Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

15. Investeringer Investeringsbegrebet Investeringsårsager

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "15. Investeringer Investeringsbegrebet Investeringsårsager"— Præsentationens transcript:

1 15. Investeringer Investeringsbegrebet Investeringsårsager
En pengebinding, hvor den tidsmæssige afstand mellem udbetalinger og indbetalinger er så lang, at man må tage hensyn til det renteafkast, som en alternativ anvendelse af det investerede beløb kan give. Investeringsårsager Udskiftningsinvesteringer Ekspansionsinvesteringer Rationaliseringsinvesteringer Tvangsinvesteringer Velfærdsinvesteringer Investeringskalkule En økonomisk konsekvensbeskrivelse af en påtænkt investering, hvor man måler lønsomheden af investeringsforslaget gennem anvendelse af rentesregning.

2 15. Investeringer Investeringsalternativet Investeringssum
Investeringsgodets kostpris Hjemtransport, montering, installation mv. Investeringens levetid Fysisk levetid Teknisk levetid Scrapværdi Forventet salgsværdi ved investeringsperiodens udløb Investeringens forventede ind- og udbetalinger Ekspansionsinvestering Afsætning * DB pr. stk. Rationaliseringsinvestering Afsætning *  DB pr. Stk. Investeringens betalingsstrøm Dækningsbidrag - Evt. ekstra reklameomkostninger =  Markedsføringsbidrag +/-  Kontante kapacitetsomk. =  Indtjeningsbidrag

3 15. Investeringer Datering af ind- og udbetalinger År 1 2 3 4 5
År 1 2 3 4 5 Ind- og udbetalinger dateres ved årets slutning. Den samlede værdi af investeringsforslagets betalingsrække kan opgøres - Ved investeringsperiodens begyndelse (år 0) - Som et gennemsnit i investeringsperioden (år 1 til år 5) - Ved investeringsperiodens slutning (år 5)

4 15. Investeringer Metoder til udarbejdelse af investeringskalkuler
Kapitalværdimetoden Den interne rentefodsmetode Annuitetsmetoden Tilbagebetalingsmetoden

5 15. Investeringer Kapitalværdimetoden Kalkulationsrente
Det krav, som en virksomhed som minimum stiller til forrentningen af den investerede kapital. Valg af kalkulationsrente Lånerente (gældsfinansiering) Markedsrente (egenkapitalfinansiering) Alternativrente Risiko og investeringshorisont Inflationsforventninger Kapitalværdimetoden Tilbagediskontering af investeringens ind- og udbetalinger ved hjælp af kalkulationsrenten. Kapitalværdien viser den indtjening, som investeringen yder ud over forrentning af den investerede kapital med kalkulationsrenten. Investeringen er lønsom, hvis kapitalværdien er positiv.

6 15. Investeringer Kapitalværdimetoden (eksempel)
Vognmandsforretningen TRANSIT overvejer at investere i en ny lastbil til kr Lastbilen forventes at kunne anvendes i 5 år, hvorefter den påregnes at kunne sælges for kr Man regner med, at lastbilen kan give en årlig indtjening på kr TRANSIT har fastlagt en kalkulationsrente på 12%. År Investering og scrapværdi Indtjening Nettobeta-lingsstrøm Rente 12% Faktor Nutidsværdi 1.000 kr. 1 2 3 4 5 I alt -1.800 1,000000 + 400 0,892857 + 400 0,797194 + 400 0,711780 + 400 0,635518 + 400 0,567427

7 15. Investeringer Kapitalværdimetoden (eksempel)
Vognmandsforretningen TRANSIT overvejer at investere i en ny lastbil til kr Lastbilen forventes at kunne anvendes i 5 år, hvorefter den påregnes at kunne sælges for kr Man regner med, at lastbilen kan give en årlig indtjening på kr TRANSIT har fastlagt en kalkulationsrente på 12%. Nutidsværdi af årlig indtjening: kr. 400 * 3,60478 (R4: N = 5 og I = 12) 1.442 Nutidsværdi af scrapværdi: kr. 300 * 0, (R2: N = 5 og I = 12) 170 I alt - Investeringssum Kapitalværdi 1.612 1.800 -188

8 15. Investeringer Den interne rentefods metode
En investerings interne rente er den rente, der ved en tilbagediskontering af investeringens ind- og udbetalinger giver en nutidsværdi på kr. 0. Den interne rente viser den forrentning, som den investerede kapital afkaster. Hvis den interne rente er lig med eller højere end kalkulationsrenten, er det lønsomt at gennemføre investeringen.

9 15. Investeringer Den interne rentefods metode (eksempel)
Et transportfirma overvejer at investere kr i en lastekran. Den skønnes at kunne spare firmaet for kr i løn til lastearbejdere i hvert af de kommende 4 år. Efter de 4 år forventes lastekranen at være uden værdi. Kr = kr x tilbagediskonteringsfaktor Kr Kr Tilbagediskonteringsfaktor = = 2,5 Ved opslag i RT4 under 4 terminer ses, at den interne rente er ca. 22%.

10 15. Investeringer Annuitetsmetoden
Annuitetsmetoden kan kun anvendes, når den årlige indtjening (indbetaling) udgør et konstant beløb. Ved annuitetsmetoden omregnes investeringssummen ved hjælp af kalkulationsrenten til en årlig udbetaling. Investeringens årlige nettobetaling beregnes som forskellen mellem den årlige nettoindbetaling og den årlige nettoudbetaling. Nettobetalingen udtrykker den gennemsnitlige årlige indtjening, som investeringen yder ud over forretning af den investerede kapital med kalkulationsrenten. Hvis nettobetalingen er positiv er investeringen lønsom.

11 15. Investeringer Annuitetsmetoden (eksempel)
En virksomhed overvejer at investere i et personalebesparende produktionsudstyr til kr Udstyret forventes at have en levetid på 5 år, hvorefter det skønnes at være uden værdi. Man forventer, at produktionsudstyret kan reducere de årlige lønomkostninger med kr Virksomheden har fastsat kalkulationsrenten til 13%. Årlig indbetaling (lønbesparelse) - Investering omregnet til årlig udbetaling: kr * 0, (R5: N = 5 og I = 13) Årlig nettobetaling 20.979

12 15. Investeringer Annuitetsmetoden (eksempel 2)
Vognmandsforretningen TRANSIT overvejer at investere i en ny lastbil til kr Lastbilen forventes at kunne anvendes i 5 år, hvorefter den påregnes at kunne sælges for kr Man regner med, at lastbilen kan give en årlig indtjening på kr TRANSIT har fastlagt en kalkulationsrente på 12%. Investering - Nutidsværdi af scrapværdi: kr * 0, (R2: N = 5 og I = 12) Nettoinvestering Årlig nettoindbetaling - Nettoinvestering omregnet til årlig nettoudbetaling: kr * 0, (R5: N = 5 og I = 12) Årlig nettobetaling

13 15. Investeringer Tilbagebetalingsmetoden
Ved tilbagebetalingsmetoden beregnes den tid, der går, inden investeringssummen er tilbagebetalt. Metoden viser intet om investeringens forrentning og bør derfor ikke stå alene. Ved den statiske tilbagebetalingsmetode måles investeringens tilbagebetalingstid ud fra investeringens betalingsstrøm, dvs. uden hensyntagen til renter. Ved den dynamiske tilbagebetalingsmetode måles investeringens tilbagebetalingstid ud fra nettobetalingsstrømmens nutidsværdi, dvs. med hensyntagen til renter.

14 15. Investeringer Tilbagebetalingsmetoden (eksempel)
Virksomheden DROGON overvejer at investere kr i en ny maskine. Man forventer, at maskinen vil forøge virksomhedens årlige indtjening med kr i de næste 6 år. Kalkulationsrenten er fastsat til 13%. Den statiske metode Tilbagebetalingstid = = 3,5 år Den dynamiske metode Tilbagediskonteringsfaktor = = 3,5 Ved opslag i RT4 under 13% i rente findes faktoren 3,51723 ved 5 terminer. Tilbagebetalingstiden er således meget tæt på 5 år.

15 Nettobeta-lingsstrøm
15. Investeringer Tilbagebetalingsmetoden (eksempel) Man har i virksomheden CUBE planlagt at investere kr i et nyt produktionsanlæg. Man påregner en levetid på 6 år for anlægget, hvorefter scrapværdien forventes at udgøre kr Man forventer i anlæggets første to leveår en årlig nettoindbetaling på kr I anlæggets sidste fire leveår forventes en årlig nettoindbetaling på kr Kalkulationsrenten er fastsat til 15%. Den statiske metode Den dynamiske metode År Nettobeta-lingsstrøm 1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 500 + 200 + 100 + 250 Rente 15% Akkumuleret Nutidsværdi Faktor 1.000 kr. 1,000000 0,869565 0,756144 0,657516 0,571753 0,497177 0,432328 500 + 174 + 151 + 66 + 57 + 50 + 108 326 175 109 52 2 + 106 Akkumuleret nettobetalingsstrøm 1.000 kr. 500 300 100 + 100 + 200 + 450 Tilbagebetalingstiden er 3 år Tilbagebetalingstiden er ca. 5 år

16 15. Investeringer Valg mellem alternative investeringer
Investeringer som hver for sig kan dække det samme behov i virksomheden Valg Investering med størst kapitalværdi Evt. andet valg pga. begrænset kapital

17 15. Investeringer Investeringskalkulens usikkerhedsfaktorer
Følsomhedsberegninger Beregning af konsekvenser ved ændringer i usikre faktorer Nulpunktsberegninger Beregning af kritisk værdi for en usikker faktor

18 15. Investeringer Det endelige investeringsvalg Økonomiske forhold
Investeringskalkule Andre forhold Arbejdsmiljø Miljø Forventninger til fremtidig vækst


Download ppt "15. Investeringer Investeringsbegrebet Investeringsårsager"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google