Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Inspektorforeningens årsmøde d. 26. februar 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Inspektorforeningens årsmøde d. 26. februar 2009."— Præsentationens transcript:

1 Inspektorforeningens årsmøde d. 26. februar 2009

2 1.Rammevilkår – strategi og vision 2.Administrative fællesskaber 3.Ambitiøs IT 4.Bygningsoverdragelsen 5.Partnerskab for ledelse 6.Lederstillinger Disposition

3 Strategiske udfordringer Gymnasie- reform Kvalitets- reformStatsligt selveje Lærerkorpset - rekruttering og fastholdelse Taxameter- finansiering Krav om effektivisering

4 Overenskomst/drifts omkostninger Finanslov /indtægt Uddannelses- Bekendtgørelse/myndighedskrav Gymnasieskolernes rammevilkår

5 1.Rammevilkår – strategi og vision 2.Administrative fællesskaber 3.Ambitiøs IT 4.Bygningsoverdragelsen 5.Partnerskab for ledelse 6.Lederstillinger Disposition

6 Baggrund • Deloitte gennemførte i foråret 2007 en undersøgelse om skolernes administrative omkostninger på vegne af FM og UVM • På baggrund af undersøgelse udarbejdede Deloitte tre rapporter og foreslog forskellige modeller for etableringen af administrative fællesskaber. FM og UVM valgte en model med 25 administrative servicecentre fordelt rundt om i landet. Pengene skal bruges til at finansiere en flerårsaftale for Kriminalforsorgen • Beslutningen medfører en samlet besparelse på ca. 311,7 mio. kr. årligt på ungdomsuddannelserne. Heraf skal der årligt spares 93 mio. kr. på gymnasieskolerne. • Besparelsen indfases over tre år

7 Eksempel på besparelsen på en skole med 500 årselever

8 Udmøntningen • Besparelsen indfases i perioden 2009-2012 – pengene er blevet brugt forlods. Det betyder, at alle skoler oplever besparelsen, uanset om de indgår i administrative fællesskaber eller ej • Besparelserne skal ske gennem effektivisering af fem områder: • Bygninger og Service • Indkøb • It • Løn og Personale • Økonomi og Planlægning • Besparelserne skal ske gennem ved en effektivisering af administrationen af opgavevaretagelsen – ikke selve opgaveløsningen. Den primære besparelse er på rengøringsområdet • Oprettelsen er frivillig og det er bestyrelsens afgørelse

9 Rektorforeningens tiltag • Rektorforeningen og de øvrige skolelederforeninger mener ikke besparelserne meningsfuldt kan realiseres – i det omfang man flytter opgaveudførslen vil der fortsat være brug for personale på institutionerne • Rektorforeningen bad i 2008 PWC lave en ny spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte skoler og gennemgå Deloittes rapport. PWC påpegede væsentlige metodiske og indholdsmæssige fejl og vurderede det reelle besparelsespotentiale markant lavere end Deloitte • Rapporten har fået Folketingets uddannelsesudvalg til at indkalde ministeren i åbent samråd • På baggrund af rapporten har Rektorforeningen fremlagt en række spørgsmål for ministeren – af 2 omgange • Rektorforeningen er ved at undersøge, om skolerne har behov for foreningens støtte og vejledning i forbindelse med etableringen af servicecentre

10 Processen • UVM har udgivet et beslutningsgrundlag for etableringen af administrative fællesskaber • Beslutningsgrundlaget er udarbejdet i samarbejde mellem ministeriet, eksterne konsulenter og fem arbejdsgrupper fordelt på de forskellige områder med repræsentanter fra lederforeningerne • Beslutningsgrundlaget indeholder forslag til organiseringen af administrative fællesskaber og de overvejelser skolerne skal gøre sig før de indgår i et samarbejde. Det er desuden lavet business cases med beregningsgrundlag for hver af de fem områder • Rektorforeningen har aktivt indgået i projektet i gennem deltagelse i styre- projekt- og arbejdsgrupper • Ministeriet etablerer i 2009 en rådgivningsservice som skolerne kan bruge i beslutnings- og etableringsprocessen

11 Implementeringen • Der er afsat ca. 200 mio. kr. til at dække skolernes etableringsomkostninger. Midlerne skal være en hjælp og et incitament til at etablere administrative fællesskaber • Institutioner der allerede er indgået i administrative fællesskaber kan få del i midlerne, hvis de udvider fællesskabet • Skolerne kan både få del i midlerne i form af forberedelsestilskud, hvis de indgår i en analyse af opgave varetagelsen og et deltagelsestilskud hvis de indgår i et fællesskab eller udliciterer en opgave. Skolerne for den fulde andel af midlerne, hvis de indgår i fællesskabet på mindst 3 områder

12 Den videre vej • De fleste bestyrelser er i gang med overvejelser om, hvorvidt de skal indgå i et administrativt fællesskab • Det Rektorforeningens vurdering, at i det omfang skolerne vil indgå i samarbejde vil det overvejende være med skoler inden for samme sektor, der ligger inden for den samme region • Det kan være svært at vurdere i hvilket omfang der skal overflyttes personale • Rektorforeningen er i dialog med CFU

13 1.Rammevilkår – strategi og vision 2.Administrative fællesskaber 3.Ambitiøs IT 4.Bygningsoverdragelsen 5.Partnerskab for ledelse 6.Lederstillinger Disposition

14 Ambitiøs IT • Parallelt med etableringen af de administrative fællesskaber har finansministeriet søsat et projekt om mere ambitiøs IT på de selvejende uddannelsesinstitutioner • Formålet er en øget anvendelse af pædagogisk IT i undervisningen. Midlerne hertil skal findes ved en analyse af de studieadministrative processer, hvor målet er at lokalisere et effektiviseringspotentiale • Det betyder blandt andet at alle skoler skal have etableret trådløst internet som eleverne kan logge på med deres bærbare computere, at al skriftlig kontakt mellem studerende og uddannelsesinstitutionen skal foregå elektronisk og øget it-understøttelse af administrative opgaver. • Effektiviseringsgevinsterne skal i modsætning til besparelsen på administrative fællesskabet anvendes inden for undervisningsministeriets område

15 Ambitiøs IT - Rektorforeningens rolle • Rektorforeningen er sammen med de øvrige lederforeninger inviteret til at deltage i en referencegruppe som skal medvirke til at kvalitetssikre analyserne af it-anvendelsen • Derudover har ministeriet bedt lederforeningerne udpege en række eksperter inden for de studieadministrative og it-pædagogiske område. Eksperterne skal niveauet i indsamlingen ad data • Efter at have set det endelige spørgeskema har Rektorforeningen rettet henvendelse til ministeriet og påpeget, at skolerne ikke ligger inden med de informationer der efterspørges i forhold til beregningen af medarbejdernes tidsforbrug og at vi anbefaler, at undersøgelsen gennemføres som kvalitativt casestudie på enkelte skoler.

16 1.Rammevilkår – strategi og vision 2.Administrative fællesskaber 3.Ambitiøs IT 4.Bygningsoverdragelsen 5.Partnerskab for ledelse 6.Lederstillinger Disposition

17 Bygningsoverdragelse • Først - Forventet overdragelse pr. 1. januar jf., - FFL09 • Nu – Muligvis mulighed for overdragelse i løbet af 2009 – kræver aktstykke • Uafklaret • Eje – leje eller begge dele? • Bygningstaxametermodel? • Overgangsordning? • Finansieringsmuligheder? • Kompetence-gab på institutionerne? • Kapacitetsstyring – UBST/FM rolle? • Stop for alt nyt som ikke er akut…

18 1.Rammevilkår – strategi og vision 2.Administrative fællesskaber 3.Ambitiøs IT 4.Bygningsoverdragelsen 5.Partnerskab for ledelse 6.Lederstillinger Disposition

19 Partnerskab for ledelse • Partnerskabet består af en række initiativer på ledelsesområdet for selvejende uddannelsesinstitutioner • Baggrunden er en OECD rapport der viser, at uddannelserne i de kommende år vil står overfor en stor rekrutteringsudfordring på ledelsesområdet, hvilket blandt skyldes at 9 ud af 10 rektorer er over 50 år og at kun 2 ud af 10 rektorer er kvinder. • Partnerskabet er ministeren initiativ og han har efterfølgende inviteret lederforeningerne til at deltage • Formålet er at belyse hvilke behov der er samt at igangsætte en række initiativer for ledelsesudvikling

20 Forløb • Partnerskabet består af repræsentanter fra Undervisningsministeriet samt bestyrelses- og lederforeningerne • Partnerskabet har været organiseret i en styregruppe og to arbejdsgrupper • Arbejdsgrupperne har henholdsvis udarbejdet en kodeks for ledelse af uddannelsesinstitutioner og forslag til kompetenceudviklingstiltag for kommende og nuværende ledere

21 Foreslåede initiativer • Forankring og videreudvikling af kodeks • Inspiration til og eksempler på god ledelse og gode ledelsespraksisser • Relevante uddannelses- og kursustilbud • Understøttelse af rekruttering og talentudvikling • Nedsættelse af tænketank om ledelse af uddannelsesinstitutioner • Bredt fokus på rekruttering af kvindelige ledere

22 Konkrete uddannelsestilbud • Kursus for mellemledere • Afklaringskurser for potentielle ledere Kurserne er rettet mod ledere og lærere på alle de selvejende institutioner under Undervisningsministeriets ressort • Rektorforeningen tilbyder desuden kursus for nye rektorer og vicerektorer på gymnasier og HF

23 1.Rammevilkår – strategi og vision 2.Administrative fællesskaber 3.Ambitiøs IT 4.Bygningsoverdragelsen 5.Partnerskab for ledelse 6.Lederstillinger Disposition

24 Reglerne •Inspektor – reglerne herom findes stadig i overenskomsten §§ 5 og 9 m.fl. •Pædagogiske ledere – reglerne findes i protokollatet, der er bilag 7 til overenskomsten. Begge modeller er mulige – det er bestyrelsen (evt. rektor efter bemyndigelse) der træffer afgørelse om ledelsesform. De 2 ordninger bør iflg. UVM ikke blandes.

25 Forskelle - ansættelse •Inspektorer er (bortset fra den ledende inspektor/vicerektor) ansat indtil videre – kan opsiges m. 4 mdr. varsel til udgangen af juli. Tilbagegangsret til stilling som lærer. •Pædagogiske ledere er permanent ansat – dvs. ingen tilbagegangsret og opsigelse med varsel svarende til opsigelsesvarsel + der skal være en saglig grund. •Inspektorstillinger – skal opslås internt – dog skal ledende inspektor/vicerektorstilling opslås eksterne •Pædagogiske ledere – alle stillinger opslås eksternt Forskelle - opslag

26 Forskelle - tillæg •Inspektorer og vicerektorer – her skal tillæg forhandles med den faglige organisation (undtagelse er merarbejdsvederlag til ledende inspektor, som fastsættes af ledelsen, § 28, stk. 9). •Pædagogiske ledere – tillæg (funktion, kvalifikation, resultatløn og engangsvederlag) aftales mellem rektor og den enkelte leder, der kan vælge at lade sig bistå af sin organisation. Aftalen sendes til godkendelse i GL.

27 Overgang til pædagogisk ledelse •Vicerektor/ledende inspektor fortsætter som pædagogisk leder med basisløn gr. 2 – der skal ikke ske opslag. •Øvrige inspektorer – skal opsiges (normalt med 4 måneders varsel til udgangen af juli) stillingerne skal så opslås eksternt •To lønniveauer – basisløn pr. 1.4.08 på henholdsvis 414.979 kr. og 467.546 kr. pr. år. Der er ikke bestemmelser for hvor mange stillinger der kan oprettes eller krav om, at der skal være stillinger på det lave niveau.

28 Krav om undervisningskompetence •Både rektor, inspektorer, vicerektor og pædagogiske ledere, skal have undervisningskompetence. •Men ved overgangen til pædagogisk ledelse er der ikke længere krav om at der skal anvendes et bestemt antal timer. Det åbner mulighed for at ansætte flere medarbejdere uden undervisningskompetence til at indgå i ledelsen – fx administrationschefer, økonomichefer mv.


Download ppt "Inspektorforeningens årsmøde d. 26. februar 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google