Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Koldby Skole, Limfjordsgade 9, Koldby, 7752 Snedsted

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Koldby Skole, Limfjordsgade 9, Koldby, 7752 Snedsted"— Præsentationens transcript:

1 Koldby Skole, Limfjordsgade 9, Koldby, 7752 Snedsted
Koldby Skoles principper Vedtagne principper for Koldby Skoles daglige virke skoleåret Koldby Skole, Thisted Kommune

2 Indholdsfortegnelse:
NR Koldby Skoles Værdisæt Formål og mål for Koldby Skole En god start – det fælles grundlag Princip for dannelse af børnehaveklasse 2-2 Kundskaber og færdigheder Princip for holddannelse Princip for dannelse af lærerteams Princip for specialundervisning Eleven - barnet Princip med ordensregler Princip for trafiksikkerhed og ”ud af huset aktiviteter” 4-2 Princip for elevrådsarbejde Princip for omsorg Skole-hjemsamarbejdet Princip for forældreråd Princip for information skole/hjem Princip for hytteture i 2. og 4. klasse Undervisningsmidler og skolebygninger Princip for fag- og opgavefordeling Princip for skemalægning Princip for vikardækning Princip for internt budget og regnskab 6-4 Princip for materialeanskaffelser Princip for gaver og sponsorering Princip for uddeling af udefra kommende materiale 6-7

3 Koldby Skoles Værdisæt
1-1 Side 1 af 1 Koldby Skoles Værdisæt Koldby Skole er et godt være- og lærested baseret på: Ansvarlighed Tryghed Glæde Fællesskab Som skaber grobund for udvikling og læring.

4 FORMÅL OG MÅL FOR KOLDBY SKOLE
2-1 Side 1 af 1 FORMÅL OG MÅL FOR KOLDBY SKOLE Det overordnede formål for Koldby Skole Udover at vedkende sig folkeskolelovens formålsparagraf og Thisted Kommunes mål for skolernes virksomhed, ønsker Koldby skole at være kendetegnet ved, at der arbejdes med målfastsættelse, løbende evaluering og udvikling En god start – det fælles grundlag Samarbejde mellem førskoleinstitutionerne og skolen, samt samarbejde mellem skolen og SFO Kundskaber og færdigheder Undervisningen skal indeholde udfordringer for den enkelte elev Med udgangspunkt i elevens forudsætninger og behov samarbejder lærerne om undervisningens tilrettelæggelse Skolens aktiviteter skal udgøre en meningsfuld helhed, der fremmer egen-aktivitet, selvstændig udforskning, indflydelse samt medansvar for egen læring Skolen skal forholde sig til og aktivt deltage i den udvikling, der sker i lokalområdet og i samfundet Eleven/barnet Eleven/barnet skal i sin hverdag menneskeligt og fagligt kunne udvikle sig i en atmosfære af livsglæde, åbenhed og tryghed Skolen skal i det daglige samvær bevare og udvikle menneskelige værdier som indlevelse, kreativitet, nysgerrighed og ansvarlighed Skole/hjem samarbejdet Samarbejdet skal foregå i en ligeværdig dialog byggende på et højt informationsniveau, gensidig tillid og fælles ansvar for elevens/barnets udvikling Undervisningsmidler og skolebygninger Skolens fysiske rammer skal fremtræde så inspirerende, at de giver muligheder for oplevelse, udfordring og leg Integrering af IT /mediotek i undervisningen Optimal udnyttelse af tilgængelige ressourcer

5 Princip for dannelse af børnehaveklasser
2-2 Side 1 af 1 MÅL: En god start – det fælles grundlag Princip for dannelse af børnehaveklasser Formål: At give mulighed for at danne 2 velfungerende klasser. Princip: At klasserne er nogenlunde lige store At der er en tæt dialog med SFO Børnehaveklasselederen bruger tidlig SFO start til at observere og reflektere over bedst mulig sammensætning af relationer. Efter klassedannelse vil der være mulighed for flytning af elever frem til efterårsferien.

6 Princip for holddannelse
3-1 Side 1 af 1 Princip for holddannelse Formål: At udvikle elevens evner og fremme tilegnelsen af kundskaber og færdigheder bedst muligt samt fastholde elevens lyst til at lære Princip: At lærerne anvender holddannelse som en metode til differentieret undervisning og fremme de sociale og faglige relationer. At forældrene forud informeres om længerevarende holddannelse

7 Princip for dannelse af teams
3-2 Side 1 af 1 Princip for dannelse af teams Formål: At udvikle og udnytte den dynamik, der er i forskelligheden i et team til gavn for såvel elever som lærere Princip: At et team består af lærere omkring en årgang/klasse Det tilstræbes, at den enkelte lærer kan deltage fast i 2 teams At det enkelte team har en forsvarlig faglig og pædagogisk kompetence At klasselæreren koordinerer arbejdet i teamet

8 Princip for specialundervisning
3-3 Side 1 af 1 MÅL: Kundskaber og færdigheder Princip for specialundervisning Formål: At specialundervisningen tilrettelægges for det enkelte barn i samarbejde med barnet og dets forældre efter følgende grundprincipper: NÆRHED, HELHED OG INTEGRATION Princip: Specialundervisning gives til elever med særlige behov, som ikke umiddelbart kan deltage i almenundervisningen med optimalt udbytte, og fordi der skønnes at være mulighed for ændring og udvikling fagligt, personligt og socialt.

9 Princip for ordensregler på Koldby Skole
4-1 Side 1 af 1 MÅL: Eleven/barnet Princip for ordensregler på Koldby Skole Formål: At skolen er et sikkert og trygt sted at være, og hvor der værnes om såvel den enkelte som bygninger og materialer. Princip for ordensregler på Koldby skole At alle behandles på en hensynsfuld måde At alle er med til at holde skolen i god stand At det generelt ikke er tilladt elever at forlade skolens område i skoletiden. Ved gentagne overtrædelse af ordensreglerne vil dette blive meddelt elever, forældre og personale At hver afdeling udfærdiger ordensregler, der passer til årgangene og hensigten i de fælles ordensregler

10 Princip for trafiksikkerhed og ”ud af huset” aktiviteter
4-2 Side 1 af 1 MÅL: Eleven/barnet Princip for trafiksikkerhed og ”ud af huset” aktiviteter Formål: At forældrene er informeret om ekskursioner og at ekskursioner foregår på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde Princip: At forældrene orienteres før hver ekskursion At elever fra afdeling 1 som min er ledsaget af 1 voksen ved opgaver uden for skolens område At en klasse , der er på cykeltur, er ledsaget af mindst 2 voksne. At ekskursioner i private biler kun må gennemføres, såfremt forældrene forud har givet skriftlig tilladelse hertil At færdselslovens bestemmelser overholdes på ekskursionen. At cykelhjelme skal benyttes på cykelture. Procedure: Der vil blive fremstillet en formular til forældrene, hvori de skal give tilladelse til, at deres børn optræder på billeder, der bliver taget f.eks. I forbindelse med fastelavn og julearrangementer. Desuden bliver der udbedt skriftlig tilladelse til, at eleverne bliver transporteret i bil til arrangementer. Der kan også blive tale om, at forældre forpligter sig til selv at transportere deres børn til arrangementer.

11 Princip for elevrådsarbejde
4-3 Side 1 af 1 MÅL: Eleven/barnet Princip for elevrådsarbejde Formål: At fremme elevernes interesse for den demokratiske proces, ved at elevrådet varetager elevernes interesse overfor såvel lærere, skolens ledelse, skolebestyrelsen og kommunale myndigheder Princip: At elevrådet er en naturlig del af den demokratiske proces på skolen At alle elever får en grundig information om elevrådets arbejde og opgaver At elevrådet udformer en målsætning for skoleåret, og at elevrådets vedtægter evt. revideres At initiativer og beslutninger i elevrådet får en hurtig sagsbehandling i Pædagogisk Råd og i skolebestyrelsen At lærerne støtter elevrådets arbejde på en sådan måde, at der til stadighed sker en fortsat stimulering af elevdemokratiet At elevrådet har en kontaktlærer, der hjælper med at løse elevrådets opgaver Elevrådet deltager i skolebestyrelsesarbejdet 2 gange om året. Procedure: Elevrådet deltager i Skolebestyrelsesarbejdet 2 gange om året.

12 4-4 Side 1 af 1 MÅL: Eleven/barnet Princip for omsorg Formål: Princip:
At skolen er et sikkert og trygt sted at være, og hvor der værnes om den enkelte elev . Princip: At der til stadighed ydes en indsats for at forebygge mobning. At Koldby Skole har en antimobbeplan. At der foreligger handleplan for, hvordan der kan tages hånd om elever/ansatte i tilfælde af dødsfald/alvorlige hændelser i den nærmeste familie.

13 Princip for forældreråd/kontaktforældre
5-1 Side 1 af 1 MÅL: Skole-hjem samarbejdet Princip for forældreråd/kontaktforældre Formål: At etablere et samarbejde mellem forældre og skolen hvorved forældrene kan inddrages i og have medindflydelse på klassens og skolefritidsordningens udvikling. Princip: At der oprettes et forældreråd for hver klasse og et for skolefritidsordningen. At der til hvert forældreråd er en mappe på intra vedr. forældrerådets formål og opgaver At der er dialog mellem forældrerådene og skolebestyrelsen At der afholdes min. 2 årlige møder i forældrerådet. Skolebestyrelsen afholder 2 årlige møder – et om efteråret og et om foråret - med kontaktforældre.

14 Princip for information skole-hjem
5-2 Side 1 af 1 MÅL: Skole-hjem samarbejdet Princip for information skole-hjem Formål: At skabe forudsætninger for et godt og åbent samarbejde mellem forældre og skolen Princip: At der for hver klasse afholdes min. 2 årlige forældremøder. At forældrene løbende orienteres om forhold vedrørende eleven, klassen og skolen At forældrene min. 2 gange årligt underrettes om elevens udbytte af skolegangen. Der afholdes samtaler i efteråret, elevplanerne sendes ud i perioden ml. nov. – jan. og der tilbydes en frivillig samtale i foråret. At forældrene må komme på skolen for at overvære undervisningen, hvor det er aftalt på forhånd.

15 MÅL: Skole-hjem samarbejdet
5-3 Side 1 af 1 MÅL: Skole-hjem samarbejdet Princip for hytteture Formål: At give mulighed for hytteture som et naturligt led i undervisningen og som skal virke til gavn for samarbejdet i klassen som helhed, mellem parallelklasser samt lærere og elever imellem Princip: Afdeling 1: At der afvikles 1 hyttetur i 2. klasse så tæt på skolen som muligt eller evt. på skolen Afdeling 2: At der afvikles 1 hyttetur i 4. klasse i Danmark med 1 overnatning Finansiering: Skolen afsætter kr. i 2. og 4. klasse til hytteturene. Der må laves fælles opsparing, indsamlinger og andre aktiviteter for at skaffe penge til klassekassen Forældrene kan give frivillige bidrag til klassekassen. Kun den forældre, der forestår indsamlingen har kendskab til de enkeltes bidrag.

16 Princip for fag- og opgavefordeling
6-1 Side 1 af 1 Mål: Undervisningsmidler og skolebygninger Princip for fag- og opgavefordeling Formål: At skabe optimale undervisningsmuligheder for eleverne At give lærerne optimale arbejdsvilkår At udnytte ressourcerne hos lærerne bedst mulig Princip: At den enkelte lærer normalt kun varetager klasselærerfunktionen i 1 klasse

17 Princip for skemalægning
6-2 Side 1 af 1 Mål: Undervisningsmidler og skolebygninger Princip for skemalægning Formål: At skabe sammenhæng i skemaet for den enkelte klasse. At skabe hensigtsmæssige rammer for elevens skoledag Princip: At det tilstræbes, at alle klasser har mødetid hver dag fra kl. 8.20, og at eleverne ikke har mellemtimer At timerne så vidt muligt modulopbygges At skoledagen deles med 4 pauser: 1. Pause – 10.10 2. Pause – 11.00 3. Pause – 12.15 4. Pause – 13.05

18 Retningslinjer for vikardækning, Koldby Skole
6-3 Side 1 af 1 Retningslinjer for vikardækning, Koldby Skole Det overordnede princip for vikardækningen på Koldby Skole hviler på ønsket om størst mulig faglighed og sammenhæng i undervisningen på skolen. Derfor bygger det overordnede princip på anvendelsen af uddannet personale og fortrinsvis lærere, eleverne kender i forvejen (klassens egne lærere). Hvor dette ikke kan lade sig gøre, anvendes eksterne vikarer udvalgt af ledelsen. De sygemeldte lærere anvender i videst muligt omfang Intra til at videregive oplysninger om undervisningens indhold til vikaren, således at det faglige indhold i timerne sikres. 1. Ved kurser og ved korttidsfravær – almindelig sygdom af få dages varighed, vi- kardækkes efterfølgende principper: Lærere med rådighedstimer anvendes til vikardækningen – oplyses i Intra. Lærere med resttid kaldes ind til vikardækningen – kontaktes individuelt fra gang til gang. Ledelsen vikardækker timer i det omgang, det kan lade sig gøre. Delehold sammenlæses således at en lærer tager begge delehold. En lærer sættes til at passe to klasser samtidig. Mulighed for samlæsning. Specialundervisningen inddrages, således at specialundervisningslæreren tager en hel klasse og indhenter senere specialundervisningen med den enkelte elev efter nærmere aftale. Eksterne vikarer indkaldes – fortrinsvis uddannede lærere, alternativt uuddannede. I Bh. klassen anvendes fortrinsvis uddannede pædagoger som vikarer. Alternativt anvendes personale, eleverne kender fra SFO’en eller fra skolen. Aflysning af timerne i 5. og 6. klasse i ydertimerne. 2. Ved langtidsfravær – sygdom der varer ud over 10 dage vikardækkes efter føl- gende principper: I videst muligt omfang findes en uddannet lærervikar til varetagelse af undervisningen. Alternativt findes en uuddannet. Primært søges en vikar, der kan dække alle timerne i den sygemeldtes skema af hensyn til fagligheden og sammenhængen i undervisningen.

19 Princip for internt budget og regnskab
6-4 Side 1 af 1 Mål: Undervisningsmidler og skolebygninger Princip for internt budget og regnskab Formål: At sikre alle ansattes ønsker til budgettet fremlagt At sikre godkendelse af budget og opfølgning herpå Princip: At skolens målsætning og handlingsplan kan afspejles i budgettet At alle ansattes ønsker til budgettet bliver fremlagt At skoleledelsen udarbejder forslag til budget At skolebestyrelsen træffer beslutning om godkendelse af skoleledelsens forslag til budget At skolebestyrelsen løbende orienteres om skolens regnskab

20 Princip for materialeanskaffelser
6-5 Side 1 af 1 Mål: Undervisningsmidler og skolebygninger Princip for materialeanskaffelser Formål: At skabe hensigtsmæssige rammer for indkøb af materialer til undervisningen og skolebiblioteket Princip: Skolebestyrelsen har overdraget det daglige ansvar for indkøb af materialer til skoleledelsen Skoleledelsen orienterer skolebestyrelsen om indkøb af kontroversielt materiale

21 Princip for gaver og sponsorering
6-6 Side 1 af 1 Mål: Undervisningsmidler og skolebygninger Princip for gaver og sponsorering Formål: At sikre skolens uafhængighed og objektivitet ved modtagelse af gaver og sponsorater Princip: At sponsorering via penge og materialer er tilladt når: Skoleledelsen har givet tilladelse hertil Det kan være til gavn for skolen. Evt. modtagelse af gaver tilfalder skolen som helhed Materialet kan bruges objektivt Skoleledelsen orienterer skolebestyrelsen om modtagne gaver/sponsorering

22 Princip for uddeling af udefra kommende materiale på skolen
6-7 Side 1 af 1 Mål: Undervisningsmidler og skolebygninger Princip for uddeling af udefra kommende materiale på skolen Formål: At der ikke udefra uddeles materialer, som kan påvirke eleverne ensidigt Princip: At skolelederen afgør, om et materiale er velegnet til udlevering i klasserne At skolelederen orienterer skolebestyrelsen om udleveret materiale


Download ppt "Koldby Skole, Limfjordsgade 9, Koldby, 7752 Snedsted"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google