Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kursus for nye skolebestyrelser Vesthimmerlands Kommune Mandag d. 10. september 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kursus for nye skolebestyrelser Vesthimmerlands Kommune Mandag d. 10. september 2012."— Præsentationens transcript:

1 Kursus for nye skolebestyrelser Vesthimmerlands Kommune Mandag d. 10. september 2012

2 www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21

3 Hvem er jeg? Berit Nielsen 2 børn sammen med Niels: Frederik 13 år, 5. klasse og Emma 10 år, 4. klasse Skolebestyrelse: 2. periode på Vorup Skole, hvor jeg er formand. Skole og Forældre: Instruktør gennem 5½ år Hovedbestyrelsesmedlem gennem 6 år Dansk Center for UndervisningsMiljø (DCUM): bestyrelsesmedlem siden marts 2012 Tlf: 6167-9083 E-mail: berit.nielsen1968@gmail.com www.skole-forældre.dk

4 Programpunkter Samarbejdet i skolebestyrelsen Skolebestyrelsens kompetence Planlægning af arbejdet Cases – eksempler på spørgsmål til SB www.skole-forældre.dk

5 Samarbejdet i skolebestyrelsen

6 Samarbejde i skolebestyrelsen ”Viljen til at ville, skaber evnen til at kunne” www.skole-forældre.dk

7 Skolebestyrelsesarbejde Demokratisk valgt – uden bundet mandat Skolebestyrelsen har ikke arbejdsgiver- og bevillingskompetence Tavshedspligt Habilitet www.skole-forældre.dk

8 Skolebestyrelsen som samarbejdsorgan Skolens parter i fællesskab Det gode samarbejde Lær hinanden at kende Gruppesamhørighed Ejerskab til arbejdets resultater www.skole-forældre.dk

9 Indgangsvinkel Eleverne Valgt af og repræsenteret alle eleverne (valg hvert år) Kender skolens hverdag, elevøjne! ”Mesterlærer”  Elevrådet, rådgivende for skolens leder www.skole-forældre.dk

10 Indgangsvinkel Medarbejderrepræsentanterne Valgt af alle medarbejdere (valgt hver år) Kender skolens hverdag som: medarbejder kollega specialist Specialist på undervisning/læring  Pædagogisk råd, rådgivende for skolens leder www.skole-forældre.dk

11 Indgangsvinkel Forældrerepræsentanterne Valg af skolens forældrekreds (valgperiode 4 år, nogle steder 2 år) Kender skolen, med forældre-øjne Kender skolen gennem sit barn Kender skolen fra andre forældre (kontaktforældre, trivselsambassadører mv.) Kender erhvervslivet  Forældrerepræsentant, med udgangspunkt i hele skolen www.skole-forældre.dk

12 Indgangsvinkel Skoleledelsen Skolelederen og dennes stedfortræder (faste deltagere i skolebestyrelsen, som sekretærer) Overblik over skolens virksomhed Sparringspartner for skolebestyrelsen i forhold til lovgivning mv Ansvarlig for personale- og elevsager Ansvarlig over for kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen www.skole-forældre.dk

13 Skolebestyrelsen som dialogfora ”Lukket” gruppe Åbenhed og tillid Afprøve ideer Lytte Anerkende tilgang www.skole-forældre.dk

14 Skolebestyrelsen som forvaltningsorgan Underlagt lovgivningen – Folkeskoleloven Underlagt kommunens rammer – Styrelsesvedtægt, kompetenceplan mv.Styrelsesvedtægt kompetenceplan Ikke underlagt: Kommunalbestyrelsen, forvaltningschefen eller skolens leder! www.skole-forældre.dk

15 Skolebestyrelsen som skolepolitisk organ Repræsenterer skolens parter I særdeleshed forældrene, som bor i kommunen Kommunikation med baglandet skal være i orden Høringsret, men! Påvirkningsret – i særdeleshed www.skole-forældre.dk

16 Det gode samarbejde Synergieffekt = En god skole, for alle! www.skole-forældre.dk

17 Skolebestyrelsens kompetence

18 Folkeskoleloven Skolestyrelsesvedtægt Principper Den daglige ledelse www.skole-forældre.dk

19 § 44 Fastsætter Indstiller Udtaler Godkender Fører tilsyn Dog undtaget personale- og elevsager Principper Ordensregler og værdiregelsæt Udviklingsarbejde Ansættelser Alle forhold vedr. skolen Læseplaner Skolens budget Undervisningsmidler Planlagt / løbende Lejlighedsbestemt Særlige områder Beretning Kvalitetsrap. jf. §40a stk. 2+3 Aflægger

20 §44 www.skole-forældre.dk Fastsætter principper Skole/hjem-samarbejde Arbejdets fordeling Undervisningens organisering Underretning om standpunkt Fællesarrangementer Voksnes deltages i undervisningen Kulturcenteraktiviteter SFO Madordning hvis kommunen har besluttet

21 Generelt om principper Et princip er en retningslinie, ikke en regel Principperne skal afspejle skolens værdier Skoleledelsen skal have handlemuligheder Skoleledelsen skal begrunde en afvigelse fra et princip Skolebestyrelsen bør jævnligt evaluere principperne Er der ikke fastsat et princip, træffer skolelederen beslutning (jf. vedtagne værdier mv.) www.skole-forældre.dk

22 Kan arbejde med principper for: www.skole-forældre.dk A Afgangsbevis Ansættelse/afskedigelse B Badning Besøg i hjemmet Budget Børnehaveklasse D Deletimer Disciplin E Elevoplysninger ElevtaI Energiforbrug Elevplaner Elevråd Evaluering F Ferier Forebyggelse Forsikring Forsømmelser Forældre, nye Fremmedsprog Fremmedsprogede elever Fri kvarter Fritagelse fra undervisning Fritidsforhold Fritidsundervisning Fællesarrangementer Fælles Rådgivende Organer G Glemte sager H Holddannelse Hærværk I Idræt Inde-/udeordning Indretning Indskoling Information Inventar IT og medier K Karakterbøger Karakterer Klassekvotienter Klassens tid Konfirmation Kontaktforældre Kvalitetsrapport L Legeplads Lejrskole Lektier Lektie-café Lokaler Lærer teams Lærernes arbejdstid Læseplaner M Mellemtrinet Mobning Morgensang O Opdragelse Opførsel P P-fag PPR Projektprøve Prøver Pædagogik Projektprøve Prøver SSP Sundhed og sygdom T Tandklinik Temauger Timefordelingsplan Traditioner Tyveri Tøj U Uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkeds- orientering Underretning om elevernes udbytte Udskoling Udsmykning Undervisningens kvalitet Undervisnings midler Undervisningsmiljø (UU) Ungdommens Uddannelsesvejledning V Virksomhedsplan Værkstedsfag Å Årsplaner Pædagogik Pædagogisk råd R Ringetider Rusgifte Rygning S Samarbejdsudvalg Samlæsning SFO Skolebibliotek Skoleblad Skolebod/kantine Skoledistrikt Skolefest Skole/hjem-samarbejde Skole/hjem-samtaler Skolekørsel Skolens indeklima Skolens ledelse Skolens kontor Skolepatrulje Skolesekretær Skolevejen Skolevejleder Specialundervisning Sponsorering

23 Princip for at lave principper En temadrøftelse på skolebestyrelsesmødet danner udgangspunkt for udarbejdelse af princip eller principper for temaet/området. Med udgangspunkt i drøftelserne og alle parters input, beslutter skolebestyrelsen hvordan det videre forløb m.h.t. udarbejdelse af principper skal forløbe: Forslag til princip udarbejdes af skolens leder i samarbejde med skolebestyrelsesformand. Det fastsættes hvornår princippet skal forelægges for bestyrelsen (næste møde eller efterfølgende møde). Der nedsættes en arbejdsgruppe som inden for en af bestyrelsen fastsat tidshorisont undersøger detaljer og muligheder og udarbejder forslag til princip. Arbejdsgruppens deltagere besluttes af bestyrelsen – elever, lærere, forældre fra bestyrelsen, kontaktforældre, skoleledelsen. www.skole-forældre.dk

24 Princip for at lave principper (fortsat) Forslag til principper forelægges skolebestyrelsen som kommenterer. Evt. ændringer til udkastet indarbejdes i princippet. Bestyrelsen beslutter evt. høringsrunde til skolens parter. Afhængig af princippets tema / område høres elevrådet, pædagogisk råd / øvrige medarbejdere, forældreråd / kontaktforældre. Parternes svar fremlægges på skolebestyrelsesmøde. Bestyrelsen drøfter evt. ændringer, princippet tilrettes og vedtages. Princippet lægges på skolens hjemmeside og alle skolens parter informeres om det nye princip. Vedtaget på skolebestyrelsesmøde den XX.XX.XX ___________________________________ Formand for skolebestyrelsenSkolelederen www.skole-forældre.dk

25 § 44 Fastsætter Indstiller Udtaler Godkender Principper Ordensregler og værdiregelsæt Udviklingsarbejde Ansættelser Alle forhold vedr. skolen Læseplaner Skolens budget Undervisningsmidler Beretning Kvalitetsrap. jf. §40a stk. 2+3 Aflægger Fører tilsyn Dog undtaget personale- og elevsager Planlagt / løbende Lejlighedsbestemt Særlige områder

26 www.skole-forældre.dk Fører tilsyn Dog undtaget personale- og elevsager Planlagt / løbende Lejlighedsbestemt Særlige områder

27 Kort pause www.skole-forældre.dk

28 Planlægning af skolebestyrelsens arbejde

29 Planlægning – hvorfor? Giver overblik Mulighed for at prioritere og sætte fokus på de vigtigste opgaver Metode og rutine i opgaveløsningen Løbende status og evaluering At få indflydelse www.skole-forældre.dk

30 Overordnet planlægning af Temaer / opgaver (skal-kan-vil) Tidsplan / årshjul (1-3 år) www.skole-forældre.dk

31 Status Folkeskolelovens § 44 Styrelsesvedtægten – evt. bilag Status på skolen: Værdier (værdiregelsæt) Principper Ordensregler Udviklingsarbejde Budget (økonomi og ressourcer) Læseplaner Evt. www.skole-forældre.dk

32 Hvad er det så vi VIL arbejde med? Planlægningsmøde hvor alle temaer kommer på bordet Forældrene, lærerne, eleverne og skoleledelsen. Opdeling og prioritering af opgaverne Eleverne og undervisningen Forældrene og skolen Overordnet planlægning og drift www.skole-forældre.dk

33 Eksempel på årsplan www.skole-forældre.dk EmneEleverne og undervisningen Forældrene og skolen Overordnet planlægning og drift AugustOrdensregler og værdiregelsæt Fællesarrangementer Tilsynsopgaven Udendørs anlæg Udpegning af delegeret til Skole og Forældre SeptemberLæseplaner Kvalitetsrapporten for sidste skoleår KontaktforældreVirksomhedsplan OktoberUndervisningens organisering Undervisningsmiljø ElevplanerSkolebestyrelsens bagland Inventar NovemberTrivsel og sundhedHalvårsmeddelelse fra SB Skolens interne budget (næste år) DecemberKlassens tidSkolen og lokalsamfundet Budgetstatus

34 Planlægning En plan er optimal på tidspunktet for vedtagelsen! Ting Tar’ Tid! www.skole-forældre.dk

35

36 Gode råde – egen erfaring Afstem forventninger til hinanden og arbejdet Brug gerne førstkommende møde til at finde ud af hvorfor I sidder i SB? hvad I godt vil vide mere om? Hvad I godt vil arbejde med? Gennemgå styrelsesvedtægt og kompetenceplanen i fællesskab, så I har samme udgangspunkt. Lav en årsplan/årshjul Det giver ro, når alle ved hvilke opgaver der skal nås Ingen overraskelser eller ”hov, budgettet skal vedtages lige om lidt” Muligheden for ”at glemme” opgaver minimeres www.skole-forældre.dk

37 Hvor kan jeg få hjælp? www.skole-foraeldre.dk www.skolebestyrelse.net Bøgerne: Skolebestyrelsens håndbog, købes gennem Skole og Forældre Håndbog for skolebestyrelsesmedlemmer af Ivar Bak Kontakt Skole og Forældre på telefon 3326-1721 www.skole-forældre.dk

38 Cases – eksempler på spørgsmål til SB -1 1. Skolebestyrelsen drøfter, hvordan man kan informere forældrene om skolebestyrelsens arbejde. Skolebestyrelsen ønsker, at referater fra møderne gøres tilgængelig på skolens hjemmeside. Bestyrelsen ønsker adgang til, at det enkelte medlem kan henvende sig til forældrene direkte på ”forældreintra” om aktuelle emner, som det enkelte medlem finder relevant i forhold til skolens virksomhed. På baggrund af denne case bedes I drøfte, hvordan en skolebestyrelse sikrer kontakten til de øvrige forældre. Ligeledes kan I med fordel drøfte, hvordan og hvornår en skolebestyrelse udøver sin kompetence. www.skole-forældre.dk

39 Cases – eksempler på spørgsmål til SB -2 2. Skolelederen fremlægger forslag til skoens budget gældende for et skoleår. Budgettet er udarbejdet på baggrund af forslag fra lærerne (fagudvalgene), og det har været behandlet i i MED- udvalget. I budgettet er indeholdt anskaffelser af 10 projektorer, som ønskes opsat fast i 10 lokaler. Indkøbet betyder, at der i budgetåret er færre midler til indkøb af bogmateriale. Bestyrelsen kan ikke godkende forslaget, da anskaffelserne går ud over indkøb af bogmateriale. I bedes med baggrund af denne case drøfte, hvordan skolebestyrelsen kan håndtere at skulle prioritere i fx den økonomiske ressource. Ligeledes kan der med fordel overvejes, hvordan dialogen med skolens personale håndteres. www.skole-forældre.dk

40 Cases – eksempler på spørgsmål til SB -3 3. Skolebestyrelsen skal udarbejde høringssvar til reduktioner i kommende års budget. Bestyrelsen ønsker at reagere mod dette, ved at skrive et læserbrev i den lokale avis, hvor man vil gøre opmærksom på konsekvenserne af besparelserne. Bestyrelsen beder skolelederen om at udarbejde forslag til et læserbrev. Et læserbrev, som formanden skal ”lægge navn til.” Skolelederen afviser at skrive et sådan forslag med henvisning til rollen som loyal embedsmand. Med baggrund i denne case kan I drøfte rollefordelingen mellem skolens ledelse og skolebestyrelsen. I kan med fordel drøfte forskellen mellem det politiske niveau(skolebestyrelsen) og embedsværket(skoleledelsen). www.skole-forældre.dk

41 Cases – eksempler på spørgsmål til SB -4 4. Du bliver som skolebestyrelsesmedlem kontaktet telefonisk lørdag eftermiddag af en mor, som er utilfreds med, at hendes søn kun kan få tre timers specialundervisning i dansk næste skoleår. Hun beder dig om at gøre noget ved det! Hvad vil du gøre? Med baggrund i Jeres drøftelser af ovenstående case, bedes I diskutere, hvordan I i skolebestyrelsesarbejdet vil tackle forskellige henvendelser fra forældre til enkelt medlemmer af skolebestyrelsen, og hvilke hensigtsmæssige aftaler, I kan lave med hinanden. www.skole-forældre.dk

42 Cases – eksempler på spørgsmål til SB - 5 5. En tilflytter henvender sig til dig som bestyrelsesformand. Han sidder med sin datters skoleskema i hånden og er utilfreds med, at undervisningen foregår som klasseundervisning. Der, hvor de kommer fra, var mindst halvdelen af tiden på tværs af klasser, og i øvrigt er han utilfreds med, at skolen ikke har flere computere. Hvad giver denne henvendelse dig overvejelser i retning af? Og hvad vil du svare? Med baggrund i Jeres drøftelser af ovenstående case, bedes I diskutere, hvordan I, i skolebestyrelsesarbejdet, vil tackle forskellige henvendelser fra forældre til enkelt medlemmer af skolebestyrelsen, og hvilke hensigtsmæssige aftaler, I kan lave med hinanden. www.skole-forældre.dk

43 Spørg løs………


Download ppt "Kursus for nye skolebestyrelser Vesthimmerlands Kommune Mandag d. 10. september 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google