Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Status for stofmisbrugsområdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Status for stofmisbrugsområdet"— Præsentationens transcript:

1 Status for stofmisbrugsområdet
Thomas Fuglsang Formand Dansk Selskab for Addiktiv Medicin Dansk Selskab for Addiktiv Medicin

2 Stofmisbrug i Danmark Stigning fra 25.500 til 33.000 fra 2001-2009
Heraf opioider, cannabis, injicerer i behandling (2010) Heraf i substitutionsbehandling Indskrivninger årligt 5.337 (2010) Cannabis 49 %, opioider 32 %, centralstimulantia 13 % 35% er ikke tidligere behandlede Udgifter 0.9 mia kr. årligt i kommunalt regi ??? kr. til behandling af misbrugsrelaterede sygdomme på somatiske og psykiatriske hospitaler

3 Narkotikarelaterede dødsfald 1989-2010
Narkotikatituationen i Danmark 2011, Sundhedsstyrelsen,

4 Narkotikarelaterede dødsfald fordelt på regioner
Narkotikatituationen i Danmark 2011, Sundhedsstyrelsen,

5 Lidt udviklingshistorie
Stofmisbrugs-behandling socialpædagogisk (medicinfri) tilgang metadon strander hos praktiserende læger Amtstiden Monopol på visitation og substitutionsbehandling Tredobling af budgetterne Faglig vækst Narkotikarådet Samarbejdet med kommunerne går i glemmebogen

6 Paradigmeskift Lov om social service 1998 Humanisering af behandlingen
Fra stoffrihed til skadesreduktion Integreret social- og lægelig behandling Realistiske behandlingsmål Behandlingsgaranti for social behandling 2003

7 Implementering af metoder og teknologi
Motivational interviewing Kognitiv adfærdsterapi Addiction Severety Index Team- versus kontaktpersonbaseret behandling Differentieret opioidsubstitution Hepatitisprofylakse

8 Kommunalreformen 2007 Sygehusene -> 5 regioner
Specialiserede socialområde -> 98 kommuner bl.a. stofmisbrug, alkohol, botilbud til hjemløse, socialpsykiatriske botilbud Én indgang for borgeren, kobling af indsatser Bekymring omkring faren for afspecialisering

9 Kommunale sundhedsopgaver
Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Tandpleje til børn og unge Omsorgstandpleje Specialtandpleje Støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader Hjemmesygepleje Genoptræning  Behandling for alkoholmisbrug (anonymt) Lægelig behandling for stofmisbrug

10 Paradokser Lægelig behandling Social behandling Serviceloven § 101
Sundhedsloven § 142 ”Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere”. Detaljeret vejledning fra SST Ingen behandlingsgaranti Ingen valgfrihed Ingen national vidensbase Klager til Patientombuddet Serviceloven § 101 ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere” Lokale kvalitetsstandarder Behandling inden 14 dage Frit valg Specialrådgivning (VISO) Klager til Ankestyrelsen Fælles træk Frivilligt Helhedsorienteret behandling Afsæt i behandlingsplaner Individuelt tilpasset Brugerinddragelse Tavshedspligt Journalpligt Journalindsigt Klageadgang Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv, god sagsbehandling VISO: Nationale videns – og specialrådgivningsorganisation.

11 Brugerperspektivet Brugeren Netværk Familie Uddannelse Bolig Økonomi
Retsvæsen Helbred Misbrug Brugeren

12 Psykiatri 10 % klassiske dobbelt diagnoser
Skizofreni >50 % andre sindslidelser angst personlighedsforstyrrelser affektive tilstande ADHD/ADD

13 Psykiatriske problemer
Hospitals- og distriktspsykiatri Stofmisbrugere vanskelige at få indlagt Spredt og utilstrækkelige kompetencer Stigning i hospitgalskontakter antallet af registrerede patienter med dobbelt diagnose er steget med 65,2 procent i de seneste 10 år fra til i 2011.

14 Psykiatriske diagnoser og stoffer, N=248

15 Somatiske problemer Ernæringstilstand Tandsæt Hjerte Lunger Lever
Tarme Gynækologi Hud Ekstremiteter Nervesystem Immunsystem

16 Misbrugslægens rolle Grundig objektiv undersøgelse
Sikre at behandling pågår i andet regi Aftaler om ydernummer til sygesikringen i enkelte centre Vaccinationer Behandling af opioidafhængighed

17 Problemer på de somatiske hospitaler
Manglende komplians Manglende viden om rusmidler, abstinenstilstande, behandlingsprincipper Manglende viden om kommunale tilbud

18 Uddannelser for misbrugsbehandlere
Grunduddannelser Proffessionshøjskoler (pæd., soc.rdg., sygepl.) Universiteter (psykologer, læger) Postgraduat Diplomuddannelse Master ved CRF Lægespeciale … Terapi-uddannelser

19 Forskning og viden CRF (Center for Rusmiddelforskning)
Omfattende undersøgelser af den psykosociale behandling SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd) Den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark (2009) SFI Campbell (forskningsoversigter) SIF (Dansk Sundheds Institut) Cost effectiveness analyse af den danske heroinbehandling SIF (Statens institut for Folkesundhed) SUSY-Udsat (2007) Universiteter og universitetssygehuse Mange isolerede medicinske forskningsprojekter: epidemiologi, infektionsmedicin, farmakologi, retsmedicin, toxikologi, ph.d.-projekter Nordic Cochrane Centre (forskningsoversigter) SFI Cambell: Forskningoversigter over motivational intervieving, familieterapi / cognitiv adfærdterapi i behandlingen af unge stofmisbrugere, 12-trinsmetoder i behandlingen af illegalt misbrug, effekten af botilbud og casemanegement på hjemløshed. Det internationale Campbell-samarbejdes kerneprodukt er systematiske forskningsoversigter, der stiler efter at indsamle, kvalitetsvurdere og statistisk sammenstille alle tilgængelige effektstudier, der beskæftiger sig med én bestemt form for offentlig indsats. Campbell og Cochrane Forbilledet for Campbell-samarbejdet er sundhedssektorens globale netværk for forskningsbaseret medicin, Cochrane-samarbejdet, The Cochrane Collaboration, der blev startet op i Cochrane-samarbejdet er en organisation med 15 centre, som dækker hele verden. Cochrane har et omfattende netværk af forskere og praktikere, der laver systematiske forskningsoversigter, også kaldet reviews, inden for praktisk talt alle medicinens områder samt en hel del omkringliggende områder. Forskningsoversigterne er grupperet inden for ca. 50 hovedområder, hvor redaktionskomitéer står for kvalitetssikring og koordinering. Statens Institut for Folkesundhed har for Rådet for Socialt Udsatte gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt socialt udsatte i Danmark. Undersøgelsen giver en detaljeret beskrivelse af sundheds- og sygelighedstilstanden blandt hjemløse, sindslidende, alkohol- og stofmisbrugere og fattige. Samtidig sammenlignes socialt udsattes sundhed med den almindelige danske befolknings sundhed på flere parametre. I rapporten beskrives: Sundhed og helbredsrelateret livskvalitet Sundhedsadfærd Sygelighed Brug af sundhedsvæsenet Generel trivsel Sociale relationer Økonomi og arbejde Sundhed og sygelighed blandt særlige grupper af socialt udsatte Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer uddelt til socialt udsatte på ca. 120 væresteder, herberger, natcaféer og lignende sociale tilbud i mere end 40 danske byer. I alt har 1290 personer besvaret spørgeskemaet

20 44 procent får kun social behandling af en meget lav intensitet
at en stor del af misbrugerne har massive psykiske, sociale og fysiske problemer brugerne mangler psykologhjælp eller psykiatrisk behandling behov for efteruddannelse fravær af sociale handleplaner

21 efterlyser retningsgivende mål for den sociale behandling
hver fjerde kommune har ikke offentliggjort kvalitetsstandarder 12-13 % af nystartede behandlingsforløb overskrider den lovpligtige behandlingsgaranti

22 Kommunernes udfordringer
Små enheder er sårbare Rekruttering af læger Økonomi Forskelle i serviceniveau Ekstraordinære besparelser på udsatteområdet Nedgang i anvendelse af døgnbehandling Afvisning af psykologforløb Konsekvenser af rammebudgettering

23 Regionernes udfordringer I
Somatiske sygehuse behov for positiv særbehandling flere fremskudte ambulatorieydelser brobygning til kommunale tilbud gennem socialsygeplejersker

24 Regionernes udfordringer II
Psykiatriske centre manglende viden om rusmidler og principper for fx substitutionsbehandling behov for specialiserede sengeafsnit for dobbeltdiagnose-ptt. udvidelse af den ambulante kapacitet behov for fremskudte ambulatorier renoncering på kravet til abstinens før diagnostik og behandling

25 Signalement af et misbrugscenter
Integration tæt integration af behandlingen af misbrug, somatik og psykiatri Volumen en størrelse, som kan vedligeholde en solid faglig motor og sikre kvaliteten i den kliniske behandling Harmonisering Sikring af et rimeligt ensartet nationalt serviceniveau Forskning systematisk vidensopsamling gennem kliniske databaser og forskningsprogrammer Videnscenter videnscenterfunktion, som kan servicere samfundets øvrige institutioner Uddannelse uddannelse og kurser vedrørende forebyggelse og behandling Innovation gennem et stærkt tværfagligt miljø af bestående af såvel social-som sundhedsfagligt personale

26 TAK


Download ppt "Status for stofmisbrugsområdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google