Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- set med en naturfaglig synsvinkel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- set med en naturfaglig synsvinkel"— Præsentationens transcript:

1 - set med en naturfaglig synsvinkel
Folkeskolereform - set med en naturfaglig synsvinkel Titeldias

2 Tre overordnede formål
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Fagkonsulent Keld Nørgaard

3 Tre overordnede indsatsområder
En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger Fagkonsulent Keld Nørgaard

4 Fagkonsulent Keld Nørgaard

5 En længere og mere varieret skoledag
Mere tid til undervisning via flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning. Lokal frihed til at sikre, at en række opgaver, som understøtter den fagopdelte undervisning, kan tilrettelægges på nye og bedre måder. Det gælder både inden for de enkelte fag og på tværs af fagene. Fagkonsulent Keld Nørgaard

6 En længere og mere varieret skoledag
praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod den omgivende verden, tilegnelse af viden, innovation, entreprenørskab og kreativitet ... der gør eleverne i stand til og giver dem forståelse for at omsætte viden til produkter af værdi for andre … og understøttende læringsaktiviteter, der har til formål at udvikle elevernes undervisningsparathed ved at arbejde med deres sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Fagkonsulent Keld Nørgaard

7 En længere og mere varieret skoledag
gør det muligt at sikre, at alle børn er fysisk aktive og får bevæget sig hver dag, og at alle børn får tilbud om lektiehjælp. Via mere og bedre undervisning skal eleverne på sigt kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse. Fagkonsulent Keld Nørgaard

8 En længere og mere varieret skoledag
30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse 33 timer for 4. til 6. klasse 35 timer for 7. til 9. klasse Minimumstimetal for antallet af årlige undervisningstimer i dansk og matematik på alle klassetrin og i historie på 3. – 9. klassetrin. Vejledende timetal for øvrige fag. Fagkonsulent Keld Nørgaard

9 Naturfaglig kultur på skolen Naturfagslærere i samarbejde
= Naturfagslærere i samarbejde  Naturfagsteam Fagkonsulent Keld Nørgaard

10 Fagkonsulent Keld Nørgaard

11 Naturfag Vejledende timetal Lovforslag Fag\Trin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. Natur/teknik 1 2 3 Biologi Fysik/kemi Geografi Fagkonsulent Keld Nørgaard

12 Understøttende undervisning
Opgaver, som understøtter den fagopdelte undervisning, kan tilrettelægges på nye og bedre måder både inden for de enkelte fag og på tværs af fagene Skal sikres lokalt i kommunen Skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning i den øvrige del af skoledagen Der fastsættes ikke et minimumstimetal for denne tid. Fagkonsulent Keld Nørgaard

13 § 5.1 i folkeskoleloven Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger. Fagkonsulent Keld Nørgaard

14 Understøttende undervisning
Hele skoledagen er undervisning og i undervisningen indgår både den fagopdelte undervisning i fagene og den understøttende undervisning. Det er skolelederens ansvar, at der skabes sammenhæng mellem de fagopdelte timer og den nye tid til understøttende undervisning. Lærerne skal sikre sammenhæng i undervisningen, og at de faglige mål for fag og klassetrin bliver indfriet. Fagkonsulent Keld Nørgaard

15 Eksterne samarbejdspartnere
Større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen ved at kommunerne forpligtes til at sikre et samarbejde. Folkeskolen forpligtes til et gensidigt samarbejde med de kommunale musik- og billedskoler. Det vil dog være op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i praksis. Fagkonsulent Keld Nørgaard

16 Eksterne samarbejdspartnere
Skolelederen kan endvidere give tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i ungdomsskolen (og eksempelvis også i musikskolen) i fag, der findes inden for folkeskolens fagrække. Fagkonsulent Keld Nørgaard

17 Lærerforhold Lærerne skal have undervisningskompetence – svarende til linjefag – i de fag, de underviser i: alle fag og alle klassetrin. (sikres inden 2020). Bestemmelsen om, at klasselærerens fag tillægges et antal årlige undervisningstimer til varetagelsen af opgaven udgår. Elevinddragelse og elevdemokrati. (jf. § 18 stk. 4) Fagkonsulent Keld Nørgaard

18 Undervisning Varierede og differentierede læringsformer:
udfordrer både fagligt stærke og fagligt svage elever praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod den omgivende verden tilegnelse af viden, innovation, entreprenørskab og kreativitet, der gør eleverne i stand til og giver dem forståelse for at omsætte viden til produkter af værdi for andre. Fagkonsulent Keld Nørgaard

19 Fag En øget og kvalificeret brug af it i undervisningen kræver, at it ikke betragtes isoleret, men som en integreret del af undervisningen og som et pædagogisk og didaktisk redskab til at øge udbyttet af undervisningen. Sproglig udvikling – Tosprogede elever Fagkonsulent Keld Nørgaard

20 Fælles Mål 2009 Fagkonsulent Keld Nørgaard

21 Fælles Mål Fælles Mål præciseres og forenkles med henblik på at sikre læringsmål, som sætter elevernes læringsudbytte tydeligere i centrum, og som understøtter skolens arbejde med målstyret undervisning. Omfanget og antallet af Fælles Mål reduceres og forenkles væsentligt. Ledere, forældre og elever skal kunne forstå målene godt nok til at være aktive medspillere i forhold til elevernes læring. Fagkonsulent Keld Nørgaard

22 Hvorfor nye Fælles Mål? Målene bruges ikke i dag
Fagkonsulent Keld Nørgaard

23 Hvorfor nye Fælles Mål? Målene bruges ikke i dag
Fælles Mål skal være fremadrettet styrende for lærernes undervisning og understøtter fokus på elevernes læringsudbytte – ikke indhold Forenkling af Fælles Mål har to (modsatrettede) hensyn: Reduktion & konkretisering: forenkle mål : Væsentlig reducere og præcisere (lærings-) målene, så klart for lærer, elever/forældre mv., hvad eleverne skal kunne sikre at målene bruges i daglig undervisning: Mere konkrete mål, hjælp til progression Fokus på ændring af form – ikke indhold: Udgangspunktet er de eksisterende Fælles Mål 2009 med rum for ajourføring Fagkonsulent Keld Nørgaard

24 Derfor nye Fælles Mål! Kompetencemål med underliggende færdigheds- og vidensmål: Forenklede Fælles Mål skal skabe kobling mellem undervisningens indhold og elevens læring gennem systematisk sammenhæng mellem kompetencer, færdigheder og viden ‘Håndværkermål’: Forenklede Fælles Mål skal være konkrete mål, der mindsker ‘oversættelsen’ fra Fælles Mål til konkrete mål for den enkelte elev mest muligt Faseopdelte mål: Forenklede Fælles Mål skal understøtte læreren i arbejdet med progression Dynamisk understøttende materiale: Forenklede Fælles Mål skal være brugbart redskab i tilrettelæggelsen af undervisningen, fx eksempler på kompetenceopgaver, undervisningsmetoder, årsplan mv. Fælles retning: Forenklede Fælles Mål skal kunne forstås af alle (ledere, lærere, pædagoger, forældre og elever) Fagkonsulent Keld Nørgaard

25 Læringsmål I dag ‘blandet landhandel’ af emner, undervisningsmål eller læringsmål. Fremadrettet systematisk fokus på elevernes læring ved stringente læringsmål. Kompetencer udvikles gennem viden, færdigheder samt holdninger og værdier i et gensidigt og vekselvirkende samspil. Viden omfatter faktuel viden, teoretisk og begrebslig viden, procedure- eller principviden og praksisviden Færdigheder omfatter brug af tilegnet viden og knowhow til udførelse af opgaver og opgaveløsning Kompetencer omfatter brug af viden og færdigheder (personligt, socialt og metodisk) reflekteret i en kontekst (samt attitude) Tilstræbe mest mulig ensartethed på tværs af naturfagene, uden at fagenes særlige karakter kompromitteres. Fagkonsulent Keld Nørgaard

26 Kompetencemål Kompetencemål skal udtrykke overordnede kompetence og progression i elevens læring Der formuleres et begrænset antal kompetencemål, der beskriver, hvad eleverne skal opnå af kunnen i fagets kompetenceområder (tidligere CKF’er) på udvalgte trin Elevens kompetencer beskrives ved ét kompetencemål pr. kompetenceområde pr. trin. Hvert fag kan have 2 – 4 kompetenceområder afhængig af fagets omfang og bredde. Forenkling: Ex natur/teknik – fra 100 mål til 12 mål. Væsentlig reduktion skal tydeliggøre, hvad eleven skal lære i faget – både for lærere, forældre og elever. Fagkonsulent Keld Nørgaard

27 Matrix Natur/teknik 1. – 2. klasse
Kompe-tence-område Kompe-tence-mål Faser Færdigheds- og vidensmål 1 Overskrift 1. F V 2. 2 3 4 Fagkonsulent Keld Nørgaard

28 Matrix Natur/teknik 3. – 4. klasse
Kompe-tence-område Kompe-tence-mål Faser Færdigheds- og vidensmål 1 Overskrift 1. F V 2. 2 3 4 Fagkonsulent Keld Nørgaard

29 Matrix Natur/teknik 5. – 6. klasse
Kompe-tence-område Kompe-tence-mål Faser Færdigheds- og vidensmål 1 Overskrift 1. F V 2. 2 3 4 Fagkonsulent Keld Nørgaard

30 Matrix Biologi – Fysik/kemi – Geografi 7. – 9. klasse
Kompe-tence-område Kompe-tence-mål Faser Færdigheds- og vidensmål 1 Overskrift 1. F V 2. 3. 2 3 4 Fagkonsulent Keld Nørgaard

31 Dynamisk understøttende materiale
Læringsmål - læseplan Udvikling af understøttende materiale, der er knyttet til målene: Generel vejledning om målstyret undervisning (arbejdet med læringsmål, herunder undervisningsdifferentiering, evaluering mv.) Understøttende materiale i fagene knyttet til de konkrete mål eksempel på undervisningsmetoder tre niveauer af kompetenceopgaver (andre evalueringsredskaber) eksempel på næste skridt link til undervisningsforløb, materialebasen, eksterne læremidler mv. [eksempler på konkrete elevmål] undervisningsvejledning i faget (generel for faget) Udvikling af eksemplariske undervisningsforløb mv. (Udvikling af fagene) Fagkonsulent Keld Nørgaard

32 Dynamisk understøttende materiale
Færdigheds- og vidensmål Undervisnings-metoder og -forløb Kompetence-opgaver Evaluering/ Feedback Næste skridt Links mv. Eleven kan anvende … Konkrete eksempler på afgrænsede undervisnings-metoder til kortere og længere eksemplariske undervisnings-forløb Opgave med høj sværhedsgrad Links til læremidler og undervisningsforløb Opgave med middel sværhedsgrad Links til eksempler på elev-mål/elevplan Opgave med lav sværhedsgrad Fagkonsulent Keld Nørgaard

33 Temaer som skal indarbejdes
En øget og kvalificeret brug af it i undervisningen kræver, at it ikke betragtes isoleret, men som en integreret del af undervisningen og som et pædagogisk og didaktisk redskab til at øge udbyttet af undervisningen. Sproglig udvikling – Tosprogede elever Innovation og entreprenørskab Fagkonsulent Keld Nørgaard

34 Fælles Mål skal understøtte
en varieret undervisning anvendelse af alternative læringsmiljøer praksis- og handlingsorienteret undervisning øget brug af it-baseret undervisning. Der skal sikres sammenhæng til dagtilbuds pædagogiske læreplaner og ungdomsuddannelsernes faglige mål. Målene digitaliseres og understøttes via vejledninger og værktøjer … Fagkonsulent Keld Nørgaard

35 Tak for opmærksomheden
God arbejdslyst …! Fagkonsulent Keld Nørgaard


Download ppt "- set med en naturfaglig synsvinkel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google