Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Opbygning af kapacitet til det videre arbejde med tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte borgere Resultater fra den eksterne evaluering af projekt Røgfrihed.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Opbygning af kapacitet til det videre arbejde med tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte borgere Resultater fra den eksterne evaluering af projekt Røgfrihed."— Præsentationens transcript:

1 Opbygning af kapacitet til det videre arbejde med tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte borgere Resultater fra den eksterne evaluering af projekt Røgfrihed for alle: Som ringe i vandet National konference, København, 21. november 2011

2 2 Kapacitetsopbygning som fokus for projekt Røgfrihed for alle •Formålet med Røgfrihed for alle har været at bidrage til fremadrettet forbedring af den tobaksforebyggende indsats for socialt udsatte •Projektets aktiviteter har rettet sig mod at støtte samarbejdspartnere i at igangsætte aktiviteter, dvs. at ”arbejde gennem andre” •Kapacitetsopbygningen har rettet sig mod 12 modelkommuner samt kommuner, øvrige aktører - navnlig STOPlinien - og beslutningstagere nationalt

3 3 Evalueringens overordnede spørgsmål 1.Har projektet gennemført de aktiviteter og nået de mål, der var opstillet i projektbeskrivelsen? 2.Har aktiviteterne skabt ændringer i holdning og praksis i modelkommunerne og hos andre samarbejdspartnere? 3.Har projektet bidraget til opbygning af øget kapacitet blandt aktørerne til det fremadrettede arbejde?

4 4 Evalueringens dataindsamling og metoder •Besøgsinterview i modelkommunerne •Om lokale aktiviteter og deres implementering •Om kommunens ressourcer til arbejdet •Om betydningen af Røgfrihed for alle for arbejdet •Interview med projektmedarbejdere i Røgfrihed for alle •Skriftligt materiale: projektbeskrivelser, mødereferater mv. •Evalueringer og rapporter fra den interne evaluering

5 5 Hvad er kapacitet? •Kapacitet til det tobaksforebyggende arbejde blandt socialt udsatte er det, der skal til for, at individer og organisationer kan planlægge, implementere og evaluere indsatser •Viden, færdigheder og holdninger •Kultur, strukturer, ledelse og ressourcer •Opbakning i befolkningen og politisk, samarbejde med andre organisationer, samfundets parathed og evne til at indarbejde nye ideer

6 6 Model for kapacitetsopbygning

7 7 •Seminarer for modelkommunerne •Lokale temadage i model- kommunerne •Nationale temadage og uddannelsesaktiviteter •Uddannelsesaktiviteter for STOPliniens medarbejdere •Opbygning af faglig portal •Gennemførelse af holdningsundersøgelse, inkl. afrapportering •Viden og færdigheder •Holdninger •Kultur Projektets kapacitetsopbyggende aktiviteter – på individuelt niveau

8 8 •Forpligtende projektaftaler med modelkommunerne •Krav om ledelsesforankring •Krav og forventninger til projekt- organisering i kommunerne (tværgående ml. forvaltnings- områder og ml. institutioner) •Projektmedvirken (kan have øget medarbejderressourcer og evt. midler) •De kompetenceudviklende aktiviteter, holdningsundersøgelsen og de lokale temadage •Kultur •Strukturer •Ledelse •Ressourcer Projektets kapacitetsopbyggende aktiviteter – organisatorisk niveau

9 9 •Bidrag til høring – lov om røgfri miljøer •Artikler i blade, aviser, netsteder og fagblade •Den faglige portal •Holdningsundersøgelsen •500+ deltagere på konferencer og uddannelsesaktiviteter •Samarbejde med STOPlinien vedr. proaktiv telefonrådgvining •Udannelseskoncept for tobaks- forebyggelse på sociale institutioner •Opbakning i befolkningen •Politisk opbakning •Samarbejde med andre organisationer •Samfundets parathed og evne til at indarbejde nye ideer Projektets kapacitetsopbyggende aktiviteter - samfundsniveau

10 10 Projektets virkemidler til opbygning af kapacitet •Formidling af viden, idéer, metoder og materialer ved seminarer og temadage mv. •Støtte netværksdannelse lokalt i arbejdsgrupperne og ifm. arrangementer •Holdningspåvirkning gennem holdningsundersøgelsen, øvrige kommunikationstiltag og på arrangementer •Udvikling af nyt uddannelseskoncept •Samarbejde med STOPlinien om proaktiv telefonrådgivning og erfaringer med rekruttering og opsøgende arbejde

11 11 Resultater: Tobaksforebyggende aktiviteter i modelkommunerne •Alle kommuner har igangsat rygestopforløb •Gode erfaringer med længere forløb med kortere mødegange •Udlevering af gratis nikotinsubstituion menes at have stor betydning •Kommunerne arbejder med etablering af røgfri miljøer •Røgfrihed for medarbejdere i borgernes hjem, røgfri væresteder, og mindre attraktive udendørs rygesteder •Kommunerne er i løbet af projektperioden begyndt at tale om tobaksforebyggelse i det daglige •Der er igangsætning nye fælles aktiviteter som erstatning for det tidligere fællesskab omkring rygningen

12 12 Hvad kan kommunerne gøre fremadrettet? •Etabler en arbejdsgruppe til at holde fokus og sikre forankring •Med deltagelse på tværs af forvaltningsområder og med lokale institutioner og medarbejdergrupper •Med en tovholder som bindeled på tværs og opad •Skab opbakning fra politikere, forvaltningsledere og lokale ledere •Arbejd med holdningen til rygestop blandt medarbejderne og lav rygestoptilbud til dem •Skab netværk – både internt på tværs og eksternt •Italesæt røgfrihed – find og skab anledninger, lav pjecer osv. •Fortæl den gode historie om konkrete resultater for at skabe ringe i vandet •Find og fortæl om ny viden, så holdninger rykkes

13 13 Erfaringer til andre projekter med fokus på opbygning af kapacitet •Støt samarbejdspartnere i organisering og fremdrift af arbejdet •Bidrag til sikring af ledelsesopbakning •Arbejd med spredning af viden fra deltagere i arrangementer til deres kollegaer hjemme •Skab rammer for netværksdannelse ikke mindst til erfaringsudveksling vedrørende omsætning af viden til praksis •Internet-portaler og artikler mv. er gode til at sprede viden – men vær opmærksom på, at informationsstrømmen i samfundet er overvældende •Samarbejd med andre organisationer på området for at sikre forankring

14 14 Opmærksomhedspunkter for fremtidige projekter Det er nyt med projekter med fokus på kapacitetsopbygning – uden hverken penge til lokale projekter eller faste koncepter •Skab løbende tydelighed om gensidige forventninger, så samarbejdspartnere ikke bliver usikre på, hvad projektet går ud på, hvad de får ud af at være med, og hvad der forventes af dem •Formentlig nødvendigt at have plan for aktiviteter samt materialer, faglig portal mv. klar, når samarbejdspartnere inviteres ind og efterspørger støtte til kapacitetsopbygning •Kan projekter med fokus på kapacitetsopbygning stå alene eller skabes der mest værdi ved at kombinere kapacitets- opbyggende aktiviteter og uddeling af projektmidler?

15 15 Hvorfor projekter med fokus på kapacitetsopbygning? •Gennem opbygning af kapacitet bliver samarbejdspartnere bedre i stand til fremadrettet at gennemføre indsatser – også på andre områder end det aktuelle •Opbygning af kapacitet skaber ringe i vandet

16 16 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Opbygning af kapacitet til det videre arbejde med tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte borgere Resultater fra den eksterne evaluering af projekt Røgfrihed."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google