Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kursus i analyse af projekter med ren energi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kursus i analyse af projekter med ren energi"— Præsentationens transcript:

1 Kursus i analyse af projekter med ren energi
Økonomi- og risikoanalyse med RETScreen® software Kursus i analyse af projekter med ren energi Foto: Green Mountain Power Corporation/ NRELPix © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

2 Formål Præsentere RETScreen metodebeskrivelsen til vurdering af den finansielle gennemførlighed af et potentielt projekt med ren energi Oversigt over vigtige finansielle (inddata) parametre Gennemgå nøgleindikatorer for finansiel gennemførlighed Undersøge forudsætninger for pengestrømsberegninger Fremhæve forskelle mellem etableringsomkostninger, simpel tilbagebetalingstid og finansielle nøgleindikatorer Vise RETScreen® regnearket til finansiel oversigt Vise hvordan incitamenter, produktionskreditter, drivhusgaskreditter og skatter kan medtages i den økonomiske analyse Præsentere følsomheds- og risikoanalyse med RETScreen® Vise RETScreen® regnearket til følsomheds- og risikoanalyse (Version 3.0 eller nyere) © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

3

4

5 Etableringsomkostninger kontra løbende omkostninger: Eksempel fra telekommunikation
15 Generator+batteri (referenceprojekt): Etableringsomkostninger: $6.000 Årlige omkostninger: $1.000 for brændsel* Udskiftning af batteri hvert 4. år ($1.500)* Eftersyn og reparation af generator hvert 2. år ($1.000)* Solenergi+batteri (projektforslag): Etableringsomkostnigner: $15.000 Udskiftning af batteri hvert 5. år ($2.000)* Eftersyn og reparation af generator Brændsel 10 Udskiftning af batteri Etableringsomkostninger Omkostninger (k$) 5 5 10 15 20 25 År 15 Udskiftning af batteri 10 Etableringsomkostninger Omkostninger (k$) 5 5 10 15 20 25 År *Inflationsrate på og forøgelse af energiforbruget med 2,5% © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

6 Fastsættelse af finansiel gennemførlighed: Eksempel fra telekommunikation
Hvordan kan vi sammenligne generator- og solenergisystemet? Generator: lavere etableringsomkostninger Solenergi: lavere årlige og periodiske omkostninger RETScreen® beregner indikatorer som kigger på indtægter og omkostninger i hele projektets levetid © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

7 Pengestrømsberegninger: Hvad gør RETScreen®?
Penge ind Besparelser på brændsel Besparelser på drift og vedligehold Periodiske besparelser Incitamenter Produktionskreditter Drivhusgaskreditter Kumulativ pengestrøm $ Årlig pengestrøm 40 20 Time (yr) Tid (år) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -20 Penge ud Egenkapitalinvestering Årlig tilbagebetaling af gæld Betaling for drift og vedligehold Periodiske omkostninger Indikatorer Nutidsværdi Simpel tilbagebetalingstid Intern rente Ydelse på lån Osv. $ i tusind -40 -60 -80 -100 År © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

8 Finansielle (inddata) parametre anvendt af RETScreen®
Kalkulationsrente: anvendes til at omregne fremtidige pengestrømme til nuværende Sparede energiomkostninger: Til opvarmnings og afkølingsprojekter: brændstofprisen i referencescenariet For elprojekter som sælger til elnettet: prisen for en enhed solgt ren el (for udviklere) eller marginalomkostninger (for elværker) © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

9 Nøgleindikatorer (uddata) for finansiel gennemførlighed
Simpel tilbagebetalingstid Nutidsværdi Intern rente (IRR & ROI) Betydning Antal år til at dække ekstraomkostninger ind med årlige besparelser Projektets totale nutidsværdi i $ Renteafkast af projektet i dets levetid Eksempel 3 års simpel tilbagebetalingstid Nutidsværdi $1,5 millioner 17 % IRR Kriterier Tilbagebetalingstid < x år Positiv indikerer et rentabelt projekt IRR > nulpunktsraten Kommen-tarer Misvisende Tager ikke højde for finansiering og lang-sigtede pengestrømme Anvendes ved stram pengestrøm Godt målepunkt Brugeren skal angive forrentnings-procenten Kan narres, hvis pengestrømmen er positiv-negativ- positiv © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

10 Sammenligning af indikatorer: Eksempel fra telekommunikation
Simpel tilbagebetalingstid Nutidsværdi Intern rente (IRR & ROI) Solenergi kontra generator* 9 år $4.800 22% Beslut-ning Generator Solenergi Solenergi * Forrentningsprocent på 12%; 50% af gælden finansieret over 15 år til 7% i rente © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

11 Indikatorer for finansiel gennem-førlighed: Eksempel fra telekommunikation
RETScreen® giver en række indikatorer og et kumulativt penge-strømsdiagram for projektet 3,8 år til positiv pengestrøm © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

12 Behandling af usikkerhed: Følsomheds- og risikoanalyse
På det foreløbige feasibility- stadium er der megen usikkerhed om mange inddataparametre Hvordan påvirkes projektets rentabilitet af fejl i værdier indsat af brugeren? © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

13

14

15 Følsomhedsanalyse Viser hvordan projektets rentabilitet ændrer sig, når to nøgleparametre ændrer sig samtidig For eksempel: Etableringsomkostninger er 10% højere end antaget Besparelsen på energiomkostningerne er 20% højere end antaget Overstiger IRR den 15% IRR-tærskel, som brugeren ønsker? Ja, den er 15,2% Kombinationen af etableringsomkostninger og sparede energiomkostninger under tærsklen er angivet med skraveringer © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

16 Følsomhedsanalyse: Parametre
RETScreen® beregner følsomheden af… Intern rente (IRR/ROI) År til positiv pengestrøm Nutidsværdi …til samtidige ændringer i (f.eks.)… Leveret vedvarende energi og sparede energiomkostninger Etableringsomkostninger og sparede energiomkostninger Rente af gælden og gældsperiode Nettoreduktion af drivhusgasudledning og kredit i forbindelse med reduktion af drivhusgasudledning Leveret vedvarende energi og kredit for produktion af vedvarende energi … med ændringer på ±X, ±½X, og 0, hvor x er følsomhedsniveauet fastlagt af brugeren © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

17 Risikoanalyse Brugeren er usikker på mange parametre :
Brugeren fastlægger følsomhedsniveauet for hver parameter (dvs., ±5%) Alle parametre afviger fra vurderingen, både sammen og hver for sig Hvordan påvirker dette de finansielle indikatorer? © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

18 Risikoanalyse: Monte Carlo-simulering
RETScreen® beregner hyppighedsfordelingen for de finansielle indikatorer (IRR, nutidsværdi og år til positiv pengestrøm) ved at beregne værdierne for 500 kombinationer af parametre Parametrene varierer vilkårligt i overensstemmelse med usikkerheden fastlagt af brugeren 7% af tiden er IRR 18,2±0,7% © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

19 Risikoanalyse: risikoniveau
Der er kun 10% risiko for at IRR falder uden for dette område 7% of the time IRR is 18.2±0.7% © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

20 Risikoanalyse: Parametrenes indflydelse
"Tornadodiagrammet" afslører: hvilke parametre der har mest indflydelse hvordan ændringer i parametrene påvirker IRR efter skat, nutidsværdi eller år til positiv pengestrøm © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

21 Konklusioner RETScreen® gør rede for pengestrømme, der vedrører etableringsomkostninger, energibesparelser, drift og vedligehold, brændselsomkostninger, skat, kredit for produktion af drivhusgas og vedvarende energi RETScreen® beregner automatisk vigtige indikatorer for finansiel gennemførlighed De finansielle nøgleindikatorers følsomhed over for ændringer i inddata kan undersøges med RETScreen® Indikatorer såsom IRR og nutidsværdi, som tager rentabiliteten i hele projektets levetid i betragtning, er at foretrække frem for den simple tilbagebetalingsmetode © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

22 Spørgsmål? www.retscreen.net
© Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.


Download ppt "Kursus i analyse af projekter med ren energi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google