Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et fagligt løft af folkeskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et fagligt løft af folkeskolen"— Præsentationens transcript:

1 Et fagligt løft af folkeskolen

2 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

3 Tre overordnede indsatsområder
En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger

4 Længere og mere varieret skoledag FASE 1 – august 2014
Lektiehjælp – frivillig (Ydertimer eftermiddag) Hvis lektiehjælp vælges: Børnehaveklasse – 3 klasse: 30 timer/uge, 4. – 6. klasse: 33 timer/uge, 7. – 9. klasse: 35 timer/uge Hvis lektiehjælp fravælges: Børnehaveklasse – 3. klasse: 28 timer/uge, 4. – 6. klasse: 30 timer/uge, 7. – 9. klasse 33 timer/uge

5 Længere og mere varieret skoledag Fase 2 – august 2016 (folketingsvalg)
Faglig fordybelse og lektiehjælp inden for skoletiden Børnehaveklasse – 3. klasse: 30 timer/uge, 4. – 6. klasse 33 timer/uge, 7. – 9. klasse 35 timer/uge.

6 Længere og mere varieret skoledag
Flere fagopdelte timer Ny tid til UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING Fokus på faglige færdigheder, læring, motivation og trivsel Varierede og differentierede læringsformer Praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer Viden, innovation, entreprenørskab og kreativitet

7 Idræt, motion og bevægelse hver dag
Omfang: gennemsnit ca. 45 min. Pr dag I den fagopdelte undervisning (idræt) I den understøttende undervisning Korte sekvenser med bevægelsesaktivitet (morgenløb, boldspil etc.) Større sekvenser i samarbejde med fx foreningsliv, idrætsforeninger Arbejde med fagenes indhold (”Hoppe en tabel og løbe en diktat”)

8 Faglig fordybelse og lektiehjælp
Alle skoler skal tilbyde lektiehjælp Styrke det faglige niveau hos både fagligt stærke og fagligt svage elever Faglig træning, faglige udfordringer eller turboforløb

9 Fagene Engelsk fra første klasse
2. fremmedsprog fra 5. klasse (fransk eller tysk) – obligatorisk 3. fremmedsprog som valgfag fra 7. klasse (fransk/tysk/spansk el. andet) Håndværk og design erstatter sløjd og håndarbejde (fokus på innovation og entreprenørskab) Håndværk og design indgår i valgfagsrækken Hjemkundskab ændres til Madkundskab

10 Timetallet Forhøjelse af dansk og matematik i 4. – 9. klasse med én lektion om ugen Engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen Forhøjelse af Håndværk og Design i 4. klasse med en lektion om ugen Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6. klasse med to lektioner om ugen Forhøjelse i Natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om ugen Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner om ugen En ugentlig lektion i geografi flyttes fra 8. klasse til 7. klasse

11 Målbare forbedringer 1 Fælles mål præciseres og forenkles
Fælles mål skal tydeligt angive hvilke færdigheder, kompetencer og metoder eleverne skal tilegne sig. Sammenhæng til pædagogiske lærerplaner fra dagtilbud og faglige mål i ungdomsuddannelserne Folkeskolens afgangsprøver omdøbes til 9. klasseprøver Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2. i dansk og matematik Idræt vil på 9. klassetrin indgå i prøvefag til udtræk Valgfag der ikke indgår i prøverækken, men som eleven undervises i, skal indgå i projektopgaven

12 Målbare forbedringer 2 Nationale test omlægges – følge elevernes kompetenceniveau og progression Fastlæggelse af faglige kriterier for dansk og matematik National definition af hvornår en elev læser/regner godt og hvornår eleven hører til gruppen af de allerdygtigste. Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Andelen af elever med de dårligste resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år Elevernes trivsel skal øges (DCUM trivselsbarometer) På sigt skal elever i 8. klasse kunne det samme som de i dag kan i 9. klasse

13 Den åbne skole Skolerne skal åbne sig mod det omgivne samfund
Større inddragelse af det lokale idræts- kultur og foreningsliv (Kommunerne er forpligtiget til at sikre er samarbejde – udmøntning i praksis påhviler skolelederen Forpligtigelse til samarbejde med kommunale musik- og billedskoler Undervisningspligt kan opfyldes ved deltagelse i fx musikundervisning på den lokale musikskole eller eliteidrætsudøvelse i en sportsforening (Skolebestyrelsen kan fastsætte principper herom) Undervisningspligt kan opfyldes ved deltagelse i undervisning i ungdomsskolen i fag den findes i folkeskolelens fagrække

14 It Pulje til digitale lærermidler
Forsøg med digitale demonstrationsskoler Netværk for digital forandringsledelse Etablering af fælles brugerportal (Danmarks undervisningsportal - EMU moderniseres) Kvalitetsrapporten digitaliseres Over en årrække skal it i forbindelse med afgangsprøver øges. (De skriftlige prøver digitaliseres og øget anvendelse af selvrettende prøver i udvalgte fag)

15 Inklusion Flere elever skal inkluderes i den almindelige undervisning. Den længere og varierede skoledag skal bidrage hertil. Dispensation fra skoledagens længde for nogle klasser (to voksne i fagopdelt undervisning herunder dansk og matematik) Målrettet indsats for ord- og talblinde (redskaber) Nationale understøttende tiltag (Ressourcecenter, Rådgivningsteam m.v.)

16 Personale Lærere kan varetage alle folkeskolens opgaver i forhold til fagdelt- og understøttende undervisning Pædagoger og medarbejdere med andre relevante kompetencer kan inddrages (understøtte fagopdelt undervisning – varetage understøttende undervisning) I indskolingen kan pædagoguddannede varetage afgrænsede undervisningsopgaver I 2020 skal alle lærere undervise i fag hvor de har linjefag eller gennem efteruddannelse har opnået tilsvarende kompetencer

17 Forældre og elever Principper for skole-hjem samarbejde skal suppleres med principper for forældrenes ansvar Forældre fra alle afdelinger sikres repræsentation i SB Kompetenceudvikling for SB medlemmer Kommunalbestyrelsen fastsætter regler for valg til SB og sammensætning (fx tilbyde to pladser til repræsentanter fra erhvervs- , foreningsliv og/el ungdomsuddannelser) (forældrevalgte fortsat flertal/formandsskab) SFO leder kan deltage i SB møder uden stemmeret Nyt nationalt projekt for elevinddragelse

18 Andet Elevplanen forenkles Kvalitetsrapport version 2
Fleksible rammer om klasselæreropgaven (krav til årlige antal timer til opgaven udgår) Dannelse af pædagogisk råd gøres frivillig 50 % regel for 4. – 9. klasse vedr. holddannelse ophæves 50% regel i indskoling fastholdes (praktiske grunde fx idræt/praktiske fag tæller ikke med) Nationalt korps af læringskonsulenter (40) Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. DCUM trivselsbarometer udbygges – konkret mål for trivsel Fokus på klasseledelse og mindske forstyrrende uro.


Download ppt "Et fagligt løft af folkeskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google