Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jette Egelund Holgaard © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jette Egelund Holgaard © SLP-gruppen, Aalborg Universitet"— Præsentationens transcript:

1 Jette Egelund Holgaard © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Projektets faser 4. MM SLP- kursus Søren Hansen Jette Egelund Holgaard © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

2 Dagsorden 1. Forelæsning: Fra det initierende problem til problemanalysen. PAUSE 2. Forelæsning: Fra problemanalysen til problembearbejdningen via problemformule-ringen. Gruppeøvelse 1½ times varighed (incl. pauser). Fremlæggelse af gruppearbejde. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet © SLP-gruppen, Aalborg Universitet © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

3 TEMA: DET INITIERENDE PROBLEM © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
REPETITION FRA P0 TEMA: DET INITIERENDE PROBLEM Hvad er et problem Et problem er i sin negativt ladede betydning en for nogle utilfredsstillende situation Et problem er i sin positivt ladede betydning en situation med mulighed for forbedringer. Et problem er i sin neutrale form et undersøgelsesområde, hvor situationens konsekvenser og muligheder er ukendte. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

4 TEMA: DET INITIERENDE PROBLEM © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Teoretiske problemer ”Et teoretisk problem kan (…) siges at være et problem i forhold til vores viden eller teorier om verden. Der er et fænomen, vi simpelthen ikke forstår. Vi spørger: Hvorfor har vi dette fænomen? Vi søger med andre ord andre forklaringer på eller årsager til fænomenet” (Olsen, 1993) © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

5 TEMA: DET INITIERENDE PROBLEM © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Praktiske problemer ”At stå overfor et praktisk problem vil (…) enten sige, at elementer af virkeligheden opfører sig unormalt i forhold til, hvad der ville være det ideelt ifølge mine interesser i den givne situation; eller det vil sige, at jeg i en given situation ikke ved, hvilke midler jeg skal vælge for at gennemføre en aktivitet, jeg har en interesse i at gennemføre” (Jensen, 1980) © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

6 Mål for et initierende problem
TEMA: DET INITIERENDE PROBLEM Mål for et initierende problem Et initierende problem bør være: ”Båret af interesse, motivation og faglig relevans. Det skal være en problemstilling, der understøtter vore egenskaber som søgende, nysgerrige og videbegærlige individer gennem hele projektforløbet” (Nielsen, 1994) © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

7 TEMA: DET INITIERENDE PROBLEM © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Hvad er et initierende problem I indhold er det en problemstilling, der alene er afgrænset ved at den er: båret af interesse, motivation og faglig relevans. interessant at få belyst for nogle udenfor gruppen. I sin form er det en kort formulering, der er struktureret så den ligger op til en systematisk problem-analyse. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

8 TEMA: DET INITIERENDE PROBLEM © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Eksempler: 1. Hvordan påvirker miljøreguleringen danske virksomheder? 2. Hvordan kan problemerne med ørkenspredning løses? 3. Hvorvidt kan kort øge tilgængelig-heden i Aalborg for kørestolsbrugere? © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

9 TEMA: DET INITIERENDE PROBLEM © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Søg efter temaer 1. Hvordan påvirker miljøreguleringen danske virksomheders produktion? 2. Hvordan kan problemerne med ørkenspredning løses? 3. Hvorvidt kan kort øge tilgængelig-heden i Aalborg for kørestolsbrugere? TEMAER SKAL DEFINERES © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

10 TEMA: DET INITIERENDE PROBLEM © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Søg efter konstateringer 1. Hvordan påvirker miljøreguleringen danske virksomheder? 2. Hvordan kan problemerne med ørkenspredning løses? 3. Hvorvidt kan kort øge tilgængelig-heden i Aalborg for kørestolsbrugere? FOR KONSTATERINGER SKAL DER VÆRE BELÆG © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

11 TEMA: DET INITIERENDE PROBLEM © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Søg efter spørgsmål 1. Hvordan påvirker miljøreguleringen danske virksomheder? 2. Hvordan kan problemerne med ørkenspredning løses? 3. Hvorvidt kan kort øge tilgængelig-heden i Aalborg for kørestolsbrugere? HVEM HAR INTERESSE I AT FÅ BESVARET DISSE SPØRGSMÅL? © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

12 TEMA: DET INITIERENDE PROBLEM © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Søg efter relationer 1. Hvordan påvirker miljøreguleringen danske virksomheder? 2. Hvordan kan problemerne med ørken-spredning løses? 3. Hvorvidt kan kort øge tilgængelig-heden i Aalborg for kørestolsbrugere? HVORI BESTÅR RELATIONERNE? © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

13 TEMA: DET INITIERENDE PROBLEM © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Søg efter de brede åbninger (1) 1. Hvordan påvirker miljøreguleringen danske virksomheder? Er det realistisk at analyse for alle virksomheder - eller skal vi vælge en branche. Er det nødvendigt at gå tilbage i historien for at forstå den nuværende praksis. SKAL DET INITIERENDE PROBLEM PRÆCISERES YDERLIGERE? © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

14 TEMA: DET INITIERENDE PROBLEM © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Søg efter de brede åbninger (2) 2. Hvad er problemerne med ørkenspredning? Er det realistisk at analyse så generelt eller skal vi afgrænse os til et bestemt område. Er det nødvendigt at gå tilbage i historien for at forstå den nuværende praksis. SKAL DET INITIERENDE PROBLEM PRÆCISERES YDERLIGERE? © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

15 TEMA: DET INITIERENDE PROBLEM © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Søg efter de brede åbninger (3) 3. Hvorvidt kan kort øge tilgængelig-heden i Aalborg for kørestolsbrugere? Er det realistisk at analyse for hele Aalborg eller skal vi vælge et område i Aalborg midtby. Er det nødvendigt at gå tilbage i historien for at forstå kørestolsbrugernes behov. SKAL DET INITIERENDE PROBLEM PRÆCISERES YDERLIGERE? © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

16 TEMA: DET INITIERENDE PROBLEM © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
 Spørg om: TEMA: DET INITIERENDE PROBLEM 1. Hvilke temaer/fænomener, der skal defineres. 2. Hvilke konstateringer indgår i det initierende problem, og hvordan skaffes belæg for disse. 3. Har problemet umiddelbart en personlig men også samfundsmæssig relevans. 4. Undersøg om der er relationer gemt i det initierende problem, som skal fremgå klarere. 5. Undersøg det initierende problem for åbninger og sørg for at ressourcerne modsvarer forventningerne. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

17 TEMA: DET INITIERENDE PROBLEM © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
HUSK AT: TEMA: DET INITIERENDE PROBLEM 1. Et intierende problem er et styringsredskab, dvs. at problemet kan omformuleres igennem problemanalysefasen. 2. Der skal være en klar rød tråd fra det initierende problem og det der behandles i problemanalysen. 3. Der skal være en relation imellem det initierende problem og problemformuleringen, som kan opfattes som en præcisering ift. det initierende problem. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

18 PAUSE Tilbage her 9.00

19 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: PROBLEMANALYSE Hvad er en problemanalyse (1) En problemanalyse er den projektfase hvormed I bibringer: relevante definitioner, belæg for forudantagelser, underbygger problemets relevans, synliggør og præciserer relevante relationer, og skaber et videnskabeligt afsæt til at afgrænse det initierende problem til en problemformulering. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

20 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: PROBLEMANALYSE Hvad er en problemanalyse (2) ”Problemanalysen er den proces, der sikrer, at man i projektet ikke bliver hængende i sin egen hverdagsbevidsthed, men får bearbejdet problemet i en bevidst, systematisk erkendelsesproces… Problemanalysen er det tidspunkt i erkendelsesprocessen, hvor man skiller problemet ad i alle dets bestanddele. Målet er for det første at skabe overblik over problemet og for det andet at konfrontere egne forestillinger, fordomme og forståelse af problemstillingen med omverdenens” (Rasmussen, 1995) © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

21 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: PROBLEMANALYSE Problemanalysens indhold Problemanalysefasens typiske indhold (Andersen, 1995): Redegørelsen for at problemet eksisterer: Hvem er det et problem for? Redegørelse for baggrunden og historien bag problemet: Hvorfor er det et problem? Redegørelse for interesseparter: Hvem er involveret og hvem har interesse i problemet? Årsager og konsekvenser af problemet: Hvilke andre problemstillinger er der i tilknytning til problemet. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

22 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: PROBLEMANALYSE Væsentligt at overveje: Hvor dybt skal man trænge ned i problemet? ”Det må bero på et konkret valg men vi må, så vidt muligt, gøre valget eksplicit” (Mortensen, 1979) I hvor høj grad skal analysen dokumenteres? Som et fingerpeg skal analysen ind bag de studerendes hverdagsbevidsthed og flytte de forudopfattede ideer og viden (Andersen, 1995) I hvor stor sammenhæng skal problemet ses? Dette beror på typen og formuleringen af det initierende problem. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

23 TEMA: PROBLEMFORMULERING © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
REPETITION FRA P0 TEMA: PROBLEMFORMULERING At præcisere problemet Med problemformuleringen præciseres problemet, som enten kan betyde at: der skal arbejdes hen imod en dybere forståelse af problemet (et analyse-projekt PO- P1) der arbejdes hen imod en handlingsstrategi til ændring eller forbedring af den eksisterende situation (et konstruktions-projekt P2) © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

24 TEMA: PROBLEMFORMULERING © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Problemformulering dannes ved: At gruppemedlemmerne mener, at det er en interessant problemstilling at fordybe sig i med henblik på at komme tættere på en løsning. At problemanalysen har vist, at der er et behov for at få belyst problemstillingen yderligere. At der kan argumenteres for, at der er de tilstrækkelige ressourcer og et udviklings-potentiale i forhold til det valgte fokus. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

25 TEMA: PROBLEMFORMULERING © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Hvad er en problemformulering: Et ARGUMENTERET overordnet spørgsmål og evt. flere sammenhængende delspørgsmål, som skal besvares igennem problembe-arbejdningen. Et styringsredskab i forhold til problembe-arbejdningen, som kan ”files til” som nye erkendelser opstår (men som stadig skal opfylde de førnævnte forudsætninger). Bemærk at termen ofte også benyttes om et afsnit, hvor der lægges op til problemformu-leringen og hvor denne afgrænses. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

26 TEMA: PROBLEMFORMULERING © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Problemformuleringen: 1. Er logisk sammenhængende og afgrænset i tid, rum og sted. 2. Præciserer en konflikt, et potentiale eller et vidensbehov. 3. Er udtryk for en dybere forståelse og nuancering af den ide som projektet startede med. 4. Motiverer problembearbejdeningen og viser hvilken retning projektet har efterfølgende. 5. Argumenterer for metode og teorivalg. (Inspireret af Rasmussen, 1995) © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

27 Eksempler (1): Hvordan påvirker miljøreguleringen danske virksomheder?
TEMA: PROBLEMFORMULERING Eksempler (1): Hvordan påvirker miljøreguleringen danske virksomheder? Hvordan har de normative virkemidler i miljøreguleringen fra EU påvirket den danske elektronikbranche. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

28 Eksempler (2): Hvordan kan problemerne med ørkenspredning løses? 
TEMA: PROBLEMFORMULERING Eksempler (2): Hvordan kan problemerne med ørkenspredning løses? Hvordan modelleres de natur- og kulturgeografiske faktorer, som har indflydelse på ørkenspredningen i Vestsahel. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

29 TEMA: PROBLEMFORMULERING © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Eksempler (3): Hvorvidt kan kort øge tilgængelig-heden i Aalborg for kørestolsbrugere? Hvilke informationer skal kort indeholde, for at kunne hjælpe kørestolsbrugere til at komme fra én seværdighed til en anden, i Aalborg midtby, med færrest mulige gener? © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

30 TEMA: VIDERE FRA PROBLEMFORMULERING
Et overblik over projektfaserne: © KVL (Andersen et al, 1995)

31 TEMA: VIDERE FRA PROBLEMFORMULERING © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Problembearbejdningen: Søger at komme i dybden med ét aspekt af problemet, hvor problemanalysen søgte at give et bred forståelse af problemfeltet og søgte de samfundsmæssige sammenhænge. Er fokuseret i forhold til ”det vi skal vide mere om”, og evt. ”hvad kan vi gøre ved det”-spørgsmål. Er systematisk (ift. metodevalg) og indeholder en sammenknytning af teori og praksis. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

32 TEMA: VIDERE FRA PROBLEMFORMULERING © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Formidlingsfasen: Formidlingsfasen har i forhold til vejlederne en koordinerende funktion. Formidlingsfasen har i forhold til projektrapporten til formål at argumentere og dokumentere projektets konklusioner udenfor gruppen - uafhængigt af den faktiske proces! Procesanalysen har derimod til formål at dokumentere processen. Formidlingsfasen både i forhold til projektdesignet/handlingsplanen, rapporten, procesanalysen og evalueringen vil blive nærmere behandlet i MM 5, 6 og 7. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

33 REPETITION FRA P0 TEMA: VIDERE FRA PROBLEMFORMULERING Konklusion: Konklusionen er mere end en sammenfatning, da den fremhæver relationerne imellem de fundne resultater Konklusionen svarer på problemformuleringen men fremhæver også på hvilket grundlag dette sker. Konklusionen kan indeholde en refleksion over de anvendte metoder Konklusionen kan også indeholde en perspektivering af projektets resultater. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

34 TEMA: VIDERE FRA PROBLEMFORMULERING © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Evaluering- og refleksionsfasen: Projektrapporten og procesanalysen vejer tungt, og indebærer bl.a. vurdering af: Hvordan problemet indkredses En klart og tydeligt problemformulering Sammenhængen imellem problemanalysen problemformulering, problembearbejdning og konklusion. Det faglige niveau og metodiske færdigheder. Rapportens formidlingsværdi Konsistens i diskussion, konklusion og perspektivering. Hvorvidt procesanalyse faktisk er analytisk © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

35 Øvelse: TEMA: ØVELSE TEMA: ØVELSE 1. Skriv et forslag ned til gruppens initierede problem/emne for P1 2. Hvilke hovedtemaer, konstateringer, spørgsmål, relationer og åbninger indeholder denne formulering? 3. Hvilke spørgsmål stilles og hvem har interesse i at få svar på disse? 4. Hvordan kan I finde belæg for evt. konstateringer og afgrænsninger til at lukke for brede åbninger? 5. ”Nedbryd” det initierende problem i flere spørgsmål, hvilke undersøgelsesområder giver dette til jeres problemanalyse? 6. Overvej hvilke egne ”krav” I allerede nu har til jeres problemformulering. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet © SLP-gruppen, Aalborg Universitet © SLP-gruppen, Aalborg Universitet


Download ppt "Jette Egelund Holgaard © SLP-gruppen, Aalborg Universitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google