Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kursus for nyvalgte skolebestyrelser. Efteråret 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kursus for nyvalgte skolebestyrelser. Efteråret 2010."— Præsentationens transcript:

1 Kursus for nyvalgte skolebestyrelser. Efteråret 2010.

2 Kursus for nyvalgte skolebestyrelser.  Forløbets opbygning. –1. Modul. -Lovgrundlag, organisation, værdier, m.m. –2. Modul. -Vejle Kommunes skolevæsen –Indsatsområder –Udviklingstiltag –Organisation

3 Kursus for nyvalgte skolebestyrelser FORMÅL:  At give deltagerne en nødvendig baggrundsviden for at kunne varetage skolebestyrelsesarbejdet  At gøre medlemmerne af skolebestyrelserne opmærksomme på de udfordringer, som skolen står over for i valgperioden centralt  At udbrede kendskabet til kommunens skolepolitik

4 Indhold i kursus for nyvalgte skolebestyrelses medlemmer 1.Hvad er skolebestyrelses medlemmerne optaget af? 2.Hvad er en skolebestyrelse? / Rettigheder, pligter og muligheder 3.Aktuelle udfordringer for folkeskolen centralt og lokalt 4.Refleksion i skolebestyrelsen

5 Hvad optager jer meget, når I tænker på skolens undervisning? 1)At børnene lærer at tage stilling 2)At læreren er engagerede og fagligt dygtig 3)At børnene udvikler sociale kompetencer 4)At børnene får faglige kompetencer 5)At børnene har lyst til at lære 6)At skolen bruger prøver og tests »HVORFOR ?

6 Hvad optager jer meget, når I tænker på skolens undervisning? Individuel refleksion:  Hvilke af de overskrifterne fra de foregående plancher finder du, skal prioriteres højst?  Når du har besluttet dig stiller du dig under det skilt, hvor overskriften fremgår.  Redegør overfor de øvrige i gruppen ved skiltet, hvorfor du har valgt at stille dig ved netop dette udsagn!

7 Hvad optager jer meget, når I tænker på skolens undervisning?  Kommunale indsats områder. 2010 – 2011.  Faglighed og inklusion  Mange måder at lære på  Evaluering og evalueringskultur  Ledelse, selvledelse og teamudvikling  Større kommunale udviklingsprogrammer.  MMLAP  Skolen i bevægelse

8 Hvad optager jer meget, når I tænker på skolens undervisning? Refleksion i skolebestyrelsen: Skolebestyrelserne samles stående. De enkelte medlemmer nævner i en hurtig runde deres valg for de øvrige

9 Det politiske og administrative hierarki  Folketinget og Regeringen (love).  Kommunalbestyrelsen og det politiske udvalg (mål og rammer)  Skolebestyrelsen (principper)  Undervisnings-ministeriet  Den kommunale forvaltning og skolelederen  Skolelederen

10 Det uformelle netværk

11 Hvad er skolebestyrelsen ?  Er skolebestyrelsen en ”rigtig” bestyrelse?  Skolebestyrelsens placering i det politiske hierarki.

12 Skolebestyrelsens arena SKOLE- BESTYRELSE FORÆLDRE BAGLANDET KOMMUNAL- BESTYRELSE SKOLEN

13 Mål og rammer for skolens virksomhed Styringsdokumenter • Folkeskoleloven • Lov om kommunernes styrelse • Det kommunale budget • Børne - og ungepolitik • Vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen • Bilag til vedtægt for styrelse af kommunens skolevæsen • Kvalitetsrapport kvalitetssikring. • Kontrakter • Skolebestyrelsens årsberetning • Elevplan

14 Lov om kommunernes styrelse  Borgerligt ombud  Lukkede møder  Tavshedspligt  Dagsorden  Referat  Udtræden af skolebestyrelsen

15 Skolebestyrelsens forretningsorden  Mødeindkaldelse  Dagsorden  Beslutninger  Referat  Ret til enkeltmedlemmers tilføjelser til referatet  Indkaldelse af suppleanter  Mødefrekvens  Andet

16 Hvad SKAL skolebestyrelsen ?  AFGIVE BERETNING  INDKALDE skolens forældre mindst én gang årligt for at drøfte skolens virksomhed  BESVARE henvendelser fra kommunalbestyrelsen  FØRE TILSYN med skolens virksomhed (undtagen personale- og elevsager)  UDARBEJDE forslag om læseplaner og beskrivelser  FASTSÆTTE principper på en række områder  FASTSÆTTE ordensregler og værdiregelsæt  GODKENDE skolens budget inden for de centralt udmeldte økonomiske rammer.  GODKENDE undervisningsmidler  UDTALELSE i forbindelse med ansættelse af ledere og lærere  GODKENDE om voksne skal kunne deltage i skolens undervisning  GODKENDE kulturcenteraktiviteter  AFGIVE indstilling om forsøgs og udviklingsarbejder

17 Hvad KAN skolebestyrelsen? FASTSÆTTE principper for….. –voksnes deltagelse i undervisningen. –særligt samarbejde med lokalsamfundet. –skolens øvrige virksomhed. (Ud over minimumsbestemmelsen) HENVENDE sig til kommunalbestyrelsen om alle forhold vedrørende skolen. AFGIVE UDTALELSE til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolen STILLE FORSLAG til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolen.

18 Skolebestyrelsen SKAL fastsætte principper for:  Undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.  Samarbejdet mellem skole og hjem  Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen  Arbejdets fordeling blandt lærerne  Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik mv.  Skolefritidsordningens virksomhed

19 Hvem samarbejder skolebestyrelsen med?  Kommunalbestyrelsen  Skolens forældre  Skolens ledelse  Pædagogisk Råd  Skolefritidsordningen  Elevråd  Eventuelle rådgivende organer  Daginstitutioner  Fritidsklubber  Ungdomsskolen  Musikskolen  De andre skolebestyrelser i kommunen  Andre relevante interessenter

20 Hvordan får skolebestyrelsen indflydelse?  Udtaler sig om kommunens styrelsesvedtægt med tilhørende bilag på folkeskoleområdet  Godkender skolens budget og beder om at få forelagt skolens regnskab  Fastsætter principper for skolens virksomhed  Udøver tilsyn med skolens virksomhed fx gennem drøftelse af principperne i praksis  Afgivelse af høringssvar

21 Kvalitetsrapporter  Redskab i mål - og rammestyringen af folkeskolen  Dokumentationsredskab mellem Undervisningsministeriet, kommunalbestyrelserne og de enkelte skoler  Kvalitetsrapporten indeholder i henhold til bekendtgørelsen følgende hovedoverskrifter –Helhedsvurdering af det faglige niveau –Rammebetingelser –Pædagogisk processer –Resultater

22 Kvalitetsrapporter  Den enkelte skolebestyrelse skal at udtale sig om rapporten, inden kommunalbestyrelsen drøfter den.  Kvalitetsrapporten vedrører det foregående skoleår, der arbejdes altså lige nu, på færdiggørelsen af kvalitetsrapporten for skoleåret 2009-2010.  Kommunalbestyrelsen skal drøfte og tage stilling til kvalitetsrapporten inden den 31. december.  Rapporten offentliggøres via internettet/skolen hjemmeside.

23 Eksempel på tilbagevendende dags- ordenspunkter i årets løb August: Præsentation af den færdige kvalitetsrapport. Årsplan for skolebestyrelsens samarbejde med kontaktforældrene. September: Orientering om indholdet i det planlagte møde for kontaktforældre November: Budgetdrøftelse December:Indsatsområderne – hvordan går det?

24 Eksempel på tilbagevendende dagsordenspunkter i årets løb Januar: Godkendelse af budgettet Drøftelse af handlingsplaner Februar: Orientering ved skolelederen om hvilke principper, der har betydning for det kommende års planlægning Elev – og lærersituationen i det kommende skoleår Marts:Orientering om planlægningen af næste skoleår ved skolelederen

25 Eksempel på tilbagevendende dagsordenspunkter i årets løb April: Drøftelse af skolebestyrelsens gældende principper Juni:Orientering om arbejdsfordelingen blandt skolens lærere i det kommende skoleår. Orientering om elevskemaerne for næste skoleår Drøftelse af det kommende skoleår

26 Øget fokus på folkeskolens resultat  Internationale undersøgelser (fx PISA og TIMSS)  OECD Review s  EVA’s rapporter  Regeringens 360-graders eftersyn  KL – Nysyn på folkeksoeln.

27 Aktuelle udfordringer for om folkeskolen centralt og lokalt Regeringens rejsehold anbefaler: 1.Lærernes kompetencer skal styrkes 2.Hæv kompetencen hos skolelederen 3.Styrket forskning i skoleudvikling 4.Tydelige mål for, hvad elever skal lære 5.Stærkere fokus på skolens resultater 6.Langt færre elever skal i specielle tilbud

28 Aktuelle udfordringer for om folkeskolen centralt og lokalt Regeringens rejsehold anbefaler: 7. Elever i vanskeligheder skal have effektiv støtte 8. Skoler og kommuner skal have større frihed til at drive skoler 9. Flere valg og mere it 10. Styrket faglighed gennem større skoler

29 Aktuelle udfordringer for om folkeskolen centralt og lokalt KL’s publikation Nysyn på folkeskolen: 1.Elevernes læring skal stå i centrum 2.En helt ny overbygning 3.Hyppige elevsamtaler om læringsmål og læringsstrategi 4.Styrk læring for elever med særlige behov 5.Lærerne er på skolen og støtter elevernes læring 6.Skoleledelsen skal måles på eleverne resultater og trivsel 7.Færre bøger – mere it 8.Læreren anvende viden fra forskning ind i skolen 9.Ungdomsuddannelsen begynder i folkeskolens overbygning

30 Drøftelse i skolebestyrelserne Skolebestyrelsen:  Drøfter hvad vil vi gerne være kendt for? Drøftelserne tages op på næste ordinære møde i skolebestyrelsen.

31 Nyttige links Rejseholdets anbefalinger: http://www.skolensrejsehold.dk/Skolens%20rejsehold/Afrapportering.aspx Nysyn på folkeskolen: http://www.kl.dk/Dokumenter/Artikler/TRS/2010/05/Vak-med-lappelosninger-og-ind- med-nysyn-i-folkeskolen/ Undervisningsministeriets hæfter om skolebestyrelsen: http://www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Styring%20og%20ansvar/Skolebestyre lsen.aspx Rapport om ansvarsfordeling: http://www.kl.dk/Folkeskolen/Artikler/45688/2004/01/Klargorelse-af-opgave--og- ansvarsfordelingen-mellem-skole-foraldre-og-det-ovrige-samfund/ Folkeskoleloven og bekendtgørelser: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125580


Download ppt "Kursus for nyvalgte skolebestyrelser. Efteråret 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google