Danmark 13 Letland 8 Rumænien 33 Tyskland 99 Estland 6 Litauen 12 Slovakiet 13 Ungarn 22 Finland 13 Luxembourg 6 Slovenien 7 Østrig 17 Frankrig 72 Malta 5 Spanien 50 I alt 736

15 De europæiske politiske partier
Antal pladser i Europa-Parlamentet pr. politisk gruppe (januar 2010) Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 84 De Grønne/Den Europæiske Frie Alliance 55 Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) 265 Det Progressive Forbund af Socialdemokrater 184 De Europæiske Konservative og Reformister 54 Europæisk Frihed og Demokrati 32 Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/ Nordisk Grønne Venstre 35 I alt: 736 Løsgængere 27

16 Din stemme i Europa

17 Ministerrådet – EU-landenes stemme
4Én minister fra hvert EU-land 4Formandskabet roterer hvert halve år 4Vedtager EU’s love og budget sammen med Europa-Parlamentet 4Varetager den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

18 Ministerrådet – antal stemmer pr. land
Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland 29 Polen og Spanien 27 Rumænien 14 Nederlandene 13 Belgien, Grækenland, Portugal, Tjekkiet og Ungarn 12 Bulgarien, Sverige og Østrig 10 Danmark, Finland, Irland, Litauen og Slovakiet 7 Cypern, Estland, Letland, Luxembourg og Slovenien 4 Malta 3 I alt: 345 “Kvalificeret flertal” er påkrævet for mange beslutninger: 255 stemmer og et flertal af medlemslandene Fra 2014 – 55% af medlemsstaterne med 65% af befolkningen

19 Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
Catherine Ashton To kasketter Formand for Rådet for Udenrigsanliggender Næstformand for Europa-Kommissionen Forvalter den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Formand for Tjenesten for EU’s optræden udadtil 19

20 Europa-Kommissionen – varetager fælles interesser
27 uafhængige kommissærer, én fra hvert EU-land 4Foreslår ny lovgivning 4Udøvende organ 4Traktaternes vogter 4Repræsenterer EU udadtil

21 Domstolen – lovens vogter
27 uafhængige dommere, én fra hvert EU-land 4Afgør, hvordan EU-retten skal fortolkes 4Sikrer, at EU-retten anvendes ens i alle EU-lande

22 Den Europæiske Revisionsret – valuta for pengene
27 uafhængige medlemmer 4Kontrollerer, at EU’s midler anvendes korrekt 4Kan revidere enhver person eller organisation, der forvalter EU-midler

23 Den Europæiske Centralbank – euroens forvalter
4Sikrer stabile priser 4Styrer pengemængden og fastlægger renten 4Arbejder uafhængigt af landenes regeringer Jean-Claude Trichet Centralbankens formand

24 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg – civilsamfundets stemme
344 medlemmer Repræsenterer fagforeninger, arbejdsgivere, landmænd, forbrugere o.a. Udtaler sig om forslag til EU-lovgivning og –politik Sikrer, at civilsamfundet inddrages i EU’s arbejde

25 Regionsudvalget – de lokale myndigheders stemme
344 medlemmer 4Repræsenterer byer og regioner 4Udtaler sig om forslag til EU-lovgivning og -politik 4Sikrer, at lokale myndigheder inddrages i EU’s arbejde

26 På arbejde for EU Kommissionen: ca. 23 000 tjenestemænd
og midlertidigt eller kontraktansatte Andre EU-institutioner: ca ansatte 4Fastansatte tjenestemænd 4Udvalgt ved åbne udvælgelsesprøver 4Kommer fra alle EU-lande 4Lovbestemte lønninger 4EU’s administration koster hver EU-borger 15 euro pr. år

27 Hvad går EU’s penge til? Samlet EU-budget 2010: 141,5 milliarder euro = 1,20 % af BNP Borgere, frihed, sikkerhed og retfærdighed 2 % EU som global partner: udviklingsbistand m.m. 6 % Andet, administration 6 % Naturressourcer: landbrug, miljø 41 % Bæredygtig vækst: jobskabelse, konkurrenceevne, regional udvikling 45 % 27


Download ppt "EU’s formelle opbygning og beslutningsstrukturer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google