Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældre Skødstrup Skole sept. 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældre Skødstrup Skole sept. 2013"— Præsentationens transcript:

1 Forældre Skødstrup Skole sept. 2013
Den nye folkeskolelov Forældre Skødstrup Skole sept. 2013

2 Mål Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

3 3 indsatsområder: Længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere. Få mål og regelforenklinger

4 Elementer der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel
Alsidig udvikling og læringsrelevante kompetencer. Alsidige læringsstrategier. Bedre undervisningsmiljø og trivsel. Tilegnelse af viden og kreativitet, motivation, refleksion. Kobling af teori og praksis. Bevægelse og motion. Mulighed for lektiehjælp. Samarbejde mellem lærere og pædagoger. Åbning mod samfundet.

5 Længere skoledag – formål
Dansk og matematik styrkes. Styrke klasseundervisningen. Varierede og differentierede læringsformer. Praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer. Tilegnelse af viden, innovation, entreprenørskab og kreativitet. Understøttende læringsakt./lektiehjælp Fysisk aktivitet i gennemsnit 45 min. dagl.

6 Længere skoledag 0. – 3. Klasse 30 timer 4. – 6. Klasse 33 timer

7 Dansk 4. – 9. Matematik 4. – 9. Engelsk Idræt Musik Tysk/fransk Natur/teknik Valgfag (bl.a. 3 sprog) +1 lek. ugtl. +1 lek. i klasse +1 lek. i 1. klasse +1 lek. i klasse +1 lek. i 5, + 2 lek. i 6 +1 lek. i klasse indføres på 7. kl. trin med 2 lektioner Håndværk og design: erstatter håndarbejde og sløjd. Madkundskab erstatter hjemkundskab.

8 Mere tid til: Fagopdelte timer.
Understøttende undervisning: Motion, lektielæsning, projekter, kreativitet, udeliv, praktiske læringsformer?

9 Pædagoger Der skal skabes nye og bedre muligheder for at inddrage pædagoger og øvrigt personale til at støtte og supplere lærerne med andre relevante kvalifikationer.

10 Skolen skal åbne sig i forhold til det omgivende samfund
Inddragelse af idræts-, kultur- og foreningsliv Musik- og billedskoler Erhvervsliv..f.eks. deltagelse i skolebestyrelsen

11 Præcisering og forenkling af Fælles Mål
Understøtte skolens arbejde med målstyret undervisning. Understøtte arbejdsformer for fremtidens skole. Sammenhæng med dagtilbuddenes læreplaner og ungdomsuddannelsernes faglige mål. Øget brug af IT.

12 Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelser:
Valgfag fra 7. klasse. Valgfag obligatorisk. Åbning for nye valgfag (godkendes af skolebestyrelse og kommune). Valgfag eleven har skal indgå i projektopgaven. Eliteklasser: Musik Idræt

13 Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelser:
95% målsætningen. Øget fokus på at eleverne bliver uddannelsesparate. Elevplan – uddannelsesplan lægges sammen (samme dokument fra 0. – 9.). Arbejde med UEA styrkes.

14 Afgangsprøver Mål: Alle elever forlader skolen med mindst 2 i dansk og matematik
Afgangsprøverne får øget betydning for optagelse på ungdomsuddannelserne. Fag/kurser fra Ungdomsskolen indgår i 9.klasse prøvebevis. Idræt indgår som prøvefag til udtræk. Videreudvikling af afgangsprøverne , hvor fokus bl.a. vil være på det tværfaglige-, projekt- og produktorienterede. Skal understøtte og motivere en moderne og tidssvarende undervisning, der også er rettet mod verden udenfor skolen.

15 Inklusion Mål: Flere elever skal inkluderes Nationalt rådgivningsteam
Mulighed for dispensation for klasser på skolen har kortere skoledag..men to lærere.

16 Styrket forældresamarbejde
Skolebestyrelsens principper for samarbejde mellem skole og hjem, skal omfatte principper for forældreansvar. (s.16). Kompetenceudviklings-indsats i forhold til skolebestyrelser. Mulighed for afdelingsrepræsentation i skolebestyrelsen.

17 Styrket elevinddragelse
Inddrage eleverne i planlægning og evaluering af undervisningen. Generelt øge elevernes inddragelse på skolen. Elev- til elevaktiviteter.

18 Bedre undervisningsmiljø: Ro i klassen, gode kammeratskaber, god klasserumsledelse..etc.
Lærere, pædagoger og leder skal klædes bedre på til at arbejde med undervisningsmiljø og trivsel. Der udvikles klare, obligatoriske indikatorer for elevernes undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden. Måltal og løbende digitale målinger. Der iværksættes en national indsats for at styrke klasseledelse, mindske uro.

19 Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere
Lærere, kompetencer svarende til linjefag i de fag de underviser i (opnås i 2020). 1 mia. afsættes til efteruddannelse af lærere og pædagoger.

20 Ny struktur – Skødstrup Skole
Pædagoger og lærere følger generelt børnene fra 0. – 4. klassetrin. Generelt er lærerne enten lærer på 0. – 4. klassetrin eller 5. – 9. klassetrin. En af lærerne kan følge klassen videre op på ældste trin, det vil så være muligt at afgive klassen f.eks. efter 6. kl. Der kan være forhold, der gør, at lærere kan få eller afgive klasser på andre trin end efter 4.kl.

21 Fokus på årgangssamarbejde
Der er fagligt, pædagogisk og socialt vægt på årgangssamarbejdet. Lærerne lægger deres timer primært på årgangen, og søger at have så mange timer som muligt her.

22 Hvad er årgangen sammen om?
Undervisningsprojekter Holddeling/undervisningsdifferentiering Fællesskab Godt læringsmiljø Børn med særlige behov Erfaringsudveksling Udvikling af pædagogik og faglighed


Download ppt "Forældre Skødstrup Skole sept. 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google