Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan kan caretakerne og de nye miljøcentre arbejde sammen?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan kan caretakerne og de nye miljøcentre arbejde sammen?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan kan caretakerne og de nye miljøcentre arbejde sammen?
John Frikke Miljøcenter Ribe

2

3

4 De nye miljøcentre Primært 5 hovedopgaver:
1) Natura og vandplaner samt overvågning 2) Tilsyn med kommune- og lokalplanlægning 3) VVM-vurdering, godkendelse af og tilsyn med særligt forurenende virksomheder VVM-vurdering og placering af større infrastrukturanlæg Statslige miljøcentre i hele landet, men ét ministerium…. 4) Tilsyn med de potentielt mest forurenende kommunale affaldsbehandlingsanlæg samt spildevandsrensningen

5 De nye miljøcentre Alle miljøcentre:
Opgaver efter miljømålsloven - herunder ansvaret for vand- og Natura 2000-planer Vand- og naturovervågningen Opgaver efter naturbeskyttelsesloven Overvåge kommunernes godkendelser og tilladelser til at etablere, udvide eller ændre et husdyrbrug Tilsyn med kommunale spildevandsanlæg Godkendelse efter vandløbsloven af regulativer for de vandløb, der tidligere var amtsvandløb.

6 De nye miljøcentre Miljøcenter i Roskilde, Odense og Århus har desuden følgende opgaver: Vurderinger af virkninger på miljøet (VVM-opgaver) Tilsyn med kommune- og lokalplaner Opgaver efter miljøbeskyttelsesloven Miljøcenter Aalborg har en enhed, der arbejder med Geografiske Informationssystemer (GIS).

7 De nye miljøcentre Vand- og Natura 2000-planer :
De syv statslige miljøcentre har ansvaret for at udarbejde vandplaner for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havområdet og, i samarbejde med Skov og Naturstyrelsens landsdelscentre, naturplaner for Danmarks særligt beskyttede naturområder – Natura 2000-områderne. Det overordnede mål med vandplanlægningen er, at alt vand skal have ”god tilstand” i år 2015. Målet med Natura 2000-planlægningen er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de beskyttede naturtyper og beskyttede dyre- og plantearter. Opgaven omfatter: kortlægning og analyse udarbejdelse af vand- og Natura 2000-planer, herunder indsatsprogrammer - 1. generation i 2009.

8 De nye miljøcentre National og regional overvågning af miljøets tilstand Udføre det nationale overvågningsprogram – NOVANA Målene med det nye program er at: undersøge om hvert enkelt vand- og Natura2000-område lever op til målet om en god miljøtilstand afdække årsagerne til en eventuelt dårlig miljøtilstand overvåge effekten af gennemførte indsatsplaner for de enkelte vandområder og Natura2000-områder.

9 De nye miljøcentre Naturbeskyttelseslinjer og vandløb
De statslige miljøcentre varetager følgende opgaver efter naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven: Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen Ophævelse/reduktion af alle bygge- og beskyttelses-linjer - varetages af miljøcentrene Roskilde, Odense og Århus, der har plansager Godkendelse af vandløbsregulativer for de tidl. amtsvandløb Efter anmodning teknisk bistand til fredningsnævn, Naturklagenævn og Taksationskommission.

10 De nye miljøcentre Miljøbeskyttelse
Miljøcentrene varetager godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven samt klapsager efter havmiljøloven. Disse opgaver varetages af centrene i Roskilde,Odense og Århus. Det drejer sig om: godkendelse af nye virksomheder samt ændringer og udvidelser af de mest komplekse virksomheder – i alt knapt 250 virksomheder tilsyn med ovennævnte virksomheder samt ca. 120 potentielt forurenende kommunalt ejede eller drevne affaldsbehandlingsanlæg klapsager efter havmiljøloven. Herudover har alle syv miljøcentre: Tilsyn med den kommunalt drevne spildevandsudledning.

11 De nye miljøcentre Tilsyn med kommunale planer
Miljøcentrenes tilsyns- og administrationsopgaver på planområdet samles på centrene i Roskilde, Odense og Århus: Tilsyn med kommune- og lokalplaner samt de regionale udviklingsplaner Tilladelse, ændring mv. af regionplanretningslinjer i Regionplan 2005 Dialog og rådgivning om konkrete plansager

12 De nye miljøcentre Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)
Miljøcenter Roskilde, Odense og Århus håndterer større sager, mens de øvrige miljøcentre tager sig af sager vedrørende tilladelse til husdyrbrug om vurderinger af virkninger på miljøet (VVM-sager): VVM for de virksomheder, som fremover får staten som godkendelsesmyndighed VVM for infrastrukturprojekter, som kræver statslig godkendelse VVM for øvrige overordnede infrastruktur, hvor staten er anlægsmyndighed eller anlæg, hvor mere end to kommuner er VVM-myndighed VVM for anlæg, der kan påvirke miljøet udover de nationale grænser.

13 De nye miljøcentre Miljøgodkendelse og tilladelse af husdyrbrug
Miljøcentrene skal overvåge kommunernes godkendelser og tilladelser de næste to år, hvorefter ordningen skal evalueres: Miljøcentrene skal senest seks uger efter modtagelse af et udkast til tilladelse af et husdyrbrug under 75 DE (dyreenheder) uden vilkår fremsende en bindende udtalelse til kommunalbestyrelsen Miljøcentrene skal foretage stikprøvevise vurderinger af indkomne godkendelser. Miljøcentrene skal afholde en række evalueringsmøder med kommunerne Miljøcentrene skal foretage eventuel klage over kommunale miljøgodkendelser i sager, hvor det vurderes, at væsentlige natur- og miljøinteresser ikke er tilgodeset

14 De nye miljøcentre I forholdet til DOF’s virke og Caretaker-projektet er de vigtigste aktiviteter/opgaver: NOVANA – den fortsatte fugleovervågning i offentligt regi Natura2000-planlægningen

15 De nye miljøcentre Aktuelt om NOVANA:
Fortsat 42 fuglearter i programmet (EF-fugle.dir. Bilag 1) Heraf 18 arter efter anvisninger (DMU) – i turnus 9 arter i 2007: Trane, Hvidbrystet præstekrave, Hjejle, Engryle, Brushane, Tinksmed, Sandterne, Sortterne og Mosehornugle Dette arbejde omfatter rigtig mange lokaliteter Naturligvis også en del caretaker-lokaliteter !

16 De nye miljøcentre Aktuelt om NOVANA:
Ministeraftalen i anledning af 100 års-jubilæet: Tilskud til særlige arter DOF bidrager til NOVANA – passivt overvågede arter MIM har fået adgang til DOF-basen – kan/skal nu hente oplysninger om ”registreringsarterne” til NOVANA Også DOF-base-data til NATURA2000-planlægningen

17 De nye miljøcentre Natura2000-planlægningen:
På vej mod den første Natura2000-plan: Basisanalyser under udarbejdelse – næsten alle færdige Rettelser og resumér Idéfase/offentlighedsfase starter 22/6-2007

18 De nye miljøcentre Natura2000-planlægningen:
Natura2000-planen skal indeholde: En basisanalyse, der beskriver naturtilstanden og eventuelle trusler mod at kunne opnå en gunstig bevaringsstatus Mål for naturtilstanden i Natura2000-områderne Et indsatsprogram, der angiver, hvor der skal prioriteres - bl.a. med en naturforvaltnings- og naturplejeindsats Indsatsprogrammet skal indeholde konkrete forslag til de kommunale handleplaner.

19 De nye miljøcentre Natura2000-planlægningen:
Handleplanerne udarbejdes af kommunerne og skal indeholde: En prioritering af den forventede forvaltningsindsats i planperioden (6 år) Angivelse af mål og forventet effekt for de enkelte aktiviteter Forventede metoder og forvaltningstiltag for at forbedre naturtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstatus Handleplanen må ikke stride imod retningslinjer fastsat i en Natura2000-plan. Skal ikke omfatte offentligt ejede arealer.

20 De nye miljøcentre Natura2000-planlægningen: Tidsplan:
Basisanalyser Er under færdiggørelse Idéfasen Indledes 22. juni 2007, 6 måneder Forslag til Natura2000-plan 22. december 2008, 6 måneder Endelig Natura2000-plan 22. december 2009 Forslag til handleplaner 22. juni 2010, 8 uger (obs!!!) Endelige handleplaner 22. december 2010 … Sideløbende er også vandplanlægningen sat i gang

21 Tak for opmærksomheden ……. Og god fornøjelse med arbejdet !

22

23


Download ppt "Hvordan kan caretakerne og de nye miljøcentre arbejde sammen?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google