Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bly i drikkevandet I 2011 var embedslægen involveret i en sag i Tønder om bly i drikkevandet Embedslægen kontaktede bl.a. Sønderborg Kommune – havde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bly i drikkevandet I 2011 var embedslægen involveret i en sag i Tønder om bly i drikkevandet Embedslægen kontaktede bl.a. Sønderborg Kommune – havde."— Præsentationens transcript:

1

2 Bly i drikkevandet I 2011 var embedslægen involveret i en sag i Tønder om bly i drikkevandet Embedslægen kontaktede bl.a. Sønderborg Kommune – havde vi også et problem? Forespørgsel hos fagpersoner Sønderborg Arrest og jordledning af bly Stikprøveundersøgelser

3 Fornyelse af vandindvindingstilladelser - status Vi er kommet godt i gang med at forny vandindvindingstilladelserne, og vi arbejder os igennem ansøgningerne så hurtigt som muligt. Sidste år forventede vi at de fleste tilladelser var færdigbehandlet inden årets udgang. Ekstra mange ansøgninger om vandværksrenoveringer, boretilladelser og VVM-screeninger sidste efterår besværliggjorde dog dette. Mange tilladelser er fortsat administrativt forlænget. Vi har modtaget høringssvar fra enkelte vandværker. Høringssvarene omfatter bl.a. spørgsmål til beskyttelseszoner omkring indvindingsboringer og til vandværkets virke i undtagelsessituationer.

4 Høringssvar til indvindingstilladelserne Uklarhed om de forskellige zoner, der skal beskytte boringen og grundvandet tæt på boringen. 10 m zone, som kaldes fredningsbæltet (rød cirkel) - forbud mod at dyrke, gøde, anvende pesticider eller andre bekæmpelsesmidler. Der må ikke anbringes eller bruges stoffer, der kan forurene grundvandet. 25 m zone (grøn cirkel) – forbud mod at dyrke, gøde, anvende pesticider/bekæmpelsesmidler. Gælder kun for arealer med erhvervsmæssige- og offentlige formål. 300 m zone (blå cirkel) – Ikke tilladt at nedsive husspildevand, drænvand eller andre forurenende væsker. Det er også forbudt at have ubeskyttede oplag af skadelige stoffer liggende i denne zone. Boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) – Ingen fast radius, da den er afhængig af grundvandets strømningsretning og vandværkets kontrolprogram. BNBO administreres i indsatsplanerne.

5 Høringssvar til indvindingstilladelserne Der er også spurgt ind til bestemmelsen om ”Vandforsyningsanlæggets funktion i undtagelsessituationer herunder: Ved kortvarigt og længerevarende strømafbrud Beskyttelse mod radioaktiv forurening Naturstyrelsen har udtalt at der ikke er nogen faste rammer for, hvordan selve bestemmelsen skal udformes, så længe den indgår i tilladelsen. Det er kommunen selv, der fastlægger, hvad kommunen mener er et retvisende vilkår. Sønderborg Kommune stiller vilkår om at vandværket skal have en beredskabsplan for anlæggets funktion i undtagelsessituationer. Det skal af beredskabsplanen fremgå, hvordan forbrugerne forsynes med drikkevand i undtagelsessituationer. Eks. aftaler om nødforsyning, nødgenerator o.l.

6 Planer Vandforsyningsplanen Indsatsplanerne Klimatilpasningsplanen

7 Vandforsyningsplanen Forslag været i høring ved jer Der er kommet 14 individuelle og 1 fælles høringssvar Emner for svar er generelt tvunget samarbejde Det har været under politisk behandling i Sønderborg Kommune og anmodning om påbud er sendt til Naturstyrelsen. Vi har endnu ikke fået et svar. Det skal skrives ind i Vandforsyningsplanen Andre svar er tekniske spørgsmål, som er indarbejdet i planen, i stor omfang Vand og Jord har vurderet at høringssvar ikke giver anledning til nyt forslag. Endelig version sendes til godkendelse i slutning af juni måned i byrådet

8 Indsatsplaner Indsatsplan om Sønderborg Øst (Vollerup Ulkebøl og Huholt vandværkers indvinding) er sendt til godkendelse i slutning af juni måned i Byrådet. Processen har været gnidningsfri og uproblematisk. Indsatsplanen for Nordals er igen blevet forhalet, pga. den manglende vejledning fra Naturstyrelsen, men også af en anden grund. Denne gang skyldes det en forureningssituation under Danfoss. Vi har bedt Danfoss om at køre nogen modelberegninger, som illustrerer TCE fanens udvikling under Danfoss. De viser udvikling, hvis Danfoss lukker for pumperne i deres boringer, samtidigt med at indvindingen fra SONFORs kildeplads i Havnbjerg øges. Umiddelbart så det ikke så godt ud. Fanen spreder sig ikke kun mod havet. Der er også en fane, der spreder sig op mod Havnbjergs vandforsyningsselskabs kildeplads og længere nordpå. Vi har bedt Danfoss om at køre yderligere beregninger, da billedet er langt fra entydigt. Umiddelbart mener vi ikke at Danfoss kan lukke for pumperne i boringerne, ud fra vores aktuelle viden. Indtil billedet er mere klart over situationen under Danfoss, kan der ikke arbejdes videre med indsatsplanen Nordals. Planen var at begynde med indsatsplanlægningen på Sydals, men der pusles med nogen planer om eventuel nyt stort vandværk og tilhørende kildeplads. Så den udskydes også. Indsatsplanlægningen i Felsted Sundeved området er forsinket, fordi udpegningerne af indsatsområderne var sket på et forkert grundlag. Arbejdet med indsatsplanlægningen er under stor forandring lige nu, på grund af stadig ny viden

9 Klimatilpasningsplan Klimatilpasningsplanen ligger klar til at komme i 8 ugers offentlig høring og forventes annonceret medio maj.


Download ppt "Bly i drikkevandet I 2011 var embedslægen involveret i en sag i Tønder om bly i drikkevandet Embedslægen kontaktede bl.a. Sønderborg Kommune – havde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google