Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FOKUS evalueringsmøde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FOKUS evalueringsmøde"— Præsentationens transcript:

1 FOKUS evalueringsmøde
Oplæg v. Susanne Susanne Minds VIA

2 Program 28/5 kl. 9-12 Light præsentation af udsendt evalueringsrapport - med forslag til opmærksomhedspunkter for den resterende periode af projektet – oplæg v. Susanne Forslag til videre håndtering og implementering af koordinatorrollen v. Henry UU Fælles drøftelse af opmærksomhedspunkter (i forståelsen, hvad vi har brug for at kvalificere yderligere på) v. alle Afklaring af hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne og hvad vi vil opnå med arbejdet v. alle Planlægning af evt. afsluttende intern konference medio november 2010 v. Cirsten og Susanne Afregning af elever v. Cirsten Susanne Minds VIA

3 Light præsentation af evalueringsrapport
Formål Tilblivelse Vigtige pointer Udfordringer for den videre implementering Opmærksomhedspunkter til drøftelse Susanne Minds VIA

4 Formål Projektets overordnede mål er – i fællesskab - at få flere unge i uddannelse. Til projektet er hertil formuleret formål, mål og antagelser Denne summative evaluering har fokus på evaluering af om målene er nået. Derudover har projektet gennem forløbet genereret nye evalueringsspørgsmål, som også bliver centrale at evaluere på. Samlet set er evalueringsspørgsmålet: Har projektet initieret flere unge i uddannelse? På et styregr.møde d januar 2010 blev det besluttet at anvende flg. parametre til evaluering: Form: Samarbejde og kommunikation om projektet Indhold: Fleksible forforløb Værdi: Betydning/værdi for de unge Susanne Minds VIA

5 Tilblivelse Løbende dataindsamling Deltagelse i møder og aktiviteter
Udarbejdelse af kvartalsrapporter samt midtvejsevaluering (bla. gennem fokusgr.interviews med kontaktpersoner og undervisere) Dataindsamling til den summative evaluering Spørgeskema til kontaktpersoner, undervisere, vejledere og ledere Individuelle interviews med FOKUS elever Fokusgr.interviews med netværk I & II Susanne Minds VIA

6 Vigtige pointer og udfordringer I
FOKUS – forløb Særligt egnet for unge i alderen 16-24, som ikke er i uddannelse/frafaldstruet og hvis primære problem er valg af uddannelse – en mindre målgruppe en forventet Muligheden for tværinst. samarbejde er særdeles virkningsfuldt for succesfulde FOKUS forløb Tilknytning til PHS bidrager dels som et egnet pusterum til udvikling af personlige og sociale kompetencer og dels til fastholdelse i meningsfulde fællesskaber ved overgang til (ny) uddannelse Nogle elever fortæller, at de via UU blev henvist til FOKUS gennem PHS – men PHS formidlede ikke til FOKUS Udfordringer ved henvisning til PHS, at der har været/kan være venteliste til PHS Susanne Minds VIA

7 Vigtige pointer og udfordringer II
Fokus-koordinator Vejledning til den enkelte unge Godt med tæt og langvarig vejledning på tværs – hjælp til håndtering af overgange Godt med god tid til vejledning og god tid til at følge eleven dels på udd.- og erhvervsbesøg og dels ved opstart på forforløb Flere elever fortæller, at den trad. UU vejledningen er mere optaget på udd.valg end om valget føles rigtigt – I FOKUS er vejledningen angiveligt grundigere og eleverne føler sig ’med’. Edderkopfuntkion Godt med tværgående og koordinerende funktion, der kan initiere det nødvendige samarbejde mellem udd.inst. PHS, Kommune og UU – det sikrer overlevering og sammenhængende/helhedsorienterede forløb Særlig udfordring med afgrænsning mellem kontaktlærer/værkstedsleder og fokuskoordinator – hvem skal gøre hvad, hvornår og hvorfor? Susanne Minds VIA

8 Vigtige pointer og udfordringer III
Forforløb Særdeles egnet som hjælp til uddannelsesafklaring og –valg . Gælder både forforløb i erhverv og i uddannelse Positivt at eleverne får mulighed for at prøve uden at forpligte sig på optag og derved risikere flere nederlag Forforløb er gennemført forskelligt - udfordringer/dilemmaer: Individuelle/skræddersyede forløb vs reelt kendskab til udd./erhverv Mulighedsbetingelser for individuelle/skræddersyede forløb – hvor individuelt kan det blive, hvordan prioriteres? Fleksibilitet og rummelighed for kreativitet ift individuelle/skræddersyede forløb Værdi/betydning for de unge Giver tydelig retning og perspektiv for den unge Kan se egen rolle og opgave i at nå målene - giver tryghed i og mod på uddannelse Samarbejde/kommunikation Afgørende for succes - og mødt en række udfordringer, som der kan arbejdes med … se de næste slides Susanne Minds VIA

9 Udfordringer v. samarbejde og kommunikation I
Netværk I – kontaktpersoner Mødefora syntes noget ’tænkt’ – idet de samme personer mødes i andre lign. mødefora/netværk – svært at legitimere Noget ustabilt fremmøde – manglende prioritering og til tider nye mennesker Ikke klare forventninger til deltagelse og opgave Videndeling kunne have være mere prioriteret Netværk II - ledelse Nogenlunde stabilt fremmøde – dog ikke fra faglige organisationer og erhvervslivet Bidraget gunstigt til afklaring på ledelses- og styringsniveau – men ikke al information er sivet ned i organisationen til medarbejdere , hvor mulighederne i FOKUS ikke blev udnyttet optimalt – fx muligheden for henvisning til FOKUS Susanne Minds VIA

10 Udfordringer v. samarbejde og kommunikation II
Samarbejde om konkrete FOKUS forløb Sikring af et fælles fokus på uddannelse er en særlig udfordring PHS erhvervsafklaring vs udd.afklaring og kontakt til eksterne herom? Udd.inst – vejledning indad eller til anden udd.? Samarbejde om konkrete forforløb Primært kontaktpersoner og enkelte undervisere, der har kendskab til projektet og konkret har været involveret i FOKUS forløbene. Det betyder en vis ensformighed i brug af undervisere/kontaktpersoner. Susanne Minds VIA

11 Opmærksomhedspunkter til drøftelse
Samarbejde og kommunikation Hvordan sikre fælles fokus på udd.afklaring og uddannelsesvalg? Hvordan sikre legitimering og værdisættelse af FOKUS – så FOKUS er kendt og anvendbar for ansatte, så der sker henvisning til FOKUS, når det er relevant FOKUS forforløbene er succesfulde for eleverne Hvordan skal organiseringen internt og eksternt ift tværinst. samarbejde og samarbejde med FOKUS koordinator ideelt være? Forforløb og andre aktiviteter Har vi skabt så fleksible forforløb, at forløbene dækker behov og ønsker? Kan vi etablere fælles aktiviteter og andet for FOKUS eleverne Kan der etableres forløb med specifik faglig udvikling for FOKUS eleverne Betydning/værdi for de unge Hvordan sikre at FOKUS eleverne oplever sammenhæng og kontinuitet i FOKUS forløbene – at den pæd. tilgang er gennemgående? Susanne Minds VIA


Download ppt "FOKUS evalueringsmøde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google