Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Miljøskadeloven Miljøskader & overhængende fare for miljøskader

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Miljøskadeloven Miljøskader & overhængende fare for miljøskader"— Præsentationens transcript:

1 Miljøskadeloven Miljøskader & overhængende fare for miljøskader
Martin Vestergaard

2 Reglerne om miljøskader
Direktiv 2004/35/EF L. 466 miljøskadeloven 17/6/08 L. 507 implementeringsloven af 17/6/08 Bkg. 658, 26/608 om indhentelse af udtalelse Bkg. Om kriterier for vurdering af miljøskade Vejledning nr. 4/08 fra Mst.

3 Miljøansvarsdirektivets formål
Forebyggelse og afhjælpning af visse fremtidige miljøskader på: - beskyttede arter og naturtyper (natur) - vand - jord Forureneren betaler

4 Miljøskade definition
Betydelig negativ påvirk af opnåelse ell. opretholdelse af gunstig bevaringsstatus for arter ell. natur-typer beskyttet af habitat – og fuglebesk direktiver Betydelig negativ påvirk af den øko, kemiske ell.kvantitative tilstand af ell. det øko potentiale for vandforekomst efter vandrammedir/miljømålslov. Jordforurening, som medfører betydelig risiko for negativ påvirk af mennseskers sundhed

5 2 ansvarsgrundlag ! Ubetinget ansvar for miljøskader forårsaget af bilag III aktiviteter Ansvar for miljøskader på beskyttede arter og naturtyper forårsaget ved uforsvarlig adfærd ved al anden erhvervsmæssig aktivitet

6 Ubetinget ansvar for miljøskade på jord,vand og natur
Miljøbeskyttelseslov Jordforureningsloven Husdyrgodkendelsesloven Lov om miljø og genteknologi Håndtering af indvindingsaffald, jf. råstoflovens § 33 b, stk. 2 Vandindvinding, herunder indvinding for at bortlede eller sænke grundvandet, jf. vandforsyningslovens § 68, stk. 2 Opstemning af vand, vandløbslovens § 60 b, stk. 2

7 Ansvar for miljøskade på natur som følge af uforsvarlig adfærd
Naturbeskyttelsesloven Skovloven Jagt og vildtforvaltningsloven Råstoflov minus miljøskade som følge af håndtering af indvindings-affald Vandforsyningslov, dog ikke skade pga. indvinding af vand Vandløbslov, dog ej skade pga. opstemning af vand

8 Administrationen af reglerne om miljøskade
Kommuner + regioner afgør om der tale om en miljøskade Udkast til afgørelser forelægges miljøcentre til bindende udtalelse i overgangsperiode Herefter håndteres miljøskaden af miljøcentrene * sikkerhedsstillelse * påbud om foranstaltninger * tilsynet

9 Miljøskade i henhold til miljøskadelovgivningen
Skade forvoldt efter 1/7/08 - § 60 Erhvervsmæssig aktivitet ? - § 5 Undtagne aktiviteter ? - § 4 Nogen ansvarlig ? - § 5 Er bestemte naturressourcer påvirket ? - §§ 7-9 Er der en dok. betydelig negativ påvirkning ? - §§ 9 og 10 Alligevel ansvarsfri ? §§ 7+8 mm

10 Administration af miljøskaderegler med miljø- og naturlovgivn.
Ikke øget opsøgende tilsyn Ved neg. Påvirk af natur og miljø undersøges for miljøskade (alle) Hvis åbenbart ikke miljøskade ej nødvendigt med dok af vurdering Notat - nærmere undersøgelse udelukker miljøskade Afgørelse efter udtalelse fra miljøcenter – hvis miljøskade !

11 Foreninger mm. - indflydelse på sagsbehandlingen
Stillingtagen til miljøskade ved formel afg, hvis klageberettigede anmoder herom Anmodningen må ledsages af relevante oplysninger om skade Også her konsultation af miljø-center Afg. kan påklages til Naturklage-nævnet eller Miljøklagenævnet

12 Skader omfattet af miljøskadeloven ??
5-15 sager om året med miljø-skader siger Miljøstyrelsen 15-30 sager med nærmere udredning af negativ påvirknings omfang og karakter for at afklare om der er miljøskade Sager i Vordingborg Kommune ??


Download ppt "Miljøskadeloven Miljøskader & overhængende fare for miljøskader"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google